ಜೆವ್ಣಾ ಆದಿಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ

ಎಕಾ ರಾನಾ ಮೊಲ್ಯಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊ ಮೊಠ್ವಾಸಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಖಂಯ್. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಏಕ್ ಭುಕೆಲ್ಲೊ ವಾಗ್ ತಾಕಾ ಖಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ “ಆತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ವೇಳ್, ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ಜೆವ್ತಾಂ, ಮಾಗಿರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಖಂಯ್. ವಾಗಾನ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ ಆನಿ ತೆದ್ನಾ ಹೊ ಫ್ರಾದ್ ದಿಂಬಿ ಘಾಲ್ನ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಮಾಗ್ಣೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಲಾಂಬ್‌ಚ್ ಕೆಲೆಂ ಖಂಯ್. ತೆದ್ನಾ ವಾಗಾನ್ ತಾಕಾ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ “ತುಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಯ್?” ಫ್ರಾದಿನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ “ಹಾಂವ್ ಜೆವ್ಣಾಂ ಆದಿಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ತಾಲೊಂ” ಫ್ರಾದಿನ್ ಜೆವ್‌ಲ್ಲಿ ಬೊಶಿ ಧುವ್ನ್ “ಆತಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಾ” ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ವಾಗ್ ಖಾಂವ್ಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ದಿಂಬಿ ಘಾಲ್ನ್ ದೊಳೆ ದಾಂಪುನ್ ಕಿತೆಂಗೀ ವೊಂಟ್ ಹಾಲಯ್ತಾಲೊ ಖಂಯ್. ಫ್ರಾದಿನ್ ಅಜಾಪ್ ಪಾವೊನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ “ಮ್ಹಾಕಾ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ತುಂ ದಿಂಬಿ ಘಾಲ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಲೊಯ್?”  “ಹಾಂವ್‌ಯ್ ಜೆವ್ಣಾ ಆದಿಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಖಂಯ್ ವಾಗ್.

ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಜಾರಾಚಾ ಯಾ ಇತರ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗ್ತಾಲೊಂ ಯಾ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಪುಣಿ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಘರ‍್ಚಿಂ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರ‍್ತೆಲಿಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಒತ್ತಾಯೆಕ್ ಸಯ್ ಘಾಲ್ತಾಲೊಂ. ಕ್ರಮೇಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಲಾಂಬ್ ರೂಂದ್ ಆನಿ ಇಲ್ಲೆಂ ಆಂಬೊಟ್ ತಿಕ್ಶೆಂಯ್ ವಾಡ್ತಾಂ ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಹಾವೆಂ ಉಲಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್! ತೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾತೆಚ್ ಹಾವೆಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾಚಿನಾಸ್ತಾಂ ಬಸ್ಯೆತ್ ಪೂಣ್ ಮೈಕ್ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ರೆಡ್ಯಾನ್ ….. ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ಉಲಯ್ತ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ಆಯ್ಕಾನಾಸ್ತಾಂ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾತಾವೆ? ದೆಕುನ್ ಹಾವೆಂ ಕೊಣೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಸಾಂಗಾನಾ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ತೆಂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈದ್ರ್ ಹಾತಾಂತ್ ಧರಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಠ್ ಧರ್ನ್ ರಾವ್ಲಾಂ ಆನಿ ಕೊಣೆಂ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಥಾವ್ನ್ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ, ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾ. ತರಿ ಹಾವೆಂ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಖಂಯ್ಚೆಂ ನಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ಏಕ್ ಬೆಸಾಂವ್ ಘಾಲಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಬೆಸಾಂವ್ ಘಾಲ್ಚೆ ಖಾತಿರ್‌ಚ್ ಒಡ್ದ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಹಾಂವ್ ಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ಬೆಸಾಂವ್‌ಯ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರಿನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಕಸಲೊ ಪಾದ್ರಿ ಆನಿ ಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ಬೆಸಾಂವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತ್ಯಾ ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಆನಿ ವಾಗಾಚಿ ಕಾಣಿ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಯೆತಾ.

ಆಮ್ಚಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರ್ ಸೊಬಾಣಾ ವೆಳಾರ್ ಜೆವಾಣ್ ವಾಡುಂಕ್ ವೇಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಂ. ಸಿ. ಕೆದಾಳಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಉದಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಭುಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಗಾ ಬರಿಂ ಆಸ್ಚಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾನಾ ಬಾಪಾಚೆ ಪುತಾಚೆ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚೆ ನಾಂವಿ ಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಸೆಕುಂದಾಂ ಭಿತರ್ ಬೆಸಾಂವ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಂ!

► ಮಾ| ಬಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !