Trending Now

ವೇಳ್

ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಆಶಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್. ಪೂಣ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಆಶೆಕ್ ಗಡ್ ನಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂವರ್ನಿ ಚಡ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗ್ಗಿಂ ಆಸಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಹೊರ್ಬೊಸ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಕ್ ಆಜ್ ಧೊಸ್ಚಿ ವ್ಹಡ್ ಪಿಡಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆನ್ ವೇಳ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಗುಲಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ತಾ! ಆಪ್ಲಿ ಆಶಾ ಪೂರ್ಣ್ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಘೊಡ್ಯಾಚೆ ಪಾಟಿರ್ ಚಡೊಂಕ್ ವಚೊನ್ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲೆ ಭಂವ್ತಿಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಸ್ರಾತಾ, ಆಪ್ಣಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ ತಿತ್ಲೊ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್ತಾ.

ಅಕ್ರೇಕ್ ಎಕ್ಸುರೊ ಜಾತಾನಾ ಆಪ್ಲಿಂ ಯೆತಿತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್, ಸಾಂಬಾಳ್ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾನಾ ವೇಳ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಆಸ್ತಾ. ತಾಣೆ ಚಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಲಗಾಮ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾರ್ ಆಜ್ ತಾಚಿಂಚ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಚಡೊನ್ ಧಾಂವ್ತೇ ಆಸ್ತಾತ್.

ಜರ್ ಆಪ್ಣೆಂ ತವಳ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಶೆಚೆರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ದವರ್ನ್, ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸಂಗಿಂ ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶಾಂಸಂಗಿಂ ಖರ್ಚಿಲ್ಲೊ ತರ್, ಆಜ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಆಶೆಕೀ ಏಕ್ ಗಡ್ ಆಸ್ತಿ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಮೋಗ್ ಆಸ್ತೊ, ಆಪ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಆಸ್ತೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತೊ ಖರ್ಗಾತಾ.

ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಶಾ ಆಸಾಜಾಯ್ ಖರೆಂ. ಪೂಣ್ ಆಶೆಕ್ ಏಕ್ ಗಡ್ ಆಸಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರೇತನ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲಾಂ.

ಕ್ಲೈವ್ ಸೊಜ್, ಬೊಳಿಯೆ

ಜಿಣ್ಯೆಧಾಂವ್ಣೆಂತ್, ವೇಳಾಚಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ,
ಆಶೆಚಾ ಘೊಡ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್, ನಶೀಬಾಚಾ ಮೊತ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ಧಾಂವ್ತಾನಾ…..
ಘಡ್ಯಾಳ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವೇಳ್ ಮೆಳ್ಳೊಚ್‌ ನಾ.

ಮಾತ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಪಾಕೆಂ,
ಮಾನ್ ಧಾಂಪುಂಕ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ,
ಪೊಟಾಕ್ ಶೆಳ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜೆವಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ತಾ ಖರೆಂ.
ಪೂಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾವ್ಳೆರ್ ಬಾಂದ್ಚಿ ಆಶಾ,
ದೆಕುನ್….
ಕುಟ್ಮಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವೇಳ್ ಮೆಳ್ಳೊಚ್‌ ನಾ.
ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವ್,
ಕೆದ್ನಾಂ ಪರ್ಕಿ ಜಾಲೊಂ ಕಳ್ಳೆಂಚ್ ನಾ.

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿಂ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಲಿಂ
ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ಚ್ ಪಯ್ಸ್ ಕೆಲೆಂ
ತಾಂಚ್ಯಾ ವೇಳಾಕ್, ಮ್ಹಜೊ ವೇಳ್ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾನಾ.
ತರೀ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಶೆಚೊ ಘೊಡೊ ಥಾಂಬ್ಲೊಚ್ ನಾ!

ಕುಟಾಮ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಲೆಂ, ರಾತ್-ದೀಸ್ ವಾವುರ್ತಾನಾ
ಆಪ್ಣಾ ಖಾತಿರೀ ವೇಳ್ ಉರ್ಲೊ ನಾ.
ದಾಖಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ರಾವ್ಳೆರ್‌ ಆಸ್ಲೆಂ
ಘಡ್ಯಾಳಾಸವೆಂ ಸಗ್ಳಿ ಸವ್ಲತ್ ತಾಂತುಂ ಆಸ್ಲಿ
ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವೇಳ್‌ ಚ್ ಮೆಳ್ಳೊ ನಾ.

ಆಜ್…
ಫಕತ್ ಮೊನಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ಸೊಭ್ತಾತ್ ವೊಣ್ತಿರ್
ಕುಟಾಮ್ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ ಆಸಾ ತಾಂತುಂ
ಹಾಸ್ತಾತ್ ತಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್
ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ ಉರ್ಲಾಂ ಘಡ್ಯಾಳ್ ಪಳೇತ್

ವೆಳಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಫಕತ್ ಯೆತಾತ್ ನರ್ಸಾಂ
ಗುಳಿಯೊ ಸುವಿಯೊ ಘೆವುನ್!

ಕ್ಲೈವ್ ಸೊಜ್, ಬೊಳಿಯೆ.

2 comments

  1. Anitha D’Souza, Kuwait

    Meaningful words…

  2. Vincent Furtado, Hirebyle

    Lovely

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !