Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಮಾಂಕೊಡ್ ರಚ್ನಾರ್ ಜಾತಾನಾ…

ಮ್ಹನ್ಶಾಕ್ ಕೆದ್ನಾ ಕೆದ್ನಾ ಥೊಡೊ ವಿಶೆವ್ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೊ. ತಾಣೆ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಘೆ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪೃಕೃತಿಚ್ ಮಧೆಂ ಪಡೊನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಬರಿಂ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಚ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಲೊಂ. ಹಾಂವೆ ರಜಾ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಖಂಯ್ ಕಾಮಾಂ ಬಂಧ್ ಜಾತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭ್ರಮಿದೆಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಅವ್ಚಿತ್ ಡೆಂಗ್ಯು ತಾಪಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಪಾಂಚ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಕಾಡಿಜೆ ಪಡ್ಲೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಘರ್ ಬಂಧಡೆಂತ್ ಪಂದ್ರಾ ದೀಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆ. ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹಾಂವ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಕಾಮಾಂ ಚಲೊನಂಚ್ ಆಸಾತ್. ಬಂಧ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್!

GVC02
ಘರಾ ಆಸೊನ್ ಏಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಖಂಡಿತ್ ಜಾಲೊ. ಸಬಾರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಿಂಡಲಾಂತ್ ಆಸೊನ್ ಮುಕಾರ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾತ್ಲೊ Yuval Noah Harari ಹಾಚೊ SAPIENS; A Brief History of Humankind ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ಳಿ. ಚಡುಣೆ ಚಾರ್ಶಿಂ ಚಿಲ್ಲರ್ ಪಾನಾಂಚೊ ಹೊ ಬೂಕ್ ಮ್ಹನ್ಶಾ ಕುಳಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ, 4.5 ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಸಾಂ (ಏಕ್ ಬಿಲಿಯನ್: 1 ಮುಕಾರ್ 9 ಸೊನ್ನೆ, ವ, ಶೆಂಭರ್ ಕೊರೊಡ್) ಆದಿಂ ಭುಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗ್ರಹಾಚಾ ಉಗಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಜೀವಿಂಚಾ ವಿಕಾಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಜೀವಿಚಾ ಯೆಣ್ಯಾಚಿ, ತಾಚಾ ಕಾರ್ಭಾರಾಂಚಿ ಚರಿತ್ರಾ, ಸಂಸೋಧಕ್, ಇತಿಹಾಸ್ ಕಾರ್ ತಶೆಂ ಇಸ್ರೇಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಯುವಲ್ ನೋವಾ ಹರಾರಿ, ಬೋವ್ ರೋಚಕ್ ರಿತಿನ್ ವಿವರಾಯ್ತಾ.

ಬೋವ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತರ್ 13.5 ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆಧಿಂ ಘಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮಹಾ ಸ್ಪೋಟಾ (Big Bang) ವರ್ವಿಂ, ಭೌತಿಕ್ ವಸ್ತ್ (matter), ಸಕತ್ (energy), ಕಾಳ್ (time), ಆನಿ ಅಂತ್ರಾಳ್ (space) ಘಡ್ತಾ. 4.5 ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭುಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗ್ರಹಾಚೆರ್ 3.8 ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಸಾಂ’ಧಿಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಜೀವಿಂಚೊ ಉದೆವ್ ಜಾತಾ. 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ (1 ಮಿಲಿಯನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 1 ಮುಕಾರ್ 6 ಸೊನ್ನೆ, ವ ಧಾ ಲಾಖ್) ವರ್ಸಾಂ ಆಧಿಂ ಆಪ್ರಿಕಾಂತ್ ಮಾನವ್ ಜೀವಿಚೊ ವಿಕಾಸ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಹಾಚಿ ಸಂತತ್ ಯೂರೇಶಿಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಾಡ್ತಾ. ಸುರ್ವೆರ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮನ್ಜಾತಿಂ ಬರಿಂ ಏಕ್ ಮನ್ಜಾತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಮುಕಾರ್ ಎಕಾ ದಿಸಾ ತಾಚಾ ಮೆಂದ್ವಾಚಿ ವಿಕಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚಿ ಪಿಳ್ಗಿ ಚಂದ್ರಾ ತಿತ್ತುನ್ ಪಾವ್ತಾ, ಅಣು ವಿಭಜನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ, ವ ತಾಚಾ ಜೈವಿಕ್ ಪಂಚಾಂಗ್ (genetic code) ಉಗ್ತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಾಚಾ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಮತಿಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯಚ್ ನಾತ್ಲೆಂ.

ಜೀವಿಂಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ‘ಕುಟ್ಮಾಂ’ (Species) ಮ್ಹಣೊನ್ ವರ್ಗೀಕರಣ್ ಕೆಲಾಂ. ಏಕ್ ಜೀವಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಎಕಾ ಜೀವಿಕ್ ಸಂಭೋಗ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಥೈಂ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲಿ ಜೀವಿ ಸುರುಪಾಯೆನ್ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆನ್ ಆಸಾತ್ ತರ್ ತಿಂ ದೊನೀ ಜೀವಿ ಎಕಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಘೊಡೊ ಆನಿ ಗಾಡಾಂವ್ ಮುಳಾನ್ ಎಕಾ ಪುರ್ವಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಹಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಸಬಾರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಗೂಣ್ ಆಸಾತ್ ತರೀ ಲೈಂಗಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಜೀವಿಂ ಮಧೆಂ ಕಸಲಿಚ್ ಆಸಕ್ತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಹಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಸಮಾಗಮ್ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಲ್ಮೊಂಚಾ ಜೀವಿಕ್ Mule, ವ ಹೇಸರಕತ್ತೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹಿ ಜೀವಿ ಜಲ್ಮಾನ್ ವಾಂಜ್ (sterile) ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ಹಾಕಾ ವೆತಿರಕ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬುಲ್ಡೋಗ್ ಆನಿ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಯೆಲ್ ಸುಣಿಂ ಸುರೂಪಾಯೆನ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ತರೀ ಎಕಚ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲ್ಯೊ ಜೀವಿ. ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಕಸಲೆಚ್ ಅಡ್ಕಳಿ ನಾಸ್ತಾಂ ಸಮಾಗಮ್ ಘಡ್ತಾ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಸುಣ್ಯಾಪಿಲಾಂ ಜಲ್ಮಾತಾತ್.

ಎಕಾಚ್ ಪುರ್ವಜಾ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜೀವಿಂಕ್ ಒಟ್ಟುಕ್ ಮೆಳವ್ನ್ Genus ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ : ಸಿಂವ್, ವಾಗ್, ಚಿಟ್ಯಾವಾಗ್, ಘರ್ ಮಾಜಾರ್.. ಹೆ, Genus Panthera ವರ್ಗಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ತಶೆಂಚ್ ಆಮಿಂ ‘ಜೀನಸ್’ ಮ್ಹನಿಸ್ (Homo) ಬುದ್ವಂತ್ (Sapiens) ವರ್ಗಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾಂವ್.

ಸರ್ವ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚೆ ಮೂಳ್, ಉಸ್ತುನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಜೀವಿ ಥೈಂ ಪಾವ್ತಾ. ಪುಣ್ ಬುದ್ವಂತ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ಅಪುಣಂಚ್ ಜೀವಿಂ ಪೈಕಿ ಅಲಗ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ವಾಸ್ತವ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ಎಕಾ ಬೊಬಾಟ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚಾ ಮನ್ಜಾತಿ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಘುಟ್ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಬಾಳ್ವೊಂಕ್ ನಾ! ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಗ್ಶಿಲೆ ಸಯ್ರೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಿಂಪಾಜಿ, ಗೊರಿಲ್ಲಾ ತಶೆಂ ಒರಾಂಗ್ – ಉಟಾನ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್! 6 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಸಾಂ’ಧಿಂ ಎಕಾ ಮಾಂಕುಡ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೊಗಿ ಧುವೊ ಜಲ್ಮಾಲ್ಯೊ. ಏಕ್ ಧುವ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಚಿಂಪಾಜಿಂಚಿ ಪರ್ವಜ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರಿ ಆಮ್ಚಿ, ಬುದ್ವಂತ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಚಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಮಾಂಯ್!

ಮಾಂಕ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹನಿಸ್, ಬುದ್ವಂತ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಸೊ ಪೃಕೃತಿಕ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಜೀವಿಂಕ್ ಬಾಗಾವ್ನ್ ಭುಂಯ್ಚೊ ಅಧಿಪತಿ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಚರಿತ್ರಾಚ್ Homo Sapiens ಹಾಚಿ ಮುಕೆಲ್ ವಸ್ತ್.

ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂ?

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 500 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹನ್ಶಾನ್ ಜೊಡ್ಲೆಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಮ್ಹಣಾಜೆ. ವಿಗ್ಯಾನಾನ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಚಾ ಹಾತಿಂ ದಿಲ್ಲಿಂ ಹಾತೆರಾಂ ಅಸಮಾನ್ಯ್. ಕೃಷಿ ಕ್ರಾಂತೆನ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಚಾ ಸಮೂದಾಯಿಕ್ ಜೀವನಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡ್ಲಿ ತರೀ ತಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ರಾನಾಂ ಮೊಲ್ಯಾಂನಿ ಖಾಣ್ ಆರಾವ್ನ್, ಬೋಂಟ್ ಕರ್ನ್ ಖಾಂವ್ಚಾ ಮ್ಹನ್ಶಾಂಚಾ ಜಿವಿತಾ ವರ್ನಿ ಕಷ್ಟಾಂಚೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಔಧ್ಯೋಗಿಕ್ ಕ್ರಾಂತೆ ನಂತರ್ ಮ್ಹನ್ಶಾನ್ ಆನಿಕೀ ಪ್ರಗತಿ ಜೊಡ್ಲಿ. ಮ್ಹನ್ಶಾನ್ ಖಾಣಾ ವೊರ್ವೆಂತ್ ಸ್ವಾವಲಂಬನ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಂವಾರಾಚೆರ್ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಪಣ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ. ತರೀ ಸಹಜೀವಿಂಕ್, ಪರಿಸರಾಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ ನಷ್ಟ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ತಸಲೊ ನ್ಹಯ್. ಪ್ರಯೋಗ್ ಶಾಳಾನಿಂ ಜೀವ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಮಾಂಕೊಡ್, ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯೊ ಮನ್ಜಾತಿ ದುದಾ – ಮಾಸಾಕಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಫೆಕ್ಟರಿನಿಂ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ವಸ್ತುಂ ಬರಿಂ ಪೊಸ್ ಲ್ಲಿಂ ಗೊರ್ವಾಂ, ಕುಂಕ್ಡಾಂ, ದುಕೊರ್ ಹಾಂಚೆರ್ ಚಲಂವ್ಚಿ ನಿರಂತರ್ ಕ್ರೂರತಾ ಕಲ್ಪನ್ ಕರ್ಚೆ ತಸಲಿಯ್ ನ್ಹಯ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಶಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಸಬಾರ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಪಿಡೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಜರೂರ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ, ದುಕೊಳ್, ಝಜಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ತರೀ ವಯುಕ್ತಿಕ್ ರೀತಿನ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಚೆಂ ಬರೆಪಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದಿಸಾನಾ. ಮ್ಹನಿಸ್ ಪಯ್ಲೆಂಚೆ ವರ್ನಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಧಿಕಚ್ ಅಸಂತುಷ್ಠ್ ಜಾಲಾ. ಏಕಾಂತ್ ಪಣಾಂತ್ ಕಷ್ಟಾತಾ.

ಕಿತ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜೈವಿಕ್ ಬಾಂಧಾವಳಿ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಆಮಿಂ ಆತಾಂ ಎಕ್ವೀಸಾವ್ಯಾ ಶತಕಾಚಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಆಸಾಂವ್. ಮ್ಹನಿಸ್ ಆಪ್ಲಿ ಜೈವಿಕ್ ಬಾಂಧಾವಳಿಚಿ ಸಾಂಕಳ್ ತುಟಂವ್ಚಾರ್ ಆಸಾ! ಡಾರ್ವಿನಾನ್ ಪ್ರತಿಪಾದನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ವಿಂಚವ್ಣೆಕ್ (Natural Selection) ಮೊಡುನ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆನಂಚ್ ಸೃಷ್ಠೆಚಾ ಕಾಮಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾ! ತರ್ನಾಟ್ಪಣ್ ಲಾಂಬಾವ್ನ್ ಮೊರ್ನಾಚೆರ್ ಜೈತ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಪ್ರಯತನಾಂ ಕರುನ್ ಆಸಾ!

GVC01

ಚಾರ್ ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭೂಗ್ರಹಾ ವಯ್ಲಿ ಹರ್ ಜೀವಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ವಿಂಚವ್ಣೆ ಖಾಲ್ ವಿಕಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಹೆಂ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ನಿಯಮ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ಬೇಫಿಕಿರಾಯೆನ್ ಮಸ್ತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ. ಎಡ್ವರ್ಡೊ ಕ್ಯಾಕ್, ಬ್ರೆಜಿಲಾಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಜೈವಿಕ್ ಕಲಾಕಾರ್ (Bio Artist). ಹಾಣೆ 2000 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ಜಿಳ್ಮಿಳ್ಚಾ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ರಂಗಾಚಾ ಸೊಸ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ಮುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ (Fluorescent). ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಂದಾಜಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ತಸಲೊ ಏಕ್ ಸೊಸೊ (rabbit) ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಣೆ ಫ್ರಾನ್ಸಾಚಾ ಎಕಾ ಜೈವಿಕ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಶಾಳೆಕ್ ಕೊಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಿಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಪ್ರಯೋಗ್ ಶಾಳೆನ್ ಎಕಾ ದವ್ಯಾ ಸೊಸ್ಯಾಚಾ ಭ್ರೂಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ D.N.A. ತ್ (ಅನುವಂಶೀಯ್ ಗೂಣ್ ಆಟಾಪ್ಚೆಂ ಪಂಚಾಂಗ್ ವ ನಕ್ಷಾ) ಜಿಳ್ಮಿಳ್ಚಾ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಜೆಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಳೆಚೆ ಅನುವಂಶೀಯ್ ಕಣ್ ಬಸಯ್ಲೆ. ಅಬ್ಳೆ! ಜಿಳ್ಮಿಳ್ಚೊ ಪಾಚ್ವೊ ಸೊಸೊ “ಆಲ್ಬಾ” ಹಾಣೆ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಆಲ್ಬಾ ಸೊಸೊ, ಮ್ಹನ್ಶಾಚಾ ಬುದ್ವಂತ್ ರಚ್ನೆ ಸಕ್ತೆನ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ಸೊಸೊ!

ಮ್ಹನ್ಶಾಚಾ ಬುದ್ವಂತ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಸಕ್ತೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಜ್ ಡಾರ್ವಿನಾಚೆಂ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಮಾಂಡೊ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಾಂಯ್ ವಯ್ರ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಹೆಂ ತೀನ್ ಥರಾನ್ ಘಡೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಜೈವಿಕ್ ತಾತ್ರಿಕತಾ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ (ಜಿಳ್ಮಿಳ್ಚಾ ಸೊಸ್ಯಾಕ್ ರಚಲ್ಲೆ ಬರಿಂ), ಸೈಬೋರ್ಗ್ ವಿಧಾನ್ (ಸಜೀವ್ ವಸ್ತು ಸಂಗಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ವಸ್ತು ಮೆಳವ್ನ್), ಆನಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ವಸ್ತುಂಕ್ ಜೀವ್ ಭರುನ್.

ಮ್ಹನಿಸ್ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾ’ಧಿಂಚ್ ಥೊಡೆ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜೈವಿಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ಗಳ್ಸುನ್ ರಚ್ನೆಚಾ ಕಮಾಂನಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. 1996- ತ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಶಾಳೆಂತ್ ಜೈವಿಕ್ ವಿಗ್ಯಾನಿನಿಂ ಉಂದ್ರಾಚಾ ಪಾಟಿರ್ ಗಾಯ್ಚಾ ಮೋವ್ ಹಾಡಾಂಚಿ (Cartilage) ಕಣ್ ಬಸವ್ನ್ ಗಾಯ್ಚೊ ಕಾನ್ ಉದೆಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಏಕ್ಪಾವ್ಟಿಚಾಕ್ ಹಾಂಕ್ರೆಲೊ.

GVC03

ಜೈವಿಕ್ ತಂತ್ರ್ ಗ್ಯಾನಾಲಾಗೊನ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ಆನಿಕೀ ಮಸ್ತು ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಪುಣ್ ಹಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಬ್ಜೊಂಚಾ ನೈತಿಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ತಶೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ತಶೆಂ ತಾತ್ವಿಕ್ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಚುಪ್ಪ್ ಜಾಲಾ..

ಪುಣ್ ಕಿತ್ಲೊ ತೇಂಪ್?

ಹಿ ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ಮ್ಹನ್ಶಾಚಾ ಹಾತಿಂ ಕಿತ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಉರಾತ್?

ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಘಡೊಂಕ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಅನಾಹುತಾಂ ಕಸಲಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ?

ಹೋಮೋ ಸೇಪಿಯನ್ಸ್ ಹಾಚೊ ಮುಕ್ಲೊ ಭಾಗ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಹೋಮೋ ದೇವುಸ್! (Homo Deus)

ಯಾನೇ “ದೇವ್ ಮ್ಹನಿಸ್!”

ತೊ ಯೀ ಚಾರ್ಶಿಂ ಪಾನಾಂ ವಯ್ಲೊ ಪುಸ್ತಕ್! ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಬರಯ್ತಾಂ. ತುಮಿ ಕೊಣೆಂಯ್ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರಯಾ.

ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ.

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

2 comments

  1. Eugene Geoffrey

    Harari’s sequel to this has already hit the stands ‘ Homo Deus – A brief history of future’ . Such futuristic stuff in fact is dozen a dime these days. Reads like any other science fiction. Harari is just a historian and not qualified in any discipline of science, admits honestly that what he’s put in black and white is just one of the possibilities and not a certainty. Fact that his books are devoid of scientific jargon, makes them comprehensible for readers with non scientific background. He’a good orator too, was in India too as a spokesperson on India Today conclave lately. Born in a Jewish family in Israel, now is an atheist and is gay, married to his male partner. His talks are available in YouTube.

  2. Walter Lasrado Nakre / Mumbai

    ಚಿಂತಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್. ದುಸ್ರೊ ಭಾಗ್ ವಾಚುಂಕ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.