Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಥು . . . ಮ್ಹಜಿ ಅವಸ್ಥಾಗಿ ?

SikearmCLMಥೂ…..!

ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಿಂತಾನಾ ಕಾಂಟಾಳೊ ಯೆತಾಲೊ. ಹೆಂ ಏಕ್ ಜೀವನ್‌ಗೀ ? ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಕೊಣಾಕಡೆ ವಿಚಾರುಂ? ಬಾಪಾಯ್‌ಕಡೆಗಿ? ತೊ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಗೆಲ್ಲೊ !

ಕೊಣಾಕಡೆಯೀ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾಬರಿಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಆವಸ್ಥಾ.

ಕಾಜಾರಾಂ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಸರ್ಗಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಶೇಕ್ಸ್‌ಪಿಯರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕವಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ತೆಂ ಕಾಜಾರಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗ್ತಾನಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಚಿಂತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೊ ಅಸೊ ರಾಗ್ ಯೆತಾ ಕೀ – ಶೇಕ್ಸ್‌ಪಿಯರಾನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಕಡೆ ಕೆದಾಳಾ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್? ವಿಚಾರ‍್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಚೆಂ ಪೋನ್ ನಂಬರ್‌ಯೀ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘೊವಾಕಡೆ ತಾಚೆಂ ನಂಬರ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಟೋಟಲ್ ವೇಸ್ಟ್. . . . ತಾಚಾ ಕಡೆ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾಕೀ ವೇಣೂರ್ಚ್ಯಾ ಘುಮ್ಟ್ಯಾ ಕಡೆ ಉಲಯ್‌ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ. ಆನಿ ತೊ ಶೇಕ್ಸ್‌ಪಿಯರ್ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಖಂಯ್? ತೊ ತೀನ್ ಕಾಸಾಂಚೊ ಕಿತ್ಲೆಯೀ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಂವ್ದೀ. . . . ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಪಡೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಫಟಿ ಮಾರ್ನ್ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ಲೊಕಾನ್ ಪಿಶೆಂ ಪಾಂಗ್ರುಂಚೆ ಬರಿ ಕರ್ಚೆಂ. . . ಜಾಯ್ಗೀ ಹಾಕಾ ತೀನ್ ಕಾಸಾಂಚ್ಯಾಕ್ ? ಹಾಚೆಂ ‘ಸ್ಪಿಯರ್ ಶೇಕ್’ ಕರ್ನ್ ತೊಂಡ್ ದಾಂಪುನ್ ಬಸ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್. . . . . ಮುಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕಾನ್ಪಾಟ್ಯಾಕ್ ದಿತಿಂ!

Thu03

ಕಾಜಾರಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಜಾರ್ ಕಾಣಿಯೊ ಹಾವೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯೊ. ಘೊವ್ ಬಾಯ್ಲಾನಿಂ ಮೊಗಾನ್ ಆಸ್ಚೆಂ. . . . ಸದಾಂಯಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚೆಂ. . . . . ಹಪ್ತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಛಿಂ ಪಿಕ್ಚರಾಕ್ ವೆಚೆಂ . . . . ಸಾಂಬಾಳ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಘೊವಾನ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಏಕ್ ಕಾಪಾಡ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ . . . ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ತೆಂ ಕಾಪಾಡ್ ನೆಸೊನ್ ಮಿಸಾಕ್ ವೆಚೆಂ . . . ಸಕ್ಟಾಂಕ್ ತೆಂ ಕಾಪಾಡ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ . . . ವರ್ಸಾ ಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಊಟಿ ತಸಲ್ಯಾ ಥಂಡ್ ಗಾಂವಾಕ್ ವೆಚೆಂ . . . ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಪ್ಲಾಯ್ಟಾರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ .. . . . ಅಸೆಂ ಪೂರಾ. ಪೂಣ್ ಕಾಜ಼ಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಜಯ್ಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೇಂಯೀ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ! ತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಶೇಕ್ಸ್‌ಪಿಯರ್ ಖಂಯ್ ಮೆಲ್ಲೊ? ಥೂ ಮ್ಹಜಿ ಅವಸ್ಥಾಗೀ ?

ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಸರ್ಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಅಸಲೊ ಘೊವ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿತೊಗಿ? ವಿಚಿತ್ರ್ ಹಾಬಾ ಸಂಸಾರ್. . . .! ಮನ್ಶಾಕ್ ನಾಕಾ ಅಸಲೆಂ ಕಾಜಾರಿ ಜೀವನ್. ಆನಿ ಹೊ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ಜಲ್ಮ್ . . . ಥೂ !

ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ದೇಡ್ ವರ್ಸಾ ಭಿತರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಟೈಸನ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜಿ ಜಿಣಿಂಚ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ . . ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ರಡ್ಚೆಂ, ಖಾಂವ್ಚೆಂ, ಹಾಗ್ಚೆಂ, ಮುತ್ಚೆಂ ಆನಿ ಗಲೀಜ್ ಕರ್ಚೆಂ. ಮೆಳ್ಳೆಲೆಂ ವೋಡ್ನ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ . . . . ಥೂ . . . . . ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಚೂರ್ ಪುಣಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಸ್ತಿ ? . . . ತೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ ಪಿಶ್ಯಾನ್….. ? ತ್ಯಾ ಶೇಕ್ಸ್‌ಪಿಯರಾನ್ ? ತೋ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಚಾ ಬಾಪಾಯ್ನೀ ಅಸೆಂಚ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್‌ಗಿ ?

ಕಾಜಾರಾಂ ಸರ್ಗಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಖಂಯ್ . . . !

Thu01

ತೊ ಪಿಸೊ ಜಲ್ಮಾತಾನಾ ಮೋಬಾಯ್ಲ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಕಳ್ತೆಂ. . . . ನಹಿಂ ತರ್ ಕಾಲ್ ಸಕಾಳಿಂ ಸಾತ್ ಜ಼ಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘೊವಾಚೆಂ ಮೋಬಾಯ್ಲ್ ವಾಜ಼ಾಜೆಗಿ? ಜೋರ್ ನಿದೆಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಕಾ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಜ಼ಾಯ್ನಾಂಗಿ? ಘೊವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಸೊ ಆಸಾಜ಼ಾಯ್. ನಿದ್ತಾನಾ ಮೋಬಾಯ್ಲ್ ಲಾಗಿಂಚ್ ಜ಼ಾಯ್. ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್ತಾನಾ ಥಂಯ್ಚ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಗೆಲೊ. ಕಾಡ್ನ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ರಾಗಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಉಕ್ಲುನ್ ಹಲೊ ಮುಣ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ‘ಧನಿಯವರೆ ನಾವ್ ಲೇಬರ್ರೀ. . . ಊರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವ್ ನೋಡ್ರಿ. ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಾಗೆ ಇದ್ದೀವಿ ಕಣ್ರೀ. ಲಘು ಬನ್ರಿ ಸಾಯ್ಟಾಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ರಿ. . . . .’ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಗಾನ್ ಸಂಕಡ್. . . . . ‘ದೆವಾ ಮ್ಹಜಿ ಅವಸ್ಥಾ ನೋಡ್ರಿ . . . . . ತುಜಾ ಹರ್ಧ್ಯಾಚೊ ಘುಡ್ ಕಣ್ರಿ . . . . ನೀದ್ ಪಾಡ್ ಆಯ್ತು . . . . ಕಣ್ರೀ . . . . ಸಾಯ್ಟ್ ಫುಟೊನ್ ಒಸೊಂದಿರೀ . . ಎಲ್ಲಾ ದರ್ಯಾಂತ್ ಉಡೊನ್ ಸಾಯ್ರಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಫೊನ್ ಉಶ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ.

ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ಭಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ವರ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಲೆಸ್ಲಿ ಕುಡಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ. ‘ಕೋಣ್‌ಮಾ?’ ಸಯ್ಲಾಪಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ಮ್ಹಜಿ ನೀದ್ ಪಾಡ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಗ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಪುರ್ಪುರೊಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರೀ ರಾಗಾನ್ ಫುಗ್ಲಿಂ ಹಾಂವ್. . . ’ಕೋಣ್ ಗಿ ಲೇಬರ್ರೀ ಖಂಯ್, ತೀನ್ ಕಾಸಾಂಚೊ ಪಿಸೊ. ಮ್ಹಜಿ ನೀದ್ ಪಾಡ್ ಕೆಲಿ. ಅಳೆ ಚೆರ್ಕೊ‌ ಉಟ್ಲೊ. ತುಜ್ಯಾ ‘ಲೇಬರ್ರಿ’ಕ್ ಯೇವ್ನ್ ನಿದಾಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್’ ಫಟ್ಪಟ್ಲಿಂ ಹಾಂವ್.

ಗಣ್ಣೆಂಚ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಏಕ್ ಸ್ಮಾಯ್ಲ್ ದೀವ್ನ್ ಲೆಸ್ಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ.

ತಾಚಿ ಸದಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಯ್ಲ್ . . . ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಅವಸ್ಥಾ ?

ಪಿಂರ್ಗೊಚ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಚಿ ಹಾಂವೆಂ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ಲಿ. ತಾಕಾ ಥಂಯ್ಚ್ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ. ದೋನ್ ಮಿನುಟಾಂ ಭಿತರ್ ಬಾಯ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಗ್ ಯೇನಾಂಗೀ ಮಾಗಿರ್? ನಹಿಂ . . ಕೋಣ್‌ಗಿ ಲೇಬರ್ರೀ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಹೊ ಧಾಂವ್ತಾ . . . ಹಾಂಗಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಕಿತ್ಲಿ ಕಷ್ಟಾತಾ ತೆಂ ಕಳ್ತಾಗಿ ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್? ವರಾಂ ಆನಿಕೀ ಆಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ತರೀ ಹಾಂವ್ ರಾಗಾನ್ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ಲಿಂ. ‘ತುಕಾ ಶಿಕಯ್ತಾಂ’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾವೆಂ ತಾಚೆಂ ಫೋನ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ತಾನಾ. ತಾಣೆ ಜಾಪ್ ದಿಲಿನಾ. ಆಟ್ ಧಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಿಂಗ್ ದಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಫೋನ್ ಉಕಲ್ಲೆಂ. ‘ಕಾಲೆಂಮಾ ಬಾಂಗಾರಾ?’ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಲೆಸ್ಲಿನ್. ಮ್ಹಜೊ ರಾಗ್ ತಡ್ವಾಲೊನಾ. ‘ತುಜೊ ಸೈಲಾಪ್ ಸೊಡ್. ಪೋನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಕಲ್ನಾಂಯ್?’ ಘುಂರ್ಕಿಲೆಂ ಹಾವೆಂ. ‘ಬಾಯ್ಕಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಕಾಡುಂಕ್ ಜ಼ಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್? ಭಾರಿಚ್ ಥಂಡಾಯೆನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ತಾಣೆ. . . ಸದಾಂಚಿ ಸ್ಟಾಯ್ಲ್. ಹಾಂವ್ ಸೊಡ್ಟಾಂಗಿ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸೊಡಿಜೆ?

‘ಕೋಣ್‌ಗಿ ಎಕ್ಲೊ ಲೇಬರ್ರೀ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಉಟೊನ್ ಧಾಂವ್ತಾಯ್. ತುಕಾ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಖಂತ್ ನಾಂ. ಹಾಂಗಾ ಹಾಂವ್ ಮೆಲ್ಯಾರೀ ವಡ್ ನಾ. ವರಾಂ ಆಟ್ ಜ಼ಾಲಿಂ ತಿತ್ಲಿಂಚ್. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಧಾಂವ್ಲೊಯ್. ನಾಷ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಮಯೂರಾಂತ್ಲೆ ದೋಸೆ ಹಾಡ್. ತುಜೊ ಲೇಬರ್ರೀ ಮೊರೊಂದಿ ತೆಣೆ’

‘ಬಿಜಾಪುರ್ ಥಾವುನ್ ಕಾಮಾಚೆ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಕಾ ಸಾಯ್ಟಾಕ್ ಪಾವ್ನ್ ಯೆತಾಂ. ಆಜ್ ಕೋಂಕ್ರೇಟ್ ಆಸಾ.’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಲೆಸ್ಲಿ.

ಮ್ಹಜೊ ಬೆರೊ ಘೊವ್ ಗಾಂವಾರ್ ಬರೊ ಕೊಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಗಾಂವ್ಚೆ ಕೊಂಟ್ರಾಕ್ರಾರ್ ಪೂರಾ ಸದಾಂಯೀ ಕೊಂಕ್ರೇಟ್ ಕರ್ತಾತ್ ಗಿ? ಗಾಂವಾಕ್ ಬೊರೊ ಜ಼ಾಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊಗಿ? ಘರಾಕ್ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲೆಕ್?

ಚಿಂತಾನಾ ಕಾಂಠಾಳೊ ಯೆತಾಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ ‘ಥೂ ಮ್ಹಜಿ ಅವಸ್ಥಾಗಿ?’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾವೆಂ.

♦ ♦ ♦

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಮ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ಡ್ಯಾಡಿಕ್ ಆಮಿ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ. ಮಮ್ಮಿನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾನ್ ವಾಡಯಿಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜಿ ಮಾಮ್ಮಿ ಮೊಸ್ತು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆನಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಡ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನಿಸ್. ಕೊಣಾಕ್‌ಯೀ ಖಂಚೆಂಯೀ ಬಾಕಿ ದವರಿನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಮುಖಾರ್‌ಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿ. ಡ್ಯಾಡಿ ರಿಟಾಯರ್ಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘರಾಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಘರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಪೂರಾ ಮಾಮ್ಮಿ ಡೇಡಿಕಡೆಚ್ ಕರಯ್ತಾಲಿ ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜೊ ಡೇಡಿ ಆನಿಕೀ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ದಾಟ್ಟುಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ 5 ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ತಾಕಾ ಏಕ್ ಪಿಶಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ. ಅರ್ದೆಂ ಹ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾನಿ ಪಾಡ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂಚ್. ತೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ಶೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರಾಕ್ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ? ಮ್ಹಜಿ ಪಿಶಿ ವೊನಿ ಸಾಕಾಳಿಂ ಸ ವರಾಂ ಭಿತರ್ ಉಟೊನ್ ನಾಷ್ಟೊ ತಯಾರ್ ಕರುನ್ ದಾಟ್ಟುಕ್ ಟಿಫಿನ್ ರೆಡಿ ಕರ್ತಾಲಿ. ತಾಚೆಂ ಬ್ಯಾಗ್, ಟಿಫಿನ್ ಉದ್ಕಾಚಿ ಬೋತ್ಲ್ ಕಾರಾರ್ ದವರ್ತಾಲಿ. ವಸ್ತುರ್ ಇಸ್ತ್ರಿ ಕರುನ್ ದಿತಾಲಿ. ಕಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆತಾನಾ ಘರ್ಚಿ ಗೇಟ್ ಕಾಡ್ತಾಲಿ. ಪರ್ತುನ್ ತಿಚ್ ಗೇಟ್ ಘಾಲ್ತಾಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಸ್ತುರ್ ಉಂಬ್ಳುನ್ ಘರ್ ಜಾಡುನ್ ಪುಸುನ್ ದನ್ಪಾರಾಂ ರಾಂದುನ್ ದವರ್ತಾಲಿ. ದನ್ಪಾರಾಂ ದಾಟ್ಟು ಸಾಂಗಾತಾ ಜೆವ್ತಾಲಿ. ತೊ ಗೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಪರ್ತುನ್ ಘಶ್ಟೊ ಕಾಡ್ಟಾಲಿ. ರಾತಿಂ ವೆಗಿಂ ತೇರ್ಸ್ ಮುಣೊನ್ ತಿಂ ನಿದ್ತಾಲಿಂ. ನಹಿಂ . . . ಅಸೆಂ ಚಾಕರ್ನಿ ಬರಿಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೊ ಜಲ್ಮ್ ಎಕಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಜಾಯ್‌ಗೀ ? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಟ್ ವೊನಿಯೆಕ್ ತಿಚಾ ಭಾಸ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್ ಅಸೆಂಚ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ ?

ಥೂ ತಾಂಚಿ ಅವಸ್ಥಾಗಿ?

ಮಾಮ್ಮಿನ್ ಮಾಕಾ ಕಾಜಾರಿ ಜಿಣ್ಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬೊರಿ ಮಾಹೆತ್ ದೀವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಖಂಯ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಶಿ ನಿಭಾಯ್ಸಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ದ್ರಷ್ಟಾಂತಾ ದೀತಾನಾ, ದಾದ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ಕಿತ್ಲೆ ಡೇಂಜರ್, ಕಸೆಂ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಬೊಸ್ತಾತ್ ತೆಂ ಪೋಂಯ್ಟ್ ಬಾಯ್ ಪೋಂಯ್ಟ್ ವಿವರ್ಸಿಲ್ಲೆಂ. ಏಕ್‌ಚ್ ಗಜಾಲ್ ಮಾಮ್ಮಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ವಿಸ್ರಾಲ್ಲಿ ಆಸ್ತೆಲಿ, ತ್ಯಾ ಬೂದ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರಾಚಿ. ತಾಕಾ ಚಿಂತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಕ್ಲೆಂತ್ ಘುಂವೊಳ್ ಯೆತಾಲಿ.

ಥೂ ಮ್ಹಜಿ ಏಕ್ ಅವಸ್ಥಾಗಿ?

ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮಾಮ್ಮಿನ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಮುಖಾರ್‌ಚ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ‘ಹ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಜ಼ಾಯ್‌ ತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಬೊಸ್ತಾತ್’ ತೆಚ್ ದೀಸ್ ಹಾಂವೆ ಡಿಸಾಯ್ಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ‘ಹಾಂವ್ ಮುಣಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ಜ಼ಾಯ್ ಜ಼ಾಲ್ಲೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸೊಡಿಶಿನಾ. ತಕ್ಲಿ ಉಕ್ಲುಂಕ್ ಸೊಡ್ಚಿನಾಂ’ ಹಾವೆಂ ತಸೆಂ ಡಿಸಾಯ್ಡ್ ಕರ್ಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಸುಸಾಯ್ಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಬೊರೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ. ಕಾಜ಼ಾರ್ ಜ಼ಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ಘೊವ್ ಹಾವೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಎಕ್ಕೀ ಆಯ್ಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

ಥೂ ಮ್ಹಜಿ ಆವಸ್ಥಾಗಿ?

ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಹುಶಾರ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಸ್ಲಿಕ್ ಗೊತ್ತುಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಕಶೆಂ ಕಳ್ಚೆಂ? ಘರಾಚ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ ಹಾಂವ್ ದಿಸಾಕ್ ಎಕಾ ಪ್ರೆಂಡಾಕಡೆ ಎಕೇಕ್ ಘಂಟೊ ಉಲವ್ನ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆ ಪೂರಾ ವಿಷಯ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತಾಲಿಂ!

ಏಕ್ ದೀಸ್ ಹಾವೆಂ ಲೆಸ್ಲಿಕ್ ರಾಗಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ‘ತುಕಾ ವಯ್ರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಕರ್ಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮೆಳಾಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತುಂ ಸಮಾ ಜಾತೊಯ್’ ಲೆಸ್ಲಿ ವಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್‌ಲ್ಲೊ.

‘ತುಂಯೀ ವಯ್ಲೆಂ ಸಕಯ್ಲ್ ಕರ್ ಆನಿ ಸಕಯ್ಲೆಂ ವಯ್ರ್ ಕರ್. ಸಮಾ ಜಾತಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆಂ. ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಅಸೆಂ ಉಲಯೆತ್‌ಗಿ? ತೆಂಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾಂಕಡೆ? ಹೆಂ ಪೂರಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತ್ಯಾ ಶೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರಾಚೆ ದೊಳೆ ಪುಟ್‌ಲ್ಲೆಗಿ ? ಕಾಜ಼ಾರಾಂ ಜ಼ಾಂವ್ಚಿಂ ಸರ್ಗಾರ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆನಿ ಒಗೆತ್ತ್ ರಾವ್ಲೊ. ಭಾಸ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

ಕಾಜಾರಾಚಾ ಧಾವ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಾಕಾಳಿಂ ಹಾಂವ್ ವೆಳಾರ್ ಆಟ್ ವರಾರ್ ಉಟ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಲೆಸ್ಲಿ ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ‘ರಾಗಾನ್ ಗೆಲಾ ಆಸ್ತಲೊ’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾವೆಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಜ಼ಾಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚಾ ಕಾಜ಼ಾರಿ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಪ್ರಥಮ್ ಝಗ್ಡೆಂ ತೆಂ. ತಾಕಾ ಏಕ್ ಕಾರಾಣ್‌ಯೀ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಕಾಜ಼ಾರಾಕ್ ಏಕ್ ಹಪ್ತೊ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೆಂಡ್ ಏಡ್ನಾಚೆಂ ಪೋನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ಎಡ್ವಾಯ್ಜ್ ಹಾಂವ್ ಕೆದಾಳಾಯಿ ಘೆತಾಲಿಂ. ತಾಣೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ‘ಕಾಜ಼ಾರಾಚಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ಹನಿಮೂನಾಕ್ ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಟ್ಟ್ ಕರಿಜ಼ಾಯ್ ಸಾಯ್ಬಿಣೆ. ನಾ ಜ಼ಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾರಣಾಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಕಸೆಂ ಪುಣಿ ದೀಸ್ ಲೊಟ್ಟಾತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚಲ್ತಾ. ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆ ಜ಼ಾಯ್ ತಶೆಂ ಬ್ರೇಯ್ನ್ ವಾಶ್ ಕರ್ನ್ ದವರಿಜೆ. ನಾ ಜ಼ಾಲ್ಯಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಆವಯಿಚಾ ಗಾಂ . . . ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೆ ತರ್ ಮುಗ್ದಾಲೆಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಸುನಾಂಕ್ ಸುಣ್ಯಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ನಾಂ.’

‘ಗುಡ್ ಎಡ್ವಾಯ್ಜ್’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾವೆಂ. ಕಾಜ಼ಾರಾಚಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಸಿಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಜ಼ಾಲ್ಲಿ.

‘ಆಮಿ ಹನಿಮೂನಾಕ್ ಯಾಗೀ ? ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹಾವೆಂ. ‘ಯಾ’ ಮುಳ್ಳೆಂ ಲೆಸ್ಲಿನ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶಿ ಜ಼ಾಲ್ಲಿ. ‘ಖಂಯ್ ವೆಚೆಂ ಮಾಂ?’ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹಾವೆಂ. ‘ಕೋಡ್ಯಾಳ್‌ಚಾ ನೆಹೆರು ಮೈದಾನಾಕ್ ಯಾಗಿ?’ ವಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಸೊನ್ ಲೆಸ್ಲಿ ಬಾಂಯ್ಚೊ ಪಂಪ್ ಚಾಲು ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಗ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತರಿ ಹಾವೆಂ ದಾಕಂವ್ಕ್ ನಾ. ಕಾಜ಼ಾರಿ ಜೀವನಾಂತ್ ಮೋಗ್ ಮುಖ್ಯ ಮ್ಹಣ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಶೆರ್ಮಾಂವಾಚೆರ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ದಂಬು ಬಾಂದುನ್ ಹಾವೆಂ ರಾಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಘರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಜಡಾಯೆಚೆಂ ಪಡ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಭಿಂಯೆವುನ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಮಾರ್ನ್ ದಾಂವ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಆಂಗ್ ಪೂರಾ ಭಿಜ಼್‌ಲ್ಲೆಂ. ಧಾಂವ್ತಾನಾ ಕೇಟರಿಂಗ್ ವಾಲ್ಯಾನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೆಂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾಚೆಂ ಪೊತೆಂ ಪಾಂಯಾಕ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಒಮ್ತೆಂಚ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಸಕ್ಟಾಂನಿ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಕಲ್ಲೆಲೆಂ.
ಟೆರೆಸಾ ವಯ್ಲಿ ಉದ್ಕಾಚಿ ಟಾಂಕ್ ಭರೊನ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ಉದಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಕಾ ಮಾಗಿರ್ ಕಳ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಥೂ ಮುಜಿ ಅವಸ್ಥಾಗಿ ? !

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಂಪ್ರಾಚಿ ಕಾತ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ‘ಪಿಟಿ ಉಷಾ ಕಡೆ ಕೋಂಪಿಟಿಷನ್‌ಗಿ?’ ಹಾಸೊನ್ ವಿಚಾರ್‌ಲೆಂ ಲೆಸ್ಲಿನ್ ಟೀಂಕ್ಚರ್ ಪುಸ್ತಾನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಪರತ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಮಾರ್ಲಿ. ‘ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಈಸೀಮಾಂ……’ ಹಾಸ್ಲೊ ಲೆಸ್ಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಿಡಾಂವ್ಚೆ ಬರಿಂ.

‘ತೋಂಡ್ ಧಾಂಕ್‌ರೆ . . . . ನವಿ ವಕಾಲ್ ತೆಂ . . . . ತುಕಾ ಕೆದಾಳಾಯಿ ತಮಾಶೆಚ್. ಭಿರ್ಮೊತ್….’ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಸಾಸು ಮಾಂಯ್.

‘ಕಿತ್ಲಿ ಬರಿ ಸಾಸು ಮಾಂಯ್!’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾವೆಂ. ತ್ಯಾ ಏಡ್ನಾಕ್ ತಕ್ಲಿ ಸಮಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.

ಹರ್ಯೇಕ್ ದೀಸ್ ಹಾಂವ್ ಹನಿಮೂನ್ ಸಿಡಿ ಚಾಲು ಕರ್ನ್ಂಚ್ ಆಟ್ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ತುಜ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಚೊ ಗಾಯ್ ಗೂಣ್ ಜಾಂವ್ದಿ, ಅನ್ಯೇಕ್ ದೀಸ್ ಕೋಂಕ್ರೇಟ್ ಆಸಾ, ಘರಾಂತ್ ಒಕಾಲ್ ಆಸಾ, ಲೇಬರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಸಾ . . . ಕಿತೆಂ ತರಿ ನಿಬಾಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಲೆಸ್ಲಿನ್ ದೀಸ್ ಲೊಟ್‌ಲ್ಲೆ. ನವ್ಯಾ ದೀಸಾ ಮಾತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಗ್ ತಡ್ವುಂಕ್ ತಾಂಕೊನಾ. ಸಕಾಳಿಂಚ್ ಹಾವೆಂ ಸಿಡಿ ಚಾಲು ಕೆಲ್ಲಿ. ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಯ್ಕಾನಾಶೆಂ ಕರುನ್ ರಾಗಾನ್ ಲೆಸ್ಲಿ ಚಲ್ತೆಚ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ಬಾಯ್ಕ್ ಚಾಲು ಜಾತಾನಾ ಹಾಂವೆ ರಾಗಾನ್ ದಾಂತ್ ಚಾಬ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫೋರ್ಸಾಕ್ ಕೀಡ್ ಖಾವುನ್ ಫಿಲ್ ಕಿಲ್ಲೊ ದಾಂತಾಚೊ ಕುಡ್ಕೊಚ್ ಉಸಾಳ್‌ಲ್ಲೊ. ಮಾಗಿರ್ ರಾಗ್ ಏನಾಗಿ ಮ್ಹಾಕಾ?

ಥೂ ಮ್ಹಜಿ ಅವಸ್ಥಾಗಿ?

ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಲೆಸ್ಲಿ ಜೆವ್ಣಾಕ್‌ಯೀ ಯೇವ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಪೋನ್‌ಯೀ ಕಾಡಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ‘ಹಾಕಾ ಶಿಕಯ್ತಾಂ’ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹಾವೆಂ.

ರಾತಿಂ ನೋವ್ ವರಾರ್ ಬಾಯ್ಕಾಚೊ ಆವಾಜ಼್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಭಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಲೆಸ್ಲಿ ಉಲಯ್ ನಾಸ್ತಾಂ ನಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ‘ಪುರೊ ಜ಼ಾಲಾಂ. ವಾಡ್ ಮ್ಹಾಕಾ ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೋ ನಾಣಿಯೆಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ. ಹಾಂವ್ ಧಡ್ಬಡ್ಲಿಂ. ‘ಕಾಜ಼ಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಧಾ ದೀಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಆತಾಂಚ್ಹ್ ಅಸೆಂ ಕರ್ತಾಯಿ ಮುಖಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಶಿ? ಹನಿಮೂನಾಕ್ ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಾಲಿ ಕಾರಾಣಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್ . . . . ತುಮ್ಕಾಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಘರಾ ಯೆಂವ್ಚೆಂ, ಪೋಟ್ ಭರ್ಚೆಂ ಆನಿ ನಿದ್ಚೆಂ – ಕೊಣಾಚೆಂಯೀ ಪಡೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ….’ ಮಾಮ್ಮಿನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪೂರಾ ಹಾಂವೆಂ ಉಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಉಲವ್ನ್ಂಚ್ ವೆತಾಲಿಂ. ಕಾಂಯ್ಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಲೆಸ್ಲಿ ವಚೊನ್ ರಾಂದ್ಚೆ ಕುಡಾಕ್ ರಿಗ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಉಟೊನ್ ತೀಳ್ಣ್ ಪಳೆತಾನಾ ಆವಯ್ ತಾಕಾ ವಾಡ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಅನಿಕೀ ರಾಗ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ’ಎಡ್ನಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಮಾ’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾವೆಂ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಶೇಕ್ಸ್‌ಪಿಯರಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಪಿಸೊ . . . . . ಫಟಿ ಮಾರ್ತಾ. ಕಾಜಾರಾಂ ಸರ್ಗಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹನಿಮೂನಾಕ್ ಖಂಯ್ ವೆಚೆಂ? ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಕ್‌ಗಿ? ಪುಲ್ಗತ್ರೆಕ್? ವ ಶೆಕ್ಸ್‌ಪಿಯರಾಚಾ ಮಾಂವಾಗೆರ್? ಬ್ರೈನ್‌ವಾಶ್ ಕರುಂಕ್ ಕಸಲಿ ಐಡಿಯಾ ಕರ್ಚಿ? ಇಡಿಯಟ್ ರಾಸ್ಕಾಲ್ ಖಂಚೊ!

Thu02ಲೆಸ್ಲಿ ನಿದ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಹಾವೆಂ ಸೀಡಿಚೊ ವೋಲ್ಯುಮ್ ಚಡ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಎಕಚ್ಚಾಣೆ ಉಬೊ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೆಸ್ಲಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಭಿಯೆಲ್ಲಿಂ. ‘ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪ್ತಾಯ್ಗಿನಾ?’ ಧೆಂಕ್ಣೊ ಘಾಲೊ ತಾಣೆ. ‘ಕಾಜ಼ಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಧಾ ದೀಸ್ ಜಾಲೆ . . . ಗಿಫ಼್ಟಾಂ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಉಗ್ತಿಂ ಕರುಂಕ್ ತುಕಾ ಆನಿಕೀ ಫುರ್ಸತ್ ನಾ. ವಸ್ತುರಾಚಿ ರಾಸ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ. ಘಾಲುಂಕ್ ವಸ್ತುರ್ ನಾ. ಘರಾಂತ್ ಕೋಯ್ರ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲಾ. ಮಾಂಯ್ ಎಕ್ಲಿ ಕಿತ್ಲಿ ಕಾಡ್ತೆಲಿ? ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪೂರಾ ಕ್ಲೀಯರ್ ಕರ್. ಮಾಗಿರ್ ಆಲೋಚೆನ್ ಕರಿಯಾಂ ಖಂಯ್ ಆನಿ ಕೆದಾಳಾ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್….’ ಮ್ಹಾಕಾ ರಡೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂಯೀ ಜ್ಯೊರಾನ್ ಜ಼ಾಪ್ ದಿಲ್ಲಿ. ‘ತುಜಾ ಘರಾ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂ ಹಾಂವ್. . . ’ ಹುಸ್ಕಾರುನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಹಾತಾಂತ್ ಆರಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಜ಼ಾಲಾಕ್ ಧಾಂವ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ಥೂ ಮ್ಹಜಿ ಅವಸ್ಥಾಗಿ?

ವರಾಂ ಚಡುಣೆಂ ಬಾರಾ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕೊಣ್ಣಾ. ಹಾವೆಂ ರಡೊನ್ಂಚ್ ಎಡ್ನಾಕ್ ಫೋನ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಣೆ ಉಕಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಮಾಮ್ಮಿಕ್ ಕೆಲೆಂ. ಜ಼ಾಪ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಧಾಟ್ಟುಕ್ ಕರ‍್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಪಿಶಿ ವೊನಿ ಕಾಡಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ.

ಥೂ ಮ್ಹಜಿ ಅವಸ್ಥಾಗಿ?

ಮ್ಹಾಕಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಲೆಸ್ಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾಗಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಟಾರ್ ಬಸೊನ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕೊಂಚಾ ಬರಿಂ ಹುಸ್ಕಾರ್ಲಿಂ. ತರೀ ತೊ ಆಯ್ಲೊ ನಾ. ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ಲಾಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪೆಟೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಮ್ಟಿ ಹಾಲೊವ್ನ್ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಕಪಾಲ್ ಲೆಂವಾಲಾಗ್ಲೊ. ಗಲೀಜ಼್ ಖಂಯ್ಚೊ! ಕಾಟ್ ಪೆಟೊ . . . ಹಲ್ಮಾಟ್ ಭಾಸ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಪೆಟೊ. ನಾಂವ್ ಅಲ್ಸೇಶಿಯನ್ ಖಂಯ್. ದುಕ್ರಾಬರಿ ವಾಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಗಾನ್ ಸಂಕಡ್ . . . ! ಹಾಂವೆಂ ಉಟೊನ್ ಪಾಂಯಾಂಚಿ ವ್ಹಾಣ್ ಕಾಡುನ್ ತಾಚೆರ್ ಉಡಯಿಲ್ಲಿ. ಸೈತಾನ್ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ಭಾಸ್ ಆಸಾಗಿ? ಮ್ಹಜಿ ವ್ಹಾಣ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಧಾಂವ್‌ಲ್ಲೊ. ಚಾಂದ್ನ್ಯಾಚೊ ಉಜ಼್ವಾಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಪರತ್ ಪನ್ವತಿ! ದೆವಾ. . . . ಧಾಂವ್ತಾನಾ ಪಾಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೊಚ್ ಘಾಗ್ರೊ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಫುಲಾಂಚ್ಯಾ ಚಟ್ಟೆ ವಯ್ರ್ ಹಾಂವ್ ಒಮ್ತಿಂಚ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಫುಲಾಂಚಿ ಚಟ್ಟಿ ಪಿಟೊ ಜ಼ಾಲ್ಲಿ. ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಮೊಭಾಯ್ಲ್ ಉಸ್ಳೊನ್ ಬೆಟ್ರಿ ಆನಿ ಕೇಸ್ ವಿಂಗಡ್ ಜ಼ಾಲ್ಲಿಂ. ದೊಂಪ್ರಾಕ್ ಪರ್ತುನ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆ ಗ್ರಾಚಾರ್ . . . . .! ಹನಿಮೂನಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಪರತ್ ಪಾಟಿಂ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಲಜೆನ್ ಭಿಂಯಾನ್ ಆನಿ ನಿರಾಶೆನ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ವೊಗೆತ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ಥೂ ಮ್ಹಜಿ ಅವಸ್ಥಾಗಿ?

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್ತಾನಾ ರಾಗಾನ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ಕಿತೆಂ ಚೂಕ್? ವ ಕಾಂಯ್ ತ್ಯಾ ಹಲ್ಮಾಟ್ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ವರ್ನ್ ಗೆಲಾ ? ಹೊ ಏಕ್ ಶಿಕ್ಪಿ ಕೊಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಖಂಯ್ . . . . ಸದಾಂಯ್ ತ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚೊನ್ ಖಂಯ್ ಹಾಗ್ತಾ ? ಖಂಯ್ ಮುತ್ತಾ ? ತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಜ಼ಾಯ್ಗಿ? ಗಲೀಜ಼್ . . . ತೊ ಶೇಕ್ಸ್‌ಪಿಯರ್‌ಯೀ ಅಶೆಂಚ್ ಪೆಟ್ಯಾ ಪಾತ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆತಾಲೊಗಿ? . . . . ಚಿಂತುನ್ಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ಭಿಂಯಾನ್ ಹಾವೆಂ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲಿ. ಲೆಸ್ಲಿ ಜ಼ಾಲಾಂತ್ ಒಮ್ತೊಚ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಧಾಂವ್ಲಿಂ. ‘ಲೆಸ್ಲಿ ಕಾಲೆಂ ಜ಼ಾಲೆಂ?’ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಉಕಲ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಲೆಸ್ಲಿ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ತಾಚೆ ಹಾತ್‌ಪಾಂಯ್ ರೂಕ್ ಜ಼ಾಲ್ಲೆ. ದೊಳೆ ದಾಂಪ್‌ಲ್ಲೆ. ಘಡಿಯೆನ್ ತಾಣೆ ದೊನೀ ಹಾತ್ ವಯ್ರ್ ಕೆಲೆ, ಪರತ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಹಾಡುನ್ ದೊನೀ ಹಾತ್ ಜ಼ೊಡ್ಲೆ. ಭಿರಾಂಕುಳ್ ದಿಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ! ಘಡ್ಯೆ ಭಿತರ್ ಪರ್ತುನ್ ಲೆಸ್ಲಿ ಜಾಲಾಂತ್ ಒಮ್ತೊಚ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಘಾಬರ್ಲಿಂ! ದೊನಿ ಹಾತ್ ಕಾನಾಕ್ ಧರ್ಲೆ. ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂಗಿ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಲಾಗ್ಲಾ ಜ಼ಾಯ್ಜಯ್ . . . ಕಾಲ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಸಮಾ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ದೆವಾ ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ? ಮಾಮ್ಮಿಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಭಟಾ ಕಡ್ಚೆಂ ತಾಯಿತಾ ಹಾಡಯಾಂಗಿ? ಯಾ ವಾಣ್ ಸಾರ್ಣಿ ಖುಂಟೊ ಆನಿ ಲಿಂಬೊ ಹಾಚಾ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಕ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ . . . ಕಾಳಿಜ಼್ ಧಡ್ಧಡ್ತಾಲೆಂ . . . . ಹಾಂವ್ ಚಾರ್ ಮೆಟಾಂ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ದೊಳೆ ದಾಂಪುನ್ ಉಬೊ ಜ಼ಾವುನ್ ಹಾತ್ ವಯ್ರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಕರ್ನ್ ಪರ್ತುನ್ ಲೆಸ್ಲಿ ಒಮ್ತೊಚ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಕಳೆ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಸೆಜ಼ಾರ್ಚೆಂ ಲಿಲ್ಲಿ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತೆಂ ವಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಅನಿಕೀ ಭಿಯೆಲ್ಲಿಂ. ಹಾಕಾಯೀ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಲಾಗೊಂಕ್ ನಾಂಮು? ಹಾಂಕಾ ಸಕ್ಟಾಂಕ್ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾರ್. . . ಮ್ಹಜೆಂ ಹನಿಮೂನ್?

‘ವೊನಿಯೆ’ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಲಿಲ್ಲಿ. ‘ದಾಟ್ಟು ಸದಾಂಯ್ ಯೋಗ ಕರ್ತಾನಾ ಸೂರ್ಯ ನಮಾಸ್ಕಾರ ಕರ್ತಾ. ತುಂ ಕಿತ್ಯಾ ಭಿಯೆಲಿಯ್?’ ಪರ್ತುನ್ ಹಾಸ್ಲೆಂ ತೆಂ.

ಥೂ . . . . ! ಮ್ಹಾಕಾ ಲಜ್ ದಿಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಶೇಮ್ ಜ಼ಾಲ್ಲೆಂ, ಇನ್ ಸಲ್ಟ್ ಜ಼ಾಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ರಡೊನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ವೊಮ್ತಿಂಚ್ ಪಡೊನ್ ರಡ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ಥೂ ಮ್ಹಜಿ ಅವಸ್ಥಾಗಿ?

ಲೆಸ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೊಚ್ ಹಾವೆಂ ಎಡ್ನಾಕ್ ಫೋನ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಏಕ್ ಸುಪರ್ ಐಡಿಯಾ ದಿಲ್ಲಿ.

‘ಪಯ್ಲೆಂ ತಿಂ ಗಿಫ಼್ಟಾಂ ಸೊಡಯ್, ಘರ್ ಸಾಫ್ ಕರ್, ವಸ್ತುರ್ ಉಂಬೊಳ್. ದೋನ್ ದೀಸ್ ಭರ್ ಲೆಸ್ಲಿಕ್ ಖುಶ್ ಕರ್. ತೊ ತುಕಾ ಅಪಾಪಿಂಚ್ ಹನಿಮೂನಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವರ್ತಾಲೊ’

‘ವಂಡರ್ ಪುಲ್ ಐಡಿಯಾ’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾವೆಂ ಗಿಫ಼್ಟಾಂಚಾ ರಾಶಿ ಕಡೆ ಪಾವ್ತಾನಾ. ಕಸಲಿಗಿ ಘಾಣ್ ಯೆತಾಲಿ. ಹಾವೆಂ ಉಸ್ತುಂಕ್ ಸುರ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಸಲೆಂಗಿ ಥಂಡ್ ಥಂಡ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಚಿಚ್ ಘಾಣ್‌ಗಿ ಪಳೆಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹುಂಗ್ತಾನಾ ನಾಕಾಕ್‌ಯೀ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಥೂ ಗಲೀಜ್ . . . . ತ್ಯಾ ಮಾಜ್ರಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಿಫ಼್ಟಾಂ ಮಧೆಂ ಗಲೀಜ಼್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕಾಟ್ , ಗಲೀಜ಼್, ಹಲ್ಕಾಟ್, ಕುರ್ತೆಲ್ ಮಾಜ಼ಾರ್ . . . . . ತ್ಯಾ ಶೆಕ್ಸ್ ಪಿಯರಾಚಾ ಜ಼ಾತಿಚೆಂ ಮಾಜ಼ಾರ್. . . ಹಾತ್ ಫಾಪ್ಡುನ್ ಹಾಂವ್ ಧಾಂವ್ಲಿಂ. ನಾಣ್ಯೆಂತ್ ಬಸಬಸ ಕರುನ್ ವೊಂಕ್ಲಿಂ. ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ.

‘ಕಿತೆಂ ಜ಼ಾಲೆಂ ವೊನಿಯೆ?’ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ದುಬಾವಾನ್‌ಶೆಂ. ‘ಆನಿಕಿ ಧಾ ದೀಸ್ ಜ಼ಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್ . . . . ವೊಂಕೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂಯ್?’

ಮ್ಹಾಕಾ ತಡ್ವಾಲೆಂ ನಾ. ಪರ್ತುನ್ ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ವೊಮ್ತೆಂಚ್ ಪಡ್ಲಿಂ.

ಸಾಂಜೆರ್ ಪರತ್ ಗಿಪ್ಟಾಂ ಪಳೆತಾನಾ ಆಯೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಪ್ಡಾಂಚೊ ಪಿಟೊ ಪಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೊ. ಮೊಲಾದಿಕ್ ಕಾಪ್ಡಾಂ ಪೂರಾ ಉಂದ್ರಾನ್ ತಾಚಾವುನ್ ಘಾಲ್ಲಿಂ. ಉಂದ್ರಾಂಕ್ ಧರುಂಕ್ ಜ಼ಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶೇಕ್ಸ್‌ಪಿಯರಾಚಾ ಮಾಜ್ರಾಚೊ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಗ್ ಆಯ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಾಡ್ನ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಮಾರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಧಾಂವೊನ್ ಹಾವೆಂ ಮಾಜ಼್ರಾಕ್ ಉಕಲ್ಲೆಂ. ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ಮಾಜ್ರಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಧಾಂವ್ಲಿ ಮಾರ್ನ್ ಭುಜ಼ಾಕ್ ಚಾಬೊನ್ ಉಡೊನ್ ಧಾಂವ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಿಂಕ್ರಾಟೆಕ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಪರತ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಒಮ್ತೆಂ ಪಡೊನ್ ರಡ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಹನಿಮೂನ್ ಖಡ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವೆಂ ಎಡ್ನಾಕ್ ಫೋನ್ ಕೆಲೆಂ. ‘ಹಾಂವ್ ಸುಸಾಯ್ಡ್ ಕರ್ತಾಂಯಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಸೊಸಾನಾ’ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

‘ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್’ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಎಡ್ನಾ. ‘ಮೊದ್ಯಾನೆ ರಾತಿಕ್ ಪೋನಾ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಪುಣೀ ರಾವ್ತಿತ್’

ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಸೊಸ್ಲೆಂ ನಾ.

‘ ಏ ಹಲ್ಕಾಟಾ . . ., ಬೊಬಾಟ್ಲಿಂ ಹಾಂವ್. . . . ‘ತೀನ್ ಕಾಸಾಂಚಾ…..ಗೊಡ್ಡು ಮಾಂಕ್ಡಾ….ಶೇಕ್ಸ್‌ಪಿಯರಾ. . . ಕಾಜ಼್ರ್ಯಾಚಾ ಮುಣ್ಕುಟ್ಯಾ . . . ’ ಆನಿ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ವೊಮ್ತಿಂಚ್ ಪಡ್ಲಿಂ.

ಥೂ . . . ಮ್ಹಜಿ ಅವಸ್ಥಾಗಿ?

CKR
► ಶಿಕೇರಾಮ್. ಸುರತ್ಕಲ್.

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.