ಜೆವ್ಣಾಚೊ ಧರ್ಮ್ ಪಾಳ್ಯಾಂ! 

ಧಾ ಬೊಟಾಂ ಜರಯ್, ಪಾಂಚ್ ಬೊಟಾಂ ತೊಂಡಾಕ್ ವ್ಹರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ಗಾದಿಪರ್ಮಾಣೆಂ, ತುಂ ಕಿತ್ಲೇಂಯ್ ಆರಾವ್ನ್ ಹಾಡ್, ಪುಣ್ ತೊಂಡಾಭಿತರ್ ವೆಚಿಂ ಪಾಂಚ್ ಬೊಟಾಂ ಮಾತ್ರ್. ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಬೊಟಾಂಯ್ ಪುರ‍್ತಿಂ ತೊಂಡಾಭಿತರ್ ವಚನಾಂತ್! ತುಂ ಕಿತ್ಲೇಂಯ್ ರಾಂದ್ಶಿ ಪುಣ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪೊಟಾಂತ್ ಸೊಂಬ್ಚೆತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್. ಆಸ್ತ್, ಭಾಂಗಾರ್, ದುಡು ಕಿತ್ಲೇಂಯ್ ಜೋಡ್ ಪುಣ್ ತೊಂಡಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಉಂಡಿ ಖಾಣ್ ಮಾತ್ರ್. ಕಿತ್ಲೇಂಯ್ ಪುಂಜಾವ್ನ್ ದವರ‍್ಶಿ ಪುಣ್ ಫಾಲ್ಯಾಚೆಂ ಆಜ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ! ದೆಕುನ್‌ಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಜೆವಣ್ ಏಕ್ ಜೆವಣ್. ಪುಣ್ ಹೆಂ ದರ್ಶನ್ ಸಮ್ಜೊಂಚ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಮನಿಸ್ ಸಲ್ವಲಾ. ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಪೋಟ್ ಭರ‍್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಯೀ ಸೆಂವ್ಚಿ ಚಡ್ತಿಕ್ ಉಂಡಿ, ತಿ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್‌ಗೀ ಭುಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾವಜೆಜಾಲ್ಲೆಂ ಜೆವಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಸಿದ್ದಾಂತ್‌ಚ್ ಆಸಾ.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ದೋನ್ ಫೆಸ್ತಾಂಕ್ ಬೋವ್ ಮುಕೇಲ್ ಮಾನ್ ಆಸಾ. ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ದೊರ‍್ಯಾಭಾಯ್ರ್‌ಯೀ ಹಿಂ ಫೆಸ್ತಾಂ ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಮಹತ್ವಾಚಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಆಯಾಮ್ ಜರೂರ್ ಆಸಾ. ಏಕ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್. ದೊನೀ ಫೆಸ್ತಾಂನಿ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಮಾನ್ ಆಸಾ.

ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ನೀಬ್ ಮರಿಯೆಚೆಂ ಜನನ್ ತರೀ ತ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಂಚಿಂ ಪಾಳಾಂ-ಮುಳಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ತ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗುಡ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾಂನಿ ವಾಡ್ಲಲ್ಯಾ ಫುಲಾಂನಿ ಆಸಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ರೂಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಮೆರಿಂನಿ ಪೋಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೆ ಪಾಚ್ವ್ಯೆ ರಾಂದ್ವಯೆಂತ್ ಆಸಾ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್. ತೆಂ ಗಮ್ಮಾತಾಚೆಂ, ಮಾಸ್-ಪೊಳಿಯೆಚೆಂ. ತ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್‌ಯೀ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಸಾಂತ್ ಏಕ್ ನೀಬ್ ತರೀ ತ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ರೂಚ್ ಘರ‍್ಚಿಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸಯ್ರಿಂ-ಧಯ್ರಿಂ ಸರ್ವಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊನ್ ಜೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಂತ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ನಶಾ ಸಯ್ರ್ಯಾ-ಧಯ್ರ್ಯಾಂಮದೆಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಏಕ್ ಘೊಟ್ ಸೊರೊ-ಬಿಯರಿಂತ್ ಆಸಾ. ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ವಟಾಯ್ತಾ ತರ್, ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಫಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಘೊಂಟೆರ್ ಬಾಂದ್ಲಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂ-ಧಯ್ರ್ಯಾಂಕ್‌ಯೀ, ಇಶ್ಟಾ-ಮಂತ್ರಾಂಕ್‌ಯೀ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ತಾ. ಹಿಂ ದೊನೀ ಫೆಸ್ತಾಂ ಎಕಾ ಘರ‍್ಚ್ಯಾ ಪಾಕ್ಯಾಪಂದ್ಲೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಶಿವಾಯ್ ಇಗರ್ಜೆಹೊಲಾಚೊ ನ್ಹಯ್.

ಎದೊಳ್‌ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಾಗ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಉತರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ; ಸಾಂಗಾತಾ ಮಾಗ್ಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಉರ‍್ತಾ ವಾ ಎಕ್ವಟಾನ್ ಉರ‍್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್. ಎಕಾಲೆಕಾರ್ ಹೆಂ ವ್ಹಯ್ ಸಯ್ತ್. ಜಾಂವ್ ಇಗರ್ಜ್, ಮಂದಿರ್ ವಾ ಪಳ್ಳಿ, ಮನ್ಶಾಕ್ ಎಕ್ವಟಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ತರ್ ತೆಂ ಬರೆಂಚ್. ತಾಂತುಂ ಕಾಂಯ್ ಆಡ್‌ವಾದ್ ನಾ. ಜರ್ ಹಿಂ ಮಂದಿರಾಂ ಮನ್ಶಾಧರ್ಮ್ ಉಕ್ಲುನ್ ಧರ‍್ನ್, ಧರ್ಮಾ-ಧರ್ಮಾಂಮದ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಮದೆಂ ಊಂಚ್-ನೀಚ್ ವಾ ಹೆರ್ ಕಸಲೊಯ್ ಭೇದ್‌ಬಾವ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ, ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಮುದಾಯಾಂಮದೆಂ ಶಾಂತಿಚೊ ಸಾಂಕೊವ್ ಬಾಂದ್ತಾತ್ ತರ್ ಖಂಡಿತ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಮಂದಿರಾಂಕ್ ನಾಸ್ತಿಕಾಂಚೊಯ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಲಾಬ್ತೊಲೊ. ಪುಣ್ ಅಶೆಂ ಜಾತೇ ಆಸಾಗೀ? ದೊ. ವಿಲಿಯಮ್ ದ ಸಿಲ್ವಾ ಹಾಣಿಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ, ಹರ್ ಧರ್ಮಾಚೆಯ್ ದೇವ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ಪುಣ್ ತೊ ದೇವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚೊ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್!

ಹ್ಯಾ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಜಿವಾಜಾತಿನ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್‌ಯೀ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಫಿತಿಸ್ಪಣಾಚೆಂ ವೀಕ್ ಭರ‍್ಶಿಲಾಂ, ಜೆವ್ಣಾಂತ್‌ಯೀ ಊಂಚ್ ನೀಚ್ ಪಾರ್ಕಿಲಾಂ. ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊನ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಜಾತ್-ಕಾತ್ ಆಡ್ ಯೆತಾ. ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಜೇವ್ನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಶ್ಟ್ಯಾಂತ್ ಲೊಳಯ್ಲಾಂ. ಅಮ್ಕ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮಾಸ್-ಮಾಸ್ಳಿ ಖಾಂವ್ಕ್ ನುಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಚೆರ್ ದೇವ್-ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಭೆಶ್ಟಾವ್ನ್, ಜೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಂತ್‌ಯೀ ಶೋಶಣ್ ಕರ‍್ಚೊ ಏಕ್ ವರ್ಗ್‌ಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ಬರಪ್ ಜಾಯ್ತ್.

ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಎಕಾ ಕಾಜಾರೀ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಅಶಿಂ-

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಾಗ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಬದ್ಲಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೆಂವ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಜ್ ಘೊವ್ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಮಾಂದ್ಚ್ಯೊ ಪಾತ್ಯೆಣ್ಯೊ ವಾ ತಾಂಚೆಂ ಧರ್ಮ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಆಸಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ್ ಲಗ್ನ್ ತರ್ ಧರ್ಮ್‌ಚ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ಆಸ್ಯೆತಾ. ಘೊವ್ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲ್ ದೊಗಾಂಕೀ ದೆವಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸಜೆ ಮ್ಹಣ್‌ಯೀ ನಾ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಎಕ್ವಟಾಂವ್ಕ್ ಧರ್ಮಾಕ್ ವಾ ದೆವಾಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತಾಂಚೊ ಮೋಗ್, ಎಕ್ವಟ್, ಸಾಂಗಾತ್‌ಪಣಾಚಿ ರೂಚ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಕತ್ ಆಸ್ಚಿ ಜೆವ್ಣಾಕ್. ರಾತಿಚೆಂ ಏಕ್ ಜೆವಣ್ ಘೊವ್-ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗಿಂ-ಬಾಳಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೆವ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಜೆವಣ್ ಪೊಟಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಕುಟ್ಮಾಸಾಂದ್ಯಾಂಮದ್ಲೊ ಬಾಂದ್ ರಾಕೊನ್ ವ್ಹರುಂಕ್‌ಯೀ ಘಟಾಯ್ ದಿತಾ.

ಹೆಂ ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಪಾಟ್‌ಥಳ್ ಹೆಂ-

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಖರ್ಚಿಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್‌ಯೀ ಧರ್ಮಾನ್ ದಾಢ್ ಘಾಲ್ಲಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾತ್. ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಕುಟ್ಮಾಸಂಗಿ ಬಸೊನ್, ಟಿವಿರ್ ಏಕ್ ಸಿನೆಮಾ ಪಳಂವ್ಚೆಂ ವಾ ಭೊಂವೊಂಕ್ ವೆಚೆಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ದಿಶ್ಟೆನ್ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯೆ ಭಲಾಯ್ಕೆದಿಶ್ಟೆನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮಾಯಾಮೊಗಾನ್ ಸಾರ‍್ಚ್ಯೊ ಅಸಲ್ಯೊ ಲ್ಹಾ-ಲ್ಹಾನ್ ಘಡಿಯೊ ಭಾಗೆಂವತ್ ವೊರಾಪ್ರಾಸ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಂಚೆರ್‌ಯೀ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ದಾಢ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ. ಜಮಾತ್, ಮಾಗ್ಣೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಘರ‍್ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್‌ಯೀ ಇಗರ್ಜೆಚಿಂಚ್ ಲಕ್ಷಣಾಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾತ್. ಪರ್ಗಾಂವಾಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯೆ ರಜೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ಕುಟ್ಮಾಸಾಂಗಾತಾ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಮನ್ಶಾಂ ಸಯ್ತ್ ನೊವೆನಾಂ, ರೆತಿರ‍್ಯೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಘುಡಾಂನಿ ಬಂದಿ ಜಾತಾತ್. ಅಸಲಿ ದಾಢ್ ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊನ್ ಸಂಭ್ರಮಿಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚೆರ್‌ಯೀ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್, ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಇಗರ್ಜೆಕಡೆಚ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಚೆಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ‍್ಚೆಂ ಫೆಶನ್ ಮತಿಂತ್ ದವರುನ್ ಹಾಂವ್ ಹೆಂ ಸಾಂಗ್ತೇ ಆಸಾಂ. ಹಾಕಾ ಕೊಣೀ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟಮ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಎಕಾ ಘರ‍್ಚ್ಯಾ ಪಾಕ್ಯಾಪಂದಾ ಬಸೊನ್ ಜೆವ್ತಾನಾ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಭೊಗಪ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಹೊಲಾಂನಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್‌ಚ್ ನಾ. ತೊ ಏಕ್ ಜಾತ್ರೊ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂಚ್.

ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಂತ್ ಸಯ್ರಿಂ-ಧಯ್ರಿಂ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಕಾವ್ಯೆಂ ಆಸಾ, ಜಿಣಿಯೆ ಅನ್ಭೋಗ್ ಆಸಾ, ಜಣ್‌ಪದ್ ಆಸಾ. ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ ದುರಾಂ, ಮಾತಿಯೆಚೊ ಗೂಣ್, ಹಿತ್ಲಾಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಪೂರಾ ಗಜಾಲಿ ಆಸ್ತಾತ್. ವಾ ಕೊಣಾಚಿಯ್ ಪಿಡಾ, ಭಲಾಯ್ಕಿ, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲ್ಯಾರ್ ಥಂಯ್ ಕೋಣ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಖಾಸ್‌ಪಣಾನ್ ಉಲಯ್ತ್? ವಯ್ಲ್ಯಾಬಾರ್ ಸರ್ವಾಂ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ದಿಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಸೂಕ್ಶಿಮಾಯೆನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೋಣ್ ಕೊಣಾಕೀ ಕಾಳ್ಜಾಥಾವ್ನ್ ಒಳ್ಕನಾ!

ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಶೆಂಚ್. ತೆಂ ಆಪುಟ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್. ದೋನ್ ಕಣಾಂ ಭಾತಾಂ ತಿಂ ದರ್ಯಾಪಲ್ತಡಿಚ್ಯಾಂಕ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ರೂಚ್ ವ್ಹರುನ್ ಪಾವಯ್ತಾತ್. ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಏಕ್ ಸಾಂದೊ ನಾ ತರ್ ಜೆವಣ್‌ಚ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಜಾತಾ! ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜೆವ್ಣಾಚೆಂ ಪ್ರಶ್ನ್ ನ್ಹಯ್, ಪ್ರಶ್ನ್ ಕುಟ್ಮಾಸಾಂದ್ಯಾಂಮದ್ಲ್ಯಾ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೆಂ. ದೆಕುನ್ ಮೀಸ್, ರಜಾರ್, ಕುಮ್ಗಾರ್ ವಾ ಹೆರ್ ಕಿತೇಂಯ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಆಸೊಂ, ಪುಣ್ ಕುಟ್ಮಾಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಫಕತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸಾಂದ್ಯಾಮದೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಖರ್ಚಿಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸಾಂದ್ಯಾಮದೆಂ ಮಾತ್ರ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಬೊಶಿಯೆಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ವೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಧರ್ಮಾನ್ ವಾ ತಾಕಾ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಕರಿನಾಯೆ.

ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಪಾಕ್ಯಾಭಿತರ್ ಫಕತ್ ನಾಟಾಕೀಯತಾ ಆಸ್ತಾ ಶಿವಾಯ್ ತೆಂ ಖಾಶ್ ಖಾಶೆಲೆಂಪಣ್ ದಿಸನಾ. ಧಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಪಳೆಯಾ- ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಮ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಂಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಮುಕೇಲ್ ಫೆಸ್ತಾಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮಾಂಚೆ ಮುಕೆಲಿ ಎಕೆಚ್ ವೆದಿರ್ ರಾವೊನ್ ಜೆವಣ್ ಸಂಭ್ರಮ್ತಾತ್. (ಧಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್-ಇಫ್ತಾರ್ ಮೇಳ್). ಪೂರಾಯ್ ಧರ್ಮಾಚೆ ಮುಕೆಲಿಚ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೆವ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ತಾಂಚೆ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಆಸಜೆ? ಪುಣ್ ಹೆಂ ಅಶೆಂ ಜಾತೇ ಆಸಾಗೀ? ತಾಂಚೆ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್ ಖಾಣಾಚೆರ್‌ಚ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ರಾಗ್ ಕಾಡ್ತಾತ್! ಅಸಲಿಂ ದಾಕವ್ಣೆಚಿಂ ಜೆವ್ಣಾಂ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಾ ರಾಜಕೀಯ್ ನಾಟಕ್ ಮಾತ್ರ್. ನೀಜ್ ಭಾವ್‌ಬಾಂದವ್ಪಣಾಚಿಂ ಜೆವ್ಣಾಂ ಚಡಾವತ್ ಖಾಸ್ಗೆಂನಿಂಚ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್ಮಾಚೊ ತೀರ್ಲ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಎಕಾ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ತೀರ್ಲ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಂತಪ್.

♣ ♣ ♣

ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಕೃಶಿಕಾಮಾಂತ್ ಸೆಜ್‌ಸಾಮಾರಾ ವಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮನ್ಶಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ತಾಲಿ. ಪುಣ್ ಶ್ಹೆರಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಘರ‍್ಚೆಂ ದಾರ್ ಸೆಜ್‌ಸಾಮಾರಾಕ್ ಬಂದ್ ಜಾಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿಲ್ಯಾ ಫ್ಲೆಟಾಂತ್ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚಿಚ್ ಸಾರ್ಕಿ ಒಳೊಕ್ ನಾತ್ಲೆಬರಿ ಜಾಲಿ. ಸವ್ಕಾಸ್ ಹಿಂ ದಾರಾಂ ಕುಟ್ಮಾಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್‌ಯೀ ಬಂದ್ ಜಾಲಿಂ. ಆಜ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಮುಳಾಂ ಘಟ್ ಕರಿಜೆ. ಕುಟ್ಮಾಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ತೊಂಡಾಂ ಪಳಯ್ಜೆ. ಸಾಂಗಾತಾ ವೇಳ್ ಖರ್ಚಿಜೆ. ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಸಿನೆಮಾಗೀ, ನಾಟಕ್‌ಗೀ ವಾ ಭೊಂವೊಂಕ್ ವೆಚೆಂ ಬರ‍್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಬರೆಂ. ತೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಫಕತ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ ರಜಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ ದೆವಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಯಾರ್ ಮಾಗಿರ್ ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಕುಟಮ್‌ಯೀ ನಾ, ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಮತಿಚಿ ಶಾಂತಿಯ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಜಾಯ್ತ್. ವಿಪ್ರೀತ್ ದೆವಾಸ್ಪಣಾವರ್ವಿಂ ಫಾಸ್ಳಾಲ್ಲಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂಯ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಆಸಾತ್! ಆನ್ಯೆಕೆ ವಾಟೆನ್ ಭುರ್ಗಿಂ-ಬಾಳಾಂ, ನಾತ್ರಾಂ ಸಂಗಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ವಿರಾರಾಯ್ ಭೊಗುನ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ದೆವಾಸ್ಪಣಾಕ್ ವೆಂಗ್‌ಲ್ಲಿಂ ಮಾಲ್ಘಡಿಂಯ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯೆ ಸರ್ವ್ ಪಿಡೆಂಚೆಂ ಮೂಳ್ ಪಣ್ಗಿಲ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕುಟ್ಮಾಜಿವಿತ್.

♣ ♣ ♣

ಆಜ್ ಆಮ್ಚೊ ಕಿತ್ಲೊಸೊ ಲೋಕ್ ಎಕ್ಸುರೊ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸಾ. ತಾಂಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಹಾಂಗಾ ಸೊಡ್ನ್ ಆಸಾ. ಗುಡೊ ಕೊಸ್ಳಾವ್ನ್, ಮಾತಿ ಪೆಟುನ್ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜ್ಹಾಲಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಭಯ್ಣಿಚೊ ರೋಸ್ ಸಂಭ್ರಮ್ತಾನಾ, ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ರೆಂವೆಗಾಂವಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ದುಕಾಂ ಪುಸ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾಚ್ಯಾ ಬೊಟಾಂಚಿ ಕಾಂಪ್ ಧರುನ್ ದವರುಂಕ್, ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉತ್ರಾಂವ್ಕ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯೇಯ್ ವೊವಿಯೆಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಗಲ್ಫ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ತಸಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಹೊಡ್ಯಾಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸ್ ನ್ಹಯ್. ತಾಣಿಂ ಇತ್ಲೆಂ ಜೊಡ್ಲೆಂ, ತಿತ್ಲೆಂ ಜೊಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಲೀಸ್. ಪುಣ್ ತಾಣಿಂ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾಕ್ ಮೋಲ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ವ್ಹಯ್ ಆಮಿ ತಾಂಕಾಂ ನವೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭಾತಾಕಣಾಂ ಧಾಡುನ್ ದಿತಾಂವ್. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಭಾತಾಪಾಟ್ಲಿ ಕಣ್ಶಿ ಫುಲೊಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಶೆತ್ ಉರವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಗಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಘಾಮಾಥೆಂಬ್ಯಾಂಚೊ ವಾಂಟೊಯ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಆಮಿ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರಿಜೆ.

♣ ♣ ♣

ಇತ್ಲೆಂ ಬರಯ್ತಾನಾ ಅಶಿ ಏಕ್ ಖಬರ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ: ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಾಯ್‌ವಂತಾಂಚ್ಯಾ ಆಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಟ್ರಿಪ್ ಆಯೋಜನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಟ್ರಿಪ್ಪಾಂತ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಆಸ್ರ್ಯಾಕ್ ವಚೊನ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂ ದೆಕ್ತಲೆಂ! ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಮದೆಂ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಖುದ್ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್! ತಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ನ್ ತುಜಿ ಮಾಂಯ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಗೆರ್ ರಾವೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಫಟ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲಿ ಖಂಯ್. ಆಜಿ ಆನಿ ನಾತ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ‍್ನ್ ರಡ್ಚ್ಯಾ ದೃಶ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಖಡ್ಪಾಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಮೇಣ್ ಕರಂವ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ವ್ಹಯ್, ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯೆ ಖಾಸ್ಗಿ ಬೊಶಿಯೆಂತ್ ಧರ್ಮಾನ್ ಹಾತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನುಜೊ; ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಆಬ್-ಮಾಂಯ್ ಆನಿ ನಾತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ನಾತ್ಯಾಕ್ ಕಾತರ್ ಮಾರ‍್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್‌ಯೀ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ!

♣ ♣ ♣

ಜೆವ್ಣಾಕ್‌ಯೀ ಏಕ್ ಧರ್ಮ್ ಆಸಾ; ಭುಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚೊ. ಜಿವಿತಾಕ್ ರೂಚ್ ದಿಂವ್ಚೊ. ಹ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಪೆಲ್ಯಾಕ್ ವಾಡ್ಚೆಂ. ಹ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಕ್ ಕುಟಮ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚೊ ತೀರ್ಲ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಯಾರ್ ಹರ‍್ಯೇಕ್ ಶಿತಾಕಣ್‌ಯೀ ಕುಮ್ಗಾರ್‌ಚ್, ನೀಸ್‌ಯೀ ತೀರ್ಥ್ಚ್. ಹೊ ಧರ್ಮ್ ಆಮಿ ಪಾಳ್ಯಾಂ. ಕಡಿಯೆಂತ್ ಭರ‍್ಶಿಲ್ಲಿಂ ಶಿತಾಂ ಉಂಡಿಯೆಂತ್ ಘೆತಾನಾ, ತ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಯಾಂ ಆನಿ ಬೊಶಿಯೆಂತ್ಲಿಂ ಶಿತಾಂ ಉಡಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಭುಕೆನ್ ವಳ್ವಳ್ತಲ್ಯಾಂಚಿಂ ತೊಂಡಾಂ ದೊಳ್ಯಾಂಫುಡೆಂ ಹಾಡ್ಯಾಂ.

ಸರ್ವಾಂಕ್ ರುಚಿಕ್ ಕಣ್ಶೆಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

► ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ತುಮಿ ಎದೊಳ್ ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾಚೊ ವರ್ಗಣ್ದಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್ ತರ್, ಆಜ್ ಚ್ ವರ್ಗಣ್ದಾರ್ ಜಾಯ್. ವರ್ಗಣಿ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ : ರು.500/- ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ : ರು.1,000/- ವರ್ಗಣಿ ಧಾಡುಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರ್

Account Name : ARSO
Account Type : Current Account
Account Number : 142000301000259
Bank : Vijaya Bank
Branch : Kankanady
IFSC Code : VIJB0001420

ಆರ್ಸೊ ದಫ್ತರ್ ವಿಳಾಸ್

ARSO
612 Fourth Floor , Kunil Complex
Bendorewell, Kankanady
Mangalore – 575 002

ಇ ಮೇಲ್

arsopaper@gmail.com

48% feel awesome. And how do you feel?
9 :thumbsup: Thumbs up
13 :heart: Love
0 :joy: Joy
26 :heart_eyes: Awesome
6 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !