Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಏಕ್ ಮೊರ್ನಾಚೀಟ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರ್

VQSS02ಖಂಯ್ಚೋಯ್ ಏಕ್ ವಿಷಯ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಕವಿತಾ , ಕಾಣಿ ಯಾ ಕಾದಂಬರಿ ಆಶೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಚೆರ್ ಕಶೆಂ ಘುಂವ್ಡಾವ್ಯೇತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆರ್ವಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮಾನೇಸ್ತ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಉದಾಹರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ಏಕ್ ಮೊರ್ನಾಚೀಟ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಉರಾನಾಸ್ತಾನಾ ಎಕಾ ಲೇಖಕಾನ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿಯೆ ಭಿತರ್ ಕಿತ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ವಿಷಯ್ ಆಟಾಪ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹರ್ ಲೇಖಕಾಂಕ್ ಹಿ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಏಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಕಾಣಿಯೆವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ – ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಣಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೊ ಆರ್ಸೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ದುಭಾವ್ ನಾ. ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಬರ್‍ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಬೊರ್ಗೊಳ್ ಉದೆಲಾ ತರ್ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿತ್ ಕರ್ಚೆ ಬರೆಂ ವಾಚ್ಪಿ ಮೆಳಾನಾಂತ್ . ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಳಿಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ನಾಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ಸಯ್ತ್ ದರಬಸ್ತ್ ಆಸಾ. ತೆ ಹೆರಾಂಚೆಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ವಾಚುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾ ವಯ್ರ್ ಖುದ್ದ್ ಅವಲೋಕನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊಚ್ ಚುಕಿ ಪರ್ತ್ಯಾಕ್ ಪರ್ತೆ ಕರ್ತಾತ್. ಆಜ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಘಡುನ್ ಆಸಾ ತೆಂ “ಏಕ್ ಮೊರ್ನಾಚಿ ಚೀಟ್” ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಲೇಖಕಾನ್ ಬರೆಂ ಕರುನ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಸಂಗತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಪೋಸ್ ಕರಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ , ಥೊಡೆ ಸ್ವಘೋಷಿತ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಬುರ್ನಾಸ್ ಕಾಮಾಂಕ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಚಿಲ್ಲರ್ ಪಯ್ಶಾಂ ಲಾಗೊನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಆಕಾಸಾಕ್ ವ್ಹರುನ್ ಬಸಾಯ್ತಾತ್. ಥೊಡೆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ , ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಮಿ ಪುಂಜಾವ್ನ್ ದವರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪೊದೊರ್ಪಣ್ ಘೆತಾತ್. ಪೂಣ್ ತೆಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ದಾಕಯ್ನಾಂತ್. [ಆನಿ ಹಿ ಕೊಟ್ರೀಯ್ ತುಜಿಚ್ ಕರ್ನ್ ಘೆ, ಜಶೆಂ ಯೆದೊಳ್‍ಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಆಸ್ತ್ ತುಜಿ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ]. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಆಂತರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂ ಸಾಹಿತಿಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಆತಾಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಲೇಖಕಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಧರ್ ಧರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಉಬಿಂ ಕರ್ತಾತ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಆಮಿ ಸರ್ವಾಂನಿ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಥೊಡೆ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಆಸ್ಕತ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಪೂಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಿದ್ದಾಂತಾ ವಯ್ರ್ ತೆ ಬದ್ದ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಿದ್ದಾಂತಾಂ ವಯ್ರ್ ರಾಜಿ ಕರುಂಕ್ ವಚಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ತೆ. ತ್ಯಾಚ್ ದೆಕುನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಜಿಣ್ ಝರಯ್ತಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ತಾಂತುಂ ಆಪ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್ ಬಾಂದುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಸಕಾನಾಂತ್. [ಉರ್‌ಲ್ಲೆ ಬೂಕ್ ವಿಕುನ್ ಲಾಬ್ಚೊ ದುಡು ದಯಾಕರುನ್ ತೆ ಬೂಕ್ ಛಾಪ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್]. ಆಮ್ಚೆ ಸಾಹಿತಿ ಕಿತ್ಲೆಯ್ ದುಬ್ಳೆ ಆಸೊಂದಿ, ಪೂಣ್ ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಬರೊ ದೀಸ್ ಉಜ್ವಾಡ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ದೂರ್‌‍ದೃಷ್ಟಿ , ಉಮೇದ್ ದವರುನ್ ಜಿಯೆತಾತ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸೇವಾ ಕರ್ತಾತ್. [ಥೊಡೆ ದಿಸಾಂನಿ ತರ್‌ಯೀ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚೆಂ ಬಾಕಿ ಆಸ್ಚೆಂ ದೆವೆಂ ಫಾರಿಕ್ ಜಾತೆಲೆಂ].

Nanu01

ಆಮ್ಕಾಂ ಜಿವಂತ್ ಆಸೊನ್ ಆತ್ಮೆ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ತೆಚ್ಚ್ ಬರಯ್ತಾತ್ , ತೆಚ್ಚ್ ವಾಚ್ತಾತ್ ಆನಿ ತೆಚ್ಚ್ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ವೊಲಾಯ್ತಾತ್. ಹಾಂಕಾಂ ಚಾರ್ ಜಣಾಂ ಸಾಹಿತಿಂ ಮದೆಂ ಮರ್ಯಾದಿನ್ ತೊಂಡ್ ಉಕ್ಲುನ್ ಚಲೊಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಣಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಕರ್ನಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಸೊಡಿನಾಂ. ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಸಾಂಗಾಜೆ ಪಡ್ತಾ ಆಸಲ್ಯಾಂಚಿ ಆವಸ್ಥಾ ಹಾಡಾಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾಂ ಪರಿ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಫಾಸ್ಟ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಲಕಾಕ್ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತಾ ಸುಣೆಂ ಎಕಾ ಹಾಡಾ ಲಾಗೊನ್ ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಸಯ್ತ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ಆನಿ ಖಂಚೆಂಯ್ ಹಾಡ್ ತಾಕಾ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್. ತ್ಯಾಚ್ ದೆಕುನ್ ಕಥಾನಾಯಕ್ ಆಕ್ರೇಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ “ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಂತ್ ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಜಿವ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ರಚಿನಾಕಾ ದೆವಾ” ಮ್ಹಣೊನ್. ಹಾಚೊ ಆರ್ಥ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಥಾನಾಯಕ್ ತಾಕಾ ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾ ವಯ್ರ್‌ ಕಾಂಠಾಳ್ಳಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಯ್. ಬಗಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸಲ್ಯಾ ಆತ್ಮೊ ಆನಿ ಮೆಂದು ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಲಾಯಕಾಂಕ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್ನ್, ಬರ್‍ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ , ನಿರ್ಮಳ್ ಮನೋಬಾವಾಚ್ಯಾ , ಚಾರ್ ಜಣಾಂನಿ ವಾಚುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚ್ಯಾ ನಿರ್ಮಳ್ ಆನಿ ಬರ್‍ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಸಂಸಾರ್ ರುತಾ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಏಕ್ ಬರಿ ಸಮಾಜ್ , ಚಿಂತ್ಪಿ ಸಮಾಜ್ ರಚನ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿತಾ.

ಟೆಕ್ನೊಲೊಜಿ ಮನ್ಶಾ ಕುಳಾಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್ ಬೆಸಾಂವಾ ಸಂಗಿಂ ಶಿರಾಪ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ಆನಿ ಹಾಕಾ ಜಿವಂತ್ ಉದಾಹರಣ್ “ವಾಟ್ಸಾಪ್”. ಹಾಚ್ಯಾ ಲಾಗೊನ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿಪಣಾಕ್ ದಖೊ ಬಸ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಲಾಂ. ಮನ್ಶಾಪಣಾಕ್‍ಚ್ ನಾಸ್ ಕರುನ್ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಹೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಫಲ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ದುಭಾವ್ ನಾ. ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆನಾಹುತಾಂನಿ ಎಕಾದಾವೆಳಾ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಜೀವ್ ಉರ್ತೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ, ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಜೀವ್ ಆಸ್ತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ಶುಷ್ರೂಷಾ ಬರೀ ಮೆಳ್ತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಜ್ ಆಮಿ ಕಿತ್ಲಿಶಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಪಳೆಯ್ತಾಂವ್, ಜಾಂವ್ದಿ ತೊ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಹಲ್ಲೊ , ಅವ್ಘಡಾಂ ವಾ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್…ಆಮಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡ್ನ್ ಪೊರ್ವರ್ಡ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಬಿಜಿ ಆಸಾಂವ್ ಶಿವಾಯ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಫಾವೊತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಯಾ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ವಚಾನಾಂವ್. ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ದುಕಿಂತ್ ಆಮಿ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ನಯ್, ತ್ಯಾಚ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಕರುಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಆಮಿ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಪಳಯ್ನಾಂವ್. ಮನ್ಶಾಪಣ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಏಕ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಉಲೊ ಕಥಾನಾಯಕ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ದೆಂವ್ಚಾರಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರ್ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಬಲಿ ಜಾಲಾ. ಕೊಣಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಕವಿನ್ / ಲೇಖಕಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ಆಟಾವ್ನ್ , ವೇಳ್ ಖರ್ಚುನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ / ಲೇಖನ್ ಸಾಂಜ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ನಾಂವ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ಪಾಚಾರ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ವಾಟ್ಸಾಪ್ಪಾಂತ್ ಸಹಆಭಿರುಚಿಚ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಏಕ್ ನಿರ್ದೀಷ್ಟ್ ಉದ್ದೇಶ್ ದವರುನ್ ಏಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭಾಸ್ ಸಮ್ಜಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಸಾಂದೆ ಕಿತೆಂ ಮೆಳ್ತಾ ತೆಂ ಪೊರ್ವರ್ಡ್ ಕರುನ್ ಸೊಡ್ತಾತ್. ತ್ಯಾಚ್ ದೆಕುನ್ ಕಥಾನಾಯಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ “ಭರ್ತಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ಮಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತುಕಾ ಪೊರ್ವರ್ಡ್ ಕರುಂಕ್ ಸಂವಿಧಾನಾಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಲಾಬ್ಲಾಂ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಆಲೋಚನ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಾಕ್ ಧಖೊ ದಿನಾಸ್ತಾನಾ ಕಶೆಂ ವರ್ತನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಕಥಾನಾಯಕಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ನಾಟ್ವಾಸಾರ್ಕೆಂ ತಿಳ್ಸಿಲಾಂ.

Nanu02

ಸಂಸಾರಾಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಖರ್ಗ್ ಅಂಗಾಂಗಾಂಚೊ ದಂದೊ. ಮನ್ಶಾಪಣ್‍ಚ್ ನಾಚ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸಂಬಂದಾಂಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮೋಲ್ ನಾ. ಬಗಾರ್ ಮೋಲ್ ಆಸಾ ತರ್ ಫಕತ್ ಪಯ್ಶಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್. ಪಯ್ಶಾಂ ಮುಖಾರ್ ಸಂಬಂದ್ , ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಕಶೆಂ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಾ ತೆಂ ಲೇಖಕಾನ್ ಭೋವ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿವರ್ಸಿಲಾಂ. ಅಂಗಾಂಗ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವೊಂಕ್ ಮೊರ್ನಾ ಚೀಟ್ ಫಕತ್ತ್ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ವ್ಹಯ್ ತರೀ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡಿತಾಂಕ್ ಡೊಕ್ಯುಮೆಂಟೆಶನ್ ಕರುನ್ ದವರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ದಾಕೋವ್ನ್ ದೀವ್ನ್ , ಲೇಖಕಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಸಾರ್ಕಿಂ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ, ಡೊಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾಂತ್ ತರ್ ಆಪ್ಲೆಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಂತ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಕ್ ಹಾಡ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಾಗ್ವಣ್ ಮನಾಕ್ ನಾಟ್ವಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಲೇಖಕಾನ್ ದಿಲ್ಯಾ.

ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಯುವ ಜನಾಂಗಾಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಖರ್ಗ್ ಜೀವ್ಘಾತ್. ಹಾಂಗಾ ಯುವಜಣಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಜಾಣ್ತಿಂ ಸಯ್ತ್ ಜೀವ್ಘಾತಾಕ್ ಶರಣ್ ಜಾತಾತ್. ಕಾರಣಾಂ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ನಾಂ ತರ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಜಿಗುಪ್ಸಾ. ಪೂಣ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಹಾಕಾ ಪರಿಹಾರ್‌ಗೀ ? ಜಿಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂ ಮೆಟಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿವಿಧ್ ಥರಾಂಚ್ಯೊ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೊ ತಶೆಂಚ್ ಜಿಗುಪ್ಸಾ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಫಳಾಫಳ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಮೆಳ್ತಾಗಿ ? ಹಾಂಚೆ ವಿರೋಧ್ ಆಮಿ ಝುಜೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತ್ಚಿ ಸಕತ್ ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಂವ್ಕ್ ನಾಂಗಿ ? ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ವಿವಿಧ್ ನಮೂನ್ಯಾಚೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಯೆತಾತ್. ತ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಕೀ , ಸೊಭಿತ್ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಸುಕ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಕಂತ್ರಿ ಭಾವನಾಂನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಕೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಲೊ ದಿಲ್ಲೊ ಕಥಾನಾಯಕ್ ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಝಳೊನ್ ವೆತಾತರೀ ತಾಚೊ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಮಾಜೆ ವಯ್ರ್ ಪ್ರಸಾರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾ.

ಆಶೆಂ ತತ್ವಾಂ ಭರಿತ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಉಂಚ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಕಿಟಾಳ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೇಸ್ತ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಕ್ ಆಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂ.

ನಾನು ಮರೋಲ್ ತೊಟ್ಟಾಮ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

4 comments

 1. Vasudha Prabhu, Bangalore

  Very beautiful story, arthu kornu gevka ek manisu swartha khatir kalai koru sakta, ani ek lekhakache jeevan kashi, marna nantara taje dukha, wah wonderfull writing apurbayi kani,Very Nice👍👍

 2. Gladson Pinto, Thottam

  ವ್ಹಾವ್ ! ನಾನು ಬಾಬಾ. ಭಾರಿ ಬರೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊಸ್ತು ಪಸಂದ್ ಜಾಲೆಂ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಥರಾನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಲಾಗ್ಚ್ಯಾಬರಿಂ ಆಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸಮ್ಜೊಂಚ್ಯಾಪರಿಂ ಆಸ್ಲೆಂ.ಅತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾಂ. ಖಂಚೆಯ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ವೆಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಫೋಟೋ ಕಾಡ್ನ್ Status ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್😢 ತುಮಿ
  ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಂ 100% ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಸಂಸಾರ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ನಾ. ಮನಿಸ್ ಬದಲ್ಲಾ.

 3. Johnson Dcunha Ajekar

  ನಾನು ಮರೋಲ್ ತೊಟ್ಟಾಮ್. – ಹಾಣಿಂ (- ಎಕ್ ಮೊರ್ನಾ ಚೀಟ್ ಕಾಣಿಯೆ ಉದೆಶಿಂ) ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತನ್ ವಾಚ್ಲೆಂ.
  ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಕಾಳ್ ಅಸೋನ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಸಲೆಂ ಅನುಭವಾತ್ಮಕ್ ನದರ್ ಅಸಲ್ಲೆಂ ಬರವ್ಪ್ ಬರವ್ಯೆತಾ.
  ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಶ್ರೀಮಾನ್ ವಲ್ಲಿ ಹಾಣಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೋವ್ ಕಠೀಣ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾನಾ ಖಾತಿರ್ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಲೇಕಖಾನ್, ಅಪ್ಣಾಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಚ್ಚ್ ಕರುನ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಸೊಡ್ – ದೊಡ್ ಕರ್ನ್ ಅಪ್ಲೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಮಾನ್ ಆನಿಂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ಉರಂವ್ಕ್ ಅಖ್ರೇಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ… ಸಮರ್ಥನ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಜಾಲೆಂ ನಾಂ. ಆನಿಂ ಹಾಂವ್ ವಯಕ್ತಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವಲ್ಲಿ ಲಾಗಿಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಒಪ್ವಾಲೊಂ ನಾ.
  ಅಶೆಂ ಹಿ ಏಕ್ ಅಸಮರ್ಥಿತ್ ಅಸ್ತಮ್ತ್ (ಮರಣ್) ತರೀ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಲಳೆ ಪರಿಂ ಬರಯ್ಣಾರಾನ್ ಬರಯ್ಲಾಂ.
  ಒಪ್ವತಾಂವ್ ಯಾ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಸಮರ್ಥನ್ ಯಾ ಅಸಮರ್ಥನಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವೋನ್ ಕಾಣ್ಯೆನ್ ಆಪ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕಳಿತ್ ಕೆಲಾ.
  ಸಾಹೈತಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಕ್ರೇಕ್ ಅನಿತಿಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಕಿತೆಂ ಲೆಕ್ತಾ ತೆಂ ಫರಕ್ ಪಡನಾಂ, ಬಗಾರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಆದರ್ಶ್ ಚ್ಚ್ ಆಪ್ಲಿ ಆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಗಿನ್ಯಾನಿ, ತೊ ತೆಂಚ್ ಉರಂವ್ಕ್ ಸೊದ್ತಾ. ಆನಿಂ ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ತ್ಯಾಗ್ ಕರ್ನ್ ತರೀ ನಿತಿನ್ ಆಪ್ಲೊ ಮಾನ್ ಉರವ್ಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಆನಿಂ ಹೆರಾಂಕ್ ನಷ್ಟ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ ಪರಿಂ ಪೆಚಾಡ್ಚೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ – ಬುಡ್ಚ್ಯಾ ಸುರ್ಯಾಚೆ ಭಾಂಗ್ರಾಳ್ಯಾ ಕಿರ್ಣಾಂಕ್ ಸರಿ ಜಾತಾ.
  ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಾನು ಮರೋಲ್ – ಹಾಣಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾಯ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ತಾ ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಬಳ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ಖಂಡಿತ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಫಾವೊ. 🙏.

 4. Fr. Jason Pinto GOA

  ನಾನು ಮರೋಲ್… ತುಮ್ಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆನಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ ವಾಚ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಭಿರಾಂತ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಉದೆತಾ… ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಸೊಡಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೊ ಫುಡಾರ್ ಕಿತೆಂ ಆಸ್ತ್ಲೊ? 😢
  ಭೋವ್ ಬರ್ಯೆ ರಿತಿನ್ ತುಮಿ ತುಮ್ಚೆ ವಿಚಾರ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾತ್… ಮ್ಹಜಿಂ ಶಾಬಾಸ್ಕಿ ತುಮ್ಕಾಂ.👍🏻👍🏻

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.