ಗೊರ್ದಾನಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ರಾಕ್ಕೊಸ್

ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ  ಜೆಜುಚಾ ಜಲ್ಮಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಠ ಕರ್ತಾನಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ದಾನಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಇಮಾಜಿಂಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ತ್ಯೊ ತ್ಯೊ ಇಮಾಜಿ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚಾ ಕರ್ನಾಂಚ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಲಾವ್ನ್ ಪಾಠ ಕೆಲೊ. ಘರಾ ವೆತಾನಾ ಅಕ್ಟೊವಿಯಾ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕಾಚಾ ನಳ್ಯಾ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಚಿ ಮೊಳ್‌ಲ್ಲಿ ಮಾತಿ ಹಾಡ್ನ್ ತಾಚೆ ಎಕೇಕ್ ಕಡ್ಕೆ ತಾಂಕಾ ದಿಲೆ ಆನಿ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಯೆತಾನಾ ಗರ್ದಾನಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಚಿ ಪುಣಿ ಏಕ್ ಇಮಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಡಾ ಮ್ಹಣ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ದೀವ್ನ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಾಣಿಂಚ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಇಮಾಜಿ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ ನಂಯ್. ಆಮಿ ತಾಂಚಿ ಇಮಾಜ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬರಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಶಾಬಸ್ಕಿ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಂಚ್ಯೊ ಇಮಾಜಿ ಖಂಯ್ಚೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂಚ್ ಸಾಂಗಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಳೆಂ.  ಪೂಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ನಿಖರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಚಿ, ಬಾಳ್ಕಾಚಿ, ಗೊವ್ಳ್ಯಾಚಿ ಮರ್ಯೆಚಿ ಇತ್ಯಾದಿಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಡಾವತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಫ್ಲೇವಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಣ್ಯಾ ಸಾಮರ್ಥೆಚೆಂ ಏಕ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ಮತಿಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ 13 – 14  ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ಲ್ಯಾರಿ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಮೊನ್ಸಿಞರಾನ್ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹೆರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ದೊತೊನಿಕ್ ಆಪಯ್ತಾನಾ ತಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ ನ್ಹಂಯ್.   ತೆಂಯ್ ಗರ್ದಾನಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಇಮಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ.  ತಿ ಕೊಣಾಚಿ ಇಮಾಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಣಾಕೀ ಸಮ್ಜಾಲಿ ನಾ. ಕೊಣಾಚಿ ಇಮಾಜ್ ಫ್ಲೇವಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ “ರಾಕ್ಕೊಸ್, ರಾಕ್ಕೊಸ್” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಹೊ ಏಕ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಕಸೊ ಜಾಲೊ. ಮೊನ್ಸಿಞರಾ ಕಡೆನ್ ಹಾವೆಂ ಹಿ ವಿಶಯ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ.  ತಾಣೆ ಕೂಡ್ಲೆ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್ನ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಸೊಡೊಂವ್ಕ್ ಜಾತಾಗಿ ಪಳೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ಹಾಂವ್ ಫ್ಲೇವಿಚಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಗೆಲೊಂ ಆನಿ ಗಜಾಲ್ ವಿವರಿಲಿ. ತಾಂಕಾ ಘುಟ್ ತಕ್ಷಣ್ ಕಳ್ಳೊ. ಫ್ಲೇವಿ ತವಳ್ ತವಳ್ ಸಳ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಘರಾ “ರಾಕ್ಕೊಸ್ ವ್ಹರ್ತಾ” ಮ್ಹಣ್ ಭೆಶ್ಟಾಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಫ್ಲೇವಿಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿತ್ಲ್ಯಾನ್, ಆಲ್ತಾರಿರ್‌ ಸಯ್ತ್ ರಾಕ್ಕೊಸ್‌ಚ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕೋಮಲ್ ಮತಿಂತ್ ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾ ಆನಿ ವರ್ತಾನಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಕಸಲೊ ಆಘಾತ್‌ಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾನ್ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ.

► ಮಾ| ಬಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !