Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಸುಟ್ಕೆಂತ್ಲಿ ಬಂಧಡ್

CVCLMN 3ಮಾಸ್ಳಿ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಉಪ್ಯೆತಾ ಪುಣ್ ಉದ್ಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್‌ಚ್ಚ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾ. ಸುಕ್ಣೆಂ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಭ್ತಾ ಪುಣ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಉಭೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ನಾ. ಮನಿಸ್ ಉದ್ಕಾ ಆನಿ ವಾರ‍್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾ. ಹರ್ಯೆಕ್ ಜೀವಿ ತಾಚಿಚ್ಚ್ ಮಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಸುಟ್ಕೆಚಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆತಾ. ತ್ಯಾ ಸುಟ್ಕೆಚಾ ಪರಿದಿಭಾಯ್ರ್ ತಿಕಾ ಆಪ್ಲೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಆಸಾನಾ. ತ್ಯಾ ಸುಟ್ಕೆಚಾ ಪರಿದಿ ವ ಭೊಂವಾರಾ ಭಿತರ್ ಪರ್ಕಿ ಜೀವಿ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಂದಡ್ ಘಾಲಿತ್ ತರ್ ಸುಟ್ಕೆಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ಂಚ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾತಾ, ಸುಟ್ಕಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಜೀವಿ ಶಾರೀರಿಕ್ ತಶೆಂ ಮಾನಸಿಕ್ ವಳ್ವಳ್ಯಾಂಕ್ ವಳಗ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಸಂತೃಪ್ತೆಚಿ ಆಪ್ಲಿ ಜಿಣಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಂ ಖುಂಟ್ಯಾಂನಿ ರೆವ್ಡಾಲ್ಲೊ ಕೊಡು ಅನ್ಭೊಗ್ ತಿಕಾ ಜಾತಾ. ಮಾಸ್ಳೆಕ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ತಚ್ ತಿಚೆಂ ಸುಟ್ಕೆಚೆಂ ಜೀವನ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾತಾ. ಪಾಗಿಚ್ಯಾ ಜಾಳಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ತಾನಾ ತಿಚೆರ್ ಬಂಧಡ್ ಪಡ್ತಾ ಆನಿ ಧರ್ಣಿರ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿಚ್ಚ್ ದಡ್ಬಡೊನ್ ಮೊರ‍್ತಾ. ಕ್ರೂರ್ ಮನ್ಜಾತಿಕ್ ಲೊಂಕ್ಡಾಚಾ ಘುಡಾಂನಿ ಫಿಚಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸುಟ್ಕೆಚೆಂ ತಾಚೆಂ ಚಲನ್-ವಲನ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ್ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ತೆಂ ಸೀಮಿತ್ ಜಾತಾ. ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ದರುನ್ ಪಿಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಉಭೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಜೀವನ್ ಆಸಾ. ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸುಟ್ಕೆಚಾ ಅನುಭವಾಂತ್ ತೆಂ ಜೀವನ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್, ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನಾಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ಸುಟ್ಕೆಚಾ ಪರಿಧಿ ಭಾಯ್ರ್ ಮನಿಸ್ ಕಷ್ಟಾತಾ. ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಖಾಣ್ ಅನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೀಕ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ತಸೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಮಾಸ್ಳೆಬರಿ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಮಾಸ್ಳಿ ಉದ್ಕಾಂತ್‌ಚ್ಚ್ ಬುಡೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಮೊರಾನಾ, ಪುಣ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡ್‌ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಶ್ವಾಸ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾ. ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಬರಿ ಉಭೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಉದ್ಕಾಂತ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಚಿ ವ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಭ್ಚಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಜಾಯ್ನಾ. ತೆಂ ತಾಚೆಂ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ನ್ಹಯ್. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ತೆಂ ಏಕ್ ಸಾಹಸ್ ಜಾವ್ಯೆತ್.

CVCLMN01ಏಕ್ ಸತ್. ಹರ್ಯೆಕ್ ಜೀವಿಕ್ ತಾಚಿಚ್ಚ್ ಮಳ್ಳಿ ಸುಟ್ಕಾ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಸುಟ್ಕೆಚಾ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ತಿ ಜೀವಿ ಸಂತೊಸಾನ್ ಜಿಯೆತಾ. ಬಂಧ್ ಕರ್ನ್, ಅಡ್ಕಳ್ ಘಾಲ್ನ್, ನಿರ್ಬಂಧ್ ರಚುನ್ ಎಕಾ ಜೀವಿಚೆಂ ಚಲನ್-ವಲನ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾರ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿ ಜೀವಿ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಕಷ್ಟಾತಾ. ಮನಿಸ್ ಕಸೊ ಪುಣಿ ಆಪ್ಲೊ ಅನುಭವ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಜಾಣಾ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಭಿತರ್ ಭೊಗ್ಚೆಂ ಸಬ್ದಾಂನಿ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ತಾಚಿ/ತಿಚಿ ಸುಟ್ಕಾ ಕಾಡ್ನ್ ವೆಲ್ಯಾರ್ ತಿ ಮೆಳ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಝುಜೊಂಕ್ ತೊ/ತಿ ಸಕ್ತಾ. ಪುಣ್ ಮನ್ಜಾತಿಕ್ ತೆಂಯ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಸರ್ವ್ ಅಡ್ಕಳಿ, ಮಾನಸಿಕ್ ತಳ್ಮಳೆ ಆನಿ ಶಾರಿರಿಕ್ ವಳ್ವಳೆ ತಾಣೆ ಸೊಸುನ್ ವೊಗೊಚ್ಚ್ ರಾವಾಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ’ಮನ್ಜಾತಿಂಚೊ ಮೋಗ್ ಕರಾ, ತಾಂಕಾಂ ತೊಂಡ್ ಯೇನಾ’ ಮಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸರ್ವ್ ಕಾಳಾರೀ ಸೂಕ್ತ್ ಆನಿ ಪಾಳಿಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ.

ಮಾಕಾ ಸಗ್ಳೊ ವೇಳ್ ಕಾಮ್ಂಚ್ಚ್. ಏಕ್ ಘಡ್ಯೆಚಿ ಸುಟ್ಕಾ ನಾ!, ಏಕ್ ಹೋಮ್ ಮೇಕರ್ ಅಸೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿ.

ಮಾಕಾ ಬಾಯ್ಲೆಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ನಾ. ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಪಾಟ್ ಸೊಡಿನಾ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂನಿಂಚ್ ತರ್ನಾಟೊ ಅಸಲ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ಖಂತ್ ಉಚಾರ್ತಾಲೊ. ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮೊಸೊರ್ ಕರ್ಚಿ ಆನಿ ದುಬಾವಿ ಮಣ್ ತಾಣೆ ಬಿರುದ್ ದಿಲ್ಲೊ.

ತಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಪ್ರಾಸ್ ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಚಡ್ ಮೊಗಾಚಿ ಆಪ್ಣಾ ಪ್ರಾಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೊ ಚಡ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ ಮಳ್ಳಿ ದುಬಾವಾಚಿ ಕೀಡ್ ಮತಿಂತ್ ಘೆವ್ನ್, ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಅಭದ್ರತಿ ಭೊಗ್ಚಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಪತಿಣಿಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಹಿಂ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನೀ ಸುಟ್ಕಾ ನಾ!

ದೋಗ್ ಈಷ್ಟ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಬಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಭೆಟ್ಲೆ. ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ಸುಟ್ಕಾ ಕಸ್ಲಿ ಮಣ್ ತೆ ಬರೆ ಜಾಣಾಸ್ಲೆ. ತವಳ್ ಎಕ್ಲೊ ವಿಚಾರಿ: ತುಜಿ ಪತಿಣ್ ಕಸಿ ಆಸಾ ಸಾಯ್ಬಾ?

ಮಜಿ ಪತಿಣ್ ಖರೊಚ್ಚ್ ಆಂಜ್ ಈಷ್ಟ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ.

ವಯ್ಗಿ ಕಿತೆಂ?, ದುಸ್ರೊ ಅಜಾಪ್ಲೊ, ಮ್ಹಜಿ ಆನಿಕೀ ಜಿವಂತ್ ಆಸಾ!

CVCLMN02 e1535856510188ಸುಟ್ಕೆಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ವಿವಿಧ್ ಅರ್ಥ್ ದಿಲಾ. ಖರಿ ಸುಟ್ಕಾ ವ ಖರೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಭಾಯ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್. ಖರಿ ಸುಟ್ಕಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾ ಭಿತರ್ ಭೊಗ್ಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಮಳ್ಳೆಂ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಸಮ್ಜಾನಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಣಿ ಸುಟ್ಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ವ ಆಮ್ಚೆರ್ ಬಂಧಡ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕಾನಾ. ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಘಡ್ಚೆಂ ತರ್ ತೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಮಾತ್ರ್. ಕಾಯ್ದೆ, ಕಾನುನಾಂ, ರೆಗ್ರೊ, ನಿಯಮಾಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಭಾಯ್ಲೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣಾಚೆಂ ರಾಜ್ವಟ್. ಶಾರೀರಿಕ್ ಥರಾನ್ ಎಕಾ ರಿತಿಚಿ ಬಂಧಡ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕ್ತಿತ್. ಪುಣ್ ನೀಜ್ ಸುಟ್ಕಾ ಭಿತರ‍್ಲಿ ದೆಕುನ್ ತಿ ಕಾಡ್ನ್ ವರುಂಕ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಯ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಜಯ್ಲಾಚ್ಯೊ ಚಾರ್ ವೊಣ್ತಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೈದ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್ ಪುಣ್ ಕೇವಲ್ ಶಾರೀರಿಕ್ ಥರಾನ್. ಕಯ್ದ್ಯಾಚಿ ಮೋತ್ ಫಿಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ದವರುಂಕ್ ಕೊಣ್‌ಯ್ ಸಕಾನಾ. ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಮೋತ್ ವಿಶಾಲ್. ತಿ ರಾಜಾಂಚಾ ಗಡಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊನ್‌ಯ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಭ್ತಾ. ನಿಜಾಕೀ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಟವ್ನ್ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ಪರಿವರ್ತನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಸಬಾರ್ ದಾಕ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾನ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಆಸೊನ್ಂಚ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಚಿ ದಿಶಾಚ್ಚ್ ಬದಲ್ಲಿ. ತುರ್ತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆ ವೆಳಾ ಭಾರತಾಚಾ ವಿವಿಧ್ ಜಯ್ಲಾಂನಿ ಫಿಚಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣನ್ ಖುಧ್ದ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಆಸೊನ್ಂಚ್ ಲೊಕಾಕ್ ಎಕ್ವಟಾಯ್ಲೆಂ.

ಸುಟ್ಕಾ ಆನಿ ಗುಲಾಮ್‌ಪಣ್ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ವಿರೋಧ್ ವೆಚಿಂ ದೋನ್ ಪೊಂತಾಂ ಮಳ್ಳಿ ಜೆರಾಲ್ ಸಮ್ಜಣಿ ಆಸಾ. ಗುಲಾಮ್‌ಪಣ್ ಏಕ್ ಪದ್ಧತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾನ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲಿ. ಗುಲಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ಸುಟ್ಕೆಕ್ ಆಶೆತಾಲೆ. ತೆಂ ಶಾರೀರಿಕ್ ಗುಲಾಮ್‌ಪಣ್. ಮಾನಸಿಕ್ ದಬಾವ್‌ಯ್ ತಾಂತುಂ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಕಸ್ಲೊಚ್ ಶಾರೀರಿಕ್ ನಿರ್ಬಂಧ್ ವ ಅಡ್ಕಳ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ, ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸುಟ್ಕಾ ಭೊಗುನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯೊಚ್ಚ್ ಮಳ್ಳ್ಯೊ ಅಡ್ಕಳಿ ವ ಬಂಧಡ್ ಆಸ್ಯೆತ್.

ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಜಣ್ ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೊಣ್ಯಾಚೆ ಗುಲಾಮ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತ್ಯಾ ಪಾಸಾಂತ್ಲೆ ತೆ ಸುಟಾನಾಂತ್. ಕೊಣ್‌ಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಚಾರ್ ವೊಣ್ತಿಂ ಭಿತರ್ ಫಿಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೊಣೆ ಭರಯ್ನಾ. ಪುಣ್ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತಾಣಿಂಚ್ ಆಪ್ಲಿ ಸುಟ್ಕಾ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲ್ಯಾ. ಕಿತ್ಲೆಶಿಂ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡಿಂ ಸುಟ್ಕೆಚೆಂ ಜೀವನ್ ಸಾಂಡುನ್ ವಿವಿಧ್ ರಿತಿಚಾ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಾಸಾಂನಿ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ವದ್ದಡ್ತಾತ್. ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂಕ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಪರಿಹಾರ್ ಸೊಧ್ಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಷಣಿಕ್ ಸುಖಾಂತ್ ತೊ ಆಶೆತಾತ್ ಆನಿ ಚಡಿತ್ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂಕ್ ವಳಗ್ ಜಾತಾತ್. ಕಾಜಾರಾ ಭಾಯ್ಲೆ ಸಂಬಂಧ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೆಂ ಗುಲಾಮ್‌ಪಣ್. ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್ತ್ ಬದಿಕ್, ಜಾಗೊ, ದುಡ್ವಾಂತ್ ವಾಂಟೊ, ಹೆಂಚ್ ಏಕ್ ಗುಲಾಮ್‌ಪಣ್. ಸಬಾರಾಂಕ್ ದುಡ್ವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಟಿ ಭಿತರ್ ಗುಲಾಮ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಪಳೆತಾಂವ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಸವಯೊ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಡ್ ಇಷ್ಟಾಗತ್. ವಿಪ್ರೀತ್ ಆಶಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಗುಲಾಮ್‌ಪಣ್ ತರ್ ಗರ್ವ್, ಹಂಕಾರ್, ಪೊಕೊಳ್ ದವ್ಲತ್ ಆನಿ ವಡ್ಪಣ್ ಹೆರಾಂಚೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಕಿತ್ಲೆಶಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಬೆಚಿಂ ಗುಲಾಮಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ಚಡಾವತ್ ಜಣಾಂಕ್ ಮೊಸೊರ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಕುಸವ್ನ್ ಆಸಾ. ರಾಗಾವರ್ವಿಂ ಸಬಾರಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ಸುಟ್ಕಾ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲ್ಯಾ ತರ್, ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚಿ ತಾನ್ ವರ‍್ಸಾಂಚಿಂ ವರ‍್ಸಾಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾನಾಕ್ ವರ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚಿ ವಾಟ್ ತಾಂಕಾಂ ಚುಕ್ಲ್ಯಾ. ಮಾಗಿರ್ ಥೊಡಿಂ ಆಸಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಚಾ ಭಿತರ್ಲೆಂ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್‌ಚ್ಚ್ ತಿಂ ಕಷ್ಟಾತಾತ್ ಆನಿ ಕರ್ಗಾತಾತ್. ಘರಾಂತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಬರೆಂ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ಹಾಂಕಾಂ ಎಕಾ ಥರಾಚೆಂ ಪುಗಾಸಾಂವ್.

CVCLMN03

“I am happy”, “I am contented”, “I am free” – ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕೊಣಾಕ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಜಾತಾತ್ ತಿಂ ಖರಿಂಚ್ ಭಾಗಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆತಾಂ. ಕೊಣೀ ಕಿತೆಂಯ್ ಉಲಂವ್, ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸ್ಲೆಂಚ್ ಭಾದಕ್ ಕರಿನಾ. ಉಲಯ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಚಡ್ ಭಾದಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ. ಹಾಂವ್ ತೃಪ್ತೆಚೆಂ, ಸಂತೊಸಾಚೆಂ, ಮೊಗಾಚೆಂ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನಾಚೆಂ ಜೀವನ್ ಸಾರುನ್ ಆಸಾಂ. ಹಾಂವ್ ಖರೊಚ್ಚ್ ಭಾಗಿ. ಮ್ಹಜೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸುಟ್ಕೆಚೆಂ ಜೀವನ್. ಹಿಂ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕಾಳ್ಜಾಥಾವ್ನ್ ಕೊಣಾಕ್ ಉಮಾಳೊನ್ ಯೆತಾತ್, ತಿಂ ಸರ್ವ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸುಟ್ಕೆಚೆಂ ಜೀವನ್ ಸಾರ‍್ತಾತ್ ಮಳ್ಳ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಕಸ್ಲಿಚ್ ಭಾಯ್ಲಿ ಸಕತ್ ತಾಂಚೆರ್ ಬಂಧಡ್ ಘಾಲಿನಾ.

ಗುಲಾಮ್‌ಪಣಾಕ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ವರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ದುರ್ಸೊನ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್, ಪೂಣ್ ಸುಟ್ಕಾ ಆನಿಕ್‌ಯ್ ಮರುಭುಮಿಂತ್ ಉದಾಕ್ ಆಶೆಲ್ಲ್ಯೆಬರಿ. ಆರ್ಥಿಕ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್, ರಾಜಕೀಯ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಶೆತಾಂನಿ ಸುಟ್ಕೆಚೆಂ ಬೆಳೆಂ ಪಸ್ವಲ್ಲೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್; ಸಮಾಸಮ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಸಕ್ಟಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಖರಿತ್; ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮೊನ್, ಸರ್ವ್ ಸ್ಥಾನ್-ಮಾನ್, ಘನ್-ಗೌರವ್ ಆಸೊನ್ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಲ್ಯಾ ಖರಿತ್; ಆಪ್ಣಾ ಭಿತರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗುಲಾಮ್‌ಪಣಾಚಾ ಪಾಳಾಂಕ್ ಹುಮ್ಟುನ್ ಕಾಡ್ನ್, ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸುಟ್ಕಾ ಕುಡಿಂತ್, ಆತ್ಮ್ಯಾಂತ್, ಮತಿಂತ್ ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಭೊಗುನ್ ಜಿಯೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸುಟ್ಕೆಂತ್ಲಿ ಬಂಧಡ್ ಚಡ್ ಜಬ್ಬೊರ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಸುಟ್ಕೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಂಧಡೆಚಿ ಸಮಾಪ್ತ್ ಕೆನ್ನಾ ಜಾತೆಲಿ ತೆದ್ನಾ ಬಂಧಡೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸುಟ್ಕೆಚೊ ಆರಂಭ್ ಜಾತಲೊ.

► ಸಿ.ವಿ, ಲೊರೆಟ್ಟೊ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

One comment

  1. Lawrence Alvares

    C.V. Loretto hanchem lekhon vachlem.Bore boroupi amchea konknni sahityant asat tem hem lekhon vchlear kollta. Hem lekhon vachun amkam kup chintunk korta, amchem jivit khorench sutkechem na mhonniet oxem mhaka bhogta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.