ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್

ಮ್ಹಾಕಾ ಪದಾಂಚೆಂ ಪಿಶೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಒಡ್ದ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಫಾ. ವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಲ್ವಾಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಪೊರ್ಟೆಬಲ್ ಸ್ಟೀರಿಯೊ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ತಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಪೂಣ್ ಪಯ್ಶಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಒಡ್ದಿ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಇಲ್ಲೊ ದುಡು ತಾಕಾ ದೀವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಟೇಪ್ ರೆಕೊರ್ಡರ್ ಮ್ಹಜಿ ಪಯ್ಲಿ  ಫಿರ್ಗಜ್ ಬಂಟ್ವಾಳಾಕ್ ವೆಲೊ. ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಂತೊಸ್‌ಚ್ ಸಂತೊಸ್. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಂನಿ,  ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಂತಾರ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ, ಸವಾಲಾಂ ಜಾಪಿ, ಜೋಕ್ಸ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಹೆರಾಂನಿ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಚೆಂ ಆನಿ ಹೆ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕರ್ನ್ ಪರ್ತುನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ. ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಗಾಂಡ್ ತೋಂಡ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಕಾಡ್ಚ್ಯೊ ಆನಿ ತ್ಯೊ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕರ್ನ್ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಪರತ್ ಆಯ್ಕೊಂಚ್ಯೊ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಟೇಪ್ ರೆಕೊರ್ಡರ್ ವಿಗಾರಾಂಕ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ದಿತಾಲೊ ತರೀ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಮನೊರಂಜನಾ ಖಾತಿರ್ ಇಗರ್ಜೆ ಕಡೆನ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಯಾನ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ವರ್ತೊ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾಲೊ.

ಪರ್ಗಾಂವಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಚಡಾವತ್ ಜಣ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಎಕೇಕ್ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಹಾಡ್ತೆಲೆ ತರಿ ತಾಂಕಾ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತ್ಯೊ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಯೊ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮೆಳಾ‌ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಸಿನೆಮಾಚಿಂ ಪೊದಾಂ, ಗೊಂಯ್ಕಾರಾಚಿಂ ಪೊದಾಂ ಆಟಾಪ್ಲೆಲ್ಯೊ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಯೊ ಮೆಳ್ತಾಲ್ಯೊ. ಕೊಕ್ಣಿ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗೀತಾಂಚೊ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಯೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊಚ್.

ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್, ಮ್ಹಜೊ ಆಫ್ತ್ ಮಿತ್ರ್ ಫಾ| ಲಾರೆನ್ಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಾ, ಕಯ್ಯಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಗೌಜೆನ್ ಚಲ್ತಾಲೊ. ಕರೆಂಟ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ  ಬ್ಯಾಟ್ರೆಚಾ ಆಧಾರಾನ್ ಮೈಕ್ ಆರಾಬಾಯ್ ದಿತಾಲೆಂ. ‘ಕಿಲಾಡಿ ಜೋಡಿ’ ಪದ್ ವಾಜ್ತಾಲೆಂ, ತೇಂಯ್ ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ! ಹಾಂವ್ ಧಾಂವ್ಲೊಂ ಆನಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ “ಹೆಂ ದೆವಾಳ್ ಹಾಂಗಾ ಅಸಲಿಂ ಪದಾಂ ವಾಜಯ್ನಾಕಾತ್, ಭಕ್ತಿಕ್ ಗೀತಾಂಚಿಂ ಪದಾಂ ಘಾಲಾ”  ತೊ ವೊಪ್ಲೊ ಆನಿ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗೀತಾಂಚೆ ಪದ್ ತಾಣೆ  ಘಾಲೆಂ  “ವಂದಿಪೆನೆ ಗಣಪತಿ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ”. ಹಾಂವ್ ಥಟಾಕ್ಕ್ ಜಾಲೊಂ. “ತಿಂ ನಹಿಂ . . . ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಚಿಂ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗೀತಾಂ ವಾಜಯ್”.  ತೊ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ “ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ನಾಂತ್‌ಮೂ. ತುಮ್ಚೆ ಕಡೆನ್ ಆಸಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದಿಯಾ, ಹಾಂವ್ ಘಾಲ್ತಾಂ.”

ವೋಡ್ಡ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ – ತರುಣ್ ಯಾಜಕ್, ಡೆನಿಸ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್. 

ಫೆಸ್ತಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತೆಚ್ ಹಾವೆಂ ಏಕ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕೆಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್‌ಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗೀತಾಂಚಿ ಕೊವ್ಳಿ ಮೆಳ್ಳಿನಾ.  ಫೆಸ್ತಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಇಗರ್ಜೆ ಕಡೆನ್ ಕನ್ನಡ ಯಾ ಗೊಂಯ್ಕಾರಾಚಿಂ ಗೀತಾಂ ಯಾ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಾಸಾನ್ ಸ್ಟೇಜಿರ್ ಗಾಯ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರಾರ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ ವಾಜಯ್ತಾಲೆ. ಹೊ ಸಮಸ್ಸೊ ತುರ್ತಾನ್ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ – ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾವೆಂ.  ಆನಿ ಆಮ್ಚಾ ರುಜಾಯ್ಚೊ ಗಾಯನ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಸಹಾಯಕಿ ಲಿಝಿ ಬಾಯ್, ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ, ಆನಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಬೆನಿಸ್, ಜೇಮ್ಸ್ ಆನಿ ಜೂಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಉಮೆದ್‌ವಂತ್ ಆನಿ ತಾಲೆಂತ್‌ವಂತ್ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂಚೊಂ ಏಕ್ ಪಂಗಡ್ ರಚ್ಲೊ. ಆನಿ ತಾಂಕಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್‌ ಮರಿಯಾಳ್ ಗಿತಾಂ ಶಿಕಯ್ಲಿಂ. “ತಿಂ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕರ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಸುಸಜ್ಜಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೆನಾರಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಫಾ | ಸ್ಟೇನ್ಲಿ ಪಿರೇರಾ.  ತರೀ ಒತ್ತಡಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾವ್ನ್ 60 ಮಿನುಟಾಂಚಿಂ ಮರಿಯಾಳ್ ಗಿತಾಂಚಿ ಏಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೆಸೆಟ್ ತಾಣೆ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ಭಿಸ್ಪ್ ಸಾಯ್ಬಾನ್ ತಿ ಕಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಿ.  ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಖಾಲಿ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಯೊ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಪಯೋಗಾಕ್ ಉಷ್ಣೆ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡಾರಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಎಕಾ ಘಂಟ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಕೆಸೆಟಿ ಲೆಕಾರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಯೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಪ್ ಸ್ಟೇನ್ಲಿ ಪಿರೇರಾಚಿ ನತಾಲಾಂಚಿಂ ಗಿತಾಂ, ಫಾ| ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ವಾಸಾಂಚೊ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯೊ. ಪೂಣ್ ತಾಂಚೊ ವಾಪಾರ್ ಬೋವ್ ಉಣೊಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮಣ್ಯೆತ್.

ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರಾಚಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ಉಮೆದ್ ದೆಕ್ಲೆಲ್ಯಾ  ಭಿಸ್ಪಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಚಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಡಿತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಿಲಿ.  ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಪೈಶಾಂ ವರ್ವಿಂ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಿಶನರಿಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮ್ಹಜೊ ಧ್ಯೇಯ್ ವಾಕ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ಹಾವೆಂ ರಾಕ್ಣ್ಯಾರ್ ಏಕ್  ಜಾಹಿರಾತ್ ದಿಲೆಂ  ಆನಿ ಗಲ್ಫಾ ಥಾವ್ನ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾ ಭಂಯ್ಣಿನೊ, ಶುಭ್ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕೆಸೆಟೆಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ತ್ಯೊ ಹಾಡ್ನ್‌ಆಮ್ಕಾಂ ದಾನ್ ದಿಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಸಬಾರಾನಿ ಬರ‍್ಯೊ SONY ಕೆಸೆಟ್ಯೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಯೊ ಯಾ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಯೊ.

ಶ್ರೀ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ದಾನಾಚಾ ದಿಗ್ದರ್ಶನಾಖಾಲ್ ಶ್ರೀ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಶ್ರೀ ಗ್ರೇಸಿಯನ್ ಕಾರ್ಲೊ, ಲಿಝಿ, ಮರಿಯ, ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಿಲಾರ್ ಆನಿ ರುಜಾಯ್ಚಾ 25  ಜಣಾಂಚಿ ಏಕ್ ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳಿ ಹಾವೆಂ ಬಾಂದ್ಲಿ.  ಶ್ರೀ ನೀತಿ ತಸಲ್ಲ್ಯಾನಿ ಬ್ಯಾಕ್‌ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಿಲೆಂ. ಶ್ರೀ ಕಾರ್ಲೊನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚಿಂ ಗಿತಾಂ,  ಜೆಜುಚಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾಚಾ ಗೀತಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚೆ ತಾಳೆ ಗುಂತ್ಲೆ ಆನಿ ಕೊಡಿಯಾಳ್‌ಬಯ್ಲ್  ಕೊಪೆಲಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ದಿಸಾಂಚಿ ತರ್ಬೆತಿ ದಿಲಿ. ಚಾರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ಗಾಂವ್ಚಾ ಹ್ಯಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಚಾ ಲ್ಹಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊಂತ್ ಆವ್ಕಾಸ್‌ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಫಾ| ಸ್ಟೇನ್ಲಿ ಪಿರೇರಾನ್ ಸ್ವಷ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತರೀ  ಹಾವೆಂ ಹಠ್ ಸಾಂಡ್ಲೆಂನಾ.  ಅತ್ತಾವರಾಂತ್ ಶ್ರೀ ಮಲಾನಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಬರೆ ರೆಕೊರ್ಡಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತೊ ಆಪುಣ್ ಕಥೆದ್ರಲಾ ಭಿತರ್‌ಚ್ ಹಿಂ ಗಿತಾಂ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕರ್ನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೆಸೆಟ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಒಪ್ಲೊ. ವಾಜಂತ್ರಾಂ ಗರ್ಜೆ ಪುರ್ತಿಂ ಆಸೊನ್ ತಾಳೆ ಉತ್ರಾಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆನಿ ಭಕ್ತಿನ್ ಭರ್ಲೆಲಿಂ ಆಸೊನ್ ಹ್ಯೊ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳ್ಯೊ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಸೆಜಾರ‍್ಯಾಂಚಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಜಮಾತ್ (45 ಮಿನುಟಾಂ) ಆನಿ ಕರಿಜ್ಮಾತಿಕ್ ಗೀತಾಂ (45 ಮಿನುಟಾಂ) ಅನ್ಯೇಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟೇಪ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಿ.  ಆಯ್ತಾರಾಚಾ ಏಕಾ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲ್ ಮೊನ್ಸಿಂಞರ್ ಎ.ಎಫ್.ಡಿಸೋಜಾನ್ ಹ್ಯೊ ದೊನೀ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲ್ಯೊ ಆನಿ ವಾವುರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಪಾಠಯ್ಲಿ.

ಉರ್ಭೆವೊಂತ್ ಯಾಜಕ್ – ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ , ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ !

ಖಾಲಿ ಕೆಸೆಟಿನಿ ಹಿಂ ಗೀತಾಂ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಶ್ರೀ ಮಲಾನಿನ್ಂಚ್ ವಹಿಸುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಕಾ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೊ ಕೆಸೆಟಿ (ಹಾವೆಂ ಸಪ್ಲಾಯ್ ಕೆಲ್ಲೊ) ಏಕಾಕ್ 10 ರುಪ್ಯಾಂ ಲೆಕಾರ್ ತಾಣೆ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಯೊ ಆನಿ ಹಾವೆಂ ತ್ಯೊ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ವಾಂಟ್ಯ್ಲೊ ಯಾ ವಿಕ್ಲ್ಯೊ. ಆಸೆಂ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗೀತಾಂಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಆಮ್ಚಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ. ಅಸೆಂ ಥೊಡ್ಯಾಂ ತೆಂಪಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಪಾದ್ರಾಬ್ ಮ್ಹಣ್ಂಚ್ ತುಕ್ಲಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

► ಮಾ| ಬಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !