Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 11

JHST 2ತ್ಯಾ ದೀಸ್…ಸಾಂಜೆ ವೆಳಾ…

ಕೊಲೆಜ್ ಸಂಪ್ತಚ್ಚ್, ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಕೊಲೆಜ್ ಲೈಬ್ರೆರಿಕ್ ರಿಗ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ ತೀಸ್ ಮಿನುಟಾಂನಿಂ, ಲೈಬ್ರೆರಿಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ‘ಸ್ಕೂಟಿ ’ ಖಾತಿರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗಾ ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ…

ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಲೈಬ್ರೆರಿಕ್ ರಿಗ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ತೆಂ ಲೈಬ್ರೆರಿಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಘಡಿಯೆಕ್ ರಿಶಭ್ ಆಪ್ಲಿ ಗುಪಿತ್ತ್ ನದರ್ ದವರ್ನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ.

‘ಆಜ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂಚ್’ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾರ್, ಥಂಯ್ಸರ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಎಕಾ ಕುಂದ್ಯಾ ಆಡೊಸಾರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೈಕಾರ್ ಬಸುನ್, ಗುಪಿತ್ತ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್-ಲ್ಲೊ ರಿಶಭ್…

ಆತಾಂ ಲೈಬ್ರೆರಿ ಥಾವ್ನ್, ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂಲೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಕೂಟಿಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲುನ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಿಶಭ್ ಚುರುಕ್ ಜಾಲೊ!

ತಾಚಿ ಆತುರಾಯೆಚಿ ಚುರುಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆರ್ ಖಂಚುನ್ ಆಸ್ತಾಂ…ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸೆಕುಂದಾಂನಿಂ ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಕೂಟಿ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡಿಯಾಂನಿಂ ಸ್ಕೂಟಿರ್ ಬಸೊನ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾತಾಸ್ತಾಂ…

ರಿಶಭ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಕಾಕ್ ಜಾಗೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಧಾ ಬಾರಾ ಸೆಕುಂದಾಂನಿಂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಯ್ಕಾಚೊ ವ್ಹಡ್ ಆವಾಜ್, ಸ್ಕೂಟಿಚಾ ಅಸ್ಕತ್ ಆವಾಜಾಕ್ ಗಿಳುನ್ ಆಸ್ತಾಂ… ರಿಶಭಾಚೆಂ ಬಾಯ್ಕ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಮುಕಾರ್ ಚರೊಂಕ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ…

ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ-ವೀಸ್ ಸೆಕುಂದಾನಿಂ, ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆಂ ಸ್ಕೂಟಿ, ಗೆಟಿ ಕುಶಿನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲಿ. ಆನಿ ತೆಂ, ಸ್ಕೂಟಿ ಕೊಲೆಜ್ ಗೇಟ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚಾ ಹಂತಾರ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಥಂಯ್ಸರ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ…

ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಆಯಿನ್ನ್ ಸಂಧರ್ಬಾಚಾ ನಿರೀಕ್ಶಣೆರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಬಾಯ್ಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಲೊ ರಿಶಬ್, ಆಪ್ಣೆಂ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂಚ್ಚ್ ಎಕಾಎಕಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆಂ ಸ್ಕೂಟಿಯೀ ತಾಚಾ ಮುಖಾಮುಖಿ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲೆಂ!

‘ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ, ಆಪ್ಲೆಂ ಬಾಯ್ಕ್ ತ್ಯಾ ಸ್ಕೂಟಿಕ್ ಅದ್ಳಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಉಬ್ಜಾಶೆಂ ಕರುನ್ ಬೈಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಲೊ ರಿಶಭ್…ಆತಾಂ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಸ್ಕೂಟಿಕ್ ಪಳೆತಾಂ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಫರಾ ಬಳಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೊ!

ಪರಿಣಾಮಾನ್…ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ಉಟ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬ್ರೇಕಿಚಾ ವ್ಹಡ್ ಆವಾಜಾಕ್, ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಅವ್ಗಡಾಚಾ ಭ್ರಮಿದೆಕ್ ಆಪ್ಟಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆಂ ಮುಖಮಳ್, ಖಿಣಾನ್ ಆಕಾಂತಾನ್ ಬುಡ್ಲೆಂ! ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ ರಿಶಭ್ ಹೆಂ ಆಕಸ್ಮಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ನಟನ್ ಕರುನ್ …

ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಅವ್ಚಿತ್ತ್ ಘಡ್ಲೆಂ, ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಹ್ಯಾ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ವೆಳಾ, ಆಪುಣ್ ‘ಕೋಣ್ ಗೀ ಎಕಾ ಅಪರಿಚಿತ್ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಣಿಚಾ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಸಾಂ!’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪರಿಂ ನಟನ್ ಕರುನ್…

“ಸೊ..ಸೋರ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ” ಗಾಗೆಲೊ ತೊ.  ಪೂಣ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ…

ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್, ಅಚಾನಕ್ ತಾಚಿ ಒಳಕ್ ಮ್ಹೆಳ್ಳೆಪರಿಂ…“ಹೋ …ಹಾಯ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ!” ಮ್ಹಣ್ ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ! ಆನಿಂ ಪರತ್ ಮುಂದರುನ್…“ಸೋರ್ರಿ…ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಂ ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ತುಜಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವಳಕ್ ಚ್ ಮೆಳ್ಳಿನಾ”…ಮ್ಹಣುನ್ ನಟನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ.

“ವ್ಹಯ್ಗೀ…ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಒ.ಕೆ. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಆನಿಕೀ ತುಜಿ ವಳಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ನಾಂ” … ರಿಶಭಾಕ್ ಎಕಾಎಕಿ ಧಿಗ್ಭ್ರಾಂತ್ ಕರ್ಚಾ ಜಾಪಿನ್ ‘ಆಪುಣೀ ಸುಲಾಭಾಯೆನ್ ಶರಣ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಚಲಿ ನ್ಹಂಯ್ ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ತಾಚಾ ಮತಿಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಾಟ್ವೊಂಚಾ ಪರಿಂ ತೆಂಯೀ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚೆಂ ನಟನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಕ್ಶಣಾನ್ ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಕೂಟಿಚಿ ದಿಶಾ ಬದ್ಲುನ್ ಮುಕಾರ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾರ್ ಸ್ಕೂಟಿಸಂಗಿ ಝಗಡ್ಚಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ!

ಕ್ಲೊಡಿಯಾಚಿ ಹಿಂ ವೆಂಗ್ಯ್ ಉತ್ರಾಂ ಆನಿಂ ತಾಚೆಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ವರ್ತನಾಚೆಂ ಮತ್ಲಬ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲೊ ರಿಶಭ್…‘ಹಿ ಸಾಧಾರಣಾಚಿ ಚಲಿ ನ್ಹಂಯ್…ಹಾಕಾ ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾ, ಆಪ್ಣೆಂಯೀ ಬರಿಚ್ಚ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಯ್ಜಾಯ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪೊಕ್ರಿ ಚಿಂತ್ಪಾನ್…

“ತೆಂ ಆಸೊಂ…ತುಜೆಂ ಟಯರ್ ಪಳೆ…ಪಂಕ್ಚರ್ ಜಾಲಾಂ…” ಮ್ಹಣ್ ವ್ಯಂಗ್ ಹಾಸೊ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಡೊನ್, ಸತಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ರಿಶಭ್.

ಪೂಣ್ ಹಾಚಿ ಹಿ ಹಿಕ್ಮತ್, ಕ್ಶಣಾನ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾನ್, ತಾಚಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಗಣ್ಣೆ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ…“ಪಂಕ್ಚರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಟಯರ್ ನ್ಹಂಯ್…ಪಂಕ್ಚರ್ ತುಂ ಜಾಲಾಯ್!” ಮ್ಹಣ್ ‘ಟೋಂಟ್ ’ ಮಾರುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಕೂಟಿಕ್ ಪರತ್ ಜಾಗಂವ್ಚಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆರ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

ಹೆಂ ಪಳೆತಾಂ ರಿಶಬ್…‘ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಭೆಟೆಚಿ ಹಿ ಸುಸಂಧರ್ಭ್ ಆಜ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್!’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕ್ಶಣಾಚಾ ಶಾಣ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾ ನಿರ್ಧಾರಾರ್…ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ ತೊ….

“ಹಾಂ…ಹಾಂ…ವ್ಹಯ್…ಪಂಕ್ಚರ್ ಜಾಲಾಂ ಹಾಂವ್…ಏಕ್ ಮಿನುಟ್ ” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅಮ್ಸರಿಂ ಬಡ್ಬಡ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿಂ ಕ್ಶಣಾನ್ ಬಾಯ್ಕಾ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ಲೊ. ಆನಿ ಖಿಣಾನ್ ಬಾಯ್ಕಾಚೆಂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ಹ್ಯಾವೆಳಾ…

‘ಹೊ ರಿಶಭ್ ಕಸಲ್ಯಾ ಪೊಕ್ರಿ ಚಿಂತ್ಪಾರ್ ಆಸಾ?!’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಜ್ಮಿತೆನ್ ಬುಡ್ಲೆಲೆಂ ಕ್ಲೊಡಿಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ತಾಚಾ ಕರ್ತುಬಾ ಥಂಯ್, ಆಪ್ಲಿ ಕಾಲುಬುಲಿ ನದರ್ ಖಂಚುನ್, ಥೊಡಿಂಚ್ಚ್ ಸೆಕುಂದಾಂ, ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಥಿರ್ ದ್ರಶ್ಟೆನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ ಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ …

ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕ್ಶಣಾಂ…ದೊನ್0ಚ್ಚ್ ಬಾಕ್ಕಾರಾನಿಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಸ್ಕೂಟಿ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೊಲೊ ರಿಶಭ್…ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೊ ದಾವೊ ಪಾಂಯ್ ಉಕ್ಲೊನ್ ತಾಚಾ ಸ್ಕೂಟಿಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಿಟಿರ್ ಬಸ್ಲೊಚ್ಚ್! ಆನಿ ಬಡ್ಬಡ್ಲೊ…

“ಯಾ…ಪಂಕ್ಚರ್ ಅಂಗ್ಡೆ ಸರ್ಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾವಯ್.”

ಆತಾಂ ರಿಶಭಾಚೆಂ ಹೆಂ, ಆಪ್ಣಾಚಾ ಹರ್ದ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಧಡ್ಧಡೆಂ ಉಟಂವ್ಚೆಂ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ವರ್ತನ್ ಪಳೆವ್ನ್, ಖಿಣಾನ್ ಎಕಾ ಘಡ್ಯೆಕ್ ತೆಂ ಧಿಗ್ಮೂಢ್ ಜಾಲೆಂ! ಆನಿ ತೆಂ…‘ಕಿತೆಂ?!… ಖಂಯ್ ಕಸಲೆಂ?!’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವಿಜ್ಮಿತೆ ಘುಸ್ಪಡೆಂತ್  ಚಡ್ಪಡುನ್ ಆಸ್ತಾಂ, ತೊ ಪರತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ…

“ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸಾ…ಮೂವ್…ಯಾ…ಲೆಟ್ಸ್ ಗೊ…”ಅಮ್ಸರಿಲಾಗ್ಲೊ ತೊ.

ತ್ಯಾ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಘಡಿಯೆ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ಚ್ ಸೈರ್ – ಭೈರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕ್ಲೊಡಿಯಾ, ಅಚಾನಕ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಆಪ್ಣಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜಿರೊಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ತಾಂ, ಎಕಾ ನಮೂನ್ಯಾಚಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಗೊಂದೊಳ್ಯಾಂ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿಂ…

ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ರಿತಿರ್ ಸ್ಕೂಟಿ ಮುಕಾರ್ ಚರೊಂವ್ಚಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆರ್ ಘುಸ್ಪೊಡ್ಯಾ ಗೊಂದೊಳಾರ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಘಡ್ಭಡೆನ್ ತುರ್ತ್ ವೇಗ್ ಆರಾಂವ್ಚಾರ್ ಪಡ್ಲೆಂಲೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆಂ ಸ್ಕೂಟಿ, ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸೆಕುಂದಾಂನಿಂ ರಾಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚಾ ವಾಹನಾಂ ಗಡ್ದೆ ಮಧೆಂ ರಿಗಾಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಯೆದೊಳ್ ಕೆನ್ನಾಂಚ್ಚ್ ಉದೆನಾತ್ ಲ್ಲೆಂ ಕಸಲೆಂಗೀ ಏಕ್ ಅಪಧೈರ್ ಧೊಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾಂ, ಬಾರೀಕ್ ಕಾಂಪ್ಚಾ ಹಾತಾಂನಿಂ ಸ್ಕೂಟಿಚೆರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕರುಂಕ್ ತೆಂ ಬರೆಂಚ್ಚ್ ಕಶ್ಟುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆನಿಂ ಶೂನ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಂತ್, ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಥರಾನ್ ಮೌನ್ ಪಣಿಂ ‘ಡ್ರೈವ್’ ಕರ್ಚಾರ್ ವೆಸ್ತ್ ಜಾಲೆಂ.

ಆನಿ…ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಘಡ್ಯೆ…ಮಧೆಂಚ್ಚ್ ಎಕಾಎಕಿ ರಿಶಭಾಚೊ ತಾಳೊ ಉಟ್ಲೊ…

“ರಾವ್…ರಾವ್…ಆತಾಂ ಥೊಡೆಂ ಸ್ಲೋ ಕರ್ ” ಉದ್ಗಾರಾಚಾ ತಾಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡಿಯಾಂನಿಂ…ಪರತ್ ತೊ ಅಮ್ಸರ್ಲೊ…“ಅಳೆ ಹಾಂಗಾಚ್ಚ್…ಹಾಂಗಾಚ್ಚ್…ಹಾಂಗಾ ದೆಗೆನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕರ್.”

ತವಳ್ ಚ್ಚ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಿ ಘುಸ್ಪಡಿತ್ ದೀಶ್ಟ್, ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಶೊಪಾಚಾ ಬೊರ್ಡಾ ಕುಶಿನ್ ಧಾವ್ಲಿ. ಆನಿಂ ಕ್ಶಣಾನ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಮಾತ್ಸೆಂ ಘಾಬರ್ಚ್ಯಾ ದುಬಾವೆನ್ ರುಂದಾಲೆ!

‘ಬಾಸ್ಕಿನ್ ರೋಬಿನ್ಸ್ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ ’

ಹೆಂ ಪಳೆತಾಂ…ಯೆಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಆಪ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ರಿಶಬೆಚಿ ಭೆಟ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಜಿರೊಂವ್ಕ್ ಸಖಾನಾಸ್ತಾಂ…ತೆಂ ಮಾತ್ಸ್ಯಾ ಅಧೀರ್ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿಂ ಮಿಸ್ಳಾಲೆಂ. ಆನಿ ಕ್ಶಣಾನ್ ಕಾಲುಬುಲೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಗಾಗೆಲೆಂ….

“ಹಾಂ…ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಹಾಂಗಾ ಸೋಡ್ನ್ ವೆತಾಂ ”

“ಕಿತೆಂ?!…ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ಚ್ಚ್ ಸೋಡ್ನ್ ವೆತಾಯ್?!…ಹೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ …ಆತಾಂ ಸ್ಕೂಟಿ ಹಾಂಗಾಚ್ಚ್ ದೆಗೆನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕರ್ ಆನಿ ಭಿತರ್ ಯೆ”…ಮಾತ್ಸ್ಯಾ ಆಜ್ಞ್ಯಾಂಭರಿತ್ ತಾಳ್ಯಾನ್, ಬಡ್ಬಡ್ಲೊಚ್ಚ್. ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಜಾಪಿಕ್ ಸಯ್ತ್ ರಾಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಕ್ಶಣಾನ್, ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರಾಚೆಂ ಆರ್ಶ್ಯಾ ಬಾಗಿಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಘುಸ್ಪಡೆ ನದ್ರೆನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ಚ್ ತೊ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊಚ್.

ರಿಶಭಾಚೆಂ ಹೆಂ, ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಧಡ್ಧಡೆ ಉಟಂವ್ಚೆ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ವರ್ತನ್ ಪಳೆವ್ನ್, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಟಕ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೆಂ…ದುಸ್ರೆ ಘಡ್ಯೆ…ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ಭೆಟೆಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕರಂದಾಯೆವಿಶಿಂ ತಾಚಿ ಮತ್ ತಾಕಾ ಜಾಗಯ್ತಾನಾ…

ತೆಂ ರಿಶಭಾಚಾ ಎಕಾಥರಾಚಾ ಮೊವಾಳ್ ಆಕರ್ಶಿಕ್ ತಶೆಂ ಜಡಾಯೆಚಾ ಆಪೊಣ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲೆಂ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಆಪ್ಲೊಚ್ಚ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಘುಸ್ಪೊಡಿ ಪರಿಗತೆಂತ್, ಉಪಾಯ್ ನಾಸ್ತಾಂ ತೆಂ ರಿಶಭಾಚಾ ಆಯಸ್ಕಾಂತೀಯ್ ವೊಡ್ಣೆಕ್ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾಲೆಂ!

ದುಸ್ರೆಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ…ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಥರಾನ್ ತಾಚಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಮೌನ್ ಪಣಿಂ ರಿಶಭಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿಂ!

ಭಿತರ್ ಪಾವ್ತಾಂ…ರಿಶಭ್ ವರೆ ವಿಂಗಡ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮೇಜ್ ಸೊಧುನ್, ಬಸ್ಕೆ ಅಂದಾಜ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಗಮನಾಕ್ ವ್ಹರುನ್, ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕೊಂಚಾಪರಿಂ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೆಂ…

“ಛೆ…ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಂಯ್…ಹೆಂ ನಾಕಾ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ.”

“ಪೂಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ ” ತಕ್ಶಣಾಂಚ್ಚ್ ಆಪ್ಲೆ ಪೊಕ್ರಿ ದೊಳೆ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ರಿಗೊವ್ನ್ ಘುಣ್ಘುಣ್ಲೊ ರಿಶಭ್.

“ಕಿತೆಂ ತರೀ ತೆಂ ಪೈಲೆಂಚ್ಚ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್…” ತಕ್ಶಣಾಂಚ್ಚ್ ರಿಶಭಾಕ್ ದುರ್ಸೊಂಚಾ ಉತ್ರಾಂನಿಂ ಘುಣ್ಘುಣೊನ್ ತಾಚಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ತೆಂ ಬಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

“ಪೂಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ‘ವಿಜ್ಮಿತೆ ಭೆಟ್’ ಆಮ್ಚೆಂ ಮದೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ!”

“ಕಿ…ಕಿತ್ಯಾ…ಕಿತ್ಯಾ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ?!” ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಥರಾನ್ ಅಸಮಧಾನೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಸಾಳ್ಳಿಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಮಾತ್ಸ್ಯಾ ಕಾಂಪಾರ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂತುನ್.

“ಕಿತ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್…ಹಿ ಭೆಟ್ ಆಮಿ ದೊಗೀಂ ಪಂಕ್ಚರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್!”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ, ಮಾತ್ಸೆಂ ಕಾಂಪೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯೆ ತಾಚೆ ವೋಂಟ್ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಎಕಾ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ಚ್ ರಿತಿಚಾ ಅನ್ಭೋಗಾನ್, ದಾಂತಾ ಮಧೆಂ ರಿಗೊಂಕ್ ಘುಸ್ಪೊಡೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ, ತಾಚಾ ಪೊಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ತಾಂಬ್ಸಾಣ್ ಚರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

ಆನಿ ಕ್ಲೊಡಿಯಾಚೊ ಹೊ, ಸುಂದರ್ ಮುಖಮಳಾವಯ್ಲೊ ಅಯಸ್ಕಾಂತಿಕ್ ಛಾರೊ, ತಾಚೆಂ ವರ್ತನ್…ರಿಶಭಾಕ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ಪಳೆಂವ್ಯಾಶೆಂ ಭೊಗಾಲಾಗ್ಲೆಂ. ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಆನಂದಾಚಿ ಊಬ್ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್, ಪ್ರೇಮಾಳ್ ವಾದಾಳ್ ಉಟೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಅಪ್ರೂಭ್ ಅಪೂರ್ವ್ ಘಡಿತಾವೆಳಾ, ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಎಕಾ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ವಾಂಕ್ಡೆ ದೀಶ್ಟ್ ಖಂಚುನ್ ಆಸ್ಲೊಲೊ ರಿಶಭಾಚೊ, ತೊ ನದ್ರೆ ಭಾಲೊ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಗಮನಾಕ್ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ… ಹೆಂ ರಂಗಾಳ್ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ತಾಂ, ತೆಂ ತಾಚಾ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ನದ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ನಿಸ್ರೊಂಕ್ ಮತಿಂತ್ ಬರೆಂಚ್ಚ್ ಝಗ್ಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಮೊಗಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಚಾ ಪರಿಗತೆವೆಳಾ ತೆಂ ನೆಣಾಂಸ್ತಾಂಚ್ಚ್ ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ಮಾಳ್ ಕೆಸಾಂಚೆರ್ ಖೆಳಾಲಾಗ್ಲೆ . ತಾಚೆ ತೆ ಕಾಳ್ಜಾ ಉಮಾಳೆ ತಡ್ವೊಂಕ್ ಸಖಾನಾಸ್ತಾಂ, ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ರಿತಿರ್ ತಾಚೆ ಸುಂದರ್ ದಾಂತ್, ತವಳ್ ತವಳ್ ತಾಚಾ ವೊಂಟಾಂಚೆರ್ ಖೆಳೊನ್0ಚ್ಚ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ.

ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ರಿಶಭಾಚಾ ಸೂಕ್ಶ್ಮ್ ದಿಶ್ಟೆರ್ ಮುಂದರುನ್ ಚ್ ಆಸ್ತಾಂ, ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಚಂದ್ರಾಚಾ ಥಂಡ್ ಕಿರ್ಣಾಂಪರಿಂ ಪ್ರಕಾಸುನ್ ಪರ್ಜಳುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ರಿಶಭಾಕ್, ‘ತೆಕಿಲಾ’ ಚೆಂ ಅಮಾಲ್, ಮತಿಂತ್ ಭರ್ಲೆಲೆಪರಿಂ, ತಾಕಾ ಸುಖಾ ರಾಜಾಂತ್ ಉಪ್ಯೆಶೆಂ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ.  ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ…

ಸಂಯ್ಭಾನ್  ಘಟ್ ಧೃಢ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೆಂ ಜಾವ್ನ್, ಕೆನ್ನ್ಯಾಂಯೀ ಗಂಬೀರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…ಹ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ …

ಆಪ್ಣಾಕ್ ಧೊಸ್ಚಾ ಆಂತರಿಕ್ ಭಾವಾವೇಶಾಚಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಅನ್ಭೋಗಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂತ್, ಯೆದೊಳ್ ತಾಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾವಯ್ರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ ಬಾರೀಕ್ ಕಾಂಪ್, ಆತಾಂ ಸವ್ಕಾಸ್ ತಾಚಾ ಕುಡಿಂತ್ ಚರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ!

ಆನಿ ಹಿ ಕಾಂಪ್, ತಾಚಾ ಹಾತಾ ಬೊಟಾಂಚೆರ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ…

ಹಿಂ ಸರ್ವ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಭಾವಾವೇಶಾಚಿಂ ಲಕ್ಶಣಾಂ, ಎದೊಳ್ಚಾ ಇಶ್ಟಾಗತೆ ಥಾವ್ನ್ ಆತಾಂ ತಿಂ ಪ್ರೇಮಾಳ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಥಂಯ್ ಬದ್ಲುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತೆಂ ಮೌನ್ ಪಣಿಂ ಪಾರ್ಕುನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ರಿಶಭ್, ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಅಪೂರ್ವ್ ಆನಂದಾಚಾ ಲಹರಿನಿಂ ಸಂಸಾರ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ!

ಅಶೆಂ…ಹ್ಯಾ ತಾಂಚಾ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಭೆಟೆವೆಳಾ…

‘ತಾಣಿಂ ಕಿತೆಂ ಸೆವ್ಲೆಂ…ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಕಸಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಉದೆಲಿಂ – ಧಾಂವ್ಲಿಂ…ಕಿತೆಂ ತಿಂ ಉಲಯ್ಲಿಂ’ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ತಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ನೆಣಾಂ ಜಾಲಿಂ! ಸಗ್ಳೆಂ ಸರ್ವ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಥರಾನ್ ಚ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ! ಆತಾಂ…

ರಿಶಭ್ ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್…

ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ಪುಳಕಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಅಪೂರ್ವ್ ಪರಿಗತೆಂತ್, ಮಿರ್ಮಿರಿತ್ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ಮಿಸ್ಳಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚಿ ತಿ ಅಪೂರ್ವ್ ಘಡಿ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗೀ ತಾಂಕಾ ಸಂಪಂವ್ಕ್ ಚ್ ನಾಕಾ ಜಾಲೆಂ!

ಆನಿ ಹೆಂ ರೋಮಾಂಚಕ್ ಭ್ರಮಿದೆಂತ್ ಚ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಸನ್ನಿವೇಶ್…ತಿಂ ‘ಬಾಸ್ಕಿನ್ ರೋಬಿನ್ಸಾ’ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವೊನ್, ಪರತ್ ಸ್ಕೂಟಿಚೆರ್ ಬಸೊನ್, ರಿಶಭಾಚಾ ಬೈಕಾ ಸರ್ಶಿಂ ವೊಚೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತೀ ಮುಂದರುನ್ ಗೆಲೊ. ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್…

ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆಂ ಸ್ಕೂಟಿ, ಪರತ್ ಪಾಟಿಂ ಕೊಲೆಜೆಚಾ ಗೆಟಿ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾಸ್ತಾನಾ, ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆ ದೊಳೆ, ಕೊಲೆಜ್ ಆವರಣಾಂತ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ರಿಶಭಾಚಾ ಬಾಯ್ಕಾಚೆರ್ ಬದ್ಲಾಲೆ. ಆನಿ ತೆಂ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಸ್ಕೂಟಿ ತ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸೆಕುಂದಾನಿಂ ಸ್ಕೂಟಿ, ಬೈಕಾ ದೆಗೆನ್ ಉಬಿ ಜಾತಾಸ್ತಾಂ…

ಸ್ಕೂಟಿಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಿಟಿರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ರಿಶಬಾಕ್…ತ್ಯಾವೆಳಾ, ಸ್ಕೂಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆವೊಂಕ್ ಪಾಂಯ್ ಚ್ಚ್ ಆಯ್ಕಾನಾಂ ಜಾಲೆ! ಆನಿ…

ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ತ್ಯಾ ಅಪೂರ್ವ್ ಉಬೆ ಸಾಂಗಾತಾಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ಜಾಂವ್ಚಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಕ್, ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಕ್ ಶಿರ್ಕಾತಾನಾ…ತೊ ಮತಿಂತ್ ಚ್ಚ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳೆ ಜಾಂವ್ಚಾಕ್ ಬರೊಚ್ಚ್ ಝಗ್ಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ತುಮುಲ್ ಭರಿತ್ ನಿರಾಶೆನ್ …

ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ…ತೊ ಸ್ಕೂಟಿರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲೆ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್, ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಕಾನಿಂ ಪುಸ್ಪುಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ…

“ಕ್ಲೋ..ಡಿ…ಯಾ….”

ಮೊಗಾ ಆವೇಶಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಥಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಟ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ತೀನ್ ಸಭ್ಧಾ ನಂತರ್… ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಾನಾಸ್ತಾಂ, ಸಭ್ಧ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತಾಚೆ ವೋಂಟ್ ಕಶ್ಟಾಲಾಗ್ಲೆ. ಉತ್ರಾಂಚ್ಚ್ ಸುಟ್ಲಿನಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾ…

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾನಾಂ ಪಾವ್ಲಾಂಕ್, ಫುಲಾ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ಅದ್ಳೊಂಚೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಎಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಸುಖಾ ಸ್ಪರ್ಶ್ ದಿಂವ್ಚೊ, ರಿಶಭಾಚೊ ಸ್ವಾಸ್…

ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್, ಪ್ರೆಮಾಳ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಥಂಯ್ ಪಾಂವೊವ್ನ್, ತೆಂ ಹಂತ್ ಹಂತಾರ್ ರೋಮಾಂಚಿತ್ ಲಾರಾಂನಿಂ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ…ಆಪುಣ್ ಕೋಲೆಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಾಸಾಂತ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ತಾಕಾ ವಿಸ್ರೊನ್ ಚ್ ಗೆಲೆಂ! ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಅಪೂರ್ವ್ ಆನಂದಾಚಾ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಲಹರಿಂತ್ ಪ್ರೇಮಾಳ್ ಝರ್ ವ್ಹಾಳಾತ್ತ್ ಆಸ್ತಾಂ…

ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆಂತ್ ಬುಡಯ್ಲೆಲ್ಯಾಪರಿಂ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರ್ಚಿಂ ರಿಶಭಾಚಿಂ ತಿಂ ಮೋವ್ ಮೊಗಾಳ್ ಉತ್ರಾಂ, ಆತಾಂ ಪರತ್ ತಾಚಾ ಕಾನಿಂ ಘುಣ್ಘುಣೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ…

“ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…ಆನಿಕೀ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಖಂಯ್ ತರೀ ಪಾರ್ಕಾಂತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಯೆತೆಂ…”

ಇತ್ಲೆಂ ತೊ ಉಚಾರ್ತಾನಾಂ…ಮುಕ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಸೈರಣ್ ನಾತ್ಲೆಲೆಪರಿಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ, ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಉತ್ಸಾಹಿತ್ ಉದ್ರೇಖಾನ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೆಂ…

“ಖಂಯ್…ಖಂಯ್…ವೆಚೆಂ?!”

ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ವೊಂಟಾಂನಿಂ, ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆದಿಂಚ್ಚ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರಿನಾತ್ಲೆಂಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾನಾಕ್ ಆಪ್ಟಾತಾಂ, ರಿಶಬ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆನಾಂ ಜಾಲೊ! ಆನಿ ತ್ಯಾ ಅಪೂರ್ವ್ ಆನಂದ್ ಲಹರಿಂತ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕ್ಶಣಾ, ತಾಕಾ ಖಂಚೊಯೀ ಜಾಗೊ ಮತಿಂ ಝಳ್ಕಾನಾಸ್ತಾಂ…ಖಿಣಾನ್ ತೊ ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ…

“ಖಂಯ್ ತರೀ ಯಾ…ಮ್ಹಜೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್…ಫೊಲೊ ಮಿ.” ಉತ್ರಾಂ ಬರಾಬರ್ ತೊ ಸ್ಕೂಟಿ ಥಾವ್ನ್ ದೆವ್ಲೊ. ಆನಿ ಎಕಾ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ಚ್ ಥರಾಚಾ ಉತ್ಸಾಹಾನ್ ಮಿಸ್ಳಾಲ್ಲೊ ತೊ…ಕ್ಶಣಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಕಾರ್ ಬಸ್ಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ…ಸುಮಾರ್ ಧಾ ಬಾರಾ ಮಿನುಟಾಂನಿಂ ತಿಂ ದೊನೀಂ…ಬಾಯ್ಕ್ ಆನಿಂ ಸ್ಕೂಟಿ, ಎಕಾಪಾಟ್ ಏಕ್ ರೆವೆರಾ ಪಾರ್ಕಾಚಾ ಗೆಟಿ ಭಿತರ್ ರಿಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

ಹಾಂಗಾಯೀ ರಿಶಭಾನ್ ವರೆ ವಿಂಗಡ್ ಝಡಾಂ ಬೊಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ, ಲೊಕಾಚಾ ಗಡ್ದೆ ಭಾಯ್ಲೊ ಸಿಮೆಟಿಚೊ ಬಾಂಕ್ ವಿಂಚ್ಲೊ. ಆನಿ ಆತಾಂ…

ಥೊಡ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಂ ಆದಿಂ ತ್ಯಾ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲಾರಾಂತ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ರಿಶಬಾ ಸಂಗಿ ಬಸೊಂಕ್ ನರ್ಗಾಲ್ಲೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…ಹಾಂಗಾ ತ್ಯಾ ಝಡಾಂ ಬೊಲ್ಯಾಂ ಆಡೊಸಾಚಾ ಬಾಂಕಾರ್, ರಿಶಭಾಚಾ ಬಗ್ಲೆಕ್, ತೆಂ ಬಿಂದಾಸ್ ಥರಾನ್ ಬಸ್ಲೆಂ!

ಥಂಯ್ಸರ್ ಬಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಮೌನಾತೆಚ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಂ ನಂತರ್, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಂಚೆಂ ಮಧೆಂ ಉತ್ರಾಂ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್, ತ್ಯಾನಂತರ್…ತಿಂ ಆಪುಣ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಪುಣ್ ಪೈಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಲಾಗಿಂ ಸರಾರಾಂ ಸುಡಾಳ್ ಥರಾನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ!. ಆನಿ ದೊಗಾಂಯೀ ಆಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಉಲೈತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗಿನ್ಯಾನಾಕ್ ಹಾಡಿನಾಸ್ತಾಂ, ತಿಂ ರಾಸ್ ರಾಸ್ ಉಲವ್ನ್ ಚ್ ಗೆಲಿಂ.

ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸಂಸಾರಾರ್ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಕಾ, ತಿಂ ಪಂದ್ರಾ ವೀಸ್ ಮಿನುಟಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವೊರಾನ್ ವೋರ್ ಉತ್ರಾಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್, ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂನಾಂ!  ಹ್ಯಾ ವೆಳಾಯೀ ತಿಂ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾಲಿಂ…ಕಸಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿಂ ತಿಂ ನಿಶೆತಾಲಿಂ… ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ಚ್ ತಾಂಚಾ ಗುಮಾನಾಂತ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೆಂ!

ತ್ಯಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಆನಂದಾಂತ್, ಕಾಳ್ಜಾ ಉಮಾಳ್ಯಾಂನಿಂ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್, ತಾಂಚಾ ಉತ್ರಾಂಚೆರ್ ತಾಂಚೆ ಗಮನ್ ಗೆಲೆಂಚ್ಚ್ ನಾಂ. ಹ್ಯಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಮೊಗಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತಿಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್, ಕಿತೆಂ ಉಲೈತಾತ್…ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿಂ ವಿಸ್ರೊನ್ ಚ್ ಗೆಲಿಂ.

ಆನಿ ತ್ಯಾಎಕಾ ವೆಳಾ ಅಚಾನಕ್ ಕಶೆಂಗೀ…ತಿಂ ಎಕಾಎಕಿ ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ಜಾಗಿಂ ಜಾತಾಸ್ತಾಂ…ಅಸ್ತಮ್ಚಾ ಸುರ್ಯಾಚಿಂ ಕಿರ್ಣಾಂ ತಾಂಕಾ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೊ ವೇಳ್ ಯೆದೊಳ್ ಚ್ ಉತರ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಗಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ!

ತರೀ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ ಆನಿ ಥೊಡೊ ವೇಳ್…ಮಧೆಂ ಮದೆಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆವಾಜೊನ್ ಗೆಲಿಂ ತರೀ, ಚಡಾವತ್ ವೇಳ್ ತಿಂ ತಾಂಕಾ ಪಸಂದ್…ಬೋವ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮೌನತೆಂತ್ ಚ್ ಖರ್ಚುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

ಅಶೆಂ ಹಿ ತಾಂಚಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಅಪೂರ್ವ್ ಭೆಟ್, ಸುಮಾರ್ ತೀನ್ ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಲಾಂಬೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ತಿ, ತಿಂ ನೆಣಾಂಚ್ಚ್ ಜಾಲಿಂ! ಸುರ್ಯೊ ಸವ್ಕಾಸ್ ಮೊಡಾಂ ಮಧೆಂ ಲಿಪೊನ್, ಧರ್ತೆರ್ ಕಾಳ್ಭಾಣ್ ಮಾಂಡ್ ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ತಾಂಚಾ ತ್ಯಾ ರೋಮಾಂಚಿತ್ ಮೌನಾಂತ್ ತಾಂಕಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ವೇಳ್ ಗೆಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೊ ನಾ. ಆನಿ ಹೆಂ ತಾಂಕಾ ಪರ್ವಾಚ್ ನಾಂ ಜಾಲೆಂ.

ಮುಕಾರ್ತಾ ►

ಜರ್ ಹಾಂವ್... ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ - ಆದ್ಲೆ ಅವಸ್ವರ್ ►

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.