ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲ್ಹಾನಾ ಭಾವಾಂಕ್

SikeramStory

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಸಾಂಗೊನ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ವಿರಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ಪರತ್ ತ್ಯಾಚ್ ಸವಾಲಾಂನಿ ಬುಡ್‌ಲ್ಲಿ.

“ಜೆಜುಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನೊ ಆಮಿ ಆಜ್ ನಿಯಾಳುಂಕ್ ಫಾವೊ. ಆಮ್ಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಆಮಿ ಭೊಂವಾರಿಂ ಘಾಲ್ಯಾಂ. ಸಬಾರ್ ದುಬ್ಳೆ ದಾಕ್ಟೆ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಸ್ತಾತ್. ಎಕಾ ವೆಳಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಕ್ ತೆ ಕಶ್ಟತಾತ್. ತಾಂಚಿ ಬಿರ್ಮತ್ ಆಮಿ ಪಾವ್ಯಾಂ. ಜೆಜುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲ್ಹಾನಾ ಭಾವಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ತುಮಿ ಕೆಲೆಂ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ತುಮಿ ಕೆಲೆಂ…”

ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಆವೇಶ್ ಭರ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್ತಾಲೊಂ- ’ಸೊಮಿಯಾ ಕೋಣ್ ತುಜೆ ಹೆ ಲ್ಹಾನ್ ಭಾವ್? ಮ್ಹಾಕಾ ದಾಕಯ್ ಸೊಮಿಯಾ…’. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎದೊಳ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್‌ ಯೀ ದಾಕಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ಪರತ್ ತೆಂಚ್ ಸವಾಲ್ ಮತಿಂತ್ ಉದೆಲೆಂ. ಮ್ಹಜಿಂ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸೊನ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂಚ್ ಬಸ್ಚ್ಯಾ ಜೆರಿನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಾಕಯ್ಲಿನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ವಾದಾಳ್ ಉಟ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ವಿವರ್ಸುನ್ಂಚ್ ವೆತಾಲೊ. ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ವಿರಾರ್ ಜಾತಾಲಿ.

ಮೀಸ್ ಆಖೇರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ವಿವಿಧ್ ಕಾಮಾಕ್ ಡೊನೇಶನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ವಾಚ್ತಾಲೊ. ಅದ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ನಾಂವಾಂ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ ದಾನಿಂಕ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಥರಾನ್ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಸಬಾರಾಂನಿ ದೋನ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. “ಹಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆರ್ ದೆವಾಚಿಂ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಮಾಗ್ತಾಂ”, ಆಖೇರ್ ಕೆಲೆಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್. ಡೊನೇಶನ್ ದೀವ್ನ್ ದೆವಾಚಿಂ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಘೆಂವ್ಚೆ ಹೆ ಕೋಣ್ ಜ಼ಾವ್ಯೆತ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆಇತ್ಲ್ಯಾಕ್, ’ಸೊಮಿಯಾ ಹೆ ತುಜೆ ವ್ಹಡ್ ಭಾವ್‌ಗೀ?’

ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಸೊಮಿಯಾಚೆ ಭಾವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆ. ಥೊಡೆ ಘರಾ ವಚೊಂಕ್ ಆಮ್ಸರ್ತಾಲೆ. ಡೊನೇಶನ್ ದಿಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ತೊಂಡಾರ್ ಅಂಬೊರ್ ಪಿಕೊ ಹಾಸೊ ಘೆವುನ್ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಪಳೆತಾಲೆ. ಆಪ್ಲಿ ನವಿಚ್ ಗಾಡಿ ಹಾಡುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪೀಟರಾಬ್ ಕೋಣ್ ಗಾಡಿಯೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿಚಾರ್ತಾಗಿ ಮ್ಹಣ್ ರಾಕ್ತಾಲೊ. ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕುಶಿಕ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಥೊಡೆ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆಚ್ ಕಶ್ಟ್ ಸುಖ್ ಉಲಯ್ತಾಲೆ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಶಿಣ್ ಮಾರಿಯಾ ಆಪ್ಲಿ ನವಿ ಸಾಡಿ ದಾಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಗುಡ್ ಮೋರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಪುರಾ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ ಜಾಲೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚಿ ಗರ್ಜ್‌ಯೀ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಸಂಗಿ ಚಲೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹೆರಿಚೆ ಪತಿಣ್ ಜೆಸಿಂತಾಕ್ ದೆಕ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ತಡ್ವಾಲೆಂನಾ. ಭೊರಾಧಿಕ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಕಾಲಾಗಿಂ ಯೆತಾನಾ ಡಾ. ಫರಾಯಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಲೊ. “ಕಸೊ ಆಸಾಯ್ ಲಾನಾ ಭಾವಾ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಂದಾರ್ ಹಾತ್ ದವರುನ್. ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಕಿತೆಂ ಚಲ್ತಾ ತೆಂ ನಿಖರ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಡಾ. ಫರಾಯಸಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಹಾಸೊ ದೀವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಚಾಲು ಕೆಲಿ.

♦ ♦ ♦

ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ… ತೊ ಏಕ್ ಆಯ್ತಾರ್. ಮಿಸಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಡಾ. ಫರಾಯಸಾಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಫೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ.

“ಗುಡ್ ಮೋರ್ನಿಂಗ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಡಾ. ಫರಾಯಸ್ “ಏಕ್ ಗಜಾಲ್

ಜಾಣಾಂಯ್ಗಿ? ಕಾಲ್ ರಾತಿಂ ರಿಕ್ಷಾಚ್ಯಾ ಹೆರಿಕ್ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಜಾಲಾಂ… ಸೀರಿಯಸ್ ಆಸಾ ಖಂಯ್…”

“ಹೊ!” ಘಡಿಭರ್ ವಿಚಲಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಘುಸ್ಪಡ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್. “ಮೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ವಚೊನ್ ಯೆವ್ಯಾಂ” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ.

ಮಿಸಾವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ಹೆರಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಚಿಂತಾಲಿ. ’ದೆವಾ ತಾಕಾ ರಾಕ್’ ಮಾಗ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆಇತ್ಲ್ಯಾಕ್.

ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

“ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನೊ ಆನಿ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್. “ಆಯ್ಚೊ ವಾಂಜೆಲ್ ತುಮಿ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾಲಾ ತರ್ ಏಕ್ ನವೊ ಉಪಾದೆಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾ. ಜೆಜುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ’ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲಾನಾಭಾವಾಂಕ್ ತುಮಿ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ತುಮಿ ಕೆಲೆಂ…’”. ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೆಂ ಏಕ್ ಕೀರ‍್ಣ್ ಉದೆಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ’ದೆವಾ ಹೆಂ ಜರ್ ಸತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ಹೆರಿಚ್ಯೆ ಮಜತೆಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಬರಿ ಬೂದ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾರಾಂಕ್ ದೀ’ ಮಾಗ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ದೆವಾಲಾಗಿಂ.

ಹೆರಿಕ್ ಹಾಂವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಒಳ್ಕಾತಾಲೊಂ.

ಹೆರಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರಾಯ್ವರಾಂಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ. ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆರಿಚೊ ಬಾಪಯ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೊ. ಆವಯ್ ಪ್ರಾಯ್ವಂತ್ ಘರಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪಾಂಚ್ವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲೊ ಹೆರಿ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಕುಲಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರಾಯ್ವರ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಸಂಗಿ ಏಕ್ ಕಶ್ಟಿ ಜೀವನ್ ಸಾರ್ಚೊ ಹೆರಿ ದೀಸ್ ರಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಖಾತಿರ್ ರಿಕ್ಷಾ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ತಾಲೊ. ಸಕ್ಕಡ್‌ಯೀ ತಾಕಾ ಮೊಗಾಚೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಗರ್ಜೆಕ್ ಹೆರಿಚಿ ರಿಕ್ಷಾ ಪಾವ್ತಾಲಿಚ್.

ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಸಬಾರ್ ಲೋಕ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಕುಡ್ಸಾಲ್ಲೊ. ಹೆರಿಕ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಂತ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಭಿತರ್ ವೆಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ನಾತ್ಲಿ ತರಿ ಡಾ. ಫರಾಯಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ಭಿತರ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಹೆರಿಕ್ ದೆಕ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಘಾಮ್ ಸುಟ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ವಿದ್ರೂಪ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಕ್ಲೆಕ್ ಬೇಂಡೇಜ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ಮುಸ್ಕಾರ್ ಭೆತುನ್ ದೋನ್ ದಾಂತ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ಪಾಂಯ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಹಾತ್ ಫ್ರೇಕ್ಚರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆವ್ಘಡಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾಕ್ ರಿಕ್ಷಾಚ್ಯಾ ಹೇಂಡಲಾವಯ್ರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆರಿಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ಲಿ ಆಣ್ಕಿಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಆಂಗಾರ್ ಘಾಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಉಲಂವ್ಕ್ ಅಶಕ್ತ್ ಹೆರಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದುಕಾಂ ಭರ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಂದಾರ್ ಹಾತ್ ದವರ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ವಾ ದಾಕ್ತೆರ್ ಫರಾಯಸಾಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಸುಟ್ಲಿನಾಂತ್. ವಿಚಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಚಾರ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಓಪೆರೇಷನಾಂಚಿ ಗರ್ಜ಼್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪಾಂಯಾಕ್ ರೋಡ್ ಘಾಲಿಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ದೋನ್ ಲಾಖ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಖರ್ಚ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದೇವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಮಿ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಒಳ್ಕಿಚಿಂ ಸಬಾರ್ ತೊಂಡಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಲಿಂ.

ನಿರ್ಜೀವ್ ತೋಂಡ್ ಘೆವುನ್ ಬಾಂಕಾರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜೆಸಿಂತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಹುಸ್ಕಾರ್ಲೆಂ. “ದಾಟ್ಟು” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಘಟ್ಟ್ ಧರುನ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಉತ್ರಾಂ ಸುಟ್ಲಿಂನಾಂತ್. ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂನಿ ತಾಕಾ ವೆಡೊ ಘಾಲ್ಲೊ. ಲಾಗಿಂಚ್ ತಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಬಸೊನ್ ರಡ್ಚೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ ಕರ್ಗಾಲ್ಲೆಂ ’ದೆವಾ ದುರ್ಬಳ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಅಬಲಾಂಥಂಯ್‌ ಅಸಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ತಾಯ್?’ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾಲಾಗಿಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾನ್ ಮಾಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಲಿನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಪಯ್ಶೆ ಕಾಡುನ್ ಜೆಸಿಂತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಚೆಪ್ಲೆ. “ತುಂ ಭಿಯೆನಾಕಾ ದೇವ್ ಆಸಾ” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ, “ಹಾಂವ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಮೆಳ್ತಾಂ”.

SSStory01

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಹಾಂವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರಾ ರ್ಶಿಂ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಂ. ‘ಹೆರಿಸರ್ಶಿಂ ಗೆಲ್ಲೊಯೀಗಿ? ಕಸೊ ಆಸಾ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ವಿಗಾರಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಗಜಾಲ್ ವಿವರ್ಸಿಲಿ. ವಿಗಾರಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಮಾಹೆತ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿ ತೊ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ’ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಕರಿಯೆತ್?

“ಆಮಿ ಖಂಡಿತ್ ತಾಚೆಖಾತಿರ್ ಮಾಗಜೆ. ಪೊರ್ವಾಂ ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ದೊನೀ ಮಿಸಾಂಚೆಂರ್ ಹಾಂವ್ ಮಾಗಯ್ತೊಲೊಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ವಿಗಾರ್. “ಫಾದರ್” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ’ಲೊಕಾಕಡ್ಚೆಂ ದಾನ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ಯಾಂ ಆನಿ ಕುಮಕ್ ದಿವ್ಯಾಂ”. “ಖಂಡಿತ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ವಿಗಾರ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಹಾಂವೆಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚಿ ಭೆಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಡಾ. ಫರಾಯಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಸಂಗಿ ಮ್ಹಜೆಸಂಗಿ ವಿಚಾರ್ ಕರುನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತಾಲೊ.

ಹೆರಿಚ್ಯಾ ರಿಕ್ಷಾಕ್ ರಾತಿಂ ಧಾಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ ವಾಹನ್ ದೀಸ್ ಉಜ್ವಾಡ್ಚಾ ಫುಡೆಂ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಸರ್ವಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ವಾಹನಾಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತರಿ ಕೊಣೀ ಖಬರ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ವಿಗಾರಾಕಡೆ ತ್ಯಾ ವಿಶಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ವಿಗಾರಾನ್ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಂ- “ತೆಂ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್. ಪೊಲಿಸ್ ಪಳೆಯ್ತೆಲೆ. ಕಾನೂನಾಕ್ ಸಂಭಂದಿತ್ ವಿಶಯ್ ನಹಿಂಗಿ? ಕೊಣೆಂಯೀ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯೆತ್?”. ಖಂಡಿತ್! ಕಿತೆಂಯೀ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ವಾಹನಾಚೊ ಮಾಲಕ್ ಫಿಲಿಪ್ ಕೊರೆಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ಲೊ ಗ್ರೆಸ್ತ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಫುಡ್ಲೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಸದಾಂಚೆಪರಿಂ ಮಿಸಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಆಖ್ರೇಕ್ ವಿಗಾರಾನ್ ತಿಳ್ಸೊಣೆಂತ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ: ’ಮೊಗಾಚಾನೊ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಹೆರಿ ಆವ್ಘಡಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲಾ. ತಾಚ್ಯಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ಶುಶ್ರೂಶೆಚೊ ಖರ್ಚ್ ಚಡುಣೆಂ ದೋನ್ ಲಾಖಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವತಾ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಎದೊಳ್ಚ್ ದೋನ್ ಅಪೊರೇಷನಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಆನಿಕೀ ಸಬಾರ್ ಖರ್ಚ್ ಆಸ್ತೊಲೊ. ತುಮ್ಚ್ಯೆ ಕುಮ್ಕೆಚೊ ಹಾತ್ ತುಮಿ ದೀಜೆ. ಹೆರಿ ಸಬಾರಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲಾ ತೆಂ ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್. ತುಮ್ಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮಕ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಹೆರಿಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚಿ ಖಂಡಿತ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಹೆರಿಚ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಮಾಗ್ಯಾಂ’. ವಿಗಾರಾನ್ ತೀನ್ ನಮಾನ್ ಮರಿಯೊ ಮಾಗಯಿಲ್ಲ್ಯೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುಂದರ್ಸಿಲಾಗ್ಲೊ ವಿಗಾರ್, ’ಆತಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ತುಮ್ಚೆಕಡೆ ದೋನ್ ಸಬ್ದ್ ಉಲಯ್ತೊಲೊ’

ಆಲ್ತಾರಿದೆಗೆಚ್ಯೆ ವೆದಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಶ್ ಹೆನ್ರಿಯಾಬ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ: “ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನೊ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ, “ತುಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಪೆಕ್ಶಿತಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್‌ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಾವಿಸ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷೆಚಿಂ 25 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಯ್ತೊಲೊ ಆನಿ ಹೊ ಸಂಧರ್ಬ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ಆಚರಣ್ ಕರುನ್ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಪಾಟಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚಿ ಆಶಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಆಮಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಮುಕಾರ್ ಕಳಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಿಗಾರಾನ್ ಹೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಸರಳ್ ರಿತಿನ್ ಚಲಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಅಶಾ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಯಾ ತರಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಸಾಂಗಾತಿ ತಿ ಆಚರ್ಸಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಂಚಿ ಆಶಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಖರ್ಚ್ ಆಮಿ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲಾ. ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಕುಮಕ್ ಭಾಸಾಯ್ಲ್ಯಾ. ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯೆ ಖುಶೆಪರ್ಮಾಣೆ ದಿವ್ಯೆತ್. ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಚೆರ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಇತ್ಲಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಠರಾಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾಮುಕಾಂತ್ರ್ ತಿ ತುಮಿ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚಿ. ಖುಶೆನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಐವಜ್ ಆಮಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾಂನಿ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ತಿಳ್ಶಿತೆಲ್ಯಾಂವ್”.

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಮೀಸ್ ಆಖೇರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಥಂಯ್ಚ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವೊನ್ ಉಲಯ್ತಾಲಿಂ. ’ಬಿರ್ಮತ್ ಹೆರಿ. ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸಾತ್‌ಮೂ? ತೆಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಪಾಪ್ ಗೊರುಂಚ್” ಮ್ಹಣ್ತಾಲಿ ಮಿನ್ನಾಬಾಯ್. “ಕಾಂಯ್ ತರಿ ಕುಮಕ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ? ಹರ್ಯೆಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಕಾಂಯ್ ಆಸ್ತಚ್. ಪರ್ತುನ್ ಆತಾಂ ಜುಬ್ಲೆವಾಕ್ ದೀಜೆ. ಆಮಿ ದೀವ್ನ್ ಥಕೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್” ಮಿನ್ನಾಬಾಯೆಚೊ ಘೊವ್ ಪಾವ್ಲಾಬ್ ಗಾಂವಾಂತ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಬಿಳ್ಡರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ.

“ರಾತಿಕ್ ಕಾಂಯ್ ಟಾಯ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಧಾಡಾಯ್ಲಾಂ ದಿಸ್ತಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ರಿಟಾಬಾಯ್. ಸ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ನವೆಂ ಹೊಕಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರೀಟಾಬಾಯೆಕ್ ಹೆರಿಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ತೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಘೊವಾಕಡೆ ಮಸ್ಕತಾಂತ್ ಜೊಡ್ ಲ್ಲೆ ದರಬಸ್ತ್ ಪಯ್ಶೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾರಾರ್‌ಚ್ ಭೊಂವ್ಚ್ಯಾ ರೀಟಾಬಾಯೆಕ್ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರಾಯ್ವರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಂಟಾಳೊಚ್ ಯೆತಾಲೊ. ತಿಚ್ಯೆ ನದ್ರೆಂತ್ ರಿಕ್ಷಾ ಚಲಂವ್ಚೆ ಪೂರಾ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನಿ ಅಶಿಕ್ಪಿ.

“ನಾ ಸಾಯ್ಬಿಣೆ, ತಾಕಾ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ನಾ” ವಕಾಲಾತ್ ಕೆಲಿ ಸಿಬಲಾನ್, “ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಒಳ್ಕಾತಾಂ. ಕಾಂಯ್ ತರಿ ಕುಮಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದಿವ್ಯಾಂ ನಾಂ ತರ್ ಭೆಶ್ಟೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ?”.

“ತುಂ ವೊಗೆಚ್ ರಾವ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ” ಮ್ಹಳೆಂ ಫಿಲೊಮೆನಾ ಬಾಯೆನ್, “ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ರಿಕ್ಷಾ ಆದಾಳ್ತಾ. ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಉಪಾಶೆಂ ರಾವಾಜೆ ಪಡಾತ್”. ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ವಿಭಿನ್ನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ’ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್ ಸರ್ವ್ ಮೊಗಾಚೆ ಭಾವ್ ಆನಿ ಭಯ್ಣಿ’ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಕಾಂಠಾಳೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಜಾತ್ ಕಾತ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರಾಯ್ವರಾಂನಿ ಧಾ ಹಜಾರಾಂವಯ್ರ್ ದುಡು ಜಮೊ ಕರುನ್ ಹೆರಿಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಖಾತಿರ್ ದಿಲ್ಲೆ. ಡಾ. ಫರಾಯೆಸಾನ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಯೀ ಕಳನಾಶೆಂ ತಾಚಿ ಕುಮಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ತಶೆಂಚ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ಮಾರ್ಗ್ ದರ್ಶನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಬೊಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಸಿಂತಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆವ್ನ್ ಮಜತ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಹೆರಿಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸೆಜಾರ್ಯಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜೆವಣ್ ದೀವ್ನ್ ಇಸ್ಕಾಲಾಕ್ ಧಾಡ್ಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ಜೆಸಿಂತಾಚೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಪೂರಾ ಬೇಂಕಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಕೊಣಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದೇವ್ ಪಾವ್ತಾ ಖಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ಸಾಂಗ್ಣೆಕ್ ತಾಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಸೊಮಿಯಾಚೆ ಲ್ಹಾನ್ ಭಾವ್ ಹೆರಿಚ್ಯಾ ಆವ್ಘಡಾವಯ್ರ್ ದೂಕ್ಫ಼್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಸೊಮಿಯಾಚೆ ವ್ಹಡ್ಲೆ ಭಾವ್..?

ತ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರಾಯ್ವರಾಂಚೊ ಏಕ್ ನಿಯೋಗ್ ಆವ್ಘಡಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಹನಾಚೊ ಮಾಲಕ್‌ ಫಿಲಿಪ್ ಕೊರೆಯಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ತೆಂ ವಾಹನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಒಪ್ಪೊಂಕ್ ತಾಣೆ ನಿರಾಕರ್ಸಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿ ದೇಣ್ಗಿ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಂಯ್ಶಿ ರುಪಯ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೊ ನಿಯೋಗ್ ಪೋಲಿಸ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾಕ್ ಭೆಟ್‌ಲ್ಲೊ. ನಿಯೋಗಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಶಾನ್ ವಾರ್ಜಿಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಇನ್ಸುರೆನ್ಸಾಥಾವ್ನ್ ಪುಣಿ ಕಾಂಯ್ ಮೆಳ್ಚೆಪರಿಂ ಕರುಂಕ್ ದರ್ಖಾಸ್ತ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಪೊಲಿಸ್ ಪೊಲಿಸ್‌ಚ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಲಹಾ ಸೂಚನಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಆಮಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಘೆತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಾಪ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ. ಭೊರಾಧಿಕ್ ಮನಾನ್ ಸರ್ವ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಆವ್ಘಡಾವಯ್ರ್ ಪೊಲಿಸಾನಿ ’ಹಿಟ್ ಏಂಡ್ ರನ್’ ಕೇಸ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲಿ.

ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಪರತ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಹೆರಿಖಾತಿರ್ ಮಾಗಯಿಲ್ಲೆಂ. ಸೊಮಿಯಾಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನಾ ಭಾವಾಕ್ ಕುಮ್ಕೆಚೊ ಹಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆನ್ರಿಯಾಬ್ ವೆದಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

SSStory03

“ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನೊ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹೆನ್ರಿಯಾಬ್, “ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಕಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್ ವಿಗಾರಾಚ್ಯಾ ಜುಬ್ಲೆವಾಬಾಬ್ತಿನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ದಾನ್ ಅಶೆಂ ಆಸಾ- ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫಿಲಿಪ್ ಕೊರೆಯಾ ಆನಿ ಕುಟಮ್ ಏಕ್ ಲಾಖ್ ರುಪಯ್. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಂಡಿಸ್ ಅನಿ ಕುಟಮ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಿರಿಲ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಆನಿ ಕುಟಮ್ ಚಾಳಿಸ್ ಹಜಾರ್…”. ಮ್ಹಜೆ ಕಾನ್ಪೆ ಬಂದ್ ಜಾಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿಂ ಸಾತ್ ಆಟ್ ನಾಂವಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲಿಂನಾಂತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಹಫ಼್ತ್ಯಾಂತ್ ಚ್ ಚಡುಣೆ ದೋನ್ ಲಾಖ್ ಸಂಗ್ರಹ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಮುಂದರ್ಸುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹೆನ್ರಿಯಾಬ್, “ಫಿರ್ಗಜ್ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಚ್ಯಾ ನಿರ್ಣಯಾಪರ್ಮಾಣೆ ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಠರಾಯ್ಲಾಂ. ಮನ್ಶಾಜಿಣಿಯೆಕ್ ಅಸಲೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಪ್ರೂಪ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ನುಜೊ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ದಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಸಹಕರ್ಸಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ವಿನತಿ”.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ಭೆಟೊನ್ ಹೆರಿಚ್ಯಾ ಬಾಭ್ತಿನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಂತಿಗೆ ವಿಶಾಂತ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊಂ. “ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ದಿಲ್ಯಾತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಗಾರಾನ್, “ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಪಟ್ಟಿ ಕರುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಪಯ್ಶೆ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ನ್ಹಯ್ಗೀ? ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಕೊಣಾಕ್ ಪಡೊನ್ ಗೆಲಾಂ ಆಜ್ ಕಾಲ್? ಹರ್ ಎಕ್ಲೊಯ್ ಸ್ವಾರ್ಥಿ…” ವಿಗಾರ್ ಉಲವ್ನ್ಂಚ್ ವೆತಾನಾ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ಮತಿಂತ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಸಾಂಗ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತರೀ ಸೈರಾಣ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ.

ತ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಒಪರೇಷನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆರಿ ಕಠೀಣ್ ನಿತ್ರಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಅಸ್ಕತ್ ಹಾತಾಂತ್ ಹೆರಿನ್ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಧರ್ಲೊ. “ಕಶೆಂ ಪುಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಂಚಯ್” ಸುಸ್ಕಾರ್ಲೊ ತೊ, “ತುಜೆಂ ರೂಣ್ ಹಾಂವ್ ಘೊಳೊನ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ತಾಂ”. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಸ್ಕತ್ ಸೈಂಬಾನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಝುಲುಮ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲೊ ದುಕಾಂಚೊ ಕಾಟ್ ತುಟ್ತಾನಾ ಉತ್ರಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನಾತ್ಲಿಂ ತರಿ, ಮ್ಹಜ್ಯೆ ತಾಂಕಿಭಿತರ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ ಹಾಂವೆಂ ಹೆರಿಕ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಸಗ್ಳೆಂಚ್ ಗಳೊನ್‌ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಸಿಂತಾಚ್ಯಾ ಖಾಂದಾರ್ ಹಾತ್ ದವರುನ್ ಭರ್ವಸೊ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಚಿಂ ದುಕಾಂ ದೆಕೊನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಧಯ್ರ್ ಚುಕ್ತಾಲೆಂ.

ಮತಿಂತ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೆ ತಳ್ಮಳೆ ಘೆವ್ನ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಡಾ. ಫರಾಯಸಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಭೆಟ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಸಬಾರ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂಥಾವ್ನ್ ದುಡ್ವಾಚಿ ಮಜತ್ ಘೆವ್ನ್ ತಿ ಹೆರಿಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲಿ. “ಮ್ಹಜೆವರ್ವಿಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪೂರಾ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಹಾಂವ್ ಕರ್ತಾಂ. ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ?” ವಯ್ರ್ ಹಾತ್ ದಾಕವ್ನ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹೆರಿಚಿ ಖಬರ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ತೊ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಪಳೆತಾ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತರಿ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಸೊಮಿ ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪೂರಾ ಪಾತಿಯೆಣಿ ತಾಚೆರ್‌ಚ್ ದವ್ರಿಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನಾ ಭಾವಾಂವಿಶಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೊಮಿಯಾನ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ವ್ಹಡಾ ಭಾವಾಂವಿಶಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಣಿಯಾರಾಂಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಗಾರಾಚ್ಯಾ ಜುಬ್ಲೆವಾವಿಶಾಂತ್ ಆಮಿ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ದುಡ್ವಾಚಿ ರಾಸ್‌ಚ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಯೆತಾ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಡಾ. ಫರಾಯೆಸ್ ವಿಚಲಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತರಿ ಅಸಹಾಯೆಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಯ್ರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ’ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ದೇವ್ಚ್ ಗತ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ?’ ತಾಣೆಂ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾನಿ ಹೆರಿಕ್ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ವಿಗಾರಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಚಡುಣೆ ಸಾಡೆ ಸ ಹಜಾರ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೆ. ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಶೆಂಭರ್ ವ ಪನ್ನಾಸ್, ತಾಂತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಂಕಿಪರ್ಮಾಣೆ ದಿಲ್ಲೆ. ತರಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ ಚ್ ಎಕಾ ವ್ಹಡಾ ಭಾವಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ತಾಂತುಂ ನಾತ್ ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲೊಂನಾ. ಬಿರ್ಮತ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿತೆಲೆ ತೆ? ತಾಂಕಾಯ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಬಾಳಾಂ ನಾಂತ್ಗಿ? ಆನಿ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರಾಯ್ವರ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆವ್ಘಡ್ ಕರುನ್ ಘೆತ್ ತರ್ ಕೊಣಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ? ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಸವಾಲ್.

ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಹೆರಿಚ್ಯಾ ಆವ್ಘಡಾವಿಶಿಂ ವಿಸ್ರೊನ್ಂಚ್ ಗೆಲ್ಲೆಬರಿ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ವೇದಾಂತ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಆನಿ ಸಬ್ದಾನಿ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪಣಾಚಿ ಗ್ರೆಸ್ತ್ ಕಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಹೆರಿಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಸಾಂತ್ವನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಧಯ್ರ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಡಾ. ಫರಾಯೆಸಾಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಕೊಣಿಯೀ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ.

ವಿಗಾರಾಚ್ಯಾ ಜುಬ್ಲೆವಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಭರಾನ್ ಚಲ್ತಾಲಿ. ಲೊಕಾಚೆಂ ಬರೆಂ ಆನಿ ಉದಾರ್ ಮನ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ್ ರಿತಿನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಥಾವ್ನ್ ದಾನ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ.

SSStory02ತ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಜುಬ್ಲೆವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ದಾನ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಂಗಾರ್ ಸಿರ್ಕೊ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ ಅನುಭವ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ದೋನ್ ಲಾಖ್ ಅಂದಾಜ್ ಖರ್ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆ ಚಾರ್ ಲಾಖಾಂವಯ್ರ್ ದಾನ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ವಿಗಾರಾನ್ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯಿಲ್ಲೊ. “ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನೊ” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆಂ, “ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ತುಮಿ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಪಳೆತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಭರೊನ್ ಯೆತಾ. ಹಾಂವ್ ಹಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸೊಡುನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ತುಮ್ಕಾಂ ವಿಸರ್ಚೊನಾ. ಖರ್ಚ್ ಕಾಡುನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಹಾಂವ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂ ಆನಿ ಆನಾಥಾಂಕ್ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ವಾಪರ್ತೊಲೊಂ”. ಮ್ಹಜೆ ಕೇಸ್ ಪಿಂಜುನ್ ಬೊಬಾಟ್ಯಾಂತಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೊಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ವಿಗಾರಾಕ್‌ಯೀ ಸೊಮಿಯಾಚೊ ವ್ಹಡ್ ಭಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಡ್ತಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೊಂ. ನಾ ತರ್ ಹೆರಿವಿಶಾಂತ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ತೊ ವಿಸರ್ತೊನಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಆಧಾರ್‌ಯೀ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತ್ಯಾ ಸಾಡೆ ಸ ಹಜಾರ್ ರುಪಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೇವಲ್ ದೊನ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ಕೊಣೇಂಗಿ ದಿಲ್ಲೆ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾಂನಿ ಹೆರಿವಿಶಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಣಿ ಕರ್ಚಿ ವಿಗಾರಾನ್ ರಾವಯಿಲ್ಲಿ.

ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಜುಬ್ಲೆವಾಕ್ ಭರಾನ್ ತಯಾರಿ ಜಾತಾಲಿ. ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಜೆವಣ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪರಿಸರ್ ಸುಂರ್ಗಾರಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಇಗರ್ಜೆಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮೈದಾನಾಚೆರ್ ಬ್ಯಾನರಾಂ ಉಮ್ಕಾಳ್ತಾಲಿಂ. ಇಂದಾತಾಳೆ ಸೊಬ್ತಾಲೆ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಶ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಿ ಸಾಂದೆ ಆಪುಣ್ ಮುಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆಣೆ ಹೆಣೆ ಧಾಂವ್ತಾಲೆ. ವಿಸಾಂವಯ್ರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಚಿ ಸಹ ಭೆಟವ್ಣಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಗಾಯನ್, ವಾಚ್ಪಾಂ, ಭಾವಾಡ್ತಾಚಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂಚೆಂ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಥರಾನ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ವಾಡ್ಯಾವಾರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಾಂಟುನ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಸಕಾಳಿಂ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮೀಸ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಗಾರಾಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಆನಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡೆಂ ಮನೊರಂಜನ್ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆಂ ದನ್ಪಾರಾಂಚೆಂ ದುಕ್ರಾಮಾಸಾಚೆಂ ಜೆವಣ್- ಅಶೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂಚೊ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ಕರುಂಕ್ ಸೊಮಿಯಾಚೆ ಸರ್ವ್ ವ್ಹಡ್ ಭಾವ್ ಹಾತಾಕ್ ಹಾತ್ ಮೆಳವ್ನ್ ತಯಾರಿ ಕರ್ತಾಲೆ.

ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ವಳ್ವಳ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನಾ ಭಾವಾವಿಶಾಂತ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಯೀ ಫುರ್ಸತ್‌ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.

ತ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜೆಸಿಂತಾಚೆಂ ಫೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಲಾಗಿಂ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಹೆರಿಚಿ ಪರಿಸ್ಟಿತಿ ಗಂಭೀರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಜೆಸಿಂತಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತಾಣೆ ಆಶಾ ಸಾಂಡ್‌ಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ಜೆ. ತೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಲಯ್ಲೆಂನಾ.

ಕಿತೆಂಗಿ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ- “ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಸಾಡೆ ಸ ಹಜಾರ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ತುಕಾ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್‌ಗಿ?”

“ನಾ ದಾಟ್ಟು” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ, “ಹಾಂವೆಂ ತಾಚಿ ಆಶಾ ಮತಿಂತ್ ದವರುಂಕ್ ನಾ”. ವೆಗಾನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುನ್ ಮುಕಾರ್ ವೆಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ನರ್ಸಾನ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ. ಐಸಿಯುಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ನಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ನರ್ಸ್. ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಡಾ. ಫರಾಯೆಸಾಚೆಂ ನಂಬರ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿದೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಸಕಾಳಿಂ ಹಾಂವ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಲಾಗಿಂಯೀ ಗೆಲೊಂನಾ. ಮತಿಂತ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ವಿಧ್ವಂಸಕ್ ರೂಪ್ ಘೆತಾಲಿ. ಸಾಂಜೆಚಿಂ ಚಾರ್ ವೊರಾಂ ಜಾತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ ತಡ್ವಾಲೆಂನಾ. ಬಾಯ್ಕ್ ವ್ಹರುನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಮುಕಾರ್ ರಾವಯ್ತಾನಾ ಭೊರಾಧಿಕ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಡಾ. ಫರಾಯೆಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಲೊ. ’ಹೆರಿಚೆಂ ಮುಗ್ದಾಲೆಂ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ದೆಂವೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿಂ.

ದಾಕ್ತೆರಾಂಕ್‌ಯೀ ಕಾಳಿಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ದುಕಾಂನಿ ರುಜು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆವೇಶಾನ್ ಹಾಂವ್ ಇಗರ್ಜೆಲಾಗಿಂ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಸಬಾರ್ ಭಾವ್ ತೆಣೆ ಹೆಣೆ ವಾವುರ್ತಾಲೆ. ತೆ ವ್ಹಡ್ ಭಾವ್ ಗಿ ವ್ ಲ್ಹಾನ್ ತೆಂ ತಜ್ವೀಜ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ. ’ಹೆರಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾ’ ಬೊಬಾಟ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ದೆಕೊನ್. ಏಕ್ ಘಡಿಭರ್ ಭೀಕರ್ ಮೌನ್ ಥಂಯ್ ರಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಸರ್ವ್ ಸ್ಥಬ್ದ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ವಿಗಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ದೆಕ್ತಾಲೊ. “ಹೆರಿ ಸರ್ಲಾ ತಾಚೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಸಾಕಾಳಿಂ ಧಾ ವೊರಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ” ಘುಸ್ಪಡ್ಲೊಲೊ ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ಹೆನ್ರಿಯಾಬ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೆ. “ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸಾ ನ್ಹಯ್ಗೀ? ಸಾಂಜೆರ್ ದವರ್ಯಾಂ ಜಾಯ್ನಾಂಗಿ?” ವಿನಮ್ರತೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ವಿಗಾರಾನ್. ಹಾಂವೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚೆಪಯ್ಲೆಂಚ್ ವೆಗಾನ್ ಬಿತರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಗಾರಾನ್‌ ಹಾತಾಂತ್ ಏಕ್ ಕವರ್ ಹಾಡುನ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ದಿಲೆಂ, “ಹಾಂವ್ ದೂಕ್ ಪಾವ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ, “ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾ’ದಿಂ ಹಾಂವ್ ಹೆರಿಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಹೆರಿಚ್ಯೆ ಪತಿಣೆಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್”.

“ತಾಚಿ ಕಾಂಯ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ” ಪರತ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್, “ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಜುಬ್ಲೆವಾಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ದವರಾ” ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಬಾಯ್ಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೊ ಜುಬ್ಲೆವ್ ವಿಜ್ರಂಬಣೆನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತರ್ ತ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಪಂಚ್ವೇಸ್ ತೀಸ್ ಜಣ್ ಹೆರಿಚ್ಯಾ ಮರ್ನಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೆ.

♦ ♦ ♦

ಆಜ್ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಮತಿಂತ್ ಯೆತಾನಾ ಪರತ್ ಮ್ಹಜೆ ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಲೆ. ಮೊರ್ನಾಚ್ಯೆ ಪೆಟೆಂತ್ ಹೆರಿಚಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ತ್ಯಾ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿವಯ್ರ್ ಇಗರ್ಜೆಭಾಯ್ರ್ ರಾಸ್ ಪಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಶಿಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಗುಲೊಬ್ ದವರುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ- ’ಆದೇವ್ಸ್ ಸೊಮಿಯಾಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನಾ ಭಾವಾ. ತುಂ ಸೊಮಿಯಾಸವೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ತುಜ್ಯಾ ವ್ಹಡಾ ಭಾವಾಂಖಾತಿರ್ ಅಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗ್’.

► ಶಿಕೆರಾಮ್, ಸುರತ್ಕಲ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

2 comments

  1. Maxi Katipalla/Kuwait/Udupi

    A good example for everyone who like to help each other.

  2. Kumar Fernandes

    it is our society and culture.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.