ಖುಣಾಂ ಮಾಗ್ಚಿ ಪರ್ಜಾ…

PrajavaniNewsಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ನಮೂನೆಚೊ ಗೊಂದೋಳ್.. ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಬೊಂಬ್ಯಾಪೂಜಾ ಆಡ್ವಾರ‍್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾಚ್, ಇಮಾಜ್ಯೊ ಆನಿ ಪಾಯ್ನೆಲಾಂಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಭೆಟಂವ್ಕ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಸಾಸ್ಣೀಕ್ ಘುಸ್ಪೋಡಿತ್ ಪರಿಗತೆಂತ್ (state of perpetual confusion) ದವರ‍್ಲಾಂ. ಪಾವಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ವಿಚಾರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಕರ‍್ಚಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬೊಂಬ್ಯಾಪೂಜಾ ನ್ಹಂಯ್. ಜಶೆಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ದವರ‍್ನ್ ತಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾಂವ್ ತಶೆಂಚ್ ಇಮಾಜ್ಯೊ ಆನಿ ಪಾಯ್ನೆಲಾಂ ಫಕತ್ ಏಕ್ ನಿಶಾನಿ ಮಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಏಕ್ weird explanation. ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಘುಸ್ಪೊಡಿತ್ ಪರಿಗತೆಚ್ಯಾಪಾಠ್‌ಥಳಾರ್, ಖುರ‍್ಸಾಉಮೊ, ಬಾಳ್ಕಾ ಉಮೊ, ಸಾಂತಾಂಚ್ಯಾ ಚೆರೆಲಾಂಚೊ ಪುರ‍್ಶಾಂವ್, ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್, ನವೆಂ ಬೆಂಜಾರ್, ಅಜ್ಯಾಪಾಚೆಂ ತಳೆಂ, ಲೂರ‍್ಡಾಂತ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ಅಸಲೆಂ ಸಕ್ಕ್‌ಡ್‌ಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್‌ಜೆ ಆನಿ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಲೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಜಾಂವ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚಿ ಗಜಾಲ್ (ಆನ್ಯೇಕ್ weird ಉದ್ಗಾರ್)

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಹರಿಹರ‍್ಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಇಗರ‍್ಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಇಮಾಜಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ದುಖಾಂದೆಂವ್‌ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಘಡ್ಯೆಭಿತರ್ ವಿಸ್ತಾರ‍್ಲಿ ಆನಿ ಲೊಕ್ ಹಾರಿಹಾರಿಂನಿ ಹೆಂ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಥಂಯ್ ಧಾಂವ್ಲೊಂ. ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಗಣಪತಿಚ್ಯಾ ಇಮಾಜ್ಯಾನಿಂ ದೂಧ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್ ಹಾಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಕಾಂಯ್ ಅಲಗ್ ನಂಯ್.

ಪೂಣ್ ಹಾಚೆಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹರಿಹರ್‌ಚ್ಯಾ ಘಡಿತಾಕ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ‍್ಗಜ್ ಪಾದ್ರಿಚೆಂ ಒಕ್ಕಾಣೆಂ. ಥಂಯ್ಚೊ ಫಾದರ್ ಎಂಟನಿ ಪೀಟರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ “ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ದೆಸ್ವಟ್ಕಾಯ್ ಆನಿ ಲೋಕಾಂಮಧೆಂ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಉಣೊ ಜಾಲ್ಲೆ ಪಾಸತ್ ಆವಯ್ಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ರಡ್ತಾ ದೆಕುನ್ ಮರ್ಯೆಚ್ಯಾ ಇಮಾಜಿಥಾವ್ನ್ ದುಖಾಂ ದೆಂವ್ತಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾಂ ಅಜಾಪಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಘಟ್ ಜಾತಾ”. ಧಾ ಪಂದ್ರಾವರ್ಸಾಂ ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಶಿಕಪ್ ಶಿಕೊನ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಲೋಕಾಂಪ್ರಾಸ್ ಕಿತ್ಲಿಗೀ ಚಡಿತ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಅಸಲೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾಗಿ? ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ ಅಸಲ್ಯಾಂ ಸಂಗ್ತಿಚೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತೆಚಿಂ ಕಠೀಣ್ ನೇಮಾಂ, ರೆಗ್ರೊ ಆನಿ ರೂಲಿ ಆಸಾತ್. ಉಲಂವ್ಚೆಪಯ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ನಾಕಾಗಿ? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಕಾಂತಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಮಿ ಉಲೊ ಮಾರ್ಚ್ಯಾ ಮಾಯೆನ್ಂಚ್ ದುಖಾಂಗಳಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿಂ ಖಂಯ್ ವೆಚೆಂ?

ಥೊಡ್ಯಾವರ‍್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಎಕಾ ಘರಾಚ್ಯಾ ವೊಣ್ತಿಚೆರ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ಝಳ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಫ್ತೊಭರ್ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಅವಿಭಜಿತ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಮುಲ್ಯಾಂಮುಲ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಭಾವಾರ‍್ಥ್ಯಾನಿಂ ಪಡುಕೋಣ್ ಯೇವ್ನ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ತೇರ‍್ಸ್ ಭೆಟಯಿಲ್ಲೆ.

ತರ್ ಖುಣಾಂವೀಣ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ ತಿತ್ಲೊ ಅಸ್ಕತ್ ಆಮ್ಚೊ ಭಾವಾರ್ಥ್‌ಗಿ? ಆಮ್ಕಾಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಖುಣಾಂಚೊ ಡೋಜ್ ದೀನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೊ ಭಾವಾರ‍್ಥ್ ದಂಡಳ್ತಾಗಿ? ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿಂ ಹ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಇಲ್ಲ್ಯೊ ಅತಿರೇಕಾತೆವ್ಶಿಂ ಘುಂವ್ತಾತ್‌ಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.

ಬೊಂಬ್ಯಾಪೂಜಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮಿಂ ವಯ್ರ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಂ ಖುರ‍್ಸಾಉಮೊ, ಬಾಳ್ಕಾ ಉಮೊ, ಸಾಂತಾಂಚ್ಯಾ ಚೆರೆಲಾಂಚೊ ಪುರ‍್ಶಾಂವ್, ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ , ನವೆಂ ಬೆಂಜಾರ್, ಅಜ್ಯಾಪಾಚೆಂ ತಳೆಂ, ಲೂರ‍್ಡಾಂತ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಬರಿಂ ಚಲೊನ್ ಘೇವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚ್ಯಾ ಇಮಾಜಿಕ್ ಸದಾಂ ಕಾಪ್ಡಾಂ ನ್ಹೆಸಂವ್ಚೆಂ ಫಿತಿಸ್ಪಣ್‌ಯ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ತಮಿಳ್‌ನಾಡಾಂತ್ ವೆಲಂಕಣಿ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಕ್ ಕಾಪ್ಡಾಂ ನ್ಹೆಸಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಆತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್‌ಯ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತೆಂ ಕರುಂಕ್, ಆನಿ ಮಾಯೆಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮೊಲಾಂಚೆ ಕಾಪಾಡ್ ನ್ಹೆಸೊಂಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಭಾವಾರ‍್ಥಿ ಎಕಾಮೆಕಾಸವೆಂ ಸರ‍್ತೆಕ್ ದೆಂವ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಲೋಕಾಕ್ ಸಮ್ಜವ್ನ್ ಅಸಲೆಂ ಫಿತಿಸ್ಪಣ್ ರಾವಯ್ಜೆ ಆಸಲ್ಲೆ ಆಮ್ಚೆ ಧಾರ‍್ಮಿಕ್ ಮುಖೇಲಿಚ್ ಹ್ಯಾ ಪಿಸಾಯೆಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀವ್ನ್ ಹಾಚೆಂ ಪೋಸಪ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ‍್ಜೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ದಿಸಾಂನಿ ಆಮಿ ಮಾಗ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಪಾತ್ರೊನಾಕ್ ಸೋಡ್ನ್, ಫೆಸ್ತಾ ದೀಸ್ ತಾಚೆಂ ಪೂನ್‌ಶೆತ್ ಸೊಧುನ್ ವೆತಾಂವ್. ತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ‍್ಜೆಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಕೋಣ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪೂನ್‌ಶೆತಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಕೋಣ್? ಇಗರ‍್ಜೆಭಿತರ್ ಆಸಲ್ಲಿ ಸಾಂತಾಚಿ ಇಮಾಜ್ ಕಾಡ್ನ್, ಭಾಯ್ರ್ ಮಾರ‍್ಗಾತಡಿರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆರ‍್ಶ್ಯಾಂತ್ ಫಿಛಾರ್ ಕರ‍್ನ್ ದವರ‍್ತಾಂವ್ ಮಾಗಿರ್ ಕೋಣೇಂಗಿ ತಾಚೆರ್ ಫಾತರ್ ಉಡಯ್ಲೊ ಆರ‍್ಸೊ ಫುಟಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಕಾಂತ್ತಾವ್.

ಹ್ಯಾಚ್ ನಮುನೆರ್ ಪೂನ್‌ಶೆತಾಂಚಿ ಪಿಸಾಯ್. ಏಕ್ ಸಾಂತಾಚೆಂ ಪೂನ್‌ಶೆತ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆ ವಾಂಟೆಜಾವ್ನ್ ಹಾತ್ ಚುಕೊನ್ ವೆತಾನಾ, ತ್ಯಾಚ್ ಸಾಂತಾಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪೂನ್‌ಶೆತ್ ತಾಪುಡ್ತುಪ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾ. ಪೂನ್‌ಶೆತಾಂಯ್ ಕಾಂಯ್ ಆಳ್ಮ್ಯಾಂಬರಿಂ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆತಾತ್. ಏಕ್ ಜಾಗೊ ಪೂನ್‌ಶೆತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಉಣ್ಯಾರ್‌ಉಣೆಂ ಮಾಪ್ ಕಸ್ಲೆಂ?

ಜೆಜುಕ್ ಜಾಯ್‌ತರ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಜುಜೆಮರ‍್ಯೆಗೆರ್ ಗೊರ‍್ವಾಂಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾನಾಸ್ತಾಂ, ರಾಯ್ ಕುವರ್ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಯೆವ್ಯೆತೆಂ. ಪೂಣ್ ಬಾಪಾಚಿ ಖುಶಿ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಆಸ್ಲಿ ಆನಿ ತೊ ಏಕ್ ರಾಯ್‌ಕುವರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊನಾಂ ಆನಿ ಸಂಸಾರಿ ಆಸ್ತಾಂಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಸಂಸಾರಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಗೆಲೊನಾಂ. ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಮಾನ್ ಸಮ್ಮಾನಾಂಕ್ ಆಶೆನಾಸ್ತಾಂ “ತುಜಿ ಖುಶಿ ಜಾಂವ್” ಮ್ಹಣ್ ಬೋವ್ ಅವ್ಮರ‍್ಯಾದೆಚ್ಯಾ ಮರ‍್ಣಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಹಾಕಾ ತಾಳ್‌ಚ್ ಪಡಾನಾತ್ಲೆಬರಿಂ, ತಾಕಾ ರಾಯ್‌ಕುವರಾಬರಿಂ ನ್ಹೆಸವ್ನ್ “ಕಿತ್ಲೊ ಚಡ್ ತುಂ ಮಾನ್ ಕರ‍್ತಾಯ್‌ಗೀ ತಿತ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಆಶಿರ‍್ವಾದಿತಾಂ” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ (ತಾಚೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್‌ಚ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ) ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಶರ‍್ತಾನ್ ತಾಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಆಮಿಂ ಆಧಾರ‍್ತಾಂವ್. ದುಬ್ಳೊ ಜೆಜು, ಖುರ‍್ಸಾವಯ್ಲೊ ಜೆಜು ಆಮ್ಕಾಂ ತಿತ್ಲೊ ಒಗ್ಗಾನಾಂ.

PopeQuote

ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಚೆಂ “ಮೊಯ್ಜೆಚ್ಯಾ ತೆಂಪಾಚೆಂ ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯಾ ವಾಸ್ರಾಚೆಂ ಆರಾಧನ್ ಅತಾಂ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ಇಮಾಜಿಂಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾಚ್ ಕ್ರೂರ್ ವೇಸಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಾಂ” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಕ್ ಆರ‍್ಸೊ ಧರ‍್ತಾ. ಪೂಣ್ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ಯಾಂ? ಆಮ್ಚಿ ತಕ್ಲೆಕ್ ಹೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ರಿಗಾನಾ ಯಾ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೇಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾಕಾ. ಖುಣಾಂಮಾಗ್ಚಿ ಪರ‍್ಜಾ ಆಮಿಂ, ಖುಣಾಂವೀಣ್ ಆಮ್ಚೊ ಭಾವಾರ‍್ಥ್ ಅಧುರೊ. ದೆಕುನ್ ಆಮಿಂ ತಿಂ ಸೊಧುನ್ಂಚ್ ರಾವ್ತಾಂವ್.

ಕಿಶೂ, ಬಾರ‍್ಕುರ್ 

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

91% feel thumbs up. And how do you feel?
21 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
2 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

16 comments

 1. Gretta M Gomes

  Good article, logical keep it up

 2. Florine Roche, Karwar

  Good one Kishoo. Daring and forthright. Will done.

 3. logical…

 4. Really a greate and meaning full article. So many times I myself look at jesus hanging on the cross till today. No one helps him to release from the cross. We make new designed crusifics and crusify jesuses again and again. My one humble request not to make the mistake as the king done to him.

 5. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of any thing that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth: thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I the Lord thy God am o jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of then that hate me; and shewing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments.’ Exod 20: 4-6.

  This is the actual second commandment but missing from the commandments taught in the churches. The practice of worshiping images had started from the pagan practice of the Romans. This practice of worshiping images many gods is one of the main reasons we are weak in our faith. That we run after 100 saints but still are not strong in our faith. It is unfortunate that the church leadership has been promoting this. This is high time that we put a stop to this practice. One of the reason the Jewish religion is strong in faith and other fields is probably they worship one God only nor they have Saints or Images. Let us give due respect to our saints and martyrs but not to the extent of equating them with God and worshiping them

 6. Lawrence Pereira

  ಕಿಶೂ, ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ತುಕಾ ನಮೂನ್ಯಾವಾರ್ ಬಿಲ್ಲೊ ಲಾಗಯ್ಲಾರಿ ಲಾಗಯ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ತುಜೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಸಾರ್ಕೆಂ

 7. Richie John Pais

  Good article Kishoo. Timely, logical.

 8. Faith: Belief that does not rest on logical proof or material evidence.
  Superstition: A belief, practice, or rite irrationally maintained by ignorance of the laws of natureor by faith in magic or chance!
  Virtually the same.
  (ವಾಚ್ ಲ್ಲೆಂ)

 9. Clive Souz Boliye

  ಸಾರ್ಕೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ತುಜೆಂ … ಪೂಣ್ ಆಮ್ಚಾ ಲೋಕಾಕ್ ಸಮ್ಜೊಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ಸಮಡ್ತೆ ವಿರೋದ್ ಉಲಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್… ಲೋಕ್ ಆಮ್ಚೊ ದೀಶ್ಟ್ ಆಸೋನ್ ಕುರ್ಡೊ ಜಾಲ.

 10. ಕುರ್ಡ್ಯಾಂಕ್ ದೀಸ್ಟಿ ಮೆಳ್ಳಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಾವಾಡ್ತಾನ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಅಮಾಲಾಚ್ಯಾ ಕುರ್ಡ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಣ್ ದೀಸ್ಟ್ ದೀತ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಸಾಂಗಲ್ಲೆಬರಿಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮನ್ ಆಸಲ್ಲೆ, ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಮನ್ ಅಸಲ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾ ಲೇಕನಾಚೊ ತೀರ್ಲ್ ಸಮ್ಜತೆಲೆಂ.
  ಅಸ್ಕತ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ಕರ್ಚೆಂ ವಿಧಾನ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್. ದೆಕುನ್ ಮಿಸಾರ್ ಹೊ ಉಲ್ಲೆಕ್ ‘ ಹೊ ಕಾಯ್ದೊ ತುಂಚ್ಚೊ ಆನಿ ಪಾಯ್ದೊ ಆಮಚೊ

 11. John Melwyn Correa

  This article is “aarso”… Good article.

 12. Valley Quadras

  Mirza Ghalib had said ‘duniya me bewakufon ki kami nahin hai. Ek ko ddunddo, hazaar milte hai’

 13. Spiritual things cannot be seen and judged with scientific reasoning. That’s why it is called faith. Only a person with faith and spiritual anointing can understand this.
  With our ‘Sunday Christian’ mentality, you cannot experience grace, anointing of Holy Spirit and love of father almighty.

 14. Faustine Furtado

  Thim amcha devachim lakshanam noi.amcho dev tosolo noim

 15. Walter Lasrado

  ಕಿಶೂ, ತುಕಾ ಮ್ಹಜೆ ಹಜಾರಾಂನಿ ಸಲಾಮ್. ಹ್ಯಾ ಪಿತಿಸ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಲಜೆಭರಿತ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪಾದ್ರಿ ಸಯ್ತ್ ಮೆಳೊನ್ ಆಸ್ಲಲಿ ಖಬಾರ್ ವಾಚುನ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.