Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಲೊಕರ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಬಾಯ್

SikearmCLMಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ರಾಂದಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಕೊಣೆಂಗಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಘುಂವ್ಲಿಂ. ತೊಂಡಾರ್ ಸ್ವಾಬಿಮಾನಿ ಹಾಸೊ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರುನ್ ಲಿಲ್ಲಿಬಾಯ್ ಉಬಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

‘ಗುಡ್ಮೋರ್ನಿಂಗ್‌ಮಾ ಬೆನ್ನಿ’ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಲಿಲ್ಲಿಬಾಯ್ ಪೂರಾ ದಾಂತ್ ದಾಕವ್ನ್. ‘ಮಾಸ್ಳಿ ಘೆತ್ಲಿಯ್ಗೀ? ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಕೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾ……ಶೆಂಭರ್ ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ ಬಾಂಗ್ಡೆ’ ರಾಗ ಕಾಡ್ಲೊ ತಿಣೆ

‘ವಯ್ ನಿಯೆ’ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ತಿತ್ಲೊಚ್ ರಾಗಾ ಕಾಡುನ್. ‘ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಲಿಯ್?

ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ತೋಂಡಾಚೊ ಚಾರೊ ಬದ್ಲುನ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್‌ಲ್ಲಿ ಲಿಲ್ಲಿಬಾಯ್ ಘುಟಾನ್‌ಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲಿ ‘ಬೇಂಕಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂಯಾ ಬೆನ್ನಿ. ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಚೋರ್ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಚಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಸಾಯ್ಬಿಣೆ. ಭೆಂಚ್ ದಿಸ್ತಾ. ತಶೆಂ ಕಾಲ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ಚಾರ್‌ಯೀ ಕಾಂಕ್ಣಾಂ ಲೊಕರಾಂತ್ ದವರ‍್ಲಿಂ. ಕೊಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಸಾಯ್ಭಿಣೆ ರಿಸ್ಕ್? ಕಾಂಯ್ ಕೀಸ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚೀಂತ್. ಮಾಗಿರ್ ಕೋಣ್ ಆಸಾ ದಿಂವ್ಚೊ?’ ಉಸ್ವಾಸ್ ರಾವಯ್‌ನಾಸ್ತಾಂ ಉಲಯ್ಲಿ ಲಿಲ್ಲಿಬಾಯ್ ‘ಕೊಣಾಕಡೆಯ್ ಸಾಂಗಾನಾಕಾಯಾ ಬೆನ್ನಿ. ತುಜ್ಯಾಕಡೆ ಪಾತಿಯೆಣೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ’

‘ಶೆಕ್. . . . ಹಾಂವ್ಂಗಿ ಸಾಂಗ್ಚಿಂ? ತೂಂಯ್ ಪಳೆ ದುಬಾವ್ ಕರ್ತಾಯ್ ಖಂಡಿತ್ ಸಾಂಗಾನಾ’ ಭರ್ವಸೊ ದಿಲೊ ಹಾವೆಂ ತಿಕಾ. ಕಿಸ್ಕ್ ಕರುನ್ ಏಕ್ ಪೊಕ್ರಿ ಹಾಸೊ ದೀವ್ನ್ ಲಿಲ್ಲಿಬಾಯ್ ಚಲ್ತೆಚ್ ರಾವ್ಲಿ.

LL01 e1533395548684

ಅಂಗ್ಡಿ ಮಾಸ್ ವಿಕ್ಚೊ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಾಸ್ ಕಾತರ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಪಳೆತಾಲೊ. ತಾಚಾ ತೊಂಡಾರ್ ಏಕ್ ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಆಂಗ್ಡಿ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲಿಂ.

ಕೆದಾಳಾಯ್ ವೆಚಿ ಆಂಗಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ವಳ್ಕೆಚೊ.

‘ಏಕ್ ಕಿಲೊ. . . . ಬೊರೆಂ ದೀ’ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾವೆಂ ತಾಕಾ ಗಂಬೀರಾಯೆನ್. ಮಹಮ್ಮದ್ ಹಾಸ್ಲೊ. ‘ಲಿಲ್ಲಿಬಾಯೆನ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಲೋಕರಾಂತ್ ದವರ್ಲೆಂ ಖಂಯ್‌ಗಿ?’ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಜಾಪ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ವ ತುಕಾ ಕೊಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್‌ಯೀ ವಿಚಾರುಂಕ್ ನಾ. ಜಾಪ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಮಾಸ್ ಘೆವುನ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಟು ವೀಲರಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲಿಂ.

ಪೊತೆಂ ಶಿರ್ಕಾಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ‘ಎಫರ್ಟ್ ಎಡಿಯಾಬ್ ದಿಸ್ಲೊ. ‘ಹಾಯ್’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಎಡಿಯಾಬ್. ‘ಹಾಯ್ ಕಿತೆಂ ಖಬರ್?’ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

‘ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಯ್‌ನಾ. ಲಿಲ್ಲಿ ಬಾಯೆಚಿಂ ಕಾಂಕ್ಣಾ ಲೋಕರಾಂತ್ ದವರುನ್ ಜಾಲಿಂ ಖಂಯ್. ಲಿಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಘೆತಾ? ಪಾಲ್ಯಾಂ ಕಾಂಯ್ ಕೀಸ್ ಜಾಲೆಂ. . . . . ಕೋಣ್ ಆಸಾ? ಅತ್ತಾಂ ಬೇಂಕಾ ಕಡೆ ಮೆಳ್ಳಿ. ಕೊಣಾಕ್‌ಯೀ ಸಾಂಗಾನಾಕಾ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾಕಡೆ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್? ತುಂ ಕಿತೆಂಗಿ ಆಮ್ಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್‌ಗಿ? ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಪಡೊನ್ ಗೆಲಾಂ? ಅಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಎಫರ್ಟ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಮಾ ಜಾತಾ’ ಗಾಡಿಯೆಚೊ ಬೋಯ್ಲ್ ಮುತೊನ್ಂಚ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಉಲಯ್‌ಲಾಗ್ಲೊ ಎಡಿಯಾಬ್. ಉಲಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾರ್ ರಾವಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಎಡಿಯಾಬ್ ಎಕಾ ವಾಕ್ಯಾಂತ್ ಚಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಫರ್ಟ್ ಘಾಲ್ಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ಪೂಣ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂ ಬರಿ ಕೊಣಾಚೊಯ್ ಖಬ್ರೊ ಉಲವುನ್ ಎಫರ್ಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕರಿನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಖಬ್ರೊ ಉಲವ್ನ್?

ಗಾಂವಾರ್ ಎಡಿಯಾಬಾಚೆ ಎಫರ್ಟ್ ಆನಿ ನಾಂವ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ವ್ಹಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ !

‘ಆತ್ತಾಂ ಕಾರೆತೆಂ ಕಾರ್ಮಿಣ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಎಡಿಯಾಬ್ ಪರ್ತುನ್. ತಾಕಾ ಲಿಲ್ಲಿಬಾಯೆನ್ ಕಾಲ್‌ಚ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ಕಾಂಕ್ಣಾಂ ವರ್ನ್ ಲೊಕರಾಂತ್ ದವರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್. ಕಾರ್ಮಿಣ್‌ಯೀ ತೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ‘ಪಾಪ್. . . . ಫಾಲ್ಯಾಂ ಕಾಂಯ್ ಕೀಸ್ ಜಾಲೆಂ . . . ಕೋಣ್ ಆಸಾ? ತಾಚೆರ್ ಮೊಸ್ತು ಪಾತ್ಯೆಣಿ ದೆಕುನ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಖಂಯ್’

ಮ್ಹಜಾ ಕಾನಾಂತ್ ಕಣ್ಕೆಚಾ ಬೊಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾರೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ. ತಾಕಾ ಬಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾವೆಂ ಟು ವೀಲರ್ ಘರಾ ಕುಶಿನ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯಿಲೆಂ.

ಸಕ್ಟಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಲಿಲ್ಲಿಬಾಯೆಕ್ ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಒಳ್ಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕೊಣೀ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಸಾಂದೊ, ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಸಮಾಜ್ ಸೇವಕಿ, ಸಾದಿ, ದಯಾಳ್ ಬೊಳಿ ಆನಿ ಖಾಲ್ತ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ. ಗಾಂವಾಕ್ ತಶೆಂತ್ ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಿ ಮಾನ್ವಾಲ್ಲಿ. ದುಬ್ಳ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ತಿಚೊ ಹು(ಉ)ಸ್ಕೊ ಕಟೀಣ್. ದುಬ್ಳ್ಯಾ ದಾಕ್ಟ್ಯಾಂ ಆನಿ ಪಾಪ್‌ಶೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಿ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್ತಾಲಿ. ಕಾಂಯ್ ಕೀಸ್ ಘಡ್ಲೆಂ ತರ್? ………. ಚತ್ರಾಯ್ ಕರ್ಚೊ ವಿಶಯ್‌ಚ್. ಪೂಣ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂ ಮುಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳಿಂ ತರ್ ಮುಗ್ದಾಲೆಂ. ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿ. ತಿಣೆ ಉಲಂವ್ಚೊ ವಿಶಯ್ ಲೋಕರಾಚೊ ಆನಿ ಭಾಂಗಾರಾಚೊ ಮಾತ್ರ್. ಆಕ್ರೇಕ್ ಕೊಣಾಕಡೆಯೀ ಸಾಂಗಾನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ತಿ ವಿಸ್ರಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಕಾಂಯ್ ಕೀಸ್ ಘಡ್ಲೆಂ ತರ್. . . . .!? ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಚಾಕಡೆ ಸೊಳಾ ಕಾಂಕ್ಣಾಂ’ ತೀನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್, ಚಾರ್ ಮೊಟ್ಯೊ ಆನಿ ದೋನ್ ಬಾರಿಚ್ ಚೈನಿ, ಆಟ್ ಮುದಿಯೊ’ ಏಕ್ ಸರ್ಪಳಿ’ ಏಕ್ ಮೊತಿಯಾಂ ಸರ್, ಏಕ್ ಹವಳಾಚಿ ಚೈನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಯೀ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದೊಗಾಂ ಮೊಗೊರ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಒಪೆಚಿಂ ಕಾಂಕ್ಣಾಂ ಸೈತ್ ತಿಣೆಂ ಲೋಕರಾಂತ್ ದವರಾಯಿಲ್ಲಿಂ.

LL01 e1533395548684

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಲಾರ್ ಭುರ‍್ಗಿಂ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಬೊಶಿಯೊ ಬೊಡವ್ನ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್ತಾಲೆ ಖಂಯ್. ಲಿಲ್ಲಿಬಾಯ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಬಹುಷ ಚಾವಿಯಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಕೆಲ್ಲೊಗಿ ಕಿತೆಂಗಿ? ಕೆದಾಳಾಯ್ ಪೆಂಕ್ಟಾಕ್ ಚಾವಿಯೊ ಖೊವವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಲೊಕರಾವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ ನಾಂ ತರ್ ತಿಕಾ ನೀದ್‌ಚ್ ಪಡಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಲೋಕರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆಂ ದೆವಾಚೆಂಯೀ ನಾಂವ್ ಕಾಡುನಾ ಕೊಣ್ಣಾ, ಜಿಣ್ಯೆಂತ್. ತಿ ಜಾಣಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ದೆವಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಕಾಡಿನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಪದೇಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಲೋಕರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಪದೆಸ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ನಹಿಂಗಿ?

ಖಂಚೆಯ್ ದೀಸ್ ತಿಕಾ ಕೊಣೀ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾಂ ತರ್ ವಿರಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿ ದಾಕ್ತೆರ್ ಮೇರಿಯಾನಾಚಾ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರಿಕ್ ರಿಗ್ತಾಲಿ. ‘ಸುಮಾರ್ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ನೀದ್‌ಚ್‌ ನಾ ದಾಕ್ತೆರಾಬಾ’. ಮ್ಹಣ್ತಾಲಿ ತಿ. ‘ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿ ಬೇಂಕಾಕಡೆ ವಚೊಂಕ್ ನಾಂಯ್ ದಿಸ್ತಾ’ ವಿಚಾರ್ತಾಲೊ ಡಾ. ಮೇರಿಯನ್ ತಿಚಿ ಭಿಪಿ ಚೆಕ್ ಕರ್ನ್ ತಿಕಾ ಗುಳಿಯೊ ದಿತಾನಾ. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಆನಿ ಲೋಕರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ವಿವರಣ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಾನಾತ್‌ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಕರುನ್ ಶೆಂಭರ್ ರುಪಯ್ ಬಾಗಾವ್ನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಲ್ ವಾಜಯ್ತಾಲೊ. ಗುಳಿ ತೊಂಡಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಫೊಟಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಫುಡೆಂ ಲಿಲ್ಲಿಬಾಯ್ ಬೆಂಕಾಕಡೆ ಪಾವ್ತಾಲಿ. ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ತಿಕಾ ಬರಿಚ್ ನೀದ್ ಪಡ್ತಾಲಿ.

ಹಫ್ತ್ಯಾ ಆದಿಂ ಪಿಡ್ಕ್ ಪೀಟರಾಗೆರ್ ಜಮಾತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಚಾರ್ ವರಾಂಚಾ ಜಮಾತೆಕ್ ತೀನ್ ವರಾರ್‌ಚ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಲಿಲ್ಲಿಬಾಯ್ ಬಸೊನ್ ಉಲಯ್ತಾಲಿ. ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾಂಚ್ ಡಾಯಲೋಗ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆ ಆಯ್ಕಾತಾಲೆ. ‘ನಹಿಂ ಮಾಗ್ಗಿ ತುಜ್ಯಾ ಕಾಂಕ್ಣಾಂಚಿಂ ಡಿಸಾಯ್ನ್ ಸೊಭಿತ್ ಆಸಾ. ಖಂಯ್ ಕರಯಿಲ್ಲಿಂ? ಚಿಕ್ಕೆಂ ಕಾಡ್ ಪಳಯ್ತಾಂ’ ಸದಾಂಚೊ ಡಯಲೋಗ್.

‘ಕೆನರಾ ಜುವೆಲ್ಲರಿ’ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಮಾಗ್ಗಿ ಬಾಯ್ ಕಾಂಕ್ಣಾ ಕಾಡುನ್ ಲಿಲ್ಲಿಬಾಯೆಚಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿತಾನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಕಾಂಕ್ಣಾಂ ಘಾಲುನ್ ‘ಕಶಿಂ ದಿಸ್ತಾತ್ ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್? ಬರಿಂ ಜಡ್ಡ್ ಆಸಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಕರಯಿಜೆ. ಆಮ್ಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಆಸಾ ನಿಯೆ ಪಿಟ್ಟಾಸಿ… ಏಕ್ ರುಪಯ್ ಸೊಡಿಸೊನಾ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾವುನ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಉತರ್ಲಿಂ. ಕಾಂಯ್ ತರಿ ಬಾಂಗಾರ್ ಕರುನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಕುಸ್ತಾಗಿ? ಹಾಂವ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಲೊಕರಾಂತ್ ದವರ್ನಾಂಗಿ?’ ದಮ್ ಬಾಂದುನ್ ಲಿಲ್ಲಿಬಾಯ್ ಉಲವ್ನ್‌‌ಚ್ ವೆತಾಲಿ. ಸಕ್ಟಾನಿಂ ವಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ. ಮೂಕುತಿ ಮೇರಿನ್ ದಾಯ್ ಘಾಲಿಚ್ಚ್. ‘ಒಯ್ ಸಾಯ್ಬಿಣೆ. ತೂಂ ಲೋಕರಾಂತ್ ಮ್ಹಣಿ ದವರ್ತಾಯ್ ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕರಾಂತ್ ದವರುಂಕ್‌ಯೀ ಸೊಡಿನಾ. ದಾದ್ಲೆ ಪೂರಾ ತಶೆಚ್ ಯಾ. . . . . .! ತಾಣಿ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ’

ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಕ್ವಾಟರ್ ಪೂರಾ ದೆಂವೊಂಕ್ ನಾ ತರಿ ಜಮಾತೆ ಖಾತಿರ್ ನಿದೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಟೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್‌ಲ್ಲೊ ಪೀಟರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ನ್ ಉಬೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

‘ದಾದ್ಲೆ ಅಶೆಚ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್? ಆನಿ ಕಿತೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತಾಳಾಕ್ ಮೇಳ್ ಘಾಲಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್‌ಗಿ? ದಾದ್ಲೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾಪರಿಂ ಆಸಾಜೆ ಪಳೆ. . . ಹ ಹ ಹಾ’ ಹಾಸೊನ್ಂಚ್ ವ್ಯಂಗ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಪಿಡ್ಕ್ ಪೀಟರ್.

ಪೀಟರ್ ಆಮ್ಚಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್‌ಲ್ಲೊ.

ತಾಕಾ ಚಡ್ ಗಣ್ಣೆ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಲಿಲ್ಲಿಬಾಯೆನ್ ಮುಂದರ್ಸಿಲೆಂಚ್.

‘ತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೋಕರಾಂತ್ ದವರ್‌ಮಾ ಮೇರಿ. ಗರ್ಜೆಕ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕರ್ತಾಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಾತಿಯೆಲ್ಯಾರ್‌ಮಾತ್ಯಾರ್ ಗೊಬೊರ್. ತುಂ ಭಿಯೆನಾಕಾ. ಲೋಕರಾಂತ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪೂರಾ ಸೇಪ್ ಉರ್ತಾ . ಕೊಣಾಕಡೆ ಸಾಂಗಾನಾಕಾ ಮಾತ್ರ್. . . . .’

‘ತುಜ್ಯಾ ಲೊಕರಾಂತ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂನಿ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಡೆನಿಸಾಬ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಲೊ ಸಾಯ್ಬಿಣೆ?’ ರಾಗ ಕಾಡುನ್ ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಪೀಟರಾಬ್. “ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾಯ್ ಕಡೆ ಸಾಂಗಾನಾ. ಸಾಂಗೊಂನ್ ಕಾಂಯ್ ಕೀಸ್ . . . .! ತಸೆಂ ಕಾಂಯ್ ಕೀಸ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ಂಚ್ ದಿತಾಂ. … . . . . ಕಿತ್ಲೆ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್’ ಪೀಟರಾಬಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಕ್ಟಾಂ ಹಾಸ್ತಾನಾ ಲಿಲ್ಲಿಬಾಯ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿ.

ಲಿಲ್ಲಿಬಾಯೆಚೊ ಘೊವ್ ಡೆನಿಸಾಬ್ ಎಕೀನ್. ಭಾರಿಚ್ ನೀಯತ್ ಆನಿ ಶಿಸ್ತೆಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಬ್ಕಾರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥೆ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ದೆನಿಸಾಬ್ ಚುಕೊನ್‌ಯೀ ಲೋಂಚ್ ಹಾತಾಂತ್ ಕಾಣ್ಘೆನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಏಕ್ ದೆವೊತ್ ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೆವಾ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಉಕಲ್ಲೊಲೊ ಹಾತ್. ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಪೂರಾ ಲಿಲ್ಲಿ ಬಾಯೆಕಡೆ ದಿತಾನಾ ತಾಚಿ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಾತಲಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ದುಬ್ಳಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತಿಚಾಕಡೆಯಿ ಭಾಂಗಾರ್ ಜಾಂವ್ ಪೈಶೆ ಜಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತೆಂಯೀ ಆಸಾ ತರ್ ತೆಂ ಲೋಕರಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂಯೀ ಕೊಣಾಕ್‌ಯೀ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಳೊನ್ ಕಾಂಯ್ ಕೀಸ್ ಘಡ್ಲೆಂ ತರ್. . . ?

ದೆವಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಭಾಂಗಾರಾ ತಸ್ಲಿಂ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ದಿಲ್ಲಿಂ. ತಾಂಕಾಂ ಎಕ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಲಿಲ್ಲಿಬಾಯೆನ್ ಲೋಕರಾಂತ್ ದವರುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಘರಾ ದೊಗಾಂ ಕಾಮಾಚಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ದೋನ್ ಕಾರಾಂ, ದೋನ್ ಪೆಟೆ, ಚಾರ್ ಮಾಜ್ರಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಲಿಲ್ಲಿಬಾಯೆಚೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಲೋಕರಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ತಾಂಕಾ ಕೊಣಾಕ್‌ಯೀ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ವಾಡ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರ್ ಘುಸ್ಪೊಡ್ ಗಸ್ಪಾರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬೋಂಬೆ ಬಾಜಿಲಾಬ್, ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಾಯ್ಕಲ್, ಮಿಯಾಂವ್ ಮರಿಯಾಣಾಮ್, ವಿನಿಗರ್ ವಿಲ್ಮಾ ಬಾಯ್, ತಿರ್ಗೊಸ್ ತೆಲ್ಮಾ ಬಾಯ್, ಲಫ್ಡಾ ಲವೀನಾ ಆನಿ ಇತರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಜಮಾತ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ. ಲಿಲ್ಲಿಬಾಯೆಚೊ ಮೂಡ್ ಔಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾಲೊ. ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಸಾಂದೊ ಲಿಲ್ಲಿಬಾಯೆನ್ ಬಾಯ್ಬಲ್ ಉಗ್ತೊ ಕರುನ್ ಪಿಡ್ಕ್ ಪೀಟರಾಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಫಂಕ್ತಿ ದಾಕಯ್ಯೊ. ತಿಣೆ ಖಂಚಿಗಿ ಲಾಯ್ನ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪೀಟರಾನ್ ಖಂಚೆಂಗಿ ವಾಚುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

‘ಹಾಂವೆ ತುಕಾ ಸಕಯ್ಲೆಂ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂ’ ಶಿಣ್ಲಿ ಲಿಲ್ಲಿಬಾಯ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ.

‘ಸಕಯ್ಲೆಂ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂಯ್? ಖಂಚೆಂ ಸಾಯ್ಬಿಣೆ? ಪರ್ತುನ್ ದಾಕಯ್. . .’ ಲಾಂಬ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಆಂಗ್ ಒಳಾವುನ್‌ಶೆಂ ಉಲಯ್‌ಲೊ ಪೀಟರ್. ಥೊಡಿಂ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಾಲಂವ್ ಧರುನ್ ಹಾಸ್ತಾನಾ ಥೊಡಿಂ ಹಾತ್ ಧರುನ್ ಹಾಸ್ತಾಲಿಂ. ಲಿಲ್ಲಿಬಾಯೆಕ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ಆಪ್ಣೆ ಕೆಲ್ಲೊ ಪ್ರಮಾದ್ ಕಳ್ಳೊ. ಕಶಿಗಿ ಜಮಾತ್ ಮುಗ್ದಾಲ್ಲಿ. ಮಾಗ್ಣೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಪಿಡ್ಕ್ ಪೀಟರ್ ಭಿತರ್ ವಸೊನ್ ದೋನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಸ್ ಪೆಗ್ಸ್ ಘಾಲುನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಆಯ್‌ಲ್ಲೊ.

ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಪೀಟರಾಕ್ ಆನಿ ಲಿಲ್ಲಿ ಬಾಯೆಕ್ ಸದಾಂಚಾ ಪರಿಂ ಲಾಗೊನ್ ಆಯ್‌ಲ್ಲೆಂ.

‘ತುಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘೊವಾಚಿ ಖಬರ್ ಉಲಯ್‌ಯ್ತಾಯ್ ಕೆದಾಳಾಯ್? ತುಜೆಬರಿಂ ಸಾಕಾಳಿಂಚ್ ಘೊಟಿನಾ ನಾಕ್‌ಭರ್. . . . . ಕಿತ್ಲೊ ಶಿಸ್ತೆಚೊ ಮನಿಸ್ ತೊ ಜಾಣಾಂಯ್?’

‘ಜಾಣಾ. . . . ಮ್ಹಜೆಬರಿ ನಹಿಂ ತೊ’ ಜೀಬ್ ಆಡ್ ಪಡ್ತಾಲಿ ತರೀ ಲಾಂಬೊವ್ನ್‌ಶೆಂ ಉಲಯ್ಲೊ ಪೀಟರ್ ‘ಪೋರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಸಾಮಾನ್ ಕಾಣ್ಘೆತಾನಾ ಮೆಳ್ಳೊ. ದೋನ್ ಪೊತ್ಯಾಂನಿ ಉಣ್ಯಾಚಿ ರಾಂದಯ್ ಭರ್ನ್ ವರ್ತಾಲೊ’

” ರಾಂದಯ್. . . .? ತುಜಿಂ ಕರ್ಮಾಂ. ಘರಾಕ್ ಸಾಮಾನ್ ತೊ. ಹಪ್ತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಣೆಂಚ್ ಸಾಮಾನ್‌ಹಾಡ್ಚೊ. ಘರಾಂತ್ ಸಾಮಾನ್ ನೀಟ್ (Neat) ಕರುನ್ ದವರ್ತಾ ತೊ. . . . ಕಳಿತ್ ಆಸಾಗಿ ತುಕಾ?” ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ತಿಣೆಂ.

‘ಹಾಂ. . .!’ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊ ಪೀಟರ್. ನೀಟ್ ಕರುನ್. . . . ? ಸಕ್ಟಾಂ ವೊಮ್ತಿಂ ಪಡೊನ್ ಹಾಸ್ತಾಲಿಂ.

ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಧಾ ಬಾಕ್ಕಾರಾಂ ಯೇಜಾಯ್‌ತರ್ ಲಿಲ್ಲಿಬಾಯ್ ಸಕ್ಕಡ್ ವಿಸರ್‌ಲ್ಲಿ. ‘ಪಳೆಮಾಂ ಬೆನ್ನಿ’ ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ. ಪೊರ್ವಾಂ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧುವೆಚೊ ಜಲ್ಮಾ ದೀಸ್. ಸಕ್ಟಾಂಕ್ ಆಪಯ್ತಾಂ. ರಾತಿಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಯೇಜಾಯ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಲೋಕರಾಂತ್ಲೆಂ ಪೂರಾ ಭಾಂಗಾರ್ ಎಕ್ಕಿ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಡುಂಕ್ ನಾ. ಪೊರ್ವಾಂ ಹಾಡ್ತಾಂ. ಸಕ್ಟಾಂಕ್ ದಾಕಯ್ತಾಂ. ಮಾಗಿರ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳಾನಾ. ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಪೂರಾ ತಶೆಂಚ್ ಲೊಕಾರಾಂತ್ ಘಾಲ್ತಾಂ ಘರಾ ದವರ್ಚೆಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಧೈರಾರ್ ಯಾ? ಕೊಣಾ ಕಡೆ ಸಾಂಗಾನಾಕಾ ಮಾತ್ರ್. . . .’ ಹಾಂವ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲವುನ್ ಚಲ್ತೆಚ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲಿಂ.

LL02ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಬಾಯೆಗೆರ್ ಸಂಬ್ರಮ್‌ಚ್ ಸಂಭ್ರಮ್. ಲಿಲ್ಲಿಬಾಯ್ ಆಂಗ್ ಭರ್ನ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಘಾಲುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಭಿತರ್ ನಾಚ್ತಾಲಿ. ಪಾಲಂವ್ ಘಡ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ನಿಸ್ರಾವ್ನ್ ತಿಚೊ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ದಾಕಯ್ತಾಲಿ. ಆಯ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದೊದೊನ್ ಪಾವ್ಟೀಂ ಶೆಕೆಂಡ್ ದಿತಾನಾ ಗಜಕ್ ಕರುನ್ ಕಾಂಕ್ಣಾಂಚೊಂ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ. ಥೊಡೆ ವೆಳಾನ್ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ಥೊಡೆಂ ಕಾಡುನ್ ನವೆಂಚ್ ಘಾಲುನ್ ಯೆತಾಲಿ. ಡೆನಿಸಾಬಾನ್ ಖಂಯ್‌ಗಿ ಧರ್‌ಲ್ಲೊ ಕಂಟ್ರಿ ಸೊರೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೊತ್ಲಿನಿಂ ಭರುನ್ ಸ್ಕೋಚ್ ಮ್ಹಣ್ ದೀವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ದೊಡ್ತಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ಪಿಡ್ಕ್ ಪೀಟರ್ ಗೆಟಿ ಕಡೆ ಕೊಣಾಕಡೆಗಿ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಉಲಯ್‌ತಾಲೊ. ಬೊಂಬೆ ಬಾಜಿಲಾಬ್ ಮರಾಠೆಂತ್ ತುಳು ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ಎಮ್ಕುಳೆ ಎಸ್ತುಚೆಂ ಧು ನಾಯ್ತ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ನೀವ್ಸ್ ನಮಿತಾ ಸಕ್ಟಾಂಕ್ ಆಯ್ಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಘುಟಾನ್ ಲಫ್ಡಾ ಲವೀನಾಕಡೆ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮಾಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಾಯ್ಕಲ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾಲಾಚಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾರ್ ತರ್ನ್ಯಾಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಮಧೆಂ ವಿರಾಜಿತ್ ಮಾನ್ ಜಾವುನ್ ಅತ್ಮಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿತಾಲೊ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಭಿತರ್ ಆಪವ್ನ್ ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಯರ್ ದಿತಾನಾ ‘ಹಾಂವ್ ಕಶಿಂ ದಿಸ್ತಾಮಾ ಬೆನ್ನಿ?’ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಲಿಲ್ಲಿಬಾಯೆನ್. ‘ಕರೀನಾ ಕಾ ಪೂರ್’ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ತಿಕಾ. ಲಜೆನ್‌ಶೆಂ ‘ಥೇಂಕ್‌ಯೂಮಾ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾತಾಕ್ ಧರುನ್ ಬೆಡ್ ರೂಮಾ ಭಿತರ್ ವೊಡುನ್ಂಚ್ ವರುನ್ ಖಿಳ್ ಘಾಲಿ ಲಿಲ್ಲಿಬಾಯೆನ್. ‘ತುಕಾ ಪೂರಾ ದಾಕಯ್ತಾಂ’ ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಮೆಳ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾಚಾ ಬಾಲ್ದೆಂತ್ ಪಂದಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ. ತಿಣೆ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪೊಟ್ಲೆಕ್ ವೀಸ್ ಘಾಂಟಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ತಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ದೆಕ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಶೆರ್ಮೆಲ್ಲಿಂ.

ಇಕ್ರಾ ವೊರಾಂ ಜಾತಾನಾ ಬಿಯರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಫೊರ್ಸಾರ್ ಕಾಳಾಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಲಿಂಚ್ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲಿಂ. ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದಾಂಟಾಲ್ಲೆಂ, ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಿರಿಯೊ ನಿಸ್ರ್ಯಾಲ್ಲ್ಯೊ. ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಟೋರ್ಚ್ ಖಂಯ್ಗಿ ಉಸಾಳ್ಳೊಲೊ. ವಿಂಚುಂಕ್ ದಿಸಾನಾಲ್ಲೆಂ. ಸ್ಪಿರಿತಾಚಾ ಭಳಾನ್ ಹಾಂವ್ ಘರಾ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಘರಾ ಪಾವ್ತಚ್ ಭಿಂಯೆಲ್ಲಿಂ. ವಾಟೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಕೀಸ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್. . . . .!?

ಸಾಂಜ್ ರಾತ್ ಜಾಲ್ಲಿ, ಸಕಾಳ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ಆದ್ಲೊ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಬಾರಾ ಜಾತಾನಾ ಪೀಡ್ಕ್ ಪೀಟರಾಚೆಂ ಫೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ‘ಕಾಂಯ್ ಕೀಸ್ ಘಡ್ಲಾಂ ಖಂಯ್‌ಗೀ ಗೀ ಕಾಲ್? ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆ. ಕಿತೆಂಚ್ ಚಿಂತ್ಚಾ ಫುಡೆಂ ಮುಂದರ್ಸಿಲೆಂ ತಾಣೆ. ‘ಆಮ್ಚೆಂ ಲೋಕರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಆಸಾ ಖಂಯ್.’

ಘಡಿಯಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕಡೆ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಲಿಲ್ಲಿಬಾಯೆಚಾ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಥೊಡೆ ಪೋಲಿಸ್‌ಯ್ ಥಂಯ್ ಉಬೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮುಗ್ದಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಂಗಾರಾಚಾ ಪೊಟ್ಲೆಕ್ ಶೆಂಬೊರ್ ಘಾಂಟಿ ಘಾಲುನ್ ಮೆಳ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾಚಾ ಪಂದಾಂಕ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್‌ಯೀ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಂವ್ಚಾ ಫುಡೆಂಚ್ ಪೊಟ್ಲಿ ಘೆವ್ನ್ ತಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿ. ಲೋಕರಾಚಿ ಚಾವಿ ಘೆವ್ನ್ ಭಿತರ್ ದವರ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆ ಪೊಟ್ಲಿ ಉಗ್ತಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ಬೊಬಾಟುನ್ ತಿ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ. ಬಾಂಗಾರಾಚಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ ಕಾರಾಚಾ ಶೆಡ್ಡಾಂತ್ಲೆ ಚಡುಣೆ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ವಜನಾಚೆ ಸ್ಕ್ರೂ ವಾಶರ್ ಅನಿ ಬೋಳ್ಟ್ ನಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಭಾಂಗಾರ್ ಗುಲ್ಲ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಲಿಲ್ಲಿಬಾಯ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ನಿದೊನ್ ರಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ‘ಬೆನ್ನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಪೂರಾ ಗೆಲೆಂಯಾ. ಹಾವೆಂ ಕೊಣಾಕ್‌ಯೀ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾಯಾ. ಕೊಣಾಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಕರ್ಚೊ ಯಾ? ತುಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಹಾವೆಂ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಯಾ’

ಮ್ಹಜೆ ಭಂವ್ತಿಂ ಧರ‍್ಣ್ ಘುಂವ್ತಾ ತಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪಡ್ತಾಂ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಥಂಯ್ಚ್ ಉಬೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಯ್ಕಲಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಧರುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.

‘ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಕರಿನಾಕಾ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಾಯ್ಕಲ್. ‘ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಧಾ ಬಾರಾ ಜಣಾಂ ಕಡೆ ತಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಳಾಂ ತಿಣೆ.’

ಎದೊಳ್ ಘಡಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ‘ಕಾಂಯ್ ಕೀಸ್’ ಆಜ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಲಿಲ್ಲಿಬಾಯೆಚೆಂ ಲೊಕರ್ ಉಗ್ತೆಂಚ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ.

‘ಬಿರ್ಮೊತ್ ಲಿಲ್ಲಿಬಾಯ್’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾವೆಂ. ‘ದೆವಾ ತುಂಚ್ ತಿಕಾ ರಾಕ್’

CKR

►  ಶಿಕೇರಾಮ್. ಸುರತ್ಕಲ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.