ಬಾಬಾಚಿಂ ಭಾತಾಂ

ಮ್ಹಾಕಾ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಭೊಗಪ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾಥಾವ್ನ್ ಕಾಂತಯ್ತೇ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಘರ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಜಾತಾನಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ವೋಲ್ ಜಾತಾನಾ ವಾ ವಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಜಾತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಟ್ ಮೆಳನಾಸ್ತಾಂ, ಪರ್ದೆಸಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ನಿಯಾಳ್ತಾನಾ ತಸಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ಕಸಲಿಂ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ.. ಇತ್ಲೆಂ ಮತಿಕ್ ವೆತಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ಶೆಳ್ ಫುಟ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸಾಂದ್ಯಾಂಚೊ ತ್ಯಾಗ್ ಹಾಂವ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಜಾಣಾಂ.

ತ್ಯಾ ದಿಸಾಯ್ ಅಶೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ, ಕಾಂಯ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ವೊಲಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಬಾವೊಜಿ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಚ್ ಉರ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಘರಾಲಾಗ್ಚ್ಯಾ ಖಡ್ಪಿ ಫಾತ್ರಾರ್ ಬಸೊನ್ ’ಬಾವೊಜಿಚಿಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ’ ನಿಯಾಳ್ತಾನಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದೋನ್ ದುಕಾಂ ಭರೊನ್ ಖಡ್ಪಾರ್ ಪಡೊನ್ ಫುಟ್ಲಿಂ. ತ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ಮ್ಹಜಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಎಕಾ ಕವಿತಾ ವಾ ಪದಾರುಪಾರ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ಚೊ ಜಬ್ಬೊರ್ ದಬಾವ್ ಮ್ಹಜೆಭಿತರ್ ಉದೆಲೊ, ಥೊಡ್ಯೊ ಪದಾಚ್ಯೊ ವೊಳಿ ಉದೆಲ್ಲ್ಯೊ ತರೀ ಆಜೂನ್ ಹಾಕಾ ಏಕ್ ರೂಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂನಾ.

ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ರೊಸಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಜಾಲೊ. ಹ್ಯಾಯ್ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಬಾವೊಜಿನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ರಜಾ ಮೆಳನಾಸ್ತಾಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾಯ್ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಬಾವೊಜಿಕ್ ನಿಯಾಳ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ತ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಚ್ಯಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ಯೀ ಘಾಮೆಲ್ಲೆ ಆನಿ ತ್ಯೆಯ್ ಘಡಿಯೆ ಹಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜೆಭಿತರ್ ಕಠೀಣ್ ದಬಾವ್ ಯೇವ್ನ್ ಚಾರ್ ವೊಳಿ ಉದೆಲ್ಯೊ ತರೀ ತಿ ಕವಿತಾಯ್ ಆಜೂನ್ ಅಧೂರಿಚ್ ಆಸಾ.

ಆನಿ ಪೋರ್ ಆವ್ಚಿತ್ ಅಶಿ ಏಕ್ ಸಾದಿ ಕವಿತಾ ಉದೆಲ್ಯಾ. ಹಾಕಾ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಪಾವನಾಸ್ತಾಂ, ಗೀತ್ ಪ್ರಕಾರಾಚಿ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಂವ್ಚೆಂ ಜೊಕ್ತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಬರಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾವೊಜಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸುನೀಲ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಬಳ್ಕುಂಜೆ. ತೊಯ್ ಏಕ್ ಬರೋ ಕವಿ. ಹಿ ಗೀತ್-ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾವೊಜಿಕ್ ಅರ್ಪಣ್. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್; ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸಾಂದ್ಯಾಂಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಕರುನ್ ಗಲ್ಫಾಚ್ಯೆ ರೆಂವೆರ್ ಘಾಮ್ ವ್ಹಾಳಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಜಿವಾಂಕ್ ಹಿ ಅರ್ಪಣ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಧಾಡುನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕವಿತೆಚೆಂ ’ನವೆಂ’ ಹೆಂ.

►  ವಿಲ್ಸನ್,ಕಟೀಲ್

Wilspoem01 e1536378362329

ಧರ್ ಪುತಾ ಧಾಡುನ್ ದಿತಾಂ
ತುಜ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚಿಂ ದೋನ್ ಭಾತಾಂ

ಪರ್ದೆಸಾಂತ್ ಚ್ ಸೊಡುನ್ ತುಕಾ
ಭಯ್ಣಿಕ್ ರೋಸ್ ಪುಸ್ಲೊ
ಮಾಲ್ಘಡೊ ಮಾಡ್ ಮಾಟ್ವಾವಯ್ಲ್ಯಾನ್
ತುಜಿ ವಾಟ್ ತಿಳೀತ್ ಆಸ್ಲೊ

ತುಜ್ಯಾ ಬೊಟಾಂಕ್ ಪುಸುಂಕ್ ಬೋವ್ಶಾ
ತುಜೊಚ್ ಘಾಮ್ ಪಾವ್ಲೊ ಆಸ್ತಲೊ…
ತ್ಯಾಯ್ ಧಗಿ ಥೆಂಬ್ಯಾಂ ಉಬೆಕ್
ತಾಂದುಳ್ ಜಾಯ್ತ್ ಶಿತಾಂ!

ಧರ್ ಪುತಾ ಧಾಡುನ್ ದಿತಾಂ
ತುಜ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚಿಂ ದೋನ್ ಭಾತಾಂ

ಮೆರೆವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ತಾನಾ ತುಂ
ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಲ್ಹಾರಾಂ ಉಟ್ತಾಲಿಂ
ನೆಂಟೆ ಮುಂಗೆ ಬಾಳಾಂದ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್
ಬಿಯಾಳ್ಯಾ ಹರ್ದಿಂ ಫುಟ್ತಾಲಿಂ

ದೊವಾಮೊತಿಯಾಂ ಝಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್
ಹುನೊನಿಂ ರೇಂವ್ ಚಿಡ್ಕಲ್ಯಾ ಆಸ್ತಲಿ…
ತುಜ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾಂಕ್ ಭುಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿಂ
ಪಾಡ್ ಪಣ್ಗಿಲ್ ಶೆತಾಂ!

ಧರ್ ಪುತಾ ಧಾಡುನ್ ದಿತಾಂ
ತುಜ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚಿಂ ದೋನ್ ಭಾತಾಂ

ಉಂಡಿ ತುಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಲಾಯ್ತಾಂ
ನಾಕ್ಶಿ ಸಯ್ತ್ ಚಿಂವ್ತಾಲೊಯ್
ವೊಂಟಾಖಾಂಚಿಂನಿ ದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ನಿಸಾಕ್
ಜಿಬೆಪೊಂತಾನ್ ಲೆಂವ್ತಾಲೊಯ್

ಸುಕಿ ಭಾಕ್ರಿ ನಿಜ್ಜೆಕ್ ತೊಪ್ತಾಂ
ಗಾಂವ್ಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ ಆಸ್ತಲೊ…
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಕ್ ಲಾಂವ್ಕ್ ಪುಣೀ
ಮಾತಿಯೆಂತ್ ರೊಂಬಯ್ ಬೊಟಾಂ!

ಧರ್ ಪುತಾ ಧಾಡುನ್ ದಿತಾಂ
ತುಜ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚಿಂ ದೋನ್ ಭಾತಾಂ

ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

77% feel thumbs up. And how do you feel?
14 :thumbsup: Thumbs up
3 :heart: Love
0 :joy: Joy
1 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

4 comments

 1. Ambu Mestri, Abudabhi

  Bov Jivaal Kavitha,
  Bhas shikonk ek layek upakaran tuji hi kavitha
  Nijjek topchi suki bahkri, ragath volavnk pavli
  Merer davntha, marlolin laran, udak shenovki pavlin
  Dova mothiyan zodovnche paay,….. bov sundar rupni
  Rupnyan dwarin bognanchen chitran apurbayn zalan……
  Bognan, kalzak topchya tithlin choop asath,
  Borya rupnyani, bognanchi dhaar katin pajlya
  Hi pajloli dhar dharuk kalzaki chirun, ragath nainthor amshen udak puni valovnk sakche titlhi balvanth

 2. Maxim, Bangalore

  Beautiful….beautiful…..so beautiful…. Wilson in my book is one of the greats of Konkani poetty without doubt. May you continue to nurture Konkani poetry and may Konkani nurture the capacity and life behind your verses….

 3. ಸ್ಟೇನ್‍ರೊ, ಅಜೆಕಾರ್.

  ಗೀತ್ ಜಾಂವ್ ಯಾ ಕವಿತಾ ಜಾಂವ್… ತಡವ್ ಕರುನ್ ತರೀ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಮನಾಪಸಂದಾಯೆಚೆಂ ಲಿಖಿತ್; ಹಾಂವ್ ಧನ್ಯ್. ಕಾಳಿಜ್ ಶಿಂದ್ಚೆ ತಸಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ. ಭಗ್ಣಾಂ ಪಿಗಳ್ಚೆ ತಸಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ. ವ್ಹಾವ್ ವಿಲ್ಸನ್. ಭೋವ್‍ಚ್ಚ್ ಸುಂದರ್ ರಿತಿನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಯಾಯ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಕ್. ವಾಚ್ತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ದುಃಖಾಂ ಗಳಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾ ಹಿ ಕವಿತಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜೊಂಚಿ ಆನಿ ಆಂವಡ್ಚಿ ಕವಿತಾ ಶೆಂಬೊರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವಾಚ್ತಾಂ…ತಾಂತ್ಲಿ ಹಿ ಏಕ್. ಉಮಾಳ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಭರಿತ್ ಆಟೆವಟ್ಯಾಂನಿಂ ಭರ್ ಲ್ಲಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ಭಾತಾಕ್ ಮೋಲ್ ಭಾಂದುಂಕ್ ಖಂಚೊ ಪೂತ್ ಸಕಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭಗಾಪ್ ಉಬ್ಜಾಯ್ತಾ.

 4. mm
  Stephen Menezes Vamanjoor

  Nice one WK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.