Trending Now

ನೆವಿಲಾಕ್

ಶರೊ: ಚಡಾವತ್ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಕರ್ಕರ‍್ಯಾ ಮಧೆಂ ಮಾಮ್ಮಿಚೊ ಫೋನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಗರ್ಜೆಚಿ ಖಬರ್ ಚ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ. ಹೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬೈಂದುರ್ ಎಕಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಹರ್ಶೆಂಚೆಬರಿ ಕೋಣ್ ತರಿ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಸರ್ಲಾ ಆಸ್ತಲೊ – ಜೆಂ ಯುವ ಪಿಳ್ಗೆನ್ ದಿಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ಗ್ರಾಸಾಪಾಸುನ್ ಗಾಂವ್ ಸಾಂಡುನ್ ಶ್ಹೆರಾಂಕ್ ಪೊಳ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಸಂಗತ್ – ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಅಂತರ್ಲಲೊ ಫಲಾಣೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ತರ್ನೊ ಬರವ್ಪಿ ಆನಿ ತಾಚಿ ’ಗಿರಿಜಕ್ಕಾ ಆನಿ ಲಾಂಕ್ಡಾಭೊರೊ’ ಕಾಣಿ ಎದೊಳ್ ಚ್ ಹಾಂವೆಂ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ಹಾಂ ಆನಿ ಯೆತಾ ಸಂಬಂದಾಂಚೊ ವಿಶಯ್. ನಾನಾಂತ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ಶಿಂಪ್ಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಪುತಾಂಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ – ಜೊ ಸಂವೇದನ್ ಶೀಳ್ ಆಸ್ಲೊ -ತರ್ನ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಚ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಅಂತರ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಅವೆಕ್ತ್ ದೂಕ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಆಮಿ ಮುಕಾಮುಕಿಂ ಭೆಟೊಂಕ್ ನಾಂವ್ ಖರೆಂ. ಪುಣ್ ಮಾಂಯ್ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಸಳಾವಳೆನ್ ಆಮಿ ದೊಗಿ ಮಿತ್ರ್. ತಾಚ್ಯಾಕ್ ಯೀ ವರ್ತ್ಯಾನ್ ಭಾಭಾವ್.

– ಹೊ ಇತ್ಲೊ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಕವಿನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಶರೊ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ತಾಂಕ್ ಹಿ. ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಗೀ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಲೆಂ ತರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ತಾಂವ್. ವಾಚ್ಪಿ ಆನಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಮದೆಂ ಕಸಲೆಂಗೀ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ನಾತೆಂ ಘಡ್ತಾ. ಹೆಂ ರಗ್ತಾಸಂಬಂಧಾಪ್ರಾಸ್ ಬೋವ್ ಸೂಕ್ಶಿಮ್ ನಾತೆಂ. ಜಾಕಾ ಆಮಿ ಪಳವ್ನ್ ಆಸನಾಂವ್, ಸಾರ್ಕೆಂ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಉಚ್ಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಯ್ತಿ ಜಣಾಂ ಆಸನಾಂವ್, ಪುಣ್ ಖಂಯ್ಗೀ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಉಟ್ ಲ್ಲಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ ಆನಿ ಖಂಯ್ಗೀ ಕಾಳ್ಜಾತಡಿಕ್ ಮಾರ್ನ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಶೆಳ್ ಪಾಜಾರ್ಚೆಪಾಟ್ಲಿ ಸಕತ್ ಚಿಂತಾನಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕಸಲಿ ತಾಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾರ್ಕಿಯೆತ್. ಅಸಲೊ ಕೋಣ್ ತರೀ, ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಮತಿಕ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ ಕಾಂಯ್ ಸುಶೆಗಾಚೆಂ ಟೊನಿಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಜಾಂವ್ಚಿ ದೂಕ್ ಸೊಸನಾತಸಲಿ. ಆತಾಂ ಅಸಲಿ ದೂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನೆವಿಲ್ ದೀವ್ನ್ ಗೆಲಾ. ತೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವರ್ತುಳಾಭಿತರ್ಲೊ, ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಸಳಾವಳೆರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಟಾನಾ ಹ್ಯಾ ದುಕಾಚಿ ತೀವೃತಾಯ್ ಚಡ್ ಚ್. ಕವಿ ಶರೋನ್ ಒಲಿವೆರಾನ್ ಹೆಂ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ವೆಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಆನಿ ನೆವಿಲಾಚಿ ಕಾಣಿ ’ಗಿರಿಜಕ್ಕ ಆನಿ ಲಾಂಕ್ಡಾಭೊರೊ’ ಹಾಂತುಂ ಯೆಂವ್ಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಗಿರಿಜಕ್ಕಾಚ್ಯಾ ಫಾಟ್ ಥಳಾರ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಬಾಂದ್ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಘಟ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ನೆವಿಲಾಚ್ಯಾ ಅನುಪಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಗಿರಿಜಕ್ಕಾ ಅನಾಥ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಆನಿ ಫುಡೆ ಜಲ್ಮ್ ಘೆಜೆ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಗೀ ಪಾತ್ರಾಂಕ್ ಜಿವಿತ್ ಚ್ ನಾ ಜಾಲಾಂ. ಅದೇವ್ಸ್ ತುಕಾ ನೆವಿಲ್.

ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

ಆನಿ ಮಾಮ್ಮಿನ್ ಮ್ಹಳೆಂ

“ಆಯ್ಕ್, ನೆವಿಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್

ರೊನಿಚ್ಯಾ ಪಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಚೊ

ಪೂತ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಪಯ್ಶಿಲೊ ಸಯ್ರೊ”

ಹಾಂವ್ ತರಿ ನೆವಿಲಾಕ್ ನೆಣಾಂ

ಪುಣ್ ಗಿರಿಜಕ್ಕಾಕ್ ಒಳ್ಕತಾಂ

ಗಿರಿಜಕ್ಕಾಂಕ್ ಒಳ್ಕತಾಂ

ಜಾಂಚಿ ಒಳೊಕ್ ನೆವಿಲಾನಂಚ್ ವಾಂಟ್ ಲ್ಲಿ

ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಸುಶೀಲಕ್ಕಾಂಕ್

ಪಾತ್ಯೆತಾಂ ನೆವಿಲ್ ಹಾಂಕಾಯ್ ಪಾರ್ಕಿತ್.

“ಪಿಕ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಖೊಲ್ಯಾಂಕ್ ವಾಟಾವ್ನ್

ತರ್ನ್ಯಾ ಫಳಾಂಕ್ ಝಡಂವ್ಚೊ

ಕಾಳ್ ಕಿತ್ಲೊ ಕ್ರೂರ್”

ಗಿರಿಜಕ್ಕ ಸುಸ್ಕಾರ್ಲೆಂ

“ನೆವಿಲ್ ಪರ್ಕೊ ನ್ಹಂಯ್ ತುಕಾ

ತೊ ತುಜೊ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಮಿತ್ರ್

ಆನಿ ತುಜೊ ಭಾವ್.”

 ಶರೋನ್ ಒಲಿವೆರಾ, ಪಡುಕೋಣೆ


ಕಿಟಾಳಾರ್ ನೇವಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾಣಿ ► ಗಿರಿಜಕ್ಕಾ ಆನಿ ಲಾಂಕ್ಡಾಭೊರೊ

ಆದೇವ್ಸ್ ತುಕಾ ನೇವಿಲ್ : ದುಕಾಭರಿತ್ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don\'t COPY....Please Share !