Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಕೊಂಕ್ಣಿ ‘ಜಂಗಲ್ ಬುಕ್’

SBCOLUMNಸುರ್ಯಾಕಿರ್ಣಾಂಕ್ ಯೀ ಪಡೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಶೆಂ ಮಳ್ಬಾಚ್ಯಾ ಮುಸ್ಕಾರಾಕ್ ಫಾಂಟೆ ಘಶ್ಟುಂಚೆ ರಾಕ್ಸಾಕಾಸ್ತಾಚೆ ರೂಕ್! ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಕಾನಾಂಕ್ ಭೊಕೊರ್ಚೊ ಚಿತ್ರ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಆವಾಜ್. ಭಿಯಾನ್ ಥರ್ಥೊರೊನ್ ಗೆಲೊ ಮಿಂಗೆಲ್! ಜೀವ್ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್, ಸುಕ್ಯಾ ಖೊಲಿಯೆಚೊಯ್ ಆವಾಜ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಕಾಂಪ್ಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾನ್ ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ವಿಂಚ್ತಾನಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ- ಹ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ಬರೇಂ ಮ್ಹೊಂವ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆನ್ ಭಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂಚ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ಮೂರ್ಖ್ ಪಣ್. ಮ್ಹೊಂವಾಚಿ ರೂಚ್ ಅಶೆಂ ಜಿವಾಕ್ ಸಂಚಿಕಾರ್ ಹಾಡಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಪ್ಣಾಂತೀ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ ಮಿಂಗೆಲಿನ್! ತೊ ಮ್ಹೊಂವ್ ಸೊಧುನ್ ಹ್ಯಾ ರಾನಾಕ್ ರಿಗ್ ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹೊಂವ್ ಸೊಧ್ತಾನಾ ಕುಂಡೆಲಾಚೆಂ ಪಾಟ್ಟ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್, ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಂಡೆಲಾಂಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಜೀವ್ ಉರ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಧಾಂವ್ ಲ್ಲೊ ಹ್ಯಾ ಘನ್ ಘೋರ್ ಅರಣ್ಯಾಂತ್ ವಾಟ್ ಚುಕ್ಲೊ.

ದೋನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೊ ಮಿಂಗೆಲಿ ರಾವ್ ಲ್ಲೆಕಡೆಚ್ ರೂಕ್ ಜಾಲೊ! ಕೆದಿ ವ್ಹಡ್ ಮ್ಹೊಸ್! ರಾನ್ ಮ್ಹೊಸ್!

“ಕೋಣ್ ತುಂ? ಮ್ಹಜೆಮುಕಾರ್ ದೋನ್ ಪಾಯಾಂನಿ ಚಲೊಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಧಯ್ರ್ ತುಕಾ? ಹಾಂ?” ಮ್ಹೊಶಿನ್ ಸುಂಯ್ಪಿಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ಮನಿಸ್.. ವಾಟ್ ಚುಕೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ…”

“ಮನಿಸ್?” ಮೊಶಿಚೊ ಛಾರೊಚ್ ಬದ್ಲಾಲೊ. ದೊಳೆ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ಜಾಲೆ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಚೆ ಮಾಸಾಖಂಡ್ ಘಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆ. ಪಾಟ್ ಬಾವ್ ಕೆಲಿ. ಶಿಮ್ಟಿ ತಲ್ವಾರೆಬರಿ ವಾರ್ಯಾರ್ ಉಕಲ್ಲಿ. ಶಿಂಗಾಂಯ್ ನೀಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಬರಿ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮಿಂಗೆಲಿಕ್. ’ಹಿ ಮ್ಹೊಸ್ ಆತಾಂ ಖಂಡಿತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಉಡೊನ್ ಕುಸಾಳಾಂನಿ ಶಿಂಗಾ ರಿಗಯ್ತೆಲಿ’ ಮಿಂಗೆಲಿ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚಿಂತುನ್, ತಿಚ್ಯಾ ಹಾಂಡ್ಣೆಕ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೊ.
ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ’ದಬ ದಬ ದಬ’ ಆವಾಜ್!

ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ನ್ ಪಳಯ್ತಾ ಮಿಂಗೆಲಿ- ಮ್ಹೊಶಿಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ರಾಸ್ ಶೆಣ್! ಕಸಲಿ ಘಾಣ್! ಮಿಂಗೆಲಿನ್ ಹಾತ್ ನಾಕಾಕ್ ವ್ಹೆಲೊ. ತಕ್ಷಣ್ ಮ್ಹೊಸ್ ಹಾಂಬೆಲಿ –

“ತುಂ ಮನಿಸ್ ನ್ಹಯ್! ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ ಮನಿಸ್ ಶೆಣಾಕ್ ಮಾನ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್. ತುಂ ಘಾಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್! ತುಂ ಮನಿಸ್ ನ್ಹಯ್! ರಾವ್ ತುಕಾ ರಾಯಾಕಡೆ ದೂರ್ ದಿತಾಂ!” ಮ್ಹಣೊನ್ ಘುಂವೊನ್ ಧಾಂವ್ಲಿಚ್.

ಅಬ್ಬಾ ಎಕಾ ಮನ್ಜಾತಿಥಾವ್ನ್ ವಾಂಚ್ಲೊಂ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಪೂರಾ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾನಾಂಚ್ ಮಿಂಗೆಲಿಕ್ ಘಾಮ್ ಸುಟ್ಲೊ.

ಜ್ಯೋರ್ ಭುಕ್ ಲಾಗ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಿಂಗೆಲಿನ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಖಾಂವ್ಕ್ ಮೆಳತ್ ಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಕ್ಲಿ ಉಬಾರ್ತಾನಾ ರುಕಾರ್ ಏಕ್ ಫಳಾಂಚೊ ಘೊಸ್ ಝಳ್ಕಾಲೊ! ವ್ಹಾವ್ ತ್ಯಾ ಆಕಾಂತಾಮದೆಂಯ್ ಮಿಂಗೆಲಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಖುಶೆಚಿಂ ಲಕ್ಶಣಾಂ ಖೆಳ್ಳಿಂ. ಹಿಂ ಫಳಾಂ ವಿಕಾಚಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಾ, ಮನ್ಜಾತಿಂಚ್ಯಾ ಘಾಸಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಮರ್ಚ್ಯಾಕೀ ಹಿಂ ಖಾವ್ನ್ ಮರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಮಿಂಗೆಲಿ ಫಾಂಟ್ಯಾರ್ ಚಡ್ಲೊಚ್. ಏಕ್ ಫಳ್ ವೊಳಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾತ್ ಘಾಲಾ ಮಾತ್ರ್, ತಕ್ಶಣ್ ಆಯ್ಕಾಲಿ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್! ಮಾಕ್ಡಾಂಚಿ ರಾಸ್! ಮಿಂಗೆಲಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು!

SB01

“ಕೋಣ್ ತುಂ? ಆಮಿ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಫುಲ್ ಫಳಾಖಾತಿರ್ ಜೀವ್ ಸೊಡ್ತೇ ಆಸಾಂವ್! ಪಾವನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ರಾನ್ ಸೊಡ್ನ್ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಕೀ ಪಾವ್ತಾಂವ್. ತುಂ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ಯೇವ್ನ್ ಫಳಾಂಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ತಾಯ್? ಕಿತ್ಲೊ ಹಂಕಾರ್ ತುಕಾ?” ಮಾಂಕ್ಡಾಮುಕೆಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ಸರಿತ್ ಯೆಟುನ್ ಮಿಂಗೆಲಿಕ್ ಸಕ್ಲಾ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲೆಂ. ತಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಮಾಂಕೊಡ್ ಮಿಂಗೆಲಿಮುಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಹಳೂ ಮಿಂಗೆಲಿಚ್ಯಾ ಖಾದಾಂರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಭಯ್ರಾಸ್ ಘೆವ್ನ್ ತೆಂ ಶೊಲಾಬರಿ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಫಾಂಟ್ಯಾರ್ ಚಡೊನ್ ಬಸ್ಲೊ. ಸರ್ವ್ ಮಾಂಕ್ಡಾಂನಿ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ. ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ ತರ್, ಶಾಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಫಳಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಬಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಕ್ಡಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಕಾಡ್ಯೆತಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಮಿಂಗೆಲಿ ಹಾಸ್ಲೊ.

“ಹಾಸ್ತಾಯ್? ಆಮ್ಕಾಂ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಕರ್ತಾಯ್ ತುಂ? ರಾವ್ ತುಕಾ ಗುರ್ಕಾರಾಕಡೆ ದೂರ್ ದಿತಾಂ!” ಮ್ಹಣ್ ದೋನ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ಫಾಂಟೊ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲೆ.

ಮಿಂಗೆಲಿನ್ ಫುಡ್ಲಿಂ ಮೆಟಾಂ ವಿಂಚ್ಲಿಂ.

‘ಹ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಮನ್ಜಾತಿ ಆಸಾತ್. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘಾಸಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾಗಿರ್ ಕಾಣಿ ಖಲಾಸ್’ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹೊಂವ್ ಸೊಧುಂಕ್ ವಚೊನ್, ಮನ್ಜಾತಿಂಚ್ಯಾ ಘಾಸಾಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಂ ಮಿಂಗೆಲಿಕ್ ಉಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ’ತಾಂಚೆಂ ಉತರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ನೀಸ್ ಪೇಜ್ ಜೇವ್ನ್ ಘರಾ ಸುಶೆಗಾತ್ ಆಸ್ಯೆತೆಂ. ಕೊಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಮ್ಹೊಂವ್?’ ಮ್ಹಣ್ ಮಿಂಗೆಲಿಕ್ ಭೊಗನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ಲೆಂನಾ. ಬಾಯ್ಲೆಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಯಾದ್ ಕಠೀಣ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ ಮಿಂಗೆಲಿಕ್. ಹಾಂಗಾ ಮನ್ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಘಾಸಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಮೆಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂಯ್ ಮೆಳ್ಚೆಂನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾನಾ ದೊಳ್ಯಾಂಖಾಂಚಿಂನಿ ದೂಕ್ ಫುಟ್ಲೆಂ.

ಹಳೂ ಎಕಾ ರುಕಾಮುಳಾಂತ್ ಬಸ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಗೊ ಸೊಧ್ತಾನಾ ದಿಸ್ಲೆಂ ಮುಕ್ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್- ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಕರೊಡಿ! ದಾಟ್ ಕಾಳ್ಯಾ ಲೊಂವೆಚಿ ಕರೊಡಿ! ಮಾರ್ನೆಮಿಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮಿಂಗೆಲಿನ್ ಕರೊಡಿಚೊ ವೇಸ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೊ, ಝೂವಾಂತೀ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಇತ್ಲಿ ವ್ಹಡ್ ಎದೊಳ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ ತಾಣೆಂ. ಅರೆ! ಹಾತಾಂತ್ ತಿಚ್ಯಾ ಏಕ್ ಮ್ಹೊಂವಾಚಿ ಪೊಳಿ! ಪಳೆವ್ನ್ ಮಿಂಗೆಲಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಉದಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತಡ್ವನಾಸ್ತಾಂ, ಧಯ್ರ್ ಕರುನ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂಚ್- “ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಕುಡ್ಕೊ ಮ್ಹೊಂವಾಚಿ ಪೊಳಿ ದಿತಾಯೆಗೆ?”

ಬೋವ್ಶ್ಯಾ ಆವಯ್ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಕರೊಡಿ ತಿ, ಏಕ್ ಕುಡ್ಕೊ ಮಿಂಗೆಲಿಕ್ ದಿಲೊ. ತಾಕಾ ಖಂಯ್ ನಾತ್ಲಿ ಖುಶಿ. ಆನಿ ಕಿತೆಂ ತೊಂಡಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚಿಂವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ-

“ಹೇಯ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಿಲಾ! ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಯ್. ಮ್ಹೊಂವ್ ಅಶೆಂ ಖಾಯ್ಜೆ” ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿಣೆಂ ಬೊಟಾನ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹೊಂವ್ ಮಿಂಗೆಲಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಪ್ರಾಕ್ ಲಾಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ-“ಆತಾಂ ಜಿಬೆನ್ ಲೇಂವ್, ಪಳೆ ಹಾಂವ್ ಕಶೆಂ ಖಾತಾಂ”. ಮಿಂಗೆಲಿ ಪಳಾಯ್ತಾ- ಮ್ಹೊಂವ್ ಶೀದಾ ಖಾಂವ್ಚೆಬದ್ಲಾಕ್ ಕರೊಡಿ ತಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಪ್ರಾಕ್ ಲಾವ್ನ್ ಮಾಗಿರ್ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಎದ್ದಿ ವ್ಹಡ್ ಜೀಬ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಲೆಂವ್ತೇ ಆಸಾ! ಹಿ ಕಸಲಿ ಮೂರ್ಖ್ ಕರೊಡಿಗಾಯ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಮಿಂಗೆಲಿನ್, ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂಚ್- “ಮ್ಹೊಂವ್ ಶೀದಾ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಸಲೀಸ್ ನೆ ಗೆ?”

“ಅಳೆ ಮನ್ಶ್ಯಾ, ಹಿ ಹ್ಯಾ ರಾನಾಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ! ತಿ ಸೊಡುನ್ ತುಜ್ಯಾ ಖುಶೆಬರಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ರಾಯಾಕ್ ರಾಗ್ ಯೆತಾ!”

ಮಿಂಗೆಲಿನ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ ತರೀ ಕರೊಡಿತಿತ್ಲಿ ಜೀಬ್ ಲಾಂಬ್ ಮಿಂಗೆಲಿಚಿ ನಾತ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೆಂವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ “ತುಮಿಗೀ ತುಮ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೀ” ಮ್ಹಣ್ ರಾಗಾನ್ ಮ್ಹೊಂವಾಪೊಳೀ ಥಂಯ್ಚ್ ಸೊಡ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲೊ.

ಪುರಾಸಾಣೆನ್ ರುಕಾಪಂದಾ ಆಡ್ ಪಡ್ ಲ್ಲೊ ಮಿಂಗೆಲಿ, ದಡಬಡ ಆವಾಜಾಕ್ ಜಾಗ್ಲೊ. ಚಿತಳ್ ಏಕ್ ಮಿಂಗೆಲಿಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಚ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ. ಅರೆ ಹ್ಯೊ ಮನ್ಜಾತ್ಯೊ ಪೂರಾ ಖಂಯ್ ಧಾಂವ್ತೇ ಆಸಾತ್? ರಾನಾಕ್ ಉಜೊ ಪಡ್ಲಾಗಾಯ್ ಕಿತೆಂ? ಎಕಾ ಬೊಲ್ಪ್ಯಾಕ್ ರಾವವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲೊ ಮಿಂಗೆಲಿನ್.

“ರಾಯಾನ್ ತುರ್ತ್ ಜಮಾತ್ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ರಾನಾಕ್ ಆಪಾಯ್ ಆಯ್ಲಾ ಖಂಯ್. ಜಮಾತೆಕ್ ಯೇನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಪೂರಾ ಮರ್ತಾಂವ್ ಖಂಯ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಬೊಲ್ಪೊ ಧಾಂವ್ಲೊ.

ಕೋಣ್ ಹೊ ರಾಯ್? ಕಾಂಯ್ ಭಾರಿ ವ್ಹಡ್ ಮನಿಸ್ ಗೀ.. ಸ್ಸೋರಿ ಮನ್ಜಾತ್ ಗಿ? ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಮಿಂಗೆಲಿನ್, ಹ್ಯಾ ರಾನಾಚಿ ಹರ್ಯೇಕ್ ಜಿವಿ ಹ್ಯಾ ರಾಯಾಕ್ ಮರ್ಯಾದ್ ದಿತಾ ತರ್ ತೊ ರಾಯ್ ಭಾರಿ ವ್ಹಡ್ ಆಸಜೆ. ಮಿಂಗೆಲಿ ಕೀ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಶಾ ಜಾಲಿ. ಎಕೆ ಜಿವ್ದಾಳೆಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲ್ತೇ ರಾವ್ಲೊ ಮಿಂಗೆಲಿ ಧಯ್ರ್ ಕರುನ್.

ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಪಾವೊನ್ ಎಕಾ ರುಕಾ ಆಡೊಸಾಕ್ ರಾವೊನ್ ಪಳಯ್ಲಾಗ್ಲೊ ಮಿಂಗೆಲಿ- ತೊ ಏಕ್ ಉಂಚಾಯೆಚೊ ಸಮಾತಟ್ಟ್ ಜಾಗೊ. ಪೂರಾಯ್ ಮನ್ಜಾತಿ ಶಿಸ್ತೆನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾತ್. ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಖಡಪ್. ಬೋವ್ಶ್ಯಾ ತೆಂ ರಾಯಾಚೆಂ ಶಿಂಯಾಸಣ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ತಾಚೆ ಬಗ್ಲೆನ್ ದೋನ್ ಮೊರಾಂ, ಪಾಕಾಂಚೆ ಆಯ್ಣೆ ಹಾಲಯ್ತೇ ಆಸಾತ್. ಥೊಡೆ ಸೊಂವ್ಶೆ ಭಾರಿಚ್ ಸುಡ್ಸುಡಾಯೆನ್ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಧಾಂವ್ತೇ ಆಸಾತ್.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸೊರ್ಪಾನ್ ಜಿಡೆಂ ಕೆಲೆಂ! ಖಡ್ಪಾರ್ ಏಕ್ ಭಾರಿಚ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಆನಿ ವಿಶೇಸ್ ಮನ್ಜಾತ್ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲಿ. ರಂಗ್ ರಂಗೀನ್ ಶಿಮ್ಟಿ. ಗರ್ಗಸಾಬರಿ ದಾಂತ್. ಕುಳಿಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ಯಾಬರಿ ನಾಕ್. ಆಂಗಾಪಾಂಗಾರ್ ಸಾಳಿಚ್ಯಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಬರಿ ಸ್ಟ್ರೈಟನಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಲೋಂವ್. ಗಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಯೀ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಅಸಲಿ ಮನ್ಜಾತ್ ಎದೊಳ್ ಮಿಂಗೆಲಿನ್ ಚಿತ್ರಾಂತ್ ಯೀ ಪಳಯಿಲ್ಲಿ ನಾ!

“ಪಳೆ ಪಳೆ.. ರಾಯಾಚಿ ಶಿಮ್ಟಿ ಪಯ್ಲಿ ಆಯ್ಲಿ… ರಾಯಾನ್ ಆನಿ ಯೇಜೆ” ರುಕಾರ್ ದೋನ್ ಶಿರ್ಲೆ ಗುಸುಗುಸು ಉಲವ್ನ್ ಕಿಸ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಸ್ಲೆ!

“ತಿ ಖಂಯ್ಚಿ ಮನ್ಜಾತ್?” ಮಿಂಗೆಲಿಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಶಿರ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ- “ಶ್ಶ್ಯ್… ಲೋವ್ ಉಲಯ್. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಮಾಣ್ಕುಲೊ. ತೊ ರಾಯಾಚೊ ಮಂತ್ರಿ ಆನಿ ‘ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್’. ರಾಯಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್ ತ್ಯಾಚ್ ಮಾಣ್ಕುಲ್ಯಾಮಾರಿಫಾತ್ ದಿಂವ್ಚೊ”

“ರಾಯಾಕ್ ಜಾಂವ್ ಅರ್ಗಾಂ ಆನಿ ಹೊಗ್ಳಿಕ್!” ಮಾಣ್ಕುಲ್ಯಾನ್ ಪೆಂಪಾರೆಂ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.’ ಹೊ ತಾಳೊ ಖಂಯ್ಗೀ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಬರಿ ಆಸಾ ಮು…’ ಮಿಂಗೆಲಿನ್ ಉಡಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ.

ತಕ್ಷಣ್ ಕೊಲ್ಯಾಂನಿ ಕೋಂಬ್ ಫುಂಕ್ಲೊ. ಬೆಬ್ಯಾಂನಿ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ರಾಯಾಳ್ ಆವಾಜಾಮದೆಂ ಆಯ್ಲೊ ರಾಯ್! ಮಿಂಗೆಲಿನ್ ದೊಳೆ ವ್ಹಡ್ ಕೆಲೆ. ‘ಅರೆ ಕಿತ್ಲೊ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ವಾಗ್’ ಮಿಂಗೆಲ್ ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ.

“ಡಿಯರ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಓಫ್ ದಿಸ್ ಜಂಗಲ್..ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಟ್ರಬಲ್.” ರಾಯಾಚಿ ಘೊರೊಜ್ ಸುರು.

SaibhaBogos

“ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಉಲಯ್ ರಾಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಯೇನಾ” ಕೊಗುಳೆನ್ ಪರಾತಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಾಗಾನ್ ಮುಕಾರಿಲೆಂ-

“ಆಜ್ ಹಾಂವೆಂ ತುರ್ತ್ ಜಮಾತ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾನಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಗಂಡಾಂತರ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಕೋಣ್ ಗೀ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಿಲೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾನಾಕ್ ರಿಗ್ಲಾ- ಆಮ್ಕಾಂ ಆಪಾಯ್ ಆಸಾ!”

“ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಜೆಮುಕಾರ್ ದೋನ್ ಪಾಂಯಾಂನಿ ಚಲ್ತಾಲೊ, ಹಾಂವೆಂ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಶೆಣಾಕ್ ಶೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆಂ” ಮ್ಹೊಶಿನ್ ಸುಂಯ್ಪಿಲೆಂ!

“ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಫಳಾಂಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಲೊ ತಾಣೆಂ, ಆಂಗಾಚಿ ಲೋಂವ್ ಫುಲ್ಲ್ ಶೇವ್ ಕರ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಮುಕಾರ್ ಸ್ಟಾಯ್ಲ್ ಮಾರ್ತಾಲೊ” ಮಾಲ್ಘಡೊ ಮಾಂಕೊಡ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ಲೊ!

“ಕೊಂಪ್ರಾಕ್ ಲಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಶೀದಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಲಾವ್ನ್ ಮ್ಹೊಂವ್ ಖಾವ್ಯೆತ್ ನೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ಚ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲಾಂ” ಕರೊಡಿ ಪುರ್ಪುರ್ಲಿ.

“ಹ್ಯಾ ಬುರ್ನಾಸ್, ನಂಜೆಲ್ಯಾ, ವಿಕೃತ್ ಜಾತಿಕ್ ಚಾಬೊನ್ ತಾಚೆಂ ರಗತ್ ಪಿಯೆಜೆ” ಮಾಣ್ಕುಲ್ಯಾನ್ ಫೊಣ್ಣ್ ಘಾಲೆಂ.

ತಾಚೆ ದಾಂತ್.. ತಾಚೆಂ ಬೆಲ್ಟ್.. ತೊ ತಾಳೊ.. ಓಹ್! ಪಾನಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ತಿಳ್ತಲ್ಯಾ ಮಿಂಗೆಲಿಕ್ ಆತಾಂ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊಚ್! ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಧಯ್ರ್ ಪೂರಾ ಎಕ್ಟಾವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೊ ಮಿಂಗೆಲ್ –

“ರಾಯಾ, ಹಾಂವ್ ವಾಟ್ ಚುಕೊನ್ ಹ್ಯಾ ರಾನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಪಾಯ್ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚಿ ವಾಟ್ ದಾಕಯಾ. ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೊಚ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಘರ್ ಕುಟಮ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ವೆಚೆಪಯ್ಲೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಮಾಣ್ಕುಲ್ಯಾವಿಶಿಂ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಲೊಂಕ್ ಆಸಾತ್!”

“ಮಾಣ್ಕುಲ್ಯಾವಿಶಿಂ ತುವೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಗಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಿಲ್ಕಾಟ್ಯಾ! ತಾಚೆಂಚ್ ಹಾಡ್ ಮೋಡ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ತ್ಯಾಚ್ ಹಾಡಾಚೆಂ ಸೂಪ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾರೀ ಪಿಯೆಂವ್ಚೊತಿತ್ಲಿ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ಮ್ಹಜೊ ಮಾಣ್ಖುಲೊ ತೊ!”

“ವ್ಹಯ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಕ್ ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಮಾಣ್ಕುಲ್ಯಾಚೆಂ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಾಂವ್ ಟೊಮಿ ರಾಯಾ!”

“ಟೊಮಿ?”

“ವ್ಹಯ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾನ್ ಪೊಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಸುಣೆಂ ಹೆಂ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾದಿಸಾ ಧನಿಯಾಚಿ ಬಿರಿಯಾನಿಚಿ ಬೊಶಿಚ್ ತೊಂಡಾಂತ್ ಚಾಬೊನ್ ಪಿಡ್ಚ್ಯೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ಕೊಣಾಚಿಂಗೀ ಪಾಕಾಂ, ಆನಿ ಕೊಣಾಚೆಗೀ ಕಾಂಟೆ ಆಂಗಾಪಾಂಗಾಕ್ ಖೊವವ್ನ್,ಮೇಕಪ್ ಕರ್ನ್ ಮಾಣ್ಕುಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂಗಾ ಸೆಟಲ್ ಜಾಲಾಂ!”

“ಅಳೆ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಫಟ್ ಮಾರಿನಾಕಾ. ಹಾಂವ್ ಬೊಶಿ ಘೆವ್ನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ಬೊಶಿಯೆಂತ್ ಧನಿಯಾನ್ ಅರ್ಧೊ ಖಾವ್ನ್ ದವರ್ ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಚಾಬೊನ್ ಧರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ.”

ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಶಾಂತ್! ರಾಯ್ ತಟಕ್ಕ್! ಸರ್ವ್ ಮನ್ಜಾತಿಂನಿ ಮಾಣ್ಕುಲ್ಯಾಚಿ ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಕಳೊನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ತೋಂಡ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ!

“ಯೂ ಬಾಸ್ಟಾರ್ಡ್” ವಾಗಾನ್ ಘೊರೊಜ್ ಘಾಲಿಚ್. ಪುಣ್ ಸುಣ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಯ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್, ಮಿಂಗೆಲಿಕ್! ಮಿಂಗೆಲಿಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್!

“ಮ್ಹಾಕಾ ಅಸಲ್ಯೊ ಮನ್ಜಾತಿಚ್ ಗರ್ಜ್ ಶಿವಾಯ್ ತುಜೆತಸಲೆ ಮನಿಸ್ ನ್ಹಯ್! ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಓಫ್ ಮೈ ಜಂಗಲ್, ಯೂ ಡರ್ಟಿ ಹ್ಯೂಮನ್!” ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ನ್ಹಯ್, ಚಾಬೊನ್ ಚಾಬೊನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಡಾಂಬರಿ ಭೊಗ್ಲಿಂ ಮಿಂಗೆಲಿಕ್.

ವಾಗಾನ್ ಗಾಂವ್ಚಿ ವಾಟ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಎಕಾ ಗಾರಿಕ್ ನಮೊಯಾರ್ನ್ ಮಿಂಗೆಲಿಕ್ ತಾಚೆಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚೊಂಕ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ. ಮಿಂಗೆಲಿಕ್ ಖುಶೇನ್ ಥಂಯ್ಚೊ ನಿಕಳ್ಳೊ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ನಿಜಾಕೀ ಹ್ಯಾ ರಾನಾಚ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಮನ್ಜಾಂತಿಚೆರ್ ಬಿರ್ಮತ್ ಆಯ್ಲಿ.

♣ ♣ ♣ 

ಕಶೇಂಯ್ ರಾನಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡೊನ್ ಘರಾಲಾಗಿಂ ವೆತಾನಾ ದೊರ್‍ಯಾರ್ ಚಾನಿಯೆಚಿಂ ‘ಚೀಂವ್’ ಚೀಂವ್’ ಆನಿ ಕಾವ್ಳ್ಯಾಚಿಂ ‘ಖಾ ಖಾ’ ಉತ್ರಾಂ ಕಾನಾರ್ ಪಡ್ಲಿಂ.

SB02ಘರಾಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ “ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್ ಡಾಡಾ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಿಂಗೆಲಿಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ನ್ ತೊಂಡಾರ್ ಲೊಚ ಲೊಚ ಉಮೆ ವೊತ್ಲೆ. ‘ವ್ಹಾಹ್! ಹಾಚೆಪ್ರಾಸ್ ರುಚಿಕ್ ಗೋಡ್ ಮ್ಹೊಂವ್ ಆಸತ್ ಗೀ? ಹೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಮ್ಹೊಂವ್ ಸೊಧುನ್ ರಾನಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್ ನಿಜಾಕೀ ಪಿಸೊ’ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮಿಂಗೆಲಿಕ್.

ಜನೆಲಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ತಿಳ್ತಾ, ದೆಕ್ತಾ ತರೀ ಕಿತೆಂ- ಟೆರೆಸಾಕ್ ಚ್ ಉಮ್ಕೊಳೊನ್ ಆಸಾ ವ್ಹಡ್ ಸಯ್ತ್ ಮ್ಹೊಂವಾಚಿ ಪೊಳಿ! ಸ್ಸುಂಯ್ಯ್ ಕರ್ನ್ ಯೇವ್ನ್, ಜನೆಲಾಚ್ಯಾ ಸೊರೊಳಾರ್ ಬಸೊನ್ ಸೊಂಡಿ ಘಶ್ಟುಂಚ್ಯಾ ಮುಸಾಲಾಗಿಂ ಮಿಂಗೆಲಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ- “ತುಮಿಯ್ ರಾನ್ ಸಾಂಡುನ್ ಶೆರಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಗೀ?”

“ವ್ಹಯ್ ಮಿಂಗೆಲಿ.. ತ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ರಾಯಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಾಮಾಚ್ಯೊ ಧೊಶಿ ಕೊಣಾಕ್ ಜಾಯ್! ಆಮ್ಕಾಂ ಮ್ಹೊಂವ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಟ್ರಯ್ನಿಂಗ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಯೋಗ ಕರಯ್ತಾತ್. ಮ್ಹೊಶಿಂಚ್ಯಾ ಶೆಣಾಂತ್ ಯೀ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಮ್ಹೊಂವ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾತಾಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಖಾವಯ್ತಾತ್! ರಗ್ಳೆ ನಾಕಾತ್ ತಾಂಚೆ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಉಬೊನ್, ಮುಸಾನ್ ಎಕಾ ಫುಲಾಪಾಕ್ಳೆಂತ್ ಮಿಶಿ ರಿಗಯ್ಲಿ!

ಮಿಂಗೆಲಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಲ್ಯಾರ್ ವೋಂಟ್ ದಾಂಬ್ಲೆ.

ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ (ರುಡ್ಯಾರ್ಡ್ ಕಿಪ್ಲಿಂಗಾಚಿ ಮಾಫ್ ಮಾಗೊನ್)

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.