Trending Now

ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಸಾಹಿತಿ ಜಾಯ್ಜೆ !

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಯಾಬಿನಾಭಿತರ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಂಡ್ಯಾ ಆನಿ ರಾಶ್ಟ್ರಪತಿ ಜಿನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮಾನಾಯಾಕ್ ಪಳಯ್ತಚ್ ಮೋವ್ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸೊನ್ ಖಂಯ್ಚಿಂಗೀ ಲೆಕಾಂ ಘಾಲುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಛಾಪ್ಕಾನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಚ್ಯೊ ಆಸ್ಡ್ಯೊ ಏಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಯೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ವೆದಿರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಚ್ಯಾಕೀ ವ್ಹಡ್ ಮುಂಡಾಸಾಚೊ ಮಾನ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಬರಿ ಕಿತೆಂ ನ್ಹೆಸಣ್… ಕಿತೆಂ ಗತ್ತ್… ಕಿತೆಂ ಹಾಸೊ ತೊಂಡಾರ್! ತ್ಯಾ ಮಾನಾಯಾನ್ ಹಾಸೊನ್ ಹಾಸೊನ್‌ಚ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಕುಲೆ ತೆಂಕುನ್ ಏಕ್ ದೀಗ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಕದೆಲಾಖಾತಿರ್ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಲಾಬಿ ಕರುನ್, ನಾಚೊನ್ ನಾಚೊನ್ ಪುರಾಸಾಣ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಗೀ ಪೀಟಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಪಣ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ಮಾತ್ಸೊ ಆರಾಮ್ ಜಾಲೊ ತೊ.

 

“ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತುಕಾ?” ವಿಸಾರ್ಲೆಂ ಛಾಪ್ಕಾನ್ಯಾವಾಲ್ಯಾನ್. ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚ್ಯಾ ಶೋಕೆಸಿಂತ್ ಆರ್ಶ್ಯಾಭಿತರ್ ಖಿಳಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಬುಕಾಂಚ್ಯಾ ತೋಂಡ್ಪಾನಾಂಚಿಂ ಸೊಭಾಯ್ ಚಾಕೊನ್‌ಚ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಮಾನಾಯಾನ್-

“ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಹಿತಿ ಜಾಯ್ಜೆ… ತೇಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಜಾಯ್ಜೆ! ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಫುಡಾರ್ ಬರೊ ಆಸಾ… ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ಶಾಳೆಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ “ಪಾಠ” ಜಾತೇ ಆಸಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕುಶಿಂನ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ “ಪೀಠ” ಜಾಲೆಂ…ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಜಾಯ್ಜೆ!”

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತರ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂಚ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಜಾಲೊ. ಪುಣ್ ಮಾನಾಯ್ ಮುಕಾರುನ್ ಉಲಯ್ಲೊ –

“ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜೊಚ್ ಏಕ್ ಬೂಕ್ ಛಾಪ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ…” ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬೆಗಾಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪೇಟ್ ಮೆಜರ್ ದವರ್ಲಿ. ಹಳೂ ತಿ ಉಗ್ತಿ ಕರುನ್ ಭಿತರ್ಲೆಂ ಭಾಂಗ್ರಾವರ್ಣಾಚೆಂ ಪೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೆಂ… ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಹೀರೋಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ನಮಿಯಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಾರ್ಪ್ ಶೂಟರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬ್ರಿಫ್ ಕೆಜಿಥಾವ್ನ್ ಗನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಲ್ಲೆಬರಿ!

ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮಾಲಿಕ್ ಉತ್ರಾಂಚ್ ಸುಟ್ಲಿನಾಂತ್… ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಥಂಯ್ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಬೊರ್ಗೊಳ್‌ವೆ? ತೊ ಉಲವ್ನ್‌ಚ್ ಗೆಲೊ –

“ಜಾಣಾಂಯ್ ತುಂ ಹ್ಯಾ ಪೆನ್ನಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ಹಜಾರ್ ಮ್ಹಣ್? ಆಸೊಂ…ತಿ ಗಜಾಲ್ ಆತಾಂ ನಾಕಾ. ತಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬುಕಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾಂತ್ ಕೊಣಾಕಡೆ ಪುಣಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಲಾಯ್ತಾಂ. ಆತಾಂ ವಿಶಯಾಕ್ ಯೆವ್ಯಾಂ… ಮ್ಹಜೊ ಏಕ್ ಬೂಕ್ ಛಾಪುಂಕ್ ಆಸಾ. ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ದವರುನ್, ತ್ಯಾ ವೆದಿರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಆರ್ರಂಗೇಟ್ರಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ದಬಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಿಂ ಮ್ಹಜೊ ಬೂಕ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರಿಜೆ. ಹಾಂ… ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಲೆಬರಿ ಕವರ್ ಪೇಜಿರ್ ಮ್ಹಜಿ ಹಿ ತಸ್ವೀರ್ ಛಾಪುಂಕ್ ಆಸಾ…” ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಲೊಕಾಟ್ಯಾಂತ್ಲಿ ತಸ್ವೀರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲಿ ಮಾನೆಸ್ತಾನ್. ಪೆಂಕಡ್ ಮೊಡ್ಚ್ಯಾ ಗತಿಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಾಯ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾಕ್ ಊದ್ ದಿಲ್ಲೆಬರಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಖಾಡ್ಕೆಕ್ ಲಿಕ್ಣೆಚೊ ಊದ್ ದೀವ್ನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ತಸ್ವೀರ್ ತಿ. ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಲೆಬರಿ ನಟನ್ ಕರ್ಚಿ ಪೋಸ್! ಅಶೆಂ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಚಿಂತ್ಚೆಬರಿ ನಟನಾಚೆಂ ಪೋಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ಸಿಟ್ಯೂಟಾಂತ್ ಶಿಕ್ತಾತ್‌ಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾನ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಮಾವ್ನ್ ಮೊಡುನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ –

“ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಮಾನೆಸ್ತಾ..?”

“ಪೀಟರ್… ತೋಮಸ್ ಪೀಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ಘಾಟಾರ್, ವಾಡ್‌ಲ್ಲೊಂ ಹಂಪನ್ ಕಾಟ್ಯಾರ್, ಆದಿಂ ಘಾಟ್ಕೋಪಾರ್ ಅತಾಂ ದೊಹಾಖಟಾರ್… ಅಶೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಆನಿ ಗಾಂವಾಂಚೆಂ ನಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬುಕಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾನಾರ್ ಛಾಪುನ್ ಯೇಜೆ” ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಹೆಂ ಕಾಲೆಂ ಸಾಯ್ಬಾ… ನಾಂವ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಸ್ಸಾಚ್ಯಾ ಕಂಡಕ್ಟರಾಬರಿ ಗಾಂವಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮಾಲಿನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಹಾಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಮೆಜುನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

“ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ನಾಂವಾಂಸಾಂಗಾತಾ ಗಾಂವೀ ಬಾರಿ ಗರ್ಜೆಚೆ. ತೂಂ ಕಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾಯ್ ಧನಿಯಾ… ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಆಯ್ಕ್… ಮ್ಹಜೊ ಎಕ್ಲೊ ಒಳ್ಕಿಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಪಯ್ಣಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಟೆರರಿಸ್ಟಾಂನಿ ತೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ವಿಮಾನ್ ಹೈಜಾಕ್ ಕರುನ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಗಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಗಂಟೆ ರಾವಯಿಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಆತಾಂ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್, ಗಾಂವಾಂಸಾಂಗಾತಾ ವಿಮಾನ್ ಹೈಜಾಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಚೆಂಯ್ ನಾಂವ್ ಘಾಲ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಯೆ ತುಕಾ.!”

ಮಾನಾಯಾಚಿ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಕ್ ಹಾಸ್ಚೆಂಗೀ ರಡ್ಚೆಂಗೀ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ. ಹಾಕಾ ವೆಗ್ಗಿಂ ಧಾಡ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ –

“ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ಖಂಯ್ಚೊ ಬೂಕ್ ಛಾಪುಂಕ್ ಆಸಾ ತುಕಾ?…ಕವಿತಾಗಿ, ಕಾಣಿಯೊಗಿ, ಲೇಖನಾಂಗಿ?”

ತಕ್ಶಣ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಉಡಾಸ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಬರಿ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ ಮಾನಾಯ್ –

“ಹಾಂ ಹೆಂಚ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ… ಖಂಯ್ಚೊ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೊ? ಖಂಯ್ಚೊ ಬೂಕ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾವ್ಯೆತ್?”

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುವೆಂ ಎದೊಳ್ ಬೂಕ್ ಬರಂವ್ಕ್ ನಾಂಯ್ ಗಿ?” ಪ್ರೆಸ್ಸಾವಾಲ್ಯಾಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್.

“ನಾ ಧನಿಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಖಂಯ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಬರಂವ್ಚೊ?” ಮಾತ್ಶೆಂ ತೋಂಡ್ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ ಮಾನಾಯ್. ಮುಸ್ಕಾರಾಕ್ ಥುಕ್ಚೆತಿತ್ಲೊ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ ಪ್ರೆಸ್ಸಾವಾಲ್ಯಾಕ್. ತರೀ ತೊ ದಾಕಯ್ನಾಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ –

“ಅಳೆ ಸಾಯ್ಬಾ… ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಎದೊಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂಚಿ ಧೊಸ್‌ಚ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತೆ ಜಾವ್ನ್ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಕರಿನಾಂತ್, ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಉದ್ದಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ದೋನ್ ಕಾಸ್ ಜೊಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕೀ ಆಡ್ ಪಾಂಯ್ ದಿತಾತ್.”

ಮೆಜಾವಯ್ಲ್ಯಾ ಬೊತ್ಲೆಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಘೊಟ್ ಉದಕ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾವಾಲ್ಯಾನ್ ಮುಕಾರಿಲೆಂ –

“ನಾಕಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬುಕಾಚೆ ಹಜಾರ್ ಕೊಪಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕರ್ತಾತ್. ಇಲ್ಲೆ ಚಿಲ್ಲರ್ ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ಕೊಪಿ ವರ್ತಾತ್. ಆನಿ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಏಕ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂನಿ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ ಕೊಪಿ ವರ್ತಾನಾ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ವೆತಾತ್. ಮಾಗಿರ್ ಪಾತ್ತೊಚ್ ಆಸಾನಾ ತಾಂಚೊ. ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಲೆಗೀ ಕೊಪಿ ಹಾಂಗಾ ಗೊಡಾವ್ನಾಂತ್ ಕುಸ್ತಾತ್. ಹಾಣಿಂ ಪಯ್ಶೆ ದೀನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಾ. ತಾಂಚೆ ಬೂಕ್ ವೆಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಾಯ್ಬಾ… ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪುಣಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲಾಯ್ಭ್ರೆರಿಕ್ ಗೀ ವಾ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಮಾಕ್‌ಗೀ ದಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಬೂಕ್ ದಾನ್ ಘೆಜೆ ತರ್ ತೆ ಬೂಕ್ ದವರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಾಂದ್ಚೊ ಆಯ್ವಜ್ ಡೊನೇಶನ್ ದೀಜೆ ಖಂಯ್…!” ಭಿರ್ಮತ್ ತಾಣೆಂ ಕಪಾಲಾಚೊ ಘಾಮ್ ಪುಸ್ಲೊ. ತಕ್ಶಣ್ ತಾಕಾ ಸಮಾದಾನ್ ಕರ್ಚೆ ಬರಿ ಮಾನಾಯ್ ಉಲಯ್ಲೊ –

“ಅಳೆ ಧನಿಯಾ… ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ತಸಲೊ ಕಾಂಜಿಪೀಂಜಿ ಮ್ಹನಿಸ್ ನ್ಹಂಯ್. ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ತುಂ ಖಂತ್ ಕರಿನಾಕಾ. ಆನಿ ಬರಂವ್ಚೀಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಪಯ್ಶಿಲಿ ಗಜಾಲ್ ನ್ಹಂಯ್. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾಮಾರ್ ಆಸಾಂ ಹಾಂವ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಖಾಲ್ ಕಿತ್ಲೆಗೀ ಜಣ್ ರಾಯ್ಟರ್ಸ್ ಆಸಾತ್ ಗೊತ್ತಾಯೆ ತುಕಾ?”

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್… ತುಂ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ ಸಂಗಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್‌ಗಿ?”

“ತಶೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಧನಿಯಾ… ರಾಯ್ಟರ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲೇಕ್ ಪಾಕ್ ಬರವ್ನ್ ದವರ್ಚೆ..”

“ಅಳೆ ಮಾನೆಸ್ತಾ.. ತೆಂ ಲೇಕ್ ಪಾಕ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ, ಬಸ್ಸಾರ್ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ, ಪೊಲಿಸ್ ಸ್ಟೆಶನಾಂತ್ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಬರಂವ್ಚಿ.. ಹಾಂಕಾಂ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಫರಕ್ ಆಸಾ ಸಾಯ್ಬಾ ತಾಪ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚ್ಯಾ ದನಿಯಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂಯ್ ಮಾತ್ಶಿಂ ಹುನೊಂನಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಸಾಹಿತಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮೂಡಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾನಾಯಾಚ್ಯಾ ಬೊಡಾಕ್ ರಿಗಜೆ ನೆ.. ತೊ ತಾಚೆಂಚ್ ಪೆಂಪಾರೆಂ ವಾಜಯ್ಲಾಗ್ಲೊ –

“ಅಳೆ ಧನಿಯಾ…ತುಂ ಕಾಂಯ್ ಹೆಂ ಲೇಕ್ ಪಾಕ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಹಲ್ಕ್ ಕರಿನಾಕಾ. ಬರಂವ್ಚೆ ಪೂರಾಯ್ ಸಾಹಿತಿ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಎಕಾ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾಯೆ ತುವೆಂ?”

ಭಿರ್ಮತ್ ಪ್ರೆಸಾಚ್ಯಾ ಮಾಲಿಚಿ. ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೊ ಪುರಾಯ್ ರಾಗ್ ಲಿಪವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಕ್ ಸಮ್ಜಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ –

“ಅಳೆ ಸಾಯ್ಬಾ… ಸಾಹಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಗಂಬೀರ್ ಕ್ರಶಿ. ತಾಕಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಸಾ. ಸಾಹಿತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಸುಕ್ಶಿಮ್ ರಿತಿನ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ತಾಕಾ ವಾಚಪ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ..”

“ಆಸಾ… ಆಸಾ… ನಂಬರ್ ನೋಟ್ ಕರ್ ಧನಿಯಾ..” ಮಾನಾಯಾನ್ ಮಧೆಂಚ್ ಜೀಬ್ ಘಾಲಿ. ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳನಾಸ್ತಾಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಪ್ರೆಸ್ಸಾವಾಲ್ಯಾನ್ –

“ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಚೆಂ ನಂಬರ್?”

“ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನೆ… ಆಸಾ… ಆಸಾ…”

“ಅರೆ ಓ ಸಾಯ್ಬಾ.. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನ್ಹಂಯ್… ವಾಚಪ್… ವಾಚಪ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ” ಪ್ರೆಸ್ಸಾವಾಲ್ಯಾಕ್ ಬಿ.ಪಿ. ಚಡ್ಲಿ.

“ಯೂ ಮೀನ್ ರೀಡಿಂಗ್..?” ಅಪುಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಬರಿ ಇಂಗ್ಲೆಜಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಪ್ರೆಸ್ಸಾವಾಲ್ಯಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.

“ವಾಚ್ಪಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ನಂಬರ್ ವನ್! ಹರ್ಯೆಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ವಾ ದುಸ್ರೆಂ, ದೊನಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾಚಪ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ವಾಚ್ಚೆಂ!” ಮಾನಾಯಾನ್ ಗತ್ತಾನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಪ್ರೆಸ್ಸಾವಾಲ್ಯಾನ್ ಮೆಜಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪೇಪರ್ ವೇಯ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಮಾನಾಯಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ಏಕ್ ಬಾಕಿ! ಹಾಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಡ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ ತೊ –

“ಸಾಯ್ಬಾಂನೊ… ಅಮ್ಚೆ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಕ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಪುರ್ಸತ್ ನಾ… ಫಿರ್ಗಜ್ ಪತ್ರಾಂಚಿಂಚ್ ಎಕ್ ರಾಸ್ ಕಾಮಾಂ ಆಸಾತ್. ದುಸ್ರೆಂ ಖಂಯ್ಚೇಂಯ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಳೆ.

ದಯಾಕರುನ್ ಬೆಜಾರ್ ಕರಿನಾಕಾ… ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಉಟ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಳ್ಟಾರ್ ಕುಲೆ ಉಕಲ್ಲೆ ತಾಣೆಂ. ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮಾನಾಯಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಭೊಗುಂಕ್ ನಾ. ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಅಕ್ಶರಾಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್ಚೆಪಯ್ಲೆಂ ಅಕ್ಮಾನ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಶಿಕಜೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಸಾಹಿತಿನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ತಾಕಾ. ತೊ ಹಾತ್ ದೀವ್ ಹಾಸೊನ್‌ಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ. ಹಾಂ… ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ “ಜೈ ಕೊಂಕಣಿ” ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ನಾ ತೊ.

ತೊ ಮಾನಾಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆತಚ್ ಎಕಾಚಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಿಸೆಪ್ಶನಿಸ್ಟಾಕಡೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾನ್ –

“ಕಿತೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಸಾಯ್ ಬಾ?”

“ತೆಂಚ್ ಸರ್… ‘ದಯಾಕರುನ್ ವ್ಹಾಣೆ ಹಾಂಗಾಚ್ ಸೊಡಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಅರ್ಶ್ಯಾಕ್ ಚಿಡ್ಕಾಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ನೆ.. ತೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾಂ ಸರ್ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

“ತೆ ವ್ಹಾಣೆ ಥಂಯ್ಚ್ ಅಸೊಂದಿತ್. ಆತಾಂ ತುರ್ತಾನ್ ಅಶೆಂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಚಿಡ್ಕಾಯ್.. ಹಾಂ ಏಕ್ ಕೊಪಿ ಚಡ್ ಕಾಡ್ನ್ ಗೆಟಿಚ್ಯಾ ಕುಂದ್ಯಾಕೀ ಚಿಡ್ಕಾವ್ನ್ ಸೊಡ್!”

ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಂತ್ ಏಕ್ ನಿಚೆವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

“ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಚಿಡ್ಕಾಯ್ಜೆ ಸರ್?” ಚೆಡ್ವಾನ್ ನೆಣಾರ್ಪಣಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಪ್ರೆಸ್ಸಾವಾಲ್ಯಾನ್ ವ್ಹಡಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ –

“ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಪ್ರವೇಸ್ ನಾ!”

ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !