ಲಿತುರ್ಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟ್ಯೀಸ್

ಹಾಂವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ಆನಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಶಣಾಕ್ ಚಡ್ ಗುಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಆನಿ ಹರ್ಯೆಕಾಕ್‌ಯೀ ಬರಿಚ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಎಕಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಏಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಸ್ವಾರಸ್ಯಭರಿತ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲೆಂ.

ಎಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ತ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಏಕ್ ಬೋವ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ , ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಮೊಗಾಪಾತ್ರ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನಾಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕಾಮಾನಿಮ್ತಿಂ ಫಿರ್ಗಜೆ ಭಾಯ್ರ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲೊ, ಅವ್ಚಿತ್ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂ ಮಿಸಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ” ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ಯಾ ಆಯ್ಚೆಂ ಏಕ್ ವಾಚಪ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದೀಜಾಯ್” ಮ್ಹಣ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗಾಲಾಗ್ಲೊ. ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚಿ ಉರ್ಭಾ ಪಳೆವ್ನ್ , ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಾಚಪ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ದಿವ್ಯೆತ್, ಆಜ್ ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚೂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತೂನ್,  ಹಾಂವೆಂಯ್ ತಕ್ಶಣ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಆನಿ ವಾಚ್ಪಾ ಬೂಕ್ ದೀವ್ನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ವಾಚುನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ವಾಚ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ತೆಂ ವಾಚಪ್ ವಾಚುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂಗೀ ತಾಕಾ ಹಾಂವೆ ಕೆಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ತಿಳ್ಸಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಹಾಂವ್ ಕುಮ್ಸಾರಿಂತ್ ವಚೊನ್ ಬಸ್ಲೊಂ ಆನಿ ಮಿಸಾಚೊ ವೇಳ್ ಜಾತಾನಾ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಮೀಸ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.

ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಥೊಡಿಂ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ” ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ತುಮಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂಗೀ ? ತೆಂ ಭಯ್ಣ್ ಬಾವ್ಡೆಂ ವಾಚಪ್ ವಾಚುಂಕ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟೀಸ್ ಕರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್ ಆನಿ ಇತ್ಲೆಂ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟೀಸ್ ಕರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ತುಮಿ ತ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ವಾಚಪ್ ವಾಚ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ದೀನಾತ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚಿಂ ತುಮ್ಚೆರ್ ಖುಬಾಳ್ಳ್ಯಾಂತ್” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲಿಂ. ” ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ? ತೆಂ ಹಾಂಗಾಚ್ ಆಸಾ ನಂಯ್‌ಗೀ ? ತಾಕಾ ಅನಿಕೀ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾತ್” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ” ತಶೆಂ ನಯ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ,  ತೆಂ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟೀಸ್ ಕರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್” ಮ್ಹಣ್ ಗೊಳ್ಳ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಸಾಲಾಗ್ಲಿಂ. ತಿಂ ತಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಮತ್ಲಬ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್  ” ತುಮ್ಕಾಂ ತಿತ್ಲೆಂಯ್ ಸಮ್ಜಾನಾಂಗೀ ಫಾದರ್, ’ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟೀಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಡ್ರೆಸ್, ಕೇಶಾಲಂಕಾರ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಅಲಂಕಾರ್. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ಉಟೊನ್ ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ತಾಣೆ ” ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟೀಸ್’ ಕರ್ಚೆಖಾತಿರ್ ಆರ್ಸ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಖರ್ಚಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾಗೀ ? ತುಮಿ ತಾಕಾ ಅಶೆಂಯ್ ನಿರಾಶಿ ಕರ್ಚೆಂಗೀ? ” ಮ್ಹಣ್  ಹೀಂಯ್ ತಾಚೆ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಶಿಣ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸಾ ವಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಸಾರ್ಕಿ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕರುಂಕ್ ವೆಚೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ರಿಸ್ಕೆಚೆಂ ಆನಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ನಾಜೂಕ್ ಥರಾನ್ ತೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಮೆಳ್ಳೊ.

►  ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !