ಫಾ| ಜೆ. ಜೆ. ಮಾರ್ಟಿಸ್ ದೆವಾದೀನ್

ಹಾಂವ್ ಸಬಾರ್ ಯಾಜಕಾಂಚಾ ಮರ್ಣಾ ರೀತಿಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲಾಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಶೃದ್ದಾಂಜಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ತಾ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತ್ಯಾ ಯಾಜಕಾನ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲಿಂ ಬಾದ್ಪಾಂ, ಇಗರ್ಜೊ, ಇಸ್ಕೊಲಾಂ, ಹೊಲಾಂ, ದೊರೆ, ಮಹಾದ್ವಾರಾ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತೊ ಏಕ್ ದೆವಾಚೊ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಜೆಜುಚೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಅತ್ಮಿಕ್ ಸ್ಪಿರಿತಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ, ಅಶೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಅಪ್ರೂಪ್.

ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ – ಫಾ. ಜೆ. ಜೆ. ಮಾರ್ಟಿಸ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ತಾಣೆಂ ಖಂಯ್ಸರ್‌ಯೀ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ಬಾಂದುಂಕ್‌ ನಾಂತ್. ದಣ್ಸಾತೆಲ್ಯಾಂಚಾ ಸುಟ್ಕೆ ಖಾತಿರ್ ಕಾಂಯ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಉಟಯ್ಲೆಲಿ ನಾ. ತರಿ ತೊ ಏಕ್ ಭಕ್ತಿವಂತ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಕಿತೆಂ ಟಾಯ್ಮ್ ಟೆಬಲ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ತಾಚಾ ಜಿಣ್ಯೆಚಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಪರ್ಯಾಂತ್, ತಾಕಾ ಆಯ್ಕೊಂಚಿ ಸಕತ್ ಉಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸ್ವ ಖುಷೆನ್ ವಾಯ್ದ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್  ತಾಣೆ ನಿವೃತ್ತ್‌ಪಣ್ ಘೆವ್ನ್ , ವಿಯಾನ್ನಿ ಹೊಮಾಂತ್ ತೊ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ಪಾಳ್ಟಾಲೊ.   ತಾಚಿಂ ಸಕಾಳಿಂಚಿ ಮಾಗ್ಣಿಂ , ನಿಯಾಳ್ ಆನಿ ಮೀಸ್, ಕಿತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚಿ ಭೆಟ್, ಥಂಯ್ಸರ್‌ಚ್ ಬ್ರಿವಿಯರಿ.  ತಾಕಾ  ಆಯ್ಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಹೆರಾಂ ಕಡೆ ಗಜಾಲಿ ಕರುಂಕ್  ತಾಕಾ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತೆಲೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತೊ ದಿಸಾಕ್ 7 -8  ತೇರ್ಸ್ ಭೆಟಯ್ತಾಲೊ. ಹೆರ್ ತಾಚಿಂ ಕಾಮಾಂ, ನ್ಹಾಣ್, ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಭಿತರ್‌ಚ್ ಬೊಂವ್ಡಿ ಆನಿ ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ನ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವೆತಾಲೊ.


ತಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತೊ ಬೋವ್ ಚಡ್ ಕಷ್ಟಾಲೊ. ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ವಿಯಾನ್ನಿ ಹೊಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಅನ್ಕೂಲ್‌ವಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಕುಟ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ ತರೀ,  ತಾಚೆ ವೊಳ್ವೊಳೆ ತಾಣೆಂಚ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ,  ದೆವಾನ್ ತಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ , ತಾಣೆ ಅಖಂಡ್ ಭಾವಾಡ್ತಾನ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಗಾ ರಾಜಾಕ್ ವೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್.

ಫಾ. ಮಾರ್ಟಿಸಾನ್ , ಆತಾಂಚಾ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಕಸೆಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ದೆವಾಚೆ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್  ಜಿಯೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್  ದಾಕಯ್ಲಾಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವ್ ತಾಚಾ ಹಾಂತುಳ್ನಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ತಾಚಿ ಜತನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತಾಜೊ ಪುತ್ನ್ಯೊ ( ನಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ನಾ ) ದಾಕ್ತೆರ್ ವಾರ್ಡಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆ “ಬೆಸಾಂವ್ ದಿ ಬಾಪ್ಪೊ” ಮ್ಹಣ್ ಹಾತ್ ಜೊಡ್ಲೆ.

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್, ತಾಣೆ ಸೆವಾ ಭೆಟಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ದೆವಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ದಿಲ್ಲೊ ಹೊ ಭಕ್ತಿವಂತ್ ಯಾಜಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ದೆವಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲಾ.

26.07.1939 ವೆರ್ ಪಾಂಗ್ಳಾಂತ್ ಫುಲ್‌ಲ್ಲೊ ಫರ್ಮಳಿಕ್ ಕಳೊ, ಕೆನ್ನಾಂ  ಬ್ರದರ್ ಯಾ ಕೆನ್ನಾಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಳ್ಕಿಚೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಾ| ಜೋನ್ ಜೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿಸ್ 03.02.1966 ವೆರ್ ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷಾ ಘೆವ್ನ್ ದಿಯೆಸಿಜಿಚಾ ಸಬಾರ್ ಫಿರ್ಗಜಾನಿಂ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಭೆಟವ್ನ್ 20.02.2013 ವೆರ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಾ ವೆದಿ ಸರ್ಶಿಂ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಲೊ.

► ಮಾ| ಬಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !