Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಫುಲಾಂಚಿ ಖುಣಾಂ

RB05ಆಜ್ ಆಟಿಚಿ ಅಮಾಸ್. ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಗೋಡ್ ಮುತಾಚಿ ಪಿಡಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಷ್ಟೊಂಚ್ಯಾ ವಿಗಾರಾನ್ ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂಚ್ ಏಕ್ ಫುಲ್ಲ್ ಗೊಬ್ಳೊ ಕೊಡು ವೊಕಾತ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ಮೀಸ್ ಭೆಟಯ್ತಚ್ಚ್ ನಷ್ಟೊ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಅಶೆ ಧೆಂಕ್ ಯೆತಾಲೆಗೀ ಕೊಡುಚ್ಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಮಿರ‍್ನ್ಯಾಮಾಚೆ ದೊಳೆ ಚುಕವ್ನ್ ತಾಣೆಂಚ್ ಬೆಕ್ರೆಕ್ ವಚೊನ್ ಅರ್ಧೊ ಕಿಲೋ ಜಿಲೆಬಿ ಹಾಡ್ನ್ ಎಕೇಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಬೊಕಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ. ತರೀ ಕೊಡು ಧೆಂಕ್ ರಾವೊಂಕ್‌ನಾಂತ್. ಚಾಕರ್ ಕಾಡ್ನ್ ತೊಂಡಾಂತ್ ಘಾಲಿ ತರೀ ಚಾಕರ್ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ಚ್ ಕೊಡು ಶಿಂಪಿ ಪರತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ದೋನ್-ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಣೆಂಗೀ ಗಲ್ಫಾಗಾರಾನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಟ್ಯಾಂಗ್ ಸರ್ಬತ್ ಪಿಯೆವ್ನ್‌ಯೀ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತರೀ ಕೊಡ್ಸಾಣ್ ವಚಾನಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹಾಬಾ ಹೆಂ ಕೊಡು ವಕಾತ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನಿದ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕುಡಾಕ್ ವಚೊನ್ ವೊಗೆಚ್ಚ್ ನಿದ್ಲೊ.

ಭರ್ತಿ ಅರ್ಧೊ ಘಂಟೊ ಜಾಯ್ಜಯ್ ತರ್ ಟಕ್ ಟಕ್ ಟಕ್ ಕರ‍್ನ್ ವಿಗಾರಾಚಾ ಕುಡಾಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಅವಾಜ್ ಜಾಲೊ. ಉಟೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಜೆ ತರ್ ಕಿತೆಂ ದೆಖ್ಚೆಂ, ಸಕ್ಕಡ್ ಸೊಳಾ ವಾಡ್ಯಾಚೆ ಗುರ್ಕಾರ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂವೆಂ ತೊಂಡಾರ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಖಂತ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಘೆವ್ನ್, ಕಸಲೊಗೀ ಸಮಸ್ಸೊ ಘೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಗಾರ್ ಏಕ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ಅವಾಕ್ಕ್ ಜಾಲೊ.
“ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ ತುಮಿಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಹಾಂಗಾ?”  ವಿಗಾರಾನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ

“ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಉದೆಲಾ ಫಾದರ್, ದೆಕುನ್ ಅತಾಂಚ್ ಏಕ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಪಯ್ಲಾಂ, ತುಮಿಂ ವೆಗಿಂಚ್ ಫ್ರೆಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಯಾ”

“ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ಸಾಂಗಾ…” ವಿಗಾರ್ ಭಿಯೆಲೊ. “ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಯ್ಲೆಂಗೀ, ವಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಫಾತರ್ ಉಡಯ್ಲೆ, ವಾ ಕೊಣೀ ಮತಾಂತರ್ ಪುಣೀ ಜಾಲೊಗೀ. ಕಾಂಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಚಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಾಂ ಆನಿ ತುಮಿಂ ತಾಚೆಂ ರೆಸ್ಪೆರ್ ಕರುಂಕ್ ವಿನತಿ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್‌ಗೀ…”

“ತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಾಂಯ್ ನಾಂ ಫಾದರ್. ಸಮಸ್ಸೊ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ವರ್ತೊ, ತುಮಿಂ ವೆಗ್ಗಿಂ ಫ್ರೆಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಯಾ…”

ತಾಣಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ವಿಗಾರಾಚ್ಯಾ ಜಿಬೆಚಿ ಶೆಳ್ ಸುಕ್ಲಿ ಪೂಣ್ ಕೊಡು ವಚೊಂಕ್ ನಾಂ. ದೆಕುನ್ ತೊ ಆನಿಕೀ ಖಂತೀಷ್ಟ್ ಜಾಲೊ. ಫ್ರೆಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಜಿಲೆಬಿ ತೊಂಡಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ಂಚ್ ಆಯ್ಲೊ. ಹೆಂ ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರ‍್ಣಿನ್ “ಅರೆ ಜಿಲೆಬಿ, ಕೊಣಾಕ್ ಚೆಡುಂ ಜಾಲೆಂ ಫಾದರ್?” ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂಚ್.

“ತುಮಿಂ ಎಕ್‌ಚ್ಚ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಮ್ಲೆಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಭಿಯಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಶುಗರ್ ಡೌನ್ ಜಾಲೆಂ, ದೆಕುನ್ ಏಕ್ ತೊಂಡಾಂತ್ ಘಾಲಿ”

“ತಶೆಂ ತರ್ ಫಾದರ್ ತುಮಿಂ ಜಿಲೆಬಿಚಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಡ್ನ್ಂಚ್ ಮೀಟಿಂಗಾರ್ ಬಸ್ಚೆಂ ಬರೆಂ, ವಿಶಯ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತುಮಿಂ ಕೆದ್ನಾಂ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವೊನ್ ಪರ‍್ತಾತೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ”

“ತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಸೊಂದಿ, ಆತಾಂ ತುಮಿಂ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ?” ಜಮ್ಲೆಲೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ರೌಂಡ್ ಬಸ್ಲೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸುರ‍್ವಾತ್ ಕೆಲೆಂ.

RB04

“ಫಾದರ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಮೊಂತಿ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಂಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ನೊವೆನ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಖಂಯ್ಸರೀ, ಕೊಣಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಫುಲಾಂ ನಾಂತ್”

” ಕಿತೆಂ!!?” ವಿಗಾರ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ್ ಚಕಿತ್ ಜಾಲೊ.

“ಕೊಣಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಫುಲಾಂ ನಾಂತ್ ಫಾದರ್…” ಪೆದ್ರು ವಾಡಾಚ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾನ್ ಜ್ಯೋರಾನ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ‍್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಬಹುಶಾ ಆಯ್ಕೊನ್ ವಿಗಾರಾಚೆ ಕಾನ್ ಬಸ್ಲೆಗೀ ಮ್ಹಣೊನ್.

“ಅರೇ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ ಪಿರ್ಕಿಸಾಂನೊ, ಹಾಂವ್ ಕೆಪ್ಪೊ ನ್ಹಯ್, ಪೂಣ್ ಅಶೆಂ ಘಡ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಂ ಫುಲಾಂ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಅರ್ಥ್. ತಶೆಂ ತರ್ ಮೊಂತಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೆಂ ನೊವೆನ್ ಕಶೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ, ಫೆಸ್ತ್ ಕಶೆಂ ಸಂಭ್ರಂಮ್ಚೆಂ?”

“ದೆಕುನ್ಂಚ್ ಹೆಂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಪಯ್ಲಾಂ ಫಾದರ್. ಅತಾಂ ಕಿತೆಂ ಪುಣೀ ಉಪಾಯ್ ಜಾಯ್ಜೆ”

ಆಯ್ಕೊನ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ಧಖೊ ಬಸ್ಲೊ, ವೋಂಟ್ ಸುಕ್ಲೆ. ದೆಕುನ್ ವೊಂಟಾರ್ ಜೀಬ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ ತರೀ ಕೊಡು ಕೊಡುಚ್ಚ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಘಡ್ಚೆಂ ತರೀ ಕಶೆಂ, ವಿಗಾರ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ ತೊ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸೊಡ್ನ್ ಘಡ್ಯೆ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವೊಡ್ತಾಂತ್ ದೀಷ್ಟ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. ಅಳೆ, ಅಜ್ಯಾಪ್, ಜಾಯ್ತಿಂ ಫುಲಾಂಚಿಂ ಝಡಾಂ ಆಸಾತ್ ಪೂಣ್ ಫುಲಾಂ ನಾಂತ್. ತಾಣೆಂ ತುರ‍್ತಾನ್ ಬೊಟ್ಲೆರಾಕ್ ಅಪಯ್ಲೆಂ. ತೊ ಘಡ್ಯೆನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ಬೊಟ್ಲೆರಾಮಾ, ಕೊಣಾಂಯ್ಚಿ ಗೊರ‍್ವಾಂ ಪುಣೀ ಆಯಿಲ್ಲಿಂಗೀ?”

“ನಾಂ ಫಾದರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಗೆಟಿಲಾಗಿಂ ದೋನ್ ಪಾಡೆ ಅಶೆ ಪಾರೊತ್ ಕರ‍್ನ್ ರಾವ್ತಾತ್‌ಗೀ ಖಂಚಿಂಯೀ ಗೊರ‍್ವಾಂ ಭಿತರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಧಯ್ರ್ ಘೆನಾಂತ್, ಆಮಿಂ ಕಾಂಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಮತಾಂತರ್ ಕರ‍್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್.”

“ತಶೆಂ ತರ್ ಇತ್ಲಿಂ ಫುಲಾಂ ಗೆಲಿಂ ತರೀ ಖಂಯ್, ಸಿಸ್ಟರಾನಿಂ ವೆಲಿಂವೇ? ಚಲ್ಯಾಂ ಆಮಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಘರಾನಿಂ ಭೆಟ್ ದಿವ್ಯಾಂ, ವಿಶಯ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆವ್ಯಾಂ.”

ವಿಗಾರಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಒಪ್ವಾಲೆ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಘರ‍್ಚಿ ಭೆಟ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲೆ. ಪಯ್ಲೆಂ ಲಿಲ್ಲಿ ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೆ. ಪೂಣ್ ಲಿಲ್ಲಿಬಾಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಗ್ಳಿಚ್ಚ್ ಬಾವೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ಅಖ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಲಿಲ್ಲಿಬಾಯೆಚೆಂ ವೋಡ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭುಮಿ ವೈಂಕುಟ್‌ಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಅತಾಂ ಝಡಾರ್ ಎಕೀ ಫುಲ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಲಿಲ್ಲಿಬಾಯ್ ಎವೆ ಬರಿಂಚ್ ಲಜೆನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಫುಲಾಂಚೆ ಖೊಲೆ ತೊಂಡಾಕ್ ಆಡ್ ಧರ‍್ನ್ ವಿಗಾರ್ ಯೆತಾನಾ ವೊರೆವಿಂಗಡ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ತಿಚೊ ಘೊವ್ ಸಯ್ತ್ ಆದಾಂವ್ನ್ ಆಡ್ವಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಫಳ್ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂಚ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಭಿಯೆವ್ನ್ಂಚ್ ಘರಾ ಭಿತರ್‌ಚ್ಚ್ ಆಡೊಸಾಕ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತೊ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ, ಹೆಂ ವಿಗಾರಾಕ್ ಕಳೊನ್ ತೊ ವಿಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಲಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಡಿತ್ ಭಿಯೆಲೊ. ಲಿಲ್ಲಿಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಘರಾ ಫುಲಾಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ಪರತ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ತೊ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಶೀದಾ ರೀಟಾಗೆರ್ ಪಾವ್ಲೊ. ರೀಟಾಗೆರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಗುಲೊಬ್ ಜಾತಾಲೆ. ಪೂಣ್ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ತಿಚ್ಚ್ ಗಜಾಲ್, ಫುಲಾಂ ನಾಂತ್ ಆನಿ ರೀಟಾ ಹಾತಾಕ್ ಕಾಂಟೊ ತೊಪ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಂ ರಡೊನ್ ಬಸ್ಲಾಂ.

ವಿಗಾರ್ ಪಾವ್ಲೊ ಅಬೊಲಿನಾಗೆರ್. ತಾಂಗೆರ್ ಖಂಚಿಯೀ ಫುಲಾಂ ನಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಅಬೊಲಿಂ ಖಂಡಿತ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ. ಪಾವ್ಸಾಂತೀ ಕೊಣಾಂಯ್ಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಖಂಯ್ ಮೆಳ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಮಾಳೊಂಕ್ ಅಬೊಲಿನಾಗೆರ್ ಖಂಡಿತ್ ಅಬೊಲಿಂ ಮೆಳ್ತಾಲಿಂ. ಗೇಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ವಿಗಾರ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ. ಅಬೊಲಿನಾಚ್ಯಾ ವೊಡ್ತಾಂತ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲಿ. ವಿಗಾರಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಉಜೊಚ್ಚ್ ಪೆಟ್ಲೊ. ಫುಲಾಂ ಕಶಿಂಯೀ ನಾಂತ್‌ಮೂ, ಏಕ್ ಸಯ್ತ್ ಅಬೊಲೆಂ ದಿಸಾನಾಂ. ಆನಿ ಅಬೊಲಿನ್, ಅಬೊಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಖಂತಿನ್ ಬೊಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಿಪ್ಲಾಂ. ತಾಕಾ ವಚೊನ್ ಉಟವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಚೊ ನೊವ್ರೊ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ

“ನಾಕಾ ಫಾದರ್, ತಾಕಾ ಆಪಡ್ನಾಕಾತ್, ನಾಂ ತರ್ ತೆಂಯೀ ಬಾವೊನ್ ವಚಾತ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಕೊಣಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಲಾಗ್ಲಿಗೀ, ನಾಂ ತರ್ ಕೊಣಾಂಯ್‌ಗೆರ್ ಫುಲಾಂಚ್ ನಾಂತ್ ಮೂ.”

ವಿಗಾರಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸುಸ್ತಾಲೆಂ ನಾಂ. ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ಕಾಮಾಂಕ್ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೋಕಾಲಾಗಿಂ ‘ಆಜ್ ತೆಂ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಧರ‍್ಲಾಂ, ಆಜ್ ಹೆಂ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಧರ‍್ಲಾಂ ದೆಕುನ್ ತುಮಿ ಫುಲ್ ವಾ ಫುಲಾಚಿ ಪಾಕ್ಳಿ ದೀಜಾಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ಮಾರಗ್ ಜಾಲೆಂಗೀ. ವಿಗಾರಾನ್ ಏಕ್‌ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾಕ್ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾಂವ್ಡಾಂ ಘರಾಯೀ ಭೆಟ್ ದಿಲಿ. ಪೂಣ್ ತಾಂಗೆರ್‌ಯೀ ಫುಲಾಂ ಮೆಳ್ಳಿನಾಂತ್. ಸಾಂತೆಂತ್ ಫುಲಾಂ ವಿಕ್ತೆಲ್ಯಾ ಸರ್ಶಿಂ ತೊ ಪಾವ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ನಿರಾಸ್. ಫುಲಾಂ ನಾಸ್ತಾಂ, ಯಾರ‍್ಕಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊನ್ ರಡೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಯಾಂ ಆಮಿಂ ಸಮೇಸ್ತ್, ಆಬ್ಳೆ ಮರಿ ಆಮ್ಕಾಂ’ಪಯ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಂತಾರ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಗಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಆಯ್ಕೊನ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಖಿಳಯ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಫುಲಾಂ ನಾಸ್ತಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಕಶಿಂ ಮರ‍್ಯೆಕ್ ಮಾನ್ ಕರ‍್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಖಂತೀಷ್ಟ್ ಜಾಲೊ. ಖಂಯ್ಸರೀ ಫುಲ್ ವಾ ಫುಲಾಂಚಿ ಪಾಕ್ಳಿ ಜಾಂವ್ ವಾ ಪರ್ಮಳ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಕಾಕ್ ಅಪ್ಟಾಲೊ ನಾಂ. ಝಡಾಂ ಆಸಾತ್ ತರೀ ಫುಲಾಂ ನಾಂತ್. ಕಾಂಯ್ ದೇವ್ ರಚನೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ವಿಸ್ರಾಲಾಗೀ. ಏಕ್‌ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾಕ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ದೆವಾ ವಯ್ರ್‌ಚ್ಚ್ ದುಭಾವ್ ಜಾಲೊ.

ದೆಕುನ್ ತೊ ಗುರ್ಕಾರಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾ ಬರಾಬರ್ ಶೀದಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವಚೊನ್ ಗ್ರೊಟ್ಟ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೊ. ಮಿರ‍್ನ್ಯಾಮಾ ಕರ್ನಾಂ ತಾಣೆಂ ದೆಳೆಂ ಹಾಡಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೊ ದೆಳ್ಯಾರ್ ಚಡ್ಲೊ. ಥೊಡೆ ‘ವಿಗಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಅತಾಂ ಗ್ರೊಟ್ಟ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಚಡೊನ್ ಮರ‍್ಯೆ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ‍್ತಾಗಾಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಭಿಯೆಲೆ. ಥೊಡೆ ತೊ ಕಾಂಯ್ ಮರಿಯೆಲಾಗಿಂ ಘುಟ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಗೆಲಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್ ಉಚಾರಿಲಾಗ್ಲೆ. ಪೂಣ್ ವಿಗಾರ್ ಮರ‍್ಯೆಚ್ಯಾ ಇಮಾಜೆ ಸರ್ಶಿಂ ವಚೊನ್ ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಪುಣೀ ದುಖಾಂ ದೆಂವ್ತಾತ್‌ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಅಪ್ಡುನ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಜಾಯ್ತೊ ವೇಳ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಖಾಂ ದೆಂವೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಗಾರ್‌ಚ್ಚ್ ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಲೊ.

ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವ್ಲೊ ಆನಿ ಏಕ್ ಬೋತ್ಲ್ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಲೊ. ಏಕ್ ಲಾಂಬ್ ಧೆಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಕಾಡ್ಲೊ. ಧೆಂಕಾ ಬರಾಬರ್ ಕೊಡು ಕೊಡು ಶಿಂಪಿ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲಿ. ಸರ್ವಾಂ ಮುಖಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಥುಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಗಿಳಿಜೆಚ್ಚ್ ಪಡ್ಲಿ. ‘ಆನಿಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಕೊಡು ಘಡಿತಾಂ ಗಿಳುಂಕ್ ಆಸಾತ್‌ಗೀ’ ತಾಣೆಂ ಮತಿಂತ್‌ಚ್ಚ್ ಲೇಕ್ ಘಾಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ಅರ್ಧೆಂ ಸಂಪ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮೀಟಿಂಗ್ ತಾಣೆಂ ಗ್ರೊಟ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್‌ಚ್ಚ್ ಮುಂದರಿಲೆಂ.

RB03“ಆಯ್ಕಾ ಸಮೇಸ್ತಾನೊಂ, ಫುಲಾಂಚೊ ಹೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾಂ. ಫುಲಾಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಂಚೊ ಮುಕುಟ್ ಸಣ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ಜಾಲಾ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಚೆ ರಾತಿ ಜೆಜು ಗೆತ್ಸೆಮನಿ ಮೊಳ್ಯಾಂತ್ ಮಾಗ್ಣೆ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ‍್ತಲೊಂ ಆನಿ ತುಮಿಂಯೀ ಸಮೇಸ್ತ್ ಅತ್ಮೊ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಅಸ್ಕತ್ ಕುಡಿ ವಯ್ರ್ ಜಯ್ತ್ ವರೊನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರಿಜಾಯ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಫುಲಾಂ ವೆಗಿಂಚ್ ಫುಲಾಶೆಂ ಕರಿಜಾಯ್. ಆತಾಂ ತುಮಿಂ ಸಮೇಸ್ತ್ ಘರಾ ವಚಾ, ಹಾಂವೀಂ ಚಲ್ತಾಂ…” ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಏಕ್ ಕಣ್ ತೇರ‍್ಸ್ ಭೆಟೊನ್ ಚಲ್ಲೊ.

ಸಕ್ಕಡ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಗಾರ್‌ಯೀ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಕೊಡು ಶಿಂಪಿ ರಾವೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ಜಿಲೆಬಿ ಖಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲೊ. ಪೂಣ್ ತ್ಯೊ ಸಕ್ಕಡ್ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ. ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ ಫ್ರಿಜ್ಜ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಫೋರಿನ್‌ಗಾರಾನಿಂ ದಿಲ್ಲಿಂ ಚೊಕ್ಲೆಟಾಂ ಬೊಕಾಯ್ಲಿಂ. ತಿಂ ದಾಂತಾನಿಂ, ದಾಡಿಯೆನಿಂ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಡು ಶಿಂಪಿಯೆಕ್ ಮಾರ‍್ನ್ ಗೆಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ತಾಣೆಂ ರಾತ್‌ಭರ್ ಉಪಾಸ್ ಧರ‍್ನ್ ದಿಂಬಿಯೆರ್ ಪಡೊನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಫಾಂತೆಂ ಜಾತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಏಕ್‌ಥರ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ತಾಚೆಂ ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೆಲೆಂ. ಭರ್ತಿ 450 ಚಡ್ಲಾಂ. ಗೊಡ್ಶೆಂ ಖೆಲ್ಲೆಂ ಚಡ್ ಜಾಲೆಂ, ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ಪರತ್ ಕೊಡು ವೊಕಾತ್ ಪಿಯೆಜೆ ನಾಂ ತರ್ ಶುಗರ್ ಚಡೊನ್ ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಿಕ್ ಮುಯೊ ಪಡೊಂಕ್ ಆಸಾತ್.

ಆಶೆಂ ಪುರ್ತೆಂ ಉಜ್ವಾಡ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ತೊ ಸಾತೆಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ರುಕಾಚಿ ಸಾಲ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ರಾನಾಕ್ ಗೆಲೊ. ರೂಕ್ ಸೊಧುನ್ ಸೊಧುನ್ ತೊ ರಾನಾಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತೆಂ ಭಿತರ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಅಖ್ರೇಕ್ ತಾಕಾ ರೂಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ತಾಣೆಂ ರುಕಾಚಿ ಸಾಲ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಸಾಲ್ ಕಾಡ್ನ್ ಜಾತಾನಾ ದೀಸ್ ಪುರ್ತೊ ಉಜ್ವಾಡ್ಲೊ. ತೆದ್ನಾಂಚ್ ಫಾಂತ್ಯಾಚೊ ಸುಕ್ರು ತಾಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾರ್ ಅಸೊ ಪಡ್ಲೊ ಕೀ ಎಕಾ ಕುಪಾನ್ ತಾಚೆರ್ ಧಾಂಪಣ್ ಘಾಲೆಂ. ತಾಕಾ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ತೊ ಧರ್ಣಿರ್ ಪಡ್ಲೊ. ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಗ್ ಜಾತಾನಾ ಭೊಂವ್ತಣಿ ಕಿತೆಂ ದೆಖ್ಚೆಂ, ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ರಾನಾಂತ್ ಭೊಂವ್ತಣಿ ಫುಲಾಂಚ್ ಫುಲಾಂ. ಶಿಂವ್ತಿಂ, ಅಬೊಲಿಂ, ಲಿಲ್ಲಿ, ಗುಲೊಬ್, ಕಾಟ್‌ಫುಲಾಂ, ಮಿಶ್ಯೆಫುಲಾಂ, ಮಿಠಾಯಿಫುಲಾಂ, ದಾಸ್ಮಿಚಿಂ ಫುಲಾಂ, ಬೊಂಗೆ, ಕಳೆ, ಗೊಂಡೆ ಆನಿಕೀ ಜಾಯ್ತಿಂ. ಫುಲಾಂಚಿ ರಾಸ್‌ಚ್ಚ್ ತ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ಅಪಡ್ತಾನಾ ರಾಸ್‌ಚ್ಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ವಿಗಾರ್ ಖುಶ್ ಜಾಲೊ, ಸಂತೊಸಾನ್ ದಾವಿದಾಬರಿಂಚ್ ನಾಚ್ಲೊ, ಕೀರ್ತನಾಂ ಗಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್, ಸುರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್, ಪ್ರಕೃತಿ ಸೊಭಾಯೆ ಮುಖಾರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ರಚ್ನಾರಾಕ್ ವರ್ಣಿತ್ ತಿಂ ಫುಲಾಂ ದೆವಾಚಿ ಸ್ತುತಿ ಕರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ತೆದ್ನಾಂಚ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ಏಕ್ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಾಲೊ ಪಳೆಯಾ ತ್ಯಾ ಕಾಟ್ ಫುಲಾಂಕ್, ತಿಂ ಘೊಳಾನಾಂತ್ ವಾ ವೊಳಿನಾಂತ್ ತರೀಪುಣ್ ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ ರಾಯ್ ಲೆಗುನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವೈಭವಾಂತ್ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್ ಫುಲಾಸಾರ್ಕೊ ನೆಸ್‌ಲ್ಲೊ ನಾ. ವಿಗಾರ್ ಸಮ್ಜಾಲೊ. ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಫುಲಾಂಚಿ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ರಕ್ಷಣೆಖಾತಿರ್ ತಿಂ ರಾನಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್ರೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂತ್.

RB02

ತೊ ಸಾತೆಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ರುಕಾಚಿ ಸಾಲ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಸೊಡ್ನ್ ಘಡ್ಯೆನ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಫುಲ್ ವಾ ಫುಲಾಚಿ ಪಾಕ್ಳಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಫುಲಾಂಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ವ್ಯಾಪಾರಾಚಿ ಸಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಪುರೊ, ಫುಲಾಂಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಕುಟ್ಮಾಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳಿ ಕರ‍್ನ್ ತಿಂ ಬಾವೊನ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲಿ ಪುರೊ. ಆನಿಂ ಪುಣೀ ಸಾರ್ಕೆಂ ಭಿಂ ರೊಂವ್ಚೆಂ, ಮತಿಯೆಂತ್ ಝಡಾಂ ಲಾವ್ನ್ ತಾಂಚೊ ಪೋಸ್ ಕಸೊ ಕರ‍್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ. ಘಡ್ಯೆನ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳೆಚೆಂ ತುರ‍್ತ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಪವ್ನ್ ರಾನಾಂತ್ ದೆಖ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫುಲಾಂಚಿ ಸಂಗತ್ ತಾಣೆಂ ತಿಳ್ಸಿಲಿ. ಸಕ್ಕಡ್ ಖುಶ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೊಂತಿ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚೆಂ ನೊವೆನ್ ಚುಕ್ಚೆಂ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಸಂತೊಸ್ಲ್ಲೆ. ಘಡ್ಯೆನ್ ಹಿ ಖಬರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಿಸ್ತಾರ‍್ಲಿ. ಲೋಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ತಯಾರಾಯೆಂತ್ ಬುಡ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾನಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಗ್ರೊಟ್ಟೊ ನಿತಳ್ ಕೆಲೊ, ಬಾಕಿಚ್ಯಾನಿಂ ಇಗರ್ಜ್ ಝಾಡ್ನ್, ಪುಸ್ಲಿ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾನಿಂ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ರಾಂದ್ವಯ್ ವಾಂಟ್ಲಿ. ಭುರ್ಗಿಂ ದಾಲಿ ಘೆವ್ನ್ ರಾನಾಕ್ ಗೆಲಿಂ. ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳೆಚಿಂ ಮರ‍್ಯೆಚ್ಯಾ ಕಂತಾರಾಂಚಿಂ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರ‍್ತಾಲಿಂ. ತಾಂಚೊ ತಾಳೊ ವಿಗಾರಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಕ್ ಮಾರ‍್ತಾಲೊ. ವೊಡ್ತಾಂ ಹಿತ್ಲಾನಿಂ ಸೊಧ್ಯಾಂ, ಫುಲಾಂ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ‍್ಯಾಂ, ತಾಂಚೊ ಏಕ್ ಮುಕುಟ್ ಗುಂತ್ಯಾಂ, ಆನಿ ಮಾಯೆಕ್ ದಿವ್ಯಾಂ.

ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.