ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾಕಾರ್ ಆನಿ ದಾವರ್ ಸಾಬ್

1975 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಹಿಂದೀ ಫಿಲ್ಮ್ ದೀವಾರ್ ಹಾಂತು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ (ವಿಜಯ್) ಹಾಣೆ ಇಫ್ತೀಕರ್ (ದಾವರ್ ಸಾಬ್) ಹಾಂಕಾ ಸಾಂಗ್ಚೊ ಏಕ್ ಬೋವ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಡಾಯ್ಲೊಗ್ ಆಸಾ. “ಮೈ ಆಜ್ ಬೀ ಫೆಂಕೆ ಹುವೆ ಪೈಸೇ ನಹೀಂ ಉಟಾತಾ…” ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ’ವೆಕ್ತಿಚಿ ಪುಜಾ’ ಕರ್ನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ವಾಚ್ತಾನಾ ಹೊ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಡಾಯ್ಲೊಗ್ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಸಾಂಗಾತಾ ಎಕಾ ಸವಾಲಾನ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ – ದಿವಾರ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಜಯ್ ತಸಲ್ಯಾ ಮಾಮೂಲಿ ಕೂಲಿಕ್ (ಬೂಟ್ ಪೊಲಿಶ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ) ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ ಗವ್ರವಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ತರೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೊ ತರ್….

ಆಜ್ ಯೀ ಖಂಯ್ಚಾಯ್ ಟಿ. ವಿ ಚ್ಯಾನೆಲಾರ್ ದೀವಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಚಲ್ತೇ ಆಸಾ ತರ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕುಶಿಕ್ ದವರ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಬಸ್ತಾಂ. ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಲೆಂ ಧೊಸ್ಲಾಂ ಆನಿ ಅಜೂನ್ ಧೊಸ್ತೇ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಚೊ ಚಡುಣೆ ಹರ್ ಡಾಯ್ಲೊಗ್, ಹರ್ ದೃಶ್ಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಖಂಚ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಆನಿ ದೃಶ್ಯಾಂನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್, ಸಂಘರ್ಷ್ ಆನಿ ಮೊಲಾಂ ಧರ್ನ್ ದವರಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ತವಳ್ಚ್ಯಾಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಹೆರ್ ಹಿಂದೀ ಫಿಲ್ಮಾನ್ ಧರ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗಾನಾ.

ವಿಜಯ್ ದಕ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಕೂಲಿಲಾಗಿಂ ಹಫ್ತಾ ವಸೂಲಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪೀಟರಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಹಫ್ತೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ತೆ ತಾಕಾ ಮಾರುಂಕ್ ಸೊಧ್ತಾತ್. ಗುದಾಂವಾಂತ್ ಪೀಟರ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಮಾರ್ನ್ ವಿಜಯ್ ಜೆನ್ನಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾ ತವಳ್ ಹೆರ್ ಕೂಲಿ ತಾಕಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ನಾಚ್ತಾತ್. ಆನಿ ಹಿ ಖಬರ್ ಸ್ಮಗ್ಲರ್ ದಾವರಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ವಿಜಯ್ ದಕ್ಕ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಘರಾ ವೆತಾನಾ, ಎಕಾಣೆಂ ದಾವರಾಚೆಂ ಐಶಾರಾಮಿ ಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ರಾವ್ತಾ ಆನಿ ದಾವರ್ ವಿಜಯ್ಕ್ ಗಾಡಿಯೆರ್ ಬಸವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವರ್ತಾ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಅಪವ್ಣೆಂ ದಿತಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಶರ್ತಾಂಚೇರ್ ವಿಜಯ್ ದಾವರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ವೊಪ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆಜ್ ತುಜ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ದೀಸ್ ಹೆ ದವರ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾವರ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚಿಂ ಏಕ್ ಅಟ್ಟಿ ಕಾಡ್ನ್ ಮೆಜಾರ್ ವಿಜಯ್ ಮುಕಾರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯ್ತಾ. ಹೆಂ ಪಳಯಿಲ್ಲೊ ವಿಜಯ್ ಉಟ್ತಾ ಆನಿ ದಾವರಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ “ಮೈ ಆಜ್ ಬೀ ಫೆಂಕೆ ಹುವೆ ಪೈಸೇ ನಹೀಂ ಉಟಾತಾ….” ದಾವರಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಾತಾ ಆನಿ ಘಡ್ಯೆನ್ ತೋ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ಅಟ್ಟಿ ಉಕಲ್ನ್ ವಿಜಯಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿತಾ.

ವಿಜಯ್ ಕ್ಯಾಬಿನಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲೊಚ್ ದಾವರ್ ಆಪ್ಲೊ ಸಾಂಗಾತಿ ಜಯಚಂದಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ” ತುಕಾ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ ಜಯಚಂದ್ ? ಆಮಿ ಘೊಡ್ಯಾ ರೇಸ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವೆತಾನಾ ಸದಾಂಯ್ ಎಕಾ ಠಿಕಾಣ್ಯಾರ್ ಬೂಟ್ ಪೊಲಿಶ್ ಕರುಂಕ್ ರಾವ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಥಂಯ್ ಏಕ್ ಬೂಟ್ ಪೊಲಿಶ್ ಕರ್ಚೊ ಭುರ್ಗೊ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಏಕ್ ದಿಸ್ ತುಂವೆ ತಾಚಿ ಮಜೂರಿ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾಂಯ್ ? ” ಶೂ ಪೊಲಿಶ್ ಕರ್ತಾಂ, ಭಿಕ್ ಮಾಗಿನಾ. ನಾಣೆಂ ಉಕಲ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದೀ” ಆನಿ ತೂಂ ತಾಕಾ ಮಾರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ ಲ್ಲೊಯ್ ಆನಿ ಹಾಂವೆ ತುಕಾ ಆಡಾವ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ” ನಾ ಭುರ್ಗೊ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಾಂಗ್ತೇ ಆಸಾ, ಪಯ್ಶೆ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದೀ” ಮ್ಹಣ್. ವಿಜಯ್ ತೋಚ್ ಭುರ್ಗೊ ಆನಿ ತೇಚ್ ದಿಸಾ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾ ” ಯೆ ಲಂಬಾ ರೇಸ್ ಕಾ ಘೊಡಾ ಹೈ”

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ, ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಶ್ಯಾತಿಯೆಚೆರ್ ಆನಿ ತಾಲೆಂತಾಚೆರ್, ಲಾಂಬ್ ಧಾಂವ್ಣಿ ಧಾಂವೊಂಕ್ ತಾಂಕ್ ಆಸ್ಚೆ ತರ್ನೆ ಆನಿ ನವೆ ಕಲಾಕಾರ್, ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಉದೆತಾತ್. ಸ್ವಂತ್ ಪ್ರರಿಶ್ರಮಾನ್ ತೆ ಸಿ.ಡಿ. ಕಡ್ತಾತ್, ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಾವಳಿ ಸಾದರ್ ಕರ್ತಾತ್. ನಾಟಕಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತಾತ್. ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್ತಾತ್. ಉತ್ತೀಮ್ ಗಾವ್ಪಿ, ನಟ್ ಅಶೆಂ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್ತಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ, ಗಲ್ಫ್ ವೊಯ್ಸ್ ಒಫ್ ಮ್ಯಾಂಗಲೋರ್, ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ನಾಟಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ತಸಲ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಆತಾಂ ದಾಯ್ಜಿ ಟಿ.ವಿ. ಚೆರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಶೋಂನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂಕ್, ನಟಾಂಕ್, ನಾಚ್ಯ್ಪಾಂಕ್ ಚಡುಣೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ’ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್’ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ಪೂಣ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ತಾಣಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ವಾ ಗಿಳ್ಚೆಂ ಪ್ರ‍ೇತನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಅಶೆಂ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ವೆದಿಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಕೊಣೀ ’ ಹಾಂಕಾ ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕರ್ತಾಂವ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹಾಸೊಂಕ್ ಯೆತಾ. ಇತ್ಲೇಂಯ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ ತಿತ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಅಶಿಕ್ಪಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಿನಾ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಳಯ್ತಾ ಆನಿ ಪಾರ್ಕಿತಾ ಸಯ್ತ್ !

ಖರೊ ಬರಯ್ಣಾರ್, ನಟ್, ನಿರ್ದೇಶಕ್, ಗಾವ್ಪಿ ವಾ ಹೆರ್ ಕಲಾಕಾರ್, ಕೊಣಾಕ್ ಆತ್ಮ್ ಗವ್ರವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಸಾ – ತೋ ದಿವಾರ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಜಯ್ ಪರಿಂ! ಆಪ್ಲೆಂಪಣ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಸೊಡ್ನ್ ದೀನಾ!

ತಾಕಾ ತಾಚಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಂಕ್ ಆಸ್ತಾ, ಜಶೆಂ ವಿಜಯ್ಕ್ ಆಸ್ಲಿ. ಪೀಟರಾಕ್ ಹಫ್ತೊ ನೆಗಾರ್ತಾನಾ, ಪೀಟರಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಮಾರ್ತಾನಾ, ಜಾಂವ್ ದಾವರಾಕ್ ವಾ ಜಯಚಂದಾಕ್ ವಿಜಯ್ ಕೋಣ್? ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಸಯ್ತ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ವಿಜಯ್ಚಿ ಸಾಮರ್ತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ದಾವರ್ ತಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ಆಯ್ಲೊ ಶಿವಾಯ್ ವಿಜಯ್ ದಾವರಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ. ದಾವರಾಚೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ವಿಜಯ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶರ‍್ತಾಂಚೇರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಆಪ್ಲೊ ಆತ್ಮ್ ಗವ್ರವ್ ಆನಿ ಭರ್ಮ್ ಸಾಂಡುಂಕ್ ನಾ. ದಾವರಾಚ್ಯಾ ಗುಲಾಮಿಂತ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾ. ಇತ್ಲೆಂಯ್ ಸಮ್ಜಾನಾತ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾಕಾರ್ ಅಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಿನಾ.

ದಾವರ್ ಆನಿ ಜಯಚಂದ್ ತಸಲೆ ಮನಿಸ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಆಸಾತ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತೀ ಆಸಾತ್. ಸಾಮಂತ್ ತಸಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕಡೆ ಝುಜೊಂಕ್ ಆಜ್ ತಾಂಕಾ ವಿಜಯ್ ಜಾಯ್, ಫಾಲ್ಯಾಂ ವಿಜಯ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಉಣಿ ಜಾಲಿ ತರ್ ತೆ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಸೊಧ್ತಾತ್.

‘ಮ್ಹಾಕಾ ದಾವರಾಚಿ ಕಿತ್ಲಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ… ತಾಚೆಪ್ರಾಸ್ ದೊಡ್ತ್ಯಾನ್ ದಾವರಾಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ, ದಾವರಾಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ನ್ಹಯ್… ಬಗಾರ್ ಮ್ಹಜೆತಸ್ಲೆ ವಿಜಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ ದಾವರ್’ – ಮ್ಹಳ್ಳಿ 1975 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ದೀವಾರ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಜಯ್ ಥಂಯ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ ಸಮ್ಜಣಿ, ಸಮಾಜಿಕ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿ ವೆಕ್ತಿ ಪುಜಾ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ವೆಸ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂ ಥಂಯ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ ತರ್ ?

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

100% feel thumbs up. And how do you feel?
1 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

6 comments

 1. ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

  ಖಂಯ್ಚೋಯ್ ನಟ್ ಕಲಾಕಾರ್ ವಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆದಿವಿಶಿಂ ಇಲ್ಲೆಂ ’ಸೋಫ್ಟ್ ಕೋರ್ನರ್’ ಆಸ್ತಾಚ್. ಹೆಂ ಸಹಜ್. ಪುಣ್ ತಿಚ್ ವೆದಿ ಮಾತ್ಯಾರ್ ವ್ಹಾವವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ನ್ಹಯ್. ಖಂಯ್ಚೀಯ್ ವೆದಿ ಆಪ್ಣಾಭಿತರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಲೆಪ್ರಾಸ್ ವರ್ತಿ ನ್ಹಯ್. ವೆದಿಕ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡತ್ ಶಿವಾಯ್ ಕಲಾಕಾರಾಕ್ ವೆದಿಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣೊನೀ ನಾ.
  ಹರ್ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ತಾಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪ್ರತಿಭೆಚೆಂ ಮಟ್ಟ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಂತಪ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್- ಪೂರಾಯ್ ಕವಿ. ಪೂರಾಯ್ ನಟ್, ಪೂರಾಯ್ ಸಂಗೀತ್ ಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭೆಚೆಂ ಮಟ್ಟ್ ಎಕ್ ಚ್ ಲೇಕ್ ಆಸನಾ. ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ದೋಗ್ ನಟ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಯಾಂ, ತಾಂಚೆಭಿತರ್ಲೆಂ ಸಂವೇದನ್ ಎಕ್ ಚ್ ಲೇಕ್ ಆಸನಾ. ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಫಕತ್ ವೀಸ್ ಪರ್ಸಂಟ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಸತ್ತರ್ ಪರ್ಸಂಟ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸತ್ತರ್ ಪರ್ಸಂಟ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭೆಥಂಯ್ ಆತ್ಮ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಚಡ್ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ವೀಸ್ ಪರ್ಸಂಟ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಕ್ ಅಸಲೊ ಆತ್ಮ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆನಿ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಆಸನಾ ದೆಕುನ್ ತೆ ಸವಾಯೆಚೆ ಪ್ರಚಾರ್ ಆಶೆತಾತ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ವೆದಿ ದಿಲ್ಯಾರ್ ತಿ ವೆದಿ ಆನಿ ಲಾಬಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಭೊಂವ್ತಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿ ಚುಕ್ಲಿ ತರ್ ಫಾಲ್ಯಾ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಫುಡಾರ್ ಶೂನ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭ್ಯೆಂ ತಾಂಕಾ ಕಾಂತಯ್ತೇ ಆಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಸತ್ತರ್ ಪರ್ಸಂಟ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಆಸ್ಲಲೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಅಸೊ ದಾಕ್ಷೆಣೆಕ್ ಪಡನಾ. ತೊ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಉಲಯ್ತಾ ಶಿವಾಯ್ ಸಯ್ಲಾಪ್ ದಾಕಯ್ನಾ. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಘಡಿತಾಂಕ್ ಯೀ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ತಾ. ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ ಗವ್ರವಾಕ್ ಧಖೊ ಬಸ್ಚೆತಸಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ತಾನಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ವೆದಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಯ್ ಠಿಕಾ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ತಾಣೆಂ ಪ್ರೋತ್ಸವ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕರ್ಚೊ ಅಕ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ತೆಂ ತಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್.
  ಅಸಲೆ ಆತ್ಮ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಸ್ಚೆ ಆನಿ ಆತ್ಮ್ ಗವ್ರವ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ವ್ಹರ್ಚೆ ಕಲಾಕಾರ್ ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸಮಾಜೆಕ್ ಯೀ ಗರ್ಜೆಚೆ. ಕೊಂಕ್ಣೀ ವರ್ತುಳಾಭಿತರ್ ಅಸಲ್ಯಾಂಚೊ ಬೊರ್ಗೊಳ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಚೆಬರಿ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ.

 2. Lenard Fernandes, Israel

  DFM (ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಿಲ್ಮ್ ಮೆಕಿಂಗ್) ಶಿಕ್ತಾನಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರಾಂಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೊಂವ್ಚೆಂ ವಿಶಿಂ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಎಂಡ್ ಪೆ ಆಪ್ ವಿಷಯ್ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಜೊ ಸಮಾಕ್ ಸರ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಪಿಲ್ಮಾ ವಿಶಿಂ ದೃಷ್ಟಾಂತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಸಾತ್ ಆಟ್ ಪಾವ್ಟಿ ಹೆಂ ಪಿತುಂರ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ . ಎಚ್ಚೆಮಾಚೆಂ ಲೇಖನ್ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಮಾ ಆಪ್ಣಾಂಚೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ನಾತ್ಲೊ ಮಾತ್ ಪೆಲ್ಯಾ ಚೆರ್ ಅವಲಂಭಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂಜಾ ಕರ್ತಾ (ಗೌರವ್ ದಿಯಾ, ನಾ ಮ್ಹಣಾನಾ). ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅಸ್ಲೊ ಆಪ್ಣಾ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಚ್ ವೆತಾ ಆನಿ ಆವ್ಕಾಸ್ ಯೀ ತಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ಯೆತಾತ್.

 3. ದಿವಾರ್ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ವಿಜಯ್’ಕ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ಸ್ವಪಾತ್ಯೆಣಿ, ಆತ್ಮ್’ಗೌರವ್ ಆನಿ ಆಪುಣ್ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ದಾಕ್ಷೆಣೆಕ್ ಪಡೊನ್ ಜಿಯೆನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಭರ್ಮ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ತರ್ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಧಂದೊ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಅಸ್ಲಿಯತ್ ಕೆದಾಳಾಗೀ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಿ. ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೆದಿ ದೀವ್ನ್, ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ದಾಕ್ಷೆಣೆಕ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಮಾಗಿರ್ ತಾಂಚೆಕರ್ನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾಂಚೆಂ ಪೆಂಪಾರೆ ಫುಕುಂಕ್ ಲಾಂವ್ಚೆಂ, ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಉಟ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ತ್ಯಾ ಪೆಂಪಾರಾಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಪಂದಾ ದಾಂಬುಂನ್ ದವರ್ಚೆಂ – ಹಿ ಏಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಮಾಂಡಾವಳ್. ಆಮ್ಚೆ ಕಲಾಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ಮಾಂಡಾವಳೆಕ್ ಇತ್ಲೆ ವೊಳ್ಸೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಗೀ, ಫಲಾಣ್ಯಾ ಎಕಾ ವೆದಿಚೆರ್ ಆಪ್ಲಿ ಕಲಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಪ್ಣಾಚಿ ಕಲಾ ಸಾರ್ಥಕ್, ಫಲಾಣ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ, ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಪರ್ವಾನಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಮನಾಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಮ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಕಲಾಕಾರ್. ಎಕಾ ಕಲಾಕಾರಾಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಕಲಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆದಿಚೆರ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಗೌರವ್/ಉಪ್ಕಾರಿ ಮನೋಭಾವ್ ಆಸೊಂಕ್’ಜಾಯ್ – ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಶಿಣ್ ನಾ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾಚ್ ವೆದಿ ಥಾವ್ನ್/ವೆದಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಮುಕಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಅಣ್ವಿಂ ಕಾಮಾಂ ಚಲ್ತಾನಾ ‘ಅಪ್ಣೆಂ ಕಲಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ವೆದಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತೆಂ ಅಣ್ವೆಂಪಣ್ ಸೊಸುನ್ ವರ್ಚೆಂ/ಮೌನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ, ತ್ಯಾ ಅಣ್ವೆಪಣಾಂ ವಿರೋಧ್ ಆವಾಜ್ ಉಟ್ತಾನಾ ‘ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಉಬೆಂ ಕೆಲ್ಲಿ ವೆದಿ ಹಿ’ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಉಲ್ಟೊ ವಾದ್ ಮಾಂಡುನ್ ವೆಕ್ತಿ ಪುಜಾ ಕರ್ಚಿ – ಜಾವ್ನಾಸಾ ಗುಲಾಮಿ ಮನಾಸ್ಥಿತಿ.
  ಬರ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್, ವೆದಿ ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸೊಧುನ್ ಯೆತಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ತೊ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಡಾನಾ. ಅಶೆಂ ಪಡ್’ಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಪ್ಣಾಕ್’ಚ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಅಯೋಗ್ಯ್. ಮಾಗೊನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಿಣಿಭರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್/ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಗುಲಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತಾ. ಪುಣ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ‘ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ’ ಯೋಗ್ಯ್ ಕಲಾಕಾರ್, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಜರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾ ಸಂಸ್ಥೊ “ಹಾವೆಂ ತುಕಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿಲಾ, ಆತಾಂ ಮ್ಹಜೆ ವಿರೋಧ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್’ಗೀ?” ಮ್ಹಣ್ ದಾಕ್ಷೆಣೆಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪಳೆತಾನಾ, “ತುವೆಂ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮಾಕಾಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಿಲೊಯ್? ಕೊಣಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಮಾರ್ಗಾರ್ ಚಲೊನ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾಂಯ್? ಮ್ಹಣ್ ಪಾಟಿಂ ಸವಾಲ್ ಕರ್ಚಿ Integrity ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ.

 4. ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೋಚ್, ಕಾರ್ವಾರ್

  ತುಮಿ ಹೊ ವಿಷಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡ್ ಲ್ಲಿ ರೀತ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ರುಚ್ಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾಕರಾಂಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ತಾಲೆಂತಾ ವಯ್ರ್ ಭರ್ವಸೊ ನಾ. ತಾಂಕಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಏಕಾ ವೆಕ್ತಿನ್ ವ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ ಆಪುಣ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಮಳ್ಳಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಉಬ್ಜಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸಾ. ಜೆದ್ನಾಂ ಏಕಾ ಕಲಾಕಾರಾಕ್ ತಾಲೆಂತ್ ಅಸೊನೀ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಭರ್ವಚೊ ಆಸಾನಾ ತೆದ್ನಾಂ ತ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಚೊ ಲಾಭ್ ಉಟಂವ್ಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಗಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಮದ್ಗಾತ್ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್ ತಸಲ್ಯಾಂಚೊ ಖೆಳ್ ಸಂಮ್ಜೊವ್ಚಿ ತಿತ್ಲೆಂ ಸೈರಾಣ್ (patience) ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಆಸಾಜಾಯ್ ನಂಯ್ಗಿ ? ವ್ಹಯ್ ಲೇಖನಾಂತ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ದಿವಾರ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ವಿಜಯಾಕ್ ತಾಚಿಚ್ಚ್ ಶಾತಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾವಾರ್ ತಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ಗೆಲೊ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕಲಾಕಾರಾಕ್ ತಾಲೆಂಚ್ ಆಸಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ ತೆಂ ಊರ್ಜಿತ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಶಿವಾಯ್ ಶೂನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ದೆಕುನ್ ಚ್ ಆಜ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ಚ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಆನಿ ಎಕ್ಲೊಚ್ಚ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ ಆಮ್ಚೆ ಮದ್ಗಾತ್ ಆಸಾತ್.
  ಕಾನಡಿ ಭಾಶೆಂತ್ ’ಸ್ವಕುಚ ಮರ್ದನ’ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಗಾದ್ ಆಸಾ. ಏಕ್ ವೆಕ್ತಿ ಆಪ್ಣಾಚಿಂಚ್ ಬಡಾಯ್ ಉಲಯ್ತಾ ತರ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಪೊಕೊಳ್ಪಣ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್. ಆನಿ ವೆಕ್ತಿ ಪೂಜಾ ಕರ್ನ್ ಹೊಗೊಳ್ಸುಚೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಆಪ್ಲೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡುಂಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ವಾಪಾರ್ಚೆಂ ಹಾತೆರ್ ಮಾತ್.

 5. John M Permannur

  ಸಕಾಲಿಕ್ ಲೇಖನ್…ದಾವರ್ ಆಜೂನ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸಾ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !