ಖರ‍್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಕ್ ಮಾನ್

ಹರ್ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ಪಾಂಚ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ‍್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಚೊ ಮಹಾನ್ ಹುದ್ದೊ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಚೊ. ಹ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಚೊ ಸಾದೊ ಪುಣ್ ಮಹಾನ್ ಜ್ಞಾನಿ ಸರ್ವಪಳ್ಳಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಪಾವೊನ್, ಫಕತ್ ಅಲಂಕಾರಾಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೊ ಹುದ್ದೊ ಜವಾಬ್ದಾರೆನ್ ಪಾಳ್ಳೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹ್ಯಾ ದೆಶಾನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಪುಣ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮ್ ಮಾತ್ರ್. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಆನಿ ಕಲಾಮ್ ಲ್ಹಾನಾ-ವ್ಹಡಾಂಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಜಿಕೊನ್ ಧರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ತೆ ಮುಳಾನ್ ಶಿಕ್ಷಕ್. ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಲೊಕಾನ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಾಚೊ ಜಲ್ಮಾದೀಸ್ ಆಚರ‍್ಸುಂಕ್ ಸುರ‍್ವಾತ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ಆಪ್ಲೊ ಜಲ್ಮಾದೀಸ್, ಸರ್ವ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಚರ‍್ಸುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್, ಲೋಂಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚಿ. ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಶೆತಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ವಶೀಲಾಯ್, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲಾಂ. ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಮುಟಿಂತ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ವರ್ಗ್ ಅಡ್ಚತಾತ್. ಆಜ್ ಉತ್ತಮ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ಅರ್ಜಿ ಖುದ್ಧ್ ಶಿಕ್ಷಕಾನ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಿ ಮೆಳ್ಚೆಪಾಸೊನ್ ಶಿಫಾರಾಸ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾಟ್‌ಥಳಾರ್ ಏಶಿಯಾಚಿ ನೊಬೆಲ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ಆನಿ ಮಾನ್ ಆಸ್ಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರೇಮನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಸೆಸೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರ್ಫಾಚೊ ಗಾಂವ್ ಲಡಾಖಾಚ್ಯಾ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್‌ಚುಕ್ ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಅರ್ಜಿ ಘಾಲ್ನ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ತಾಚಿ ಶಾಥಿ, ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಪಾಶೆತಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ದೆಣ್ಗಿ ಬಾರ್ಕಾಯೆನ್ ಪಾರ್ಕುನ್.

ಅಮೀರ್ ಖಾನಾಚೆಂ ಸೂಪರ್‌ಹಿಟ್ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತ್ರೀ ಈಡಿಯೆಟ್ಸ್ ತುಮಿ ಖಂಡಿತ್ ಪಳಯ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಲೆಂ. ತಾಂತುಂ ಪುನ್‌ಸುಖ್ ವಾಂಗ್ಡು ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸೃಜನ್‌ಶೀಳ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಯೆತಾ. ಹೊ ವಾಂಗ್ಡು ಪಾತ್ರ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊಚ್ ಹೊ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ವಾಂಗ್‌ಚುಕ್. ಮ್ಯಾಗ್ಸೆಸೆ ಪ್ರಶಸ್ತೆಸಮಿತಿನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಕಾ ವಿಂಚ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ದಿಲಾಂ: ಸುಕಿದಾಢ್ ವಾ ಮರುಭುಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್ಸ್ ನಾ, ಪಾಚ್ವೆಂ ನಾ. ಆಸಾ ತರ್ ರೆಂವೆಸುವಾತ್ ಮಾತ್ರ್. ತಶೆಂಚ್ ಬರ್ಫಾಭುಂಯ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ವರ‍್ಸಾಚೆ ಇಕ್ರಾ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಗಾಂವಾನ್ ಗಾಂವ್, ಗುಡೆ ದೊಂಗೊರ್ ರಸ್ತೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಬರ್ಫಾಂತ್ ಬುಡ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಥಂಡ್‌ಗಾರ್ ಮರುಭುಂಯ್ತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್, ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಶಿಕಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಸಮುದಾಯ್ ಪ್ರೇರಿತ್, ಸಮಗ್ರ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ‍್ನ್ ಉತ್ತರ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಶೆತಾಂನಿ ಶಿಕ್ಪಾಯಜ್ಞ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲಾಂ. ಹೆಂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಪಾವರ್ವಿಂ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಮುಕೇಲ್‌ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಜಾಲಾಂ.

ವಾಂಗ್‌ಚುಕ್ ಏಕ್ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕ್. ತಾಚಿಂ ಸಾಧನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಬಾರ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಪಾಖಾತಿರ್ ಸೃಜನ್‌ ಶೀಳ್ ಶಾಳಾಂ ಆನಿ ಕೃತಕ್ ಬರ್ಫಾಸ್ತೂಪಾಚೆಂ ನಿರ್ಮಾಣ್. ವಿಜ್ಮಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಇಕ್ರಾ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಬರ್ಫಾಂತ್ ಗುಟ್ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಗೀಮ್ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ಬೊರ್ಗೊಳ್. ದಾವೆಕ್ ಬರಫ್ ಪಿಗ್ಳೊನ್ (ಗ್ಲೇಶಿಯರ್) ತೊಡಾಂನಿ ವ್ಹಾಳೊನ್ ದೊಂಗ್ರಾಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಾಳಾಂಕ್ ದೆಂವ್ತಾ. ಅಜ್ಯಾಪ್ ತರೀ ಸತ್ ಹೆಂ. ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಉಪಾಯ್ ಸೊಧ್ಲೊ ವಾಂಗ್‌ಚುಕಾನ್. ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಬರ್ಫಾಸ್ತೂಪ್ ಪುಣೀ ಕರ್ಗಾತಾ ಪುಣ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಬರಫ್ ಆರಾವ್ನ್ ಕೃತಕ್ ಬರ್ಫಾಸ್ತೂಪ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ತೆಂ ಕರ್ಗಾನಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಕ್ ಆನಿ ಉದಕ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾನ್ ಲೋಕ್ ಗಾಂವಾಥಾವ್ನ್ ಪೋಳ್ನ್ ವಚನಾ ಆನಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಯೆತಾತ್.

ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್‌ಚುಕ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ 1966 ಇಸ್ವೆಂತ್. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಾಚ್ಯಾ ಲೇಹ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಲೆಟೊಕೋ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್. ಬಾಪಯ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಫುಡಾರಿ. ಸೋನಮ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಪಾಸೊನ್ ತಾಚ್ಯೆ ಆವಯ್ನ್ ಹಾಕಾ ನೋವ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಘರಾಚ್ ಶಿಕಪ್ ದಿಲೆಂ. ಫುಡೆಂ ಶ್ರೀನಗರಾಚ್ಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಜ್ನೆರ್ ಪದ್ವಿ ಜೊಡ್ಲಿ. ಫ್ರಾನ್ಸಾಕ್ ವಚೊನ್ ಕ್ರೇಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಹಾಂಗಾ ಮಾತಿಯೆವಿಶಿಂ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಾವಿಶಿಂ ಭೌಗೋಳಿಕ್ ರುಪಾಂವಿಶಿಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪರ್ದೆಶಾಂತ್ ಬರ‍್ಯಾ ಕಾಮಾಚೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ತರೀ ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವ್ ಲಡಾಖಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಲಡಾಖ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಂಘಟನ್ ಬಾಂಧ್ಲೆಂ. ಹಾಚೊ ಮೂಳ್ ಉದ್ದೇಶ್ ಲಡಾಖ್ ಭುಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಶಿಕ್ಪಾಸುಧಾರಣ್. ದೊಂಗ್ರಾವಯ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವಿವಿಧ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಸೊಡ್ನ್ ಘರಾ ರಾಂವ್ಚೆಪಾಟ್ಲಿಂ ಮೂಳ್ ಕಾರಣಾಂ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರ‍್ನ್ ಮಾಂಯ್‌ಭಾಶೆಂತ್, ದೇಶೀಯ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ವಾತಾವರಣಾಸವೆಂ ವಿಗ್ಯಾನ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಶಿಕ್ಪಾಥಂಯ್ ಆಸಕ್ತ್ ರುತಾ ಕೆಲಿ. ಸಾದ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್‌ಚ್ ಮೈನಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಥಂಡ್ ಹಿಂವಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ಮೈನಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಂಕ್ಡುನ್ ಬಸ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್? ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್‌ರುಮಾಂ ಮಾತ್ಶಿಂ ಹುನೊನಿಂ ಆಸೊಂಕ್ ಸೋಲಾರ್ ಹೀಟಾರಾಚಿಂ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕೆಲಿಂ ಆನಿ ತಾಂತುನ್ ವಾಂಗ್‌ಚುಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೋಡ್ನ್ ಆಜ್ ಜಮ್ಮು, ಸಿಕ್ಕಿಮ್, ಲಡಾಖ್, ನೇಪಾಳ್ ತಸಲ್ಯಾ ಥಂಡ್‌ಗಾರ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ಹೆಂ ತಂತ್ರ್‌ಜ್ಞಾನ್ ವಾಪಾರ‍್ತಾತ್. ಕೃಶಿ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ತರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ? ದುಸ್ರೊ ಆದಾಯ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ಸೊಭಾಯ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪ್ರವಾಸಿ ಯೆತಾತ್. ತಿ ಆಸಾತಶಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಭೊಂವ್ಡೆಗಾರಾಂಕ್ ರಾವೊಂಕ್ ದೇಶಿ ಫಾರ್ಮ್‌ಹೌಸ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಂವಡ್ತೆಲೆಂ. ಹಿ ಸೊಭಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗ್ರೆಸ್ತಾಂನಿ; ಧುಂವೊರ್, ಧುಳ್, ಆವಾಜಾಮದೆಂ ಶ್ಹೆರಾಂನಿ ರಾಂವ್ಚೆತಸಲ್ಯಾಂನಿ. ದೆಕುನ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ರಿತಿಚೆಂ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಲಡಾಖ್ ಆರಂಭ್ ಕರ‍್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ತರ್ಬೆತಿ ದಿಲಿ. ಆಜ್ ಲಡಾಖಾಂತ್ ಹರ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ಹಿ ವೆವಸ್ಥಾ ಆಸಾ ತರ್ ವಾಂಗ್‌ಚುಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪರಿಸರ್ ಪ್ರೇಮಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಕಾರಣ್.

ವಾಂಗ್‌ಚುಕಾಚೆಂ ಕೃತಕ್ ಬರ್ಫಾಸ್ತೂಪ್ (ಸ್ತೂಪಾ-ಶಂಖಾಕೃತಿ) ಬೌಧ್ಧ ಸ್ತೂಪಬರಿ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ದೆಕುನ್ ಹಾಕಾ ದಿ ಐಸ್ ಸ್ತೂಪ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ದಿಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತೂಪಾಚಿ ಲಾಂಬಾಯ್ 8 ಮೀಟರ್‌ವರೇಗ್ ಆಸ್ಲಿ ಆನಿ ಹಾಂತುಂ 1.30 ಲಾಖ್ ಲೀಟರ್ ಉದಕ್ ಕುಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹೆಂ ಮೇ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾವರೇಗ್ ತಶೆಂಚ್ ಉರ‍್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಕರೊಡ್ ಲೀಟರ್ ಉದಕ್ ಕುಡಾಂವ್ಚೆಂ ತಾಚೆಂ ಮುಕ್ಲೆಂ ಯೋಜನ್ ಆನಿ ಹೆಂ ತಾಣೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ರುಜು ಕರ‍್ನ್ ದಾಕಯ್ಲಾಂ. ಜೂನ್‌ವರೇಗ್ ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಉದ್ಕಾಚೊ ಬೊರ್ಗೊಳ್ ನಾ. 1993 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಲಡಾಖಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ‍್ನ್ 2005 ಪಾಸುನ್ ತಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪೋಸ್ ಕೆಲೊ. 2005 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಶಿಕ್ಪಾಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಆಡಳ್ತೆಮಂಡಳಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ಪಣ್ ಕೆಲೊ. ನೇಪಾಳ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಳೆಂಚ್ಯಾ ಸುಧಾರಣ್ ಆಯೋಗಾಚೊ ಸಲಹದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲೊ.

2013 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆನಿ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳೊನ್ ನ್ಯೂ ಲಡಾಖಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತ್ ಸುರು ಕರುನ್ ವಾಂಗ್‌ಚುಕಾಕ್ ಮುಕೇಲ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯೆ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಆಸ್ಲೊ ಕೀ ಲಡಾಖಾಚಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಶಿಕಪ್, ಪರಿಸರ್ ಆನಿ ದೇಶೀಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಾಳ್ಚಿ. ಪುಣ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಎಲಿಸಾವಾಂತ್ ಹಿ ಪಾಡ್ತ್ ಸಲ್ವಾತಾ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಲಡಾಖಾಚೊ ಸಮಾನ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ವಾಂಗ್‌ಚುಕಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ‍್ನ್ ಉದ್ಕಾಬೊರ್ಗೊಳ್ ನಿವ್ರಾಂವ್ಕ್ ಕೃತಕ್ ಬರ್ಫಾಸ್ತೂಪ್ ಕರ‍್ಚೆವಿಶಿಂ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್, ತರ್ಬೆತಿ ದೀಶೆಂ ಕೆಲಾಂ. ಭಾಸ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ದೇಶಿಜಾಣ್ವಾಯೆವರ್ವಿಂ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ರಮ್ ದೀವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂಪಣ್ ಮುಕ್ಲ್ಯೆ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಖರೊ ಶಿಕ್ಷಕ್ ವಾಂಗ್‌ಚುಕಾಕ್ ಏಕ್ ಸಲಾಮ್.

► ಆಲ್ವಿ ಪೆರ್ನಾಲ್

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !