Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಮುಂಬಯ್ಚೆ ಡಬ್ಬಾವಾಲೆ

MumbaiDarshanಭುತಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ಧ್ ಆಯ್ಕತಾನಾಂಚ್ ಆಮ್ಚಿ ಯಾದಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಲ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾ. ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ಪೊತೆಂ ವ್ಹಾವವ್ನ್ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲೊನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹಾತಿಂ ಭುತಿ ಘೆವ್ನ್ ವೆಚೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ. ಜಾಂವ್ ತಿ ಭುತಿ ಅಲ್ಯೂಮೀನಿಯಮಾಚಿ ವಾ ಸ್ಟೀಲಾಚಿ, ಪುಣ್ ಎಕಾ ಸಕಾಳಿಂ ಹುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಭುತಿ ದನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್ಣಾವೆಳಾರ್ ನಿಂವೊನ್ ವೆತಾಲಿ ತರ್‌ಯೀ ತಾಚಿ ರುಚ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಲಿ. ಹಿಚ್ ಸವಯೆರ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆವೆಳಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಭುತಿ ವ್ಹರ್ಚ್ಯಾ ಸವಯೆರ್ ಪಡ್ಲೆ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಭುತಿ ವ್ಹರ್ಚಿ ರಾವವ್ನ್ ತಾಣಿಂ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಫಿಸಾಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂನಿ, ಕೆಂಟಿನಾಂನಿ, ಸ್ಟೋಲಾಂನಿ ವಾ ಹೊಟೆಲಾಂನಿ ವಚುನ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

Bombay (ಬೊಂಬಯ್) ಆಸ್ಲೆಂ ಎಕಾ ತೆಂಪಾಧಿಂ Mumbai (ಮುಂಬಯ್) ಜಾಲೆಂ ಪುಣ್ ಹೆಂ ಶ್ಹೆರ್ ಅಜೂನ್ ’ಮಾಯಾನಗರಿ’. ದೇಶಾಚೊ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪಾಟಿಚೊಕಣೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಆಜ್ ಸಯ್ತ್ ಲೋಕ್ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಘೆವುನ್ ಯೆತಾ, ಥೊಡೊ ತಿಂ ಸಾಕಾರ್ ಕರುನ್ ವೆತಾ ಆನಿ ಕೊಣ್ ತಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಚ್ಯುರಾನ್ ಚ್ಯುರೊ ಕರುನ್ ವೆತಾ ಪುಣ್ ಮಿನತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಕ್‌ಯೀ ಜೊಕ್ತಿ ಕೂಲ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾನ್ ಧಾಡುಂಕ್ ನಾ. ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ ತರ್‌ಯೀ ಜಿಣ್ಯೆಲಿಸಾಂವ್ ತರ್‌ಯೀ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ. ಕೊಣ್ ಅಪ್ಲೊ ಫುಡಾರ್ ಸೊಧುನ್ ಆಯ್ಲಾ, ಆನಿ ಕೊಣ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಘೆವುನ್ ಆಯ್ಲಾ ಆಸುಯೆತಾ, ಪುಣ್ ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪೊಟಾಚಿ ಭುಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಸಾಚ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಭುಕೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಮಿನತ್/ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ತಾ. ತಾಂತುಂ ಏಕ್ ವಾಂವ್ಟ್ ಹಿಯೀ ಆಸಾ, ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಚಿ ಭುಕ್ ಥಾಂಬಂವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊಟಾಚಿ ಭುಕ್ ಥಾಂಬಂವ್ಚಿ. ಹಿ ಏಕ್ ವೃತ್ತಿ ಮ್ಹಣಾ, ವ್ಯಾಪ್ತ್ ಮ್ಹಣಾ, ದಂದೊ ಮ್ಹಣಾ ಪುಣ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ವರ್ತೆಂ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಏಕ್ ಸತ್‌ಚ್.

Dabba014

Dabba002

Dabba011

1890 ಇಸ್ವೆಂತ್ (ಅಜೀಕ್ ಚಡುಣೆ 128 ವರ್ಸಾಧಿಂ) ಎಕ್ಲೊ ಪಾರ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್, ಅಪ್ಣಾನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾ ಕ್ಯಾಂಟಿನಾಂತ್ಲೆಂ ವ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ಲೆಂ ಜೆವಣ್ ವಾ ಸಕಾಳಿಂ ಕಾಮಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಿಂವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜೆವಣ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಮನ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ದಫ್ತರಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ’ಅಪ್ಣಾಕ್ ಘರ್ಚೆಂ ಹುನ್ ಜೆವಣ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿ’ ದಿಲ್ಲಿ. ಆನಿ ಹಿ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಕಾಂಯ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಇತ್ಲಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾ ಆಸ್ಯೆತ್. ಆಜ್ ಲಗ್ಬಗ್ 5000 ಡಬ್ಬಾವಾಲೆ ಕಾಂಯ್ ದೋನ್ ಲಾಕ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ದಿಸಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ದಿತಾ.

ಪಾರ್ಸಿ (ಪರ್ಶಿಯನ್) ಭಾಶೆಂತ್ ‘ಡಬ್ಬ’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ನಳಿಯೆಚ್ಯಾ (ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್) ಆಕಾರಾಚೆಂ ಸ್ಟೀಲಾಚೆಂ ವ ಅಲ್ಯೂಮೀನಿಯಮಾಚೆಂ ಆಯ್ದಾನ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹಾವಯ್ತೆಲೆ/ಸಪ್ಲಾಯ್/ಪಾವಿತ್ ಕರ್ತೆಲೆ ‘ಡಬ್ಬಾವಾಲೆ’. ‘ವಾಲೆ/ಲೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮುಂಬಯ್ ದೀಸ್ಪಡ್ತೆಂಚ್ ಚಾಲ್ತೆಚೆಂ ನಾಂವ್; ದೂದ್‌ವಾಲೊ, ಪೇಪರ್‌ವಾಲೊ, ಕಿರಾಣೆವಾಲೊ (ಕಿರಾಣೊ = ಪಸ್ರೊ), ಮಕಾನ್‌ವಾಲೊ, ದುಕಾನ್‌ವಾಲೊ, ಕಾಂದಾವಾಲೊ, ಬಟಾಟಾವಾಲೊ.. ಪಾರ್ಸಿ ಲೊಕ್ ಎಕಾ ತೆಂಪಾದಿಂ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಲೋಕ್, ದಾಧೊಶಿ ರಿತಿಚೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಲೊ. (ಪಾರ್ಸಿ ಲೊಕಾಂವಿಶಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಲಿಸಾಂವಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿಕುಂಕ್ ಲಾಭ್ತಾತ್. ಮುಂಬಯ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಭಾರತಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ವಾಟೆನ್ ಹಾಡ್ಚೆದಿಶೆನ್ ಪಾರ್ಸಿ ಲೊಕಾಂಚೊ ಮೊಟೊ ಥೆಂಕೊ ಆಸ್ಚೊ ಕೊಣ್‌ಯೀ ನೆಗಾರ್ ಕರಿನಾ.)

Dabba003ಮಹಾದೇವ್ ಹಾವಜಿ ಬಚ್ಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾನ್ 1890 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ತಾನಾ ಕಾಂಯ್ ಶೆಂಬೊರ್ ಜಣಾಂಕ್ ಡಬ್ಬೊ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ 21 ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಹೆಚ್ಚ್ ಡಬ್ಬಾವಾಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಫಕತ್ ಮನ್ಶಾಚಿ ಭುಕ್ ಥಾಂಬಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಉರೊಂಕ್ ನಾ. ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಶಿಸ್ತೆಚೆರ್ ಮ್ಯಾನೆಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಚರಾಂ ಚಲ್ತಾತ್. ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಕ್ಲಾಶೆಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಡಬ್ಬಾವಾಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೆ ಪಾಠ್ ದಿತಾತ್. ಆಂಕ್ಡ್ಯಾ ಶಾಸ್ತಿರಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಶೆಂಬೊರ್ ಕೊರೊಡ್ (ಎಕಾ ಬಿಲಿಯನ್) ಡಬ್ಬ್ಯಾಂನಿ ಫಕತ್ 1.9 ಚುಕಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ರಿತಿಚೊ ದಾಖ್ಲೊ ದಿತಾ.

ಮುಂಬಯ್ ಶ್ಹೆರಾವಿಶಿಂ ವೆಳಾಕಾಳಾಕ್ ತೆಕಿದ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣೆವಿಶಿಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಸಮ್ಜತಾ. ಮುಂಬಯ್ ಏಕ್ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಶ್ಹೆರ್, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೊ ಲೋಕ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾ – ಜಾಂವ್ ಚಾಲಿಂನಿ, ಕೊಲೊನಿಂನಿ, ಕುಡಾಂನಿ, ಕೊಟ್ರೆಂನಿ, ಫ್ಲೇಟಾಂನಿ, ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಂನಿ. ಟ್ರೇಯ್ನಾಂ, ಬಿಎಸ್ಟಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಬಸ್ಸಾಂ, ರಿಕ್ಶಾ, ಟೇಕ್ಸಿ ಕಾಂಯ್ ಕೊರೊಡ್ ಪಯ್ಣಾರಿಂಕ್ ಭಂವ್ಡಾಯ್ತಾ. ಪುಣ್ ದೇಶಾಚೆಂ ವಾಣಿಜ್ಯ್ ಶ್ಹೆರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಮುಂಬಯಾಕ್ ಹರೇಕಾ ದಿಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪೊಂತಾಥಾವ್ನ್ ಲೋಕ್ ಯೆತಾ; ಕೊಣ್ ಫುಡಾರ್ ಸೊಧುನ್, ಕೊಣ್ ಸಪ್ಣಾಂ ಘೆವುನ್, ಆನಿ ಕೊಣ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ವಾಟ್ ಸೊಧುನ್ ತರ್ ಕೊಣ್ ಹಾಂಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್. ಆನಿ ಅಶೆಂ ದಿಸಾನ್‌ದೀಸ್ ಟ್ರೇಯ್ನಾಂ-ಬಸ್ಸಾಂನಿ ಲೊಕಾಂಚಿ ಖೆಟ್‌ಯೀ ಚಡುನ್‌ಚ್ ವೆತಾ.

ದಿಸಾನ್‌ದೀಸ್ ಚಡುನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಖೆಟಿಂತ್, ಟ್ರೇಯ್ನಾಂನಿ ವ ಬಸ್ಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣ್ ಕರುನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಲೊ (ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೊ ಲೋಕ್) ಘರಾಥಾವ್ನ್ ಡಬ್ಬೊ ಹಾಡ್ತಾಲೊ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಫಿಸಾಲಾಗಿಂಚ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೆಂಟಿನಾಂನಿ ವಾ ರಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾ ಸ್ಟಾಲಾಂನಿ ವಡಾಪಾವ್/ಜುಣ್ಕಾ-ಭಾಕರ್ ವಾ ಹೆರ್ ಖಾಣಾಂ ಖಾವ್ನ್/ಜೇವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಡಬ್ಬಾವಾಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಏಕ್ ಭಾಗ್‌ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ. ಹಫ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸ ದಿಸಾಂನಿ (ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ) 600-1000 ರುಪಯಾಂಕ್ ದನ್ಪಾರಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಡಬ್ಬಾವಾಲ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಸಾಂಭಾಳ್ 8000-10000 ಮಾತ್ರ್, ಜಾಂವ್ ತೊ ರಾಂದ್ಪಿ, ವಾ ಡಬ್ಬಾ ವ್ಹಾವಯ್ತಲೊ, ಪಾವಯ್ತಲೊ, ನಿತಳ್ ಕರ್ತಲೊ ವಾ ಹೆರ್ ರಿತಿಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಲೊ. ದೆಕುನ್ ಡಬ್ಬಾವಾಲ್ಯಾಂಚೆಂ ವರ್ಸಾಳೆಂ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಸಯ್ತ್ ಲಗ್ಬಗ್ 6-10 % ವಾಡೊನ್ ಆಸಾ.

Dabba010

Dabba009

ಮುಂಬಯಾಂತ್ ‘ವಡಾ-ಪಾವ್’ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಖಾಣ್ ಪುಣ್ ಹೆಂ ಸದಾಂಯ್ ಜೆವ್ಣಾಬದ್ಲಾಕ್ ಘೆವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್. ‘ಜುಣ್ಕಾ-ಭಾಕರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಗರೀಬಾಂಕ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಖಾಣ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ ಪುಣ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ‘ಜುಣ್ಕಾ-ಭಾಕರ್’ ಮೆಳಾನಾತ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಡಬ್ಬಾವಾಲ್ಯಾಂಪರಿಂಚ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಯ್ತ್ ಸುರು ಕೆಲಿ ಪುಣ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ‘ಬಂಧ್’ ಜಾಂವ್ ‘ದೊಂಬಿ/ಗಲಾಟೊ’ ಜಾಂವ್ಚೆವೆಳಾರ್, ಡಬ್ಬಾವಾಲ್ಯಾಂಪರಿಂ ಶಿಸ್ತೆಚೆಂ ತಶೆಂಚ್ ನಿರಂತರ್ ರಿತಿನ್ ಡಬ್ಬೆ ಹಾಡುನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾನ್‍ಯೀ ಜಾಲೆಂ ನಾ ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ಡಬ್ಬಾವಾಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಏಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಾಂ.

ಕೊಣ್ ಹೆ ಡಬ್ಬಾವಾಲೆ?

ಪೂನಾ (ಪುಣೆ) ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಹಳ್ಳೆಚೆ ಹೆ ವರ್ಕಾರಿ ಸಮುದಾಯಾಚೆ. ವರ್ಕರಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾ ತೀರ್ಥ್‌ಯಾತ್ರಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅರ್ಥ್ ಮರಾಠಿ ಭಾಶೆಂತ್ ಜಾತಾ. ಹೆಂ ಭಕ್ತೆಚೆಂ ಎಕಾರಿತಿಚೆಂ ಆಂದೋಳನ್ ವಾ ಸಂಚಾಲನ್. ಹಾಂತುಂ ಸೆವಾಭಾವಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಡಬ್ಬಾವಾಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಿನತೆಕ್ ತಸೆಂಚ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಕ್ ವರ್ತೊ ಮಾನ್ ಆಸಾ. ಚಡಾವತ್ ಹೆ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆ ಸಯ್ರೆ/ಸಂಬಂಧಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂಚೊ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಫಕತ್ ಮಾರ್ಚ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ದಿಸಾಂಖಾತಿರ್ ಬಂಧ್ ಆಸ್ತಾ, ಹ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಹೆ ಸಗ್ಳೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಕ್ ವಚೊನ್ ತಾಂಚೆಂ ಹಳ್ಳೆಚೆಂ ವರ್ಸಾಳೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚಿ ಹಾಂಚಿ ರಿವಾಜ್.

Dabba012

Dabba008

ಚಡ್ತಿಕ್ ಮುಳಾವೆಂ ಶಿಕಪ್ ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ರಿತಿಕ್; ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ದೋನ್ ಲಾಕ್ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹರೇಕಾ ದಿಸಾ ಸಪ್ಲಾಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೆರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾಚೆಂ ರೇಟಿಂಕ್ 99.9999, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚುಕಿಚೊ ಸರಾರ್ ಸಂಕೊ ಎಕಾಚ್ಯಾಕೀ ಉಣೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ರಿತಿಚೆರ್ ಅಂದಜ್ ಕರ್ಯೆತಾ. 2003 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬ್ರಿಟನಾಚೊ ರಾಯ್‌ಕುಂವರ್ ಚಾರ್ಲ್ಸಾನ್ ಭಾರತಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆವೆಳಾರ್ ಡಬ್ಬಾವಾಲ್ಯಾಂಕ್ ಭೆಟ್ಲೊ, ತಶೆಂಚ್ 2006 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪತಿಣ್ ಕ್ಯಾಮಿಲಾ ಪಾರ್ಕರಾಸವೆಂ ಭಾರತಾಕ್ ಭೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆವೆಳಾರ್ ಹ್ಯಾ ದಬ್ಬಾವಾಲ್ಯಾಂಕ್ ಪರತ್ ಮೆಳುನ್, ಹಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಿ ತಾರಿಫ್ ಕರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹ್ಯಾ ಡಬ್ಬಾವಾಲ್ಯಾಂಚೊ ಆತ್ಮ್ ಗೌರವ್ ಶೆಂಭೊರ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಚಡಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಡಬ್ಬಾವಾಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ

ಹರೇಕ್ ಡಬ್ಬಾವಾಲ್ಯಾನ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಮುಖಾಂತ್ರ್ ದೇಣ್ಗಿ ಅಮ್ಕಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಚಡ್ತಾವಾಂ ಸಾಯ್ಕಲಾಂಕ್ ವ್ಹಾಪಾರ್ನ್, ಥೊಡಿಂ ಹಾತ್‌ಗಾಡಿ ವ್ಹಾಪಾರ್ನ್ ವಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಂದಾರ್/ತಕ್ಲೆಚೆರ್ ಟಿಫಿನಾಂ/ದಬ್ಬೆ ವ್ಹಾವಯ್ತಾತ್. ಹಾಂಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಕೋಟನ್ ಧವ್ಯಾ ಪೈಜಾಮಾ ತಶೆಂಚ್ ಗಾಂಧಿ ತೊಪಿ ಮಾತ್ಯಾರ್. ಹರೇಕಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುನಾಫ್ಯಾಕ್ ಎಕೆಕಾ ಘಟಕಾಂಮಧೆಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾಸ್ತಾನಾ, ತಂಬಾಕು ಖೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಂವ್, ಸೊರೊ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಂವ್ ವಾ ಯುನಿಫಾರ್ಮ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಾಂವ್ ವಾ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ಜಾಂವ್ ದಂಡ್‌ಯೀ ಆಸ್ತಾ.

ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಡಬ್ಬೊ ತಯಾರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂಥಾವ್ನ್ ಸಾಯ್ಕಲಾಚೆರ್‌ಚ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಡಬ್ಬೆ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ತಚ್, ತೆ ಡಬ್ಬೆ ಎಕಾ ಪ್ರಮುಕ್ ಸುವಾತೆರ್ ಹ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೆ ಮ್ಹಣುನ್ ವಿಂಗಡ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸರಾಸರ್ ಆಟ್ವ್ಯೆ ಕ್ಲಾಶೆಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಹ್ಯಾ ಡಬ್ಬಾವಾಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಡಬ್ಬ್ಯಾಚೆ ಸಂಕೇತ್ ವಾಚುಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಯೆತಾ. ಅಶೆಂ ವಿವಿಂಗಡ್ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸಂಕೇತಾನುಸಾರ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಟ್ರೇಯ್ನಿಂಚೆರ್ ಸಪ್ಲಾಯ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಶೆಂಚ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ಸ್ಟೆಶನಾಂನಿ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಚೆ ಡಬ್ಬಾ ಸಪ್ಲಾಯ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಹ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ಟೆಶನಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂಕ್ ತೆ ಘೆವ್ನ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಭಾಂದ್ಪಾಂನಿ, ಮಾಳಯಾಂನಿ, ದಫ್ತರಾಂ-ಘರಾಂನಿ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಶೆಂಚ್ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಡಬ್ಬೆ ಪರ್ತುನ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರುನ್ ಅಶೆಚ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಚಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಕರ್ತಾತ್ – ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾಮ್ ಭೋವ್ ವೆವಸ್ತಿತ್ ರಿತಿನ್ ತಶೆಂಚ್ ಭೋವ್ ಶಿಸ್ತೆನ್ ಚಲ್ತಾ.

Dabba006

Dabba005

Dabba013

Dabba001

ಚಡಾವತ್ ಟ್ರೇಯ್ನಾಂನಿ ಲೊಕಾಂಕ್ ನೀಟ್ ಉಭೆಂ ರಾವುಂಕ್ ಸುವಾತ್ ನಾ ತರ್‌ಯೀ, ಹ್ಯಾ ದಬ್ಬಾವಾಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಇತ್ಲೆಂ ಸಂಘಟಿತ್ ರಿತಿನ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ತರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮಿನತೆಚೊ ತಶೆಂಚ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಚೆರ್ ಅಂದಜ್ ಕರುಯೆತಾ. ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಹಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಬಂಧ್ ಜಾಯ್ನಾ ಪುಣ್ 128 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ 2011 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆಚ್ಯಾ ‘ಭೃಶ್ಟಾಚಾರ್ ನಿರ್ಮೂಲನ್ ಆಂದೋಳನಾ’ ಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚೆ ಪಾಸತ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಆಜಾದ್ ಮೈದಾನಾಂತ್ ಹರ್ತಾಳ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಫೆಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ ಪರಬ್, ಬಂಧ್ ಜಾಂವ್ ಆವ್ರ್, ಹಾಂಚೊ ಹಪ್ಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸ ದಿಸಾಂಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆದಿಂಚ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ ನಾ.

ಇತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಮುಂಬಯ್ ಶ್ಹೆರಾಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸ್ಟೆಶನಾಂನಿ, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಭಾಂದ್ಪಾಂಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಮಾಳಯೆಂಕ್ ಹೆ ಡಬ್ಬೆ ಪಾವಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಾಂಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಚ್ ರಂಗಾಳ್ ಸಂಕೇತ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಆನಿ ತೆ ಡಬ್ಬ್ಯಾಚೆರ್ ಚಿಡ್ಕಾಯಿಲ್ಲೆ ಆಸ್ತಾತ್. ಜಶೆಂ ಡಬ್ಬೆ ಖಂಯ್ಚರ್ ಜಮೊ ಕರ್ಚೆ, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಟೆಶನಾಂತ್ ದೆಂವಂವ್ಚೆ, ಖಂಯ್ಚಿ ಸುವಾತ್ ಆನಿ ಖಂಯ್ಚೆಂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಮಾಳಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿವರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಕೇತಾಂನಿ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ಡಬ್ಬಾವಾಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಹೆ ಸಂಕೇತ್ ಸಮ್ಜತಾತ್. ಸುರ್ವಾತೆರ್ ತೀನ್-ಚ್ಯಾರ್ ಸಂಕ್ಯಾಚೆ ಕೋಡ್ ವ್ಹಾಪಾರ್ತೆಲ್ಯಾ ಹಾಂಕಾಂ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ತೀನ್-ಚ್ಯಾರ್ (ಮುಡ್ಲಾಚೆಂ ರಯ್ಲ್, ಪಡ್ಲಾಚೆಂ ರಯ್ಲ್, ಹಾರ್ಬರ್ ರಯ್ಲ್, ತಶೆಂಚ್ ಮೆಟ್ರೊ ರೇಯ್ಲ್) ರಿತಿಂಚ್ಯಾ ರೇಲ್ವೆವಾಟ್ಯಾಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂಚೆಂ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸಯ್ತ್ ಅಕ್ಷರ್-ಅಂಕೆ ಜೊಡುನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.

Dabba007

Dabba004

ಮುಂಬಯ್ ಶ್ಹೆರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಟ್ರೇಯ್ನಿಚೆರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ, ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಡಬ್ಬಾವಾಲ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಸಾಧ್ಯ್.

ಡಬ್ಬಾವಾಲ್ಯಾಂನಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೆರ್ ಸಭಾರಾಂನಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಆನಿ ತಾಣಿಂ ಸಂಸೋದ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಲೇಕನಾಂ ದೇಶ್-ವಿದೇಶಾಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಂನಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಮುಂಬಯ್ ಜಿತ್ಲೆಂ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಶ್ಹೆರ್‌ಕಿ ಕಿತ್ಲೆಂಚ್ ವಿಚಿತ್ರ್. ಆನಿ ಡಬ್ಬಾವಾಲೆ ಅಸಲ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ಚೆ ಅಸಲ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಚ್ಯಾ ಸಕ್ತೆವಿಶಿಂ/ತ್ರಾಣಾವಿಶಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾನಿಮ್ತಿಂಚ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಬರಿ ಗೊವಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

100% feel awesome. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
1 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

7 comments

 1. MELWIN MASCARENHAS

  ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಉಡಾಸ್ ನಾ.ಕಾಣಿ ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಚಿ ಜಾಯ್ಜೆಯ್? ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾವಾಲ್ಯಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿ ವಾಂಚ್‌ಲ್ಲೆಂ.ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಯೂರಾಂತ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರಬಂಧಾಂತ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾವಾಲ್ಯಾಂ ಆನಿಂ ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೈನಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ವಾಂಚ್‌ಲ್ಲೆಂ.ಡಬ್ಬ್ಯಾವಾಲ್ಯಾಂಚೆ ತ್ಯೆಂ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೆಜ್‌ಮೆಂಟ್,ವೆಳಾರ್ ಜೆವಾಣ್ ಪಾವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಣಿಂ ಕರ್ಚೆಂ ಸರ್ಕಸಾವಿಶಿಂ ವಾಚುನ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

 2. Charles D'Mello

  Mr. Vally very well researched article. I think there is mistake in working time diagram. Collection of Dabbas is happening before even delivering them …!!!!

 3. Gerald Carlo Hasan

  Very informative.

 4. Violet Alva Sharangpani

  Very interesting article to read about Mumbai’s ‘dabbawalas’. Good co-ordination….we have to admire their method of working. Success of the dabbawalas deserves applause. Nice information you have shared Valley sir. Wonderful !

 5. This article gives much information about the Dabbawalas in Mumbai who play a crucial role role by helping thousands of people by providing fresh food on time.
  The writer Mr.Vally Quadras has also explained how this Mumbai city has provided job opportunities for many and has also helped in fulfulfilling their dreams and why Mumbai is rightly called a”Maya Nagari”.
  Great job Valley Baab.

 6. Lawrence Alvares

  Hanvem I mumboint astana 45vorsam hea dabbavaleank pollelam.Tanchi , matear bhorlelea dabbeanchim vojim ghevn tea rail dobneanim rigon vhellar dabbe pavoitat ten sot zavnasa.Tanche vixim Valley yaban borench sanshodhon korun hem lekhon bprovn tankam maan dila mhonniet.

 7. Jaison J Sequeira

  Interesting dabbawalas 👍 Nice write up Bab Vally

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.