Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಹುದ್ದೊ, ಎಕ್ವಟ್ ಆನಿ ವಾವ್ರ್

1990 ಇಸ್ವೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಏಕ್ ಎಕ್ವಟ್/ಎಕ್ತಾರ್’ ಘಡುಂಕ್ ಥೊಡಿಂ ಪ್ರೇತನಾಂ ಚಲ್‍ಲ್ಲಿಂ, ಆನಿ ಹಿಂ ಪ್ರೇತನಾಂ ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಪತ್ರ್ ಚಲಯ್ತೆಲ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾಂನಿ ಫಕತ್ ಪತ್ರಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತೆಲೆ ಬರವ್ಪಿ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಂತಾಗಾ ಮೆಳ್ತಾಲೆ ಶಿವಾಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಕ್/ಸಾಹಿತಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚೆ ತಸಲೊ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಚಲೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ವ ಅಸ್ಲೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೊ ನಾ.

AdarshTravelsಲಗ್ಬಗ್ 1990 – 91 ಇಸ್ವೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಹಿ. ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ (ಪಿಸಾಯೆಕ್) ಪಡೊನ್ ’ಕಾಣಿಕ್’ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಮಿತ್ರ್ ಪಂಚು, ಕೆವಿನ್ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊ, ಮೌರಿಸ್ ಶಾಂತಿಪುರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಚರ್ಚಾ, ವಿಚಾರ್-ಗೋಷ್ಟಿ ಆಸಾ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಕಾಣಿಕ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಅವಿಲ್ ರಸ್ಕೀನಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಚ್ ರಾವವ್ನ್, ತಾಚೆಂ ’ಆದರ್ಶ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್’ ಚಲಂವ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಿಲಿ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಜೊ ದಿಸ್ಪಡ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಭಾಸಾ-ಭಾಸೆಕ್ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲೊ ವಿಶಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ‘ಉದೆವ್’ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಹೆನ್ರಿ ಎಮ್. ಪೆರ್ನಾಲಾನ್ ಬರಂವ್ಚೊ ‘ಸಮೀಕ್ಶಾ’. ಕೆದಿಂಕ್‌‌ಚ್ ಪಳೆವ್ನ್/ಮೆಳೊನ್ ವ್ಹಳೊಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆನ್ರಿ ಎಮ್. ಪೆರ್ನಾಲಾಚ್ಯೊ ಸಮೀಕ್ಶಾ ವಾಚುನ್, ತಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಹಾಂವ್‍ಯಿ ಎಕ್ಲೊಂ, ತವಳ್. ಪುಣ್ ತೆಚ್ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಹ್ಯಾ ಸಮೀಕ್ಶಾ ಅಂಕಣಾಕ್ ವಿರೋದ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಸಭಾರ್ ಕಾಗ್ದಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ಲೊ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಉದೆವ್ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳೆಂತ್ ಆಸ್ಲೊಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ’ಝೆಲೊ’ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಹೆನ್ರಿ ಎಮ್. ಪೆರ್ನಾಲ್ ಹಾಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಏಕ್ ಫರಾಮಸ್ ಘಡ್ಲಿ. ಆನಿ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಬರವ್ಪಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಘಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿಕ್ ಬರಯ್ಣಾರಾನ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಪತ್ರಾರ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಉಚಾರ್ಲೊ ತರೀ,  ’ಝೆಲೊ’ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಸಂಪಾದಕಾನ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ’ಬಹಿಷ್ಕಾರ್’ ಘಾಲೊ.

‘ಝೆಲೊ’ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಹಾಂವ್ ಸರಾಗ್ ‘ಕಾಣ್ಯೊ’ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಝೆಲೊ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕ್ ಡೊಲ್ಪಿ, ಕಾಸ್ಸಿಯಾಕ್ ಭೆಟೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆವೆಳಾರ್ ತಾಚೆಂ ರುದಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಲೆಂ “ತುಂ ಅಜೆಕಾರ‍್ಚೊ ನೆ? ತುಕಾ ಬೊಳಿಯೆ (ಮೂಡ್‍ಬೆಳ್ಳೆ) ಲಾಗಿಂ ನೆ? ತುಕಾ ಬೆಳ್ಮಣ್ ಲಾಗಿಂ ನೇ? ತುಕಾ ಮಂಚಕಲ್ ಲಾಗಿಂ ನೆ? ಮ್ಹಾಕಾ ಅಮ್ಕ್ಯಾಂನಿ ಅಜೂನ್ ಪತ್ರಾಂ ವಿಖ್ಲೆಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಧಾಡುಂಕ್ ನಾಂತ್ ದೆಕುನ್ ತುಂ ತಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೆಶಿಗಿ?”, ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತಾಂಚೊ ಪತ್ತೊ ಘೆವ್ನ್, ತಾಂಕಾಂ ಸೊಧುನ್ ವಚೊನ್, ತಾಂಚೆಂ ಪಯ್ಶೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಕ್ ದಿತಾಲೊಂ (ಟಿಕೆಟಿಕ್ ಸಯ್ತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಘಾಲ್ನ್ ಶಿವಾಯ್ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಕಮಿಶನಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ನ್ಹಯ್).

ಪುಣ್ ಅಶೆಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಥರಾನ್ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗೀ ಬರೊ ಲಾಗ್ಲೊ ನಾ. ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೆಂ ಪರ್ಗಟ್ಚೆಂ ವಾ  ಪರ್ಗಟ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಮಾಂದ್ತಾಂ. ತರ್ನ್ಯಾ ವಾ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕಿ ಘಡ್ತಾತ್. ಕೃತಿ ಚೊರ್ಪಾಣಾಂ ಜಾತಾತ್. ತಾಂಕಾ ತಿದ್ವುಂಚೆಂ,  ಸಾಂಬಾಂಳ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಉಚಾರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಬಹಿಶ್ಕಾರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಸೊಸ್ಲೆಂ ನಾ. ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ವಿಚಾರ್ ಹೆರಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತ್ಲೆ. ಅಶೆಂ ಉದೆವ್ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಆಮಿ [ಪಂಚು, ಸ್ಟೇನ್‌ರೊ, ಹಾಂವ್, ಎ.ಟಿ.ಲೊಬೊ ಆನಿ ಹೆರಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ’ಝೆಲೊ’ ಪತ್ರ‍ಾಕ್ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ ಘಾಲೊ].

ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ’ಆದರ್ಶ್‍ವಾದಿ’ ಕಾಣಿ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ವಾದಾಳ್ ಉಟ್ಲೆಂ. ( ಹೆನ್ರಿ. ಎಮ್. ಪೆರ್ನಾಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿ  ಫರಾಮಸ್‌ಚ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನೀ ಜಾಲ್ಲಿ ) ಮ್ಹಜೆ ವಿರೋದ್ ಸಭಾರ್ ಅಪ್ರಾದ್ ಮಾಂಡುನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಸ್ವಷ್ಟೀಕರಣ್ ಮಾಗೊನ್ ಪತ್ರಾಕ್ ಕಾಗ್ದಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಅಪ್ರಾಧಾಂಕ್ ಸ್ವಷ್ಟೀಕರಣ್ ದಿಲೆಂ – ಆಜ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಕೊಣಾಯ್ಚಿಯ್ ಜಾಪ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಕ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ’ತುಜಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಕೋಂಟ್ರೊವರ್ಶಿಯಲ್ ದೆಕುನ್ ಪರ್ಗಟುಂಕ್ ಭಿರಾಂತ್ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ’ ಮ್ಹಣ್ ತವಳ್ಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ವಿ.ವಿ.ಮಿನೇಜಾನ್ ಪರ್ಗಟುಂಕ್ ಘಳಾಯ್ ಕೆಲಿ.

ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ಮಿತ್ರ್ ಮೌರಿಸ್ ಶಾಂತಿಪುರ ಮಣಿಪಾಲಾಂತ್ ’ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಪರೇಟರ್’ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಅಪ್ಣಾಕ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ರಾಂವ್ಚಿ ವಿಲೇವಾರಿ ನಾ, ದೆಕುನ್ ತುಜೆಸವೆಂ ರಾವಯ್ಶಿಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗಾಲಾಗ್ಲೊ. ಹಾಂವೆ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಆನಿ ಮೌರಿಸ್ ಶಾಂತಿಪುರ  ಅವಿಲಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮ್ಹಜೆಸಾಂಗಾತಾ ರಾವೊಂಕ್  ಆಯ್ಲೊ.  ತೊ ’ಉಮಾಳೊ’ ಆನಿ ’ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್’ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತಾಚೆಸವೆಂ ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀ ಮಂಡಳೆಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಯುವ ವಾವ್ರಾಕ್ ಧೆಂವ್ಲೊಂ (ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ – ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಸಮಿತಿ). ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯುವ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಚ್ಚಾ ಮಿಲಾರಾಚಿ ವ್ಹಳೊಕ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಸಭಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂನಿ ಯುವವಾವ್ರಾವಿಶಿಂ ಶಿಭಿರಾಂ ಚಲಯ್ಲಿಂ, ಥೊಡೆ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥೆ (ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್) ಘಡ್ಲೆ, ಹಾಂತುಂ ಮಿಯಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಅಜೂನ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

Valley

KannikRupoytsav

ಹಾಂವ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕ್ರೋಸ್ ರೋಡ್ ’ಆದರ್ಶ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸಾಂತ್’ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಾ.ಫ್ರಾ.ದೆ’ಕೋಸ್ತಾ, ಎ.ಟಿ.ಲೊಬೊ, ವಿ.ಜೆ.ಪಿ ಸಲ್ಡಾಞ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿಂ ವ್ಹಳಕ್ ಜಾಲಿ. ಕಾಣಿಕ್ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಕಾರ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಹಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತರ್‌ಯೀ, ಮುಖಾಮುಖಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಂದರ್ಭ್ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲೊ ಆದರ್ಶ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸಾಂತ್. ಹರ್ಯೆಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಹೆ ಯೆತಾಲೆ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಭೋವ್ ಉರ್ಭೆನ್ ಆನಿ ಮೊಗಾನ್ ತಾಂಚೆಸವೆಂ ಉಲಯ್ತಾಲೊಂ. ರಿಚ್ಚಿ ಪಿರೇರ್ ತೆಚ್ಚ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕ್ರೋಸ್ ರೊಡಾರ್ ದಫ್ತರಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ, ತೊಯೀ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳೊ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಚಾರ್ ವೆಕ್ತ್ ಕೆಲೊ. ಚಾ.ಫ್ರಾ.ದೆ’ಕೋಸ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ ’ಹಿ ಏಕ್ ಗರ್ಜ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಚಿ ಕಶ್ಟಾಂಚಿ’. ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾಞ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ’ಅಲೋಚನ್ ಬರಿ, ಪುಣ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕಶಿ ಕರ್ಯಾಂ? ಆಮ್ಚೆ ಬರವ್ಪಿ ಎಕೆಕ್ಲೆ ಎಕೆಕಾ ದಿಶೆನ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾತ್’. ಎ.ಟಿ.ಲೊಬೊ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಭೋವ್ ಅಸ್ಕತ್ ಆಸ್ಲೊ, ಬರಂವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಚ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ, ತಾಣೆಂ ಉದೆವ್ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ’ಝೆಲೊ’ ಪತ್ರಾಕ್ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ ಘಾಲ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಲಾಯಿಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂಚ್. ದೆಕುನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ತುಮಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಸಹಕಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಧರಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಕಶೆಂ ಎಕೇಕ್ ಪತ್ರ್ ಅಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತೆಲ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿತಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ.

ಫಕತ್ತ್ ನಾಂವಾಖಾತಿರ್ ಎಕ್ತಾರ್ ಕರ್ಚೊ ತರ್ ಆಮಿ ತೀನ್ ಚಾರ್ ಬೋಡಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ಎಕ್ತಾರ್ ಘಡ್ಯೆತೊ, ಎಕ್ಲೊ ಸಂಚಾಲಕ್, ಬಾಕಿಚೆ ಘಡ್ಣಾರ್. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಹೆಂ ನ್ಹಯ್, ಖಂಚೋಯ್ ಎಕ್ತಾರ್ ಘಡಾಜಯ್ ತರ್ ತಾಕಾ ಬುನ್ಯಾದ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಇರಾದೊ, ಘಟಾನಾವಳ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಆಜ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಚಿಂತಾಂ/ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಸಾರ್ಕಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುನ್ ಎಕ್ತಾರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಆಮಿ ಪಯ್ಲಿ ಜಮಾತ್ ’ಕಥೊಲಿಕ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂತ್’ ಚಲಯ್ಲಿ. ದುಸ್ರಿ ಜಮಾತ್ ರಿಚ್ಚಿ ಪಿರೇರಿಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲಿ, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಜಮಾತೆಕ್ ರಿಚ್ಚಿ ಪಿರೇರ್, ಪಂಚು ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಮೌರಿಸ್ ಶಾಂತಿಪುರ, ಸ್ಟೇನ್‍ರೊ, ಹಾಂವ್, ಟೈಟಸ್ ತಾಕೊಡೆ, ಮಾಚ್ಚಾ ಮಿಲಾರ್, ವಿ.ಜೆ.ಪಿ, ಚಾ.ಫ್ರಾ, ಎಟ್ಯೆಲ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. ಮಿಟಿಂಗಾಂತ್ ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೊ ಏಕ್ ಎಕ್ತಾರ್ ಕರಿಜೆಚ್ ಆನಿ ಅಮ್ಚಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಘಟನಾವಳ್ ಆಸಾಜಯ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ವಿ.ಜೆ.ಪಿಕ್ ನಮಿಯಾರ್ಲೊ, ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಜಮಾತೆಕ್ ಆಪಂವ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲಿ. ಅಶೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಳ್ಕಿಚ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಂಚೊ ಪತ್ತೊ ಆಸಾ ತಾಂಕಾಂ ಪತ್ರಾಂ/ಕಾರ್ಡಾಂ ಸಯ್ತ್ ಘಾಲಿಂ.

PM01

PM02

ಜೊ.ಸಾ.ಅಲ್ವಾರಿಸಾಚಿ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಲಿ “ಖಂಯ್ಚರ್ ಚಾ.ಫ್ರಾ. ಆಸಾಗಿ, ಥಂಯ್ಚರ್ ಹಾಂವ್ ನಾ”. ಅಶೆಂ ಜೊ.ಸಾ. ಚುಕ್ಲೊ. ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾನ್ ಜಾಪ್ ಬರಯ್ಲಿ “ವಲ್ಲಿ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ”, ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊಚಿ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಲಿ “ಖಂಯ್ಚರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗುರು ಜೊ.ಸಾಕ್ ಸ್ಥಾನ್ ನಾಂಗೀ, ಥಂಯ್ಚರ್ ಹಾಂವೀ ನಾ”, ಎಡ್ವಿನ್, ಗ್ಲೇಡಿಸ್ ರೇಗೊ ತವಳ್ ಕುವೇಯ್ಟಾಂತ್ ಆಸ್ಲಿಂ, ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೇರ್ ಖತಾರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್, ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್, ಜೆರಿ ಕುಲ್ಶೇಕರ್, ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ನಾಯಕ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ಶಿವಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ನಾತ್ಲೊ.

ತೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಸ್ರಿ ಜಮಾತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲಿ, ಹ್ಯಾ ಜಮಾತೆಕ್ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ, ಉದೆವ್ ಪತ್ರಾಚೊ  ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜ್, ಲಾರೆನ್ಸ್ ಲೋಬೊ, ಟೈಟಸ್ ತಾಕೊಡೆ, ಮೌರಿಸ್ ಶಾಂತಿಪುರ, ಪಂಚು ಬಂಟ್ವಾಳ್, ರಿಚ್ಚಿ ಪಿರೇರ್, ಸ್ಟೇನ್‍ರೊ, ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಚಾ.ಫ್ರಾ.ದೆ’ಕೋಸ್ತಾ, ವಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಸಲ್ಡಾಞ್, ಮಾಚ್ಚಾ ಮಿಲಾರ್ ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ (ಮಾಫ್ ಕರಾ – ಸರ್ವಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾ ಉಡಾಸ್ ನಾಂತ್). ಹ್ಯಾ ಜಮಾತೆಂತ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಆಸಾ ಕೆಲಿ, ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಹೆರಾಂಸವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಘಟನಾವಳ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಕ್ ದಿಲಿ.

ಅಶೆಂ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ತಿಸ್ರಿ ಜಮಾತ್ ಆದರ್ಶ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲಿ, ಥಂಯ್ಚರ್ ಎಕ್ಲೊ (ನಾಂವ್ ನಾಕಾ), “ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಹೆಂ ಜಾಯ್, ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ತೆಂ ಜಾಯ್” ಮ್ಹಣ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಧರ್ತಾನಾ ಚಾ.ಫ್ರಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ “ಹೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ದೆಕುನ್ ಫಕತ್ತ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ”.

ಆನಿ ತೆಚ್ಚ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಉದೆವ್ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಹೆಚ್ಚ್ ’ನಾಂವ್ ನಾಕಾ’ಚಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಪರ್ಗಟ್ಲಿ (ನಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿಲ್ಲಿ, ಭಯ್ಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅನಿ ಜಿಲ್ಲಿ ಮೆಳೊನ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಜಿಬ್ಲಿ). ಆಶೆಂ ಸುರ್ವಾತೆರ್‌ಚ್ ಲೇಖಕಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಚೆರ್ ( ಬರಯ್ಣಾರ್ ನಂಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ) ಪಯ್ಲೊ ಮಾರ್  ಪಡ್ಲೊ.

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾನ್ ಫಾತಿಮಾ ರೆತಿರ್ ಮಂದಿರಾಂತ್ ’ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರಿಷದ್’ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ’ಎ.ಟಿ.ಲೊಬೊ’ಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲೆಂ. ಸ್ವಾಗತ್ ಎಮ್ಸಿ ಜಾವ್ನ್ ’ಸಿಜ್ಯೆಸ್’ ಆಸ್ಲೊ, ಸನ್ಮಾನ್ ಕಾರ‍್ಯಾಚೊ ಎಮ್ಸಿ ಜಾವ್ನ್ ’ಮಾಚ್ಚಾ ಮಿಲಾರ್’ ಆಸ್ಲೊ ಆನಿ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಚೊ ಎಮ್ಸಿ ಮ್ಹಾಕಾ ನಮಿಯಾರ್ಲೊ. ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಡೋಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಆಯಿಲ್ಲೊ, ತಾಣೆ ಪಂಚು ಬಂಟ್ವಾಳಾಕ್ ಉದೆವ್ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಆಮಿ ಝೆಲೊ ಪತ್ರಾಕ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಹಿಷ್ಕಾರಾವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಉಲವ್ಣೆಂ ಗಡ್ ಮಿತ್ರೊನ್ ಪಂಚುನ್ ಡೋಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚ್ಯಾ ಶರ್ಟಾಚೊ ಕೋಲರ್ ಧರ್ಲೊ, ಪಂಚುಸವೆಂ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಆಸ್ಲೊಂ. ತಕ್ಷಣ್ ರೇಮಂಡ್ ತಾಕೊಡೆನ್ ಮಧೆಂ ಯೇವ್ನ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಸಿಜ್ಯೆಸಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ತಾನಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಹಾಸಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಎ.ಟಿ.ಲೋಬೊಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತುಕ್ಲಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಆಸ್ಲಿಂ ದೆಕುನ್ ಚಾ.ಫ್ರಾ ಭಿಗಡ್ಲೊ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ’ಜಿವಿತ್’ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಮುಖ್‍ಪಾನಾಚೆರ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಬರವ್ನ್ ’ತಾಚಿ ಜೀಬ್ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಭ್ಚ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾ ಖೊಲಿಯೆಪರಿಂ ಉಭ್ತಾಲಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಬರಯ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಚಾ.ಫ್ರಾನ್ ಪತ್ರಾಚಿ ಏಕ್ ಪ್ರತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ ’ವೆಗಿಂಚ್ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ಹಾಂಗಾ ಯೆತಲೊ, ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಹಿ ಪ್ರತಿ ದೀ’. ಚಾ.ಫ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ಧಾಂವೊನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆದರ್ಶ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ  ಆನಿ “ವಲ್ಲಿ ಚಾ.ಫ್ರಾ. ನ್ ಮ್ಹಜೆವಿಶಿಂ ಕಾಂಯ್ ಬರಯ್ಲಾಂಗೀ?”. ಹಾಂವೆಂ ’ಜಿವಿತ್’ ಪತ್ರಾಚಿ ಪ್ರತಿ ತಾಕಾ ದಿಲಿ. ಅಸೊ ಲೇಖಕಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ತಾರಾಕ್ ದುಸ್ರೊ ಮಾರ್ ಪಡ್ಲೊ.

ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಘಡ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಥಂಡ್ ಪಡ್ಲೊ. ಪುಣ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ವಿ.ಜೆ.ಪಿನ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ತಾರಾಚಿ ಸೊಭಿತ್ ಘಟನಾವಳ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಡುನ್ ಏಕ್ ಪ್ರತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದಾಕಯ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸರಾಗ್ ಮೆಳ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್ ತರ್‌ಯೀ, ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ತಾರಾಚಿ ಖಬಾರ್‌ಚ್ ಕಾಡ್ಲಿನಾ. ಚಾ.ಪ್ರ‍ಾ.ದೆ’ಕೋಸ್ತಾಕ್ ’ಜಿವಿತ್’ ಪತ್ರಾಕ್ ನವೊ ಜೀವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಲೊ, ಪುಣ್ ತ್ರ‍ಾಣ್ ನಾಸ್ಲೆಂ. ಎಟ್ಯೆಲಾಚ್ಯಾ ’ವೇಳ್-ಘಡಿ’ ಕಾದಂಬರೆಚೆ ಪಾಂಚ್ ಭಾಗ್ ದಾಕವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ’ತುಂ ಬರೊ ಜಾ’ ಕಾದಂಬರೆಚೆ ಎಕೆಕ್ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಃಖಾಂ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ “ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣ್ ತರೀ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾಚಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಕರ್, ತುಕಾ, ತುಜ್ಯಾ ಕಾಣಿಕ್ ಪತ್ರ‍ಾಕ್ ಏಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ದಿತಾಂ”, ಅಶೆಂ ಕಾಮ್ ಸೊಧುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ದಿಲ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಪ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ  ತಾಚೆಂ ಆವ್ಕ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ.

ಸುಮಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಜಾಲಾ ಖಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್. ಆಜ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಎಕಾಚ್ ಎಕಾ ಜಮಾತೆಕ್ ಸಯ್ತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ ವಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಯ್ಸರೀ ಹ್ಯಾ ಎಕ್ತಾರಾವಿಶಿಂ (ಘಟನಾವಳೆವಿಶಿಂ) ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಚಡ್ ಮಾಹೆತ್ ನಾ. 2002 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಗ್ಲೇಡಿಸ್ ರೇಗೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕುವೆಯ್ಟಾಕ್ ಏಕ್ ಕಾgaದ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ತಾರಾಕ್ ತುವೆಂ ’ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾಂದೊ’ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್. ತಿಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ ಜವಾಬ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಧಾಡ್ನ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾಂದೆಪಣ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. (ಪುಣ್ ತೆ ಉಪ್ರಾಂತ್  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ತಾರಾ ತರ್ಫೆನ್ ತಿಚೆ ಶಿವಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ  ಸಂಪರ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆ ವೆಳಾರ್. ಇ ಮೇಲಾರ್ ಜೆರಾಲ್ ಜಮಾತೆಚೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆನಿ ಲೇಕ್ ಪಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಧಾಡುನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ.)

2002 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ರಜೆರ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಜೆಕಾರ್ ಪಾವ್ಲೊಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಅಜೆಕಾರ್‌ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ (ಮಾ|ವಲೇರಿಯನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್) ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, “ಫಾಲ್ಯಾಂ ಅಜೆಕಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ತಾರಾನ್ ಏಕ್ ಶಿಭಿರ್ ಆಸಾ ಕೆಲಾಂ ದೆಕುನ್ ತುವೆಂ ಯೇಜೆ”. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಹಳ್ಕಿಚ್ಯಾಂಕ್ ಖಬರ್ ದಿಲಿ (ಎಚ್ಚೆಮ್ ತಾಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ). ಪುಣ್ ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ತೀನ್ ಕಾರಾಂನಿ ಸುಮಾರ್ ಧಾ-ಭಾರಾ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಆಯ್ಲೆ. ಸಾತ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಆನಿ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ 3 (ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡ್ನ್), ಆನಿ ತ್ಯಾ ತೆಗಾಂಯ್ಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಕುಡ್ಸಿಲ್ಯಾರ್ ಅಟ್ರಾಯ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂನಾಂತ್. ತಾಂತುಂ ದೋಗ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೆ, ಆನಿ ಎಕ್ಲೊ ಎಕಾ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಭಾವ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಯ್ಲಿ ಕುರುಃ ಮೆಳ್ಳಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ತಾರಾಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಕಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್.

ಹೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ , ಧಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಪಯ್ಲೊ ’ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಂವಾದ್’ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ, ಕಾಂಯ್ ಚಾಳಿಸ್ ಜಣ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಹೊ ವಿಶಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗರ್ಜೆಚೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ಇರಾದೆ ಸುಡಾಳ್ ಆನಿ ಬರೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಅಭಿರುಚ್ ಆಸ್ಚೆ ಸಭಾರ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಜೆದ್ನಾಂ ತಕ್ಲೆರ್ ಜಿವಾಚ್ಯಾಕೀ ವ್ಹಡ್ ಮುಂಡಾಸ್ ಭಾಂದ್ಚೆ ಇರಾದೆ ಆಸ್ತಿತ್ ತರ್ ಯೆತೆಲೆ ತರ್‌ಯೀ ಕೊಣ್? ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜರ್ ಇತ್ಲಿ ಠೀಕಾ ಆಸಾ ತರ್ ತಾಕಾ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲೊ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ನ್ಹಯ್‌ಗೀ?

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ವೆವೆಗ್ಳೆ ರಿತಿನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಹಾಂವ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ, ಪತ್ರಾಂಕ್ ವರ್ಗಣಿ ಜಮೊ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಘರಾನ್‌ ಘರ್ ಆಭಿಯಾನ್ ಚಲಯ್ಲಾಂ, ಸಗ್ಳೊ ಕಾರ್ಕಳ್ ವಾರಡೊ ಅಭಿಯಾನ್ ಕರುನ್ ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್ ಪತ್ರಾಕ್ ವರ್ಗಣಿ ಜಮೊ ಕೆಲ್ಯಾ, ತೆಚ್ಚ್‌ಪರಿಂ ಕಾಣಿಕ್ ಪತ್ರಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂನಿ ಘರಾನ್‌ಘರ್ ಭಂವೊನ್ ವರ್ಗಣ್ಯೊ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ದಿವೊ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಪತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಭಿಯಾನ್ ಸಮಿತಿ ರಚುನ್ ಘರಾನ್ ಘರ್ ವಚೊನ್ ವರ್ಗಣಿ ಎಕ್ಟಾಂವ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಪುಣ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಕಸಲೊಚ್ ಮುನಾಫೊ ಜೊಡುಂಕ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಕಸಲೆಚ್ ಹುದ್ದೆ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಆನಿ ಹುದ್ದೆ ಘಡುನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಜಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡಾಂನಿ ಛಾಪುನ್ ಧಾಖವ್ಪ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪೊಕೊಳ್‌ಪಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗೀ ಪಿಶೆಂಪಣ್‌ಶೆಂ ಭಗ್ತಾ.

[20 ಜುಲಾಯ್ 2015 ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ – ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ವಯಕ್ತಿಕ್ ಸ್ವಾರ್ಥ್, ಮನಾಂತ್ ಮುಂಡಾಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೆ ಎಕ್ವಟ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬಾಳ್ವನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಭೊಗಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಥಳಾರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ , ಅಜೆಕಾರ್ ಹಾಣೆ ’ಹುದ್ದ್ಯಾಂವೀಣ್’ ಎಕ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆವಿಶಿಂ ದಾಕ್ಲ್ಯಾಸವೆಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ  ಯೆವ್ಕಾರ್ ಉಲವ್ಪ್. ಹ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ವಿಚಾರ್ ವಲ್ಲಿ, ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ , ಅಜೆಕಾರ್ ಹಾಚೆ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್]

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಆಜೆಕಾರ್

 

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.