‘ಪಟ್ಟಾಭಿಶೇಕ’ ಜಾಯ್ !

ದೋನ್ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ನವೊ ಬಿಸ್ಪ್ ನೇಮಕ್ ಜಾಲಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ಪಂದ್ರಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಅಧಿಕೃತ್ ತರಾನ್ ತಾಕಾ ಬಿಸ್ಪ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಖ್ತಾತ್ ಆನಿ ಪಾಟಾರ್ ಬಸಯ್ತಾತ್. ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಖಬಾಡ್ದಾರಿ ಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾರ್ ಪಟ್ಟಾಭಿಶೇಕಾಚಿ ತಯಾರಿ ಭರಾನ್ ಚಲ್ತೇ ಆಸಾ. ಹೊ ಉತ್ಸವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾನ್ ಕಮರ್ ಬಾಂದ್ಲಾಂ.

ಆನ್ಯೆಕೆ ವಾಟೆನ್ ಬಿಸ್ಪಾಕ್ ಪಾಟಾರ್ ಬಸಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಎದೆಂ ವ್ಹಡ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾಗೀ? ಮಾಟೊವ್ ಘಾಲಿಜೆಗಿ, ಮಾಟ್ವಾಕ್ ಮುಹೂರ್ತ ಕರಿಜೆಗೀ? ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಜೆವಣ್ ದೀಜೆಗಿ? ತೇಂಯ್ ಕೇರಳಾಂತ್ ಆವ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಮನ್ಶಾಕುಳ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸಂಕಶ್ಟಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಂತ್ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೆ ಉಡಯ್ತೇ ಆಸಾತ್. ಅಜ್ಯಾಪಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಂತ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ‍್ಚ್ಯಾ ಬೆನಾಮಿ ಸಂದೇಶಾಂಕ್ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆ ವ್ಹಡಿಲ್ ಜಾಗೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ತ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಸಮಿತಿ ಕರ‍್ನ್, ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಅಧಿಕೃತ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಸ್ಪಶ್ಟೀಕರಣ್ ಸಯ್ತ್ ದಿಲಾಂ ಖಂಯ್. ಹಾಂವ್ ಅಜ್ಯಾಪಿ ಗಜಾಲ್’ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಒಝೆರಾಮಾನ್ ಆನಿ ರುಜಾರಾಮಾನ್ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಆನಿ ಗೊವ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಶೀದಾ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡುನ್, ಪ್ರೆಸ್ ಕೊನ್ಫರೆನ್ಸಾಂ ಕೆಲ್ಲೆತವಳ್ ಜಾಂವ್, ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಕೆಲ್ಲೆತವಳ್ ಜಾಂವ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಸ್ಪಂದನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅನಾಮಿಕಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್, ನಾಂವ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್‌ಯೀ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ನಖ್ಖಿ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂಗಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ – ಪಟ್ಟಾಭಿಶೇಕಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ನಾಕಾ, ದುಡು ಉರವ್ನ್ ಕೇರಳಾಕ್ ಧಾಡ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಂಥಾವ್ನ್ ವಂತಿಗೆ ಜಮಂವ್ಚೆಂಯ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಸಂಪನ್ಮುಳಾಂಚ್ಯೆ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿತ್ಲಿ ದುಬ್ಳಿ ದಿಯೆಸೆಜ್ ನ್ಹಯ್. ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ತಿಚಿಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಸಂಪನ್ಮುಳಾಂಚಿಂ ಮುಳಾಂ ಆಸಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ಲೆಂ ಮಹಾದಾನಿ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ದಾನ್ ದಿತಾತ್. ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ದಿಲ್ಲೆತಿತ್ಲೆಂಚ್, ಕೇರಳಾಕ್‌ಯೀ ದಿತಾತ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್‌ಯೀ ದಿತಾತ್, ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್‌ಯೀ ದಿತಾತ್, ಮ್ಯೂಜಿಯಮ್ ಬಾಂದ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಕಾಯ್ ದಿತಾತ್. ಜಾಂವ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್, ಜಾಂವ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ದಮ್ಡಿ ದೀನಾತ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಂಟಿಂತ್ ಫ್ರಿ ವೈ-ಫೈ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ. ಕರ‍್ತಾತ್.

ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಕ್ ಆನಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಕ್‌ಯೀ ಹಾಂಗಾ ಏಕ್ ಬೋವ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಸಾ – ಜರೀ ತರೀ ಕೇರಳಾಂತ್ ಆವ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್‌ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಚೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಶೇಕ ನಾಕಾ, ಸಂಭ್ರಮ್, ಜೆವಣ್ ನಾಕಾ, ಕೇರಳಾಕ್ ದಾನ್ ದಿವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ತೆ? ಆನಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆ ಮುಕೆಲಿ ಸ್ಪಶ್ಟೀಕರಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವೆತೆ?

ಮ್ಹಜೆಪರ್ಮಾಣೆಂ ಬೋವ್ಶಾ ಹೊ ವಿಶಯ್ ಚರ್ಚೆಕ್ ಯೆತೊಚ್ ನಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಯುವಿವರ್ಸಿಟಿಚೆಯ್, ಕೇರಳಾಂತ್ ಆವ್ರ್ ಯೇನಾತ್ಲೆಂ ತರ್, ಪಟ್ಟಾಭಿಶೇಕಾಕ್, ಸಂಭ್ರಮಾಕ್, ಜೆವ್ಣಾಸತ್ಕಾರಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ‍್ತೆನಾಂತ್. ಸಾಧ್ಯ್ ತರ್ ಶಾಮಿಯಾನಾ, ಕೆಟರಿಂಗ್, ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸ್ಪೆಶಲ್ ಕೊಯರ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಟ್ಟಾಭಿಶೇಕಾಂತ್ ಕರೊಡ್ ಕಮಾಂವ್ಕ್ ಪಳಯ್ತೆ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಟ್ಟಾಭಿಶೇಕ ಪ್ರಭುತ್ವಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ದೆಕುನ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಚೆ ವಿರೋಧ್ ಕರ‍್ತೆನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ – ಕೇರಳಾಂತ್ ಆವ್ರ್ ಯೇನಾಸ್ತಾನಾ ಜರೀ ಕೊಣೆಂಯ್ ಪಟ್ಟಾಭಿಶೇಕ ಪ್ರಭುತ್ವಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ದೆಕುನ್ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತರ್, ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಯ್ ಸ್ಪಶ್ಟೀಕರಣ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಬ್ರೆಕ್ ವೆತೆನಾಂತ್. ಹಾಂವೆಂ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಖಂಯ್ಚ್ಯೇಯ್ ಗಜಾಲಿಚೆರ್ ವೈಚಾರಿಕ್ ವಿರೋಧ್ ಯೆತಾನಾ, ವೈಚಾರಿಕ್ ವೆದಿರ್ ಅಖಂಡ್ ರಾವೊನ್ ವಿರೋಧ್ ಫುಡ್ ಕರ‍್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ವಾ ತಿ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿನಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ.

ಹೊ ದೇಶ್ ಬಹುತ್ವಾಚೊ ದೇಶ್. ಹಾಂಗಾ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆ ಮಾತ್ರ್ ರಾವನಾಂತ್. ಎಕಾಚ್ ಭಾವಾಡ್ತಾಚಿಂ ಅಚರಣಾಂ, ಅಭಿಶೇಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾರ್ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಬಹುತ್ವಾಕ್ ಆಪಾಯ್ ಆಸಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಆಪಾಯಾಚಿಂ ಖುಣಾಂ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ವಯ್ರ್ ಪಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂತ್. ದೆಕುನ್ ಕಿತ್ಲ್ಯೆ ಗದ್ದಳಾಯೆನ್ ಪರ್ಯಾಯ ಚಲ್ತಾ, ಜುಲೂಸ್ ಚಲ್ತಾ ತಿತ್ಲ್ಯೆಚ್ ಗದ್ದಳಾಯೆನ್ ಆಜ್ ಬಿಸ್ಪಾಚೊ ಪಟ್ಟಾಭಿಶೇಕಾಯ್ ಚಲ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಜೆವಣ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ದಾರು ಲಾಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾರ‍್ಲ್ಯಾರೀ ಬರೆಂಚ್. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕೌಂಪಾಂವ್ಡಾಭಿತರ್ ಚಲೊಂಕ್ ಜಾಯ್, ಭಾಯ್ರ್ ಪಬ್ಲಿಕಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮುಕೇಲ್‌ಮಂತ್ರಿಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್, ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನ್‌ಮಂತ್ರಿಕ್‌ಯೀ ಆಪಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಹೆರ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಮುಕೇಲ್‌ಮಂತ್ರಿ, ಪ್ರಧಾನ್‌ಮಂತ್ರಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯೇಯ್ ಪಾಡ್ತಿಚೆ ಆಸುಂ, ತೆ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಪರ್ಜೆರಾಜಾಚೆ ಅಧಿಕೃತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯೆ ಪರ್ಜೆಕ್ ತಾಣಿಂ ಉಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುಂಕ್ ನಾ. ಫಕತ್ ಎಕಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಶೇಕಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವಚೊನ್ ಹೆರ್ ಸಮುದಾಯಾಂಚಿ ಅಲಕ್ಷಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕರ‍್ಚೆಬರಿ ನಾ.

ಜಾಂವ್ ಪರ್ಯಾಯ, ಜಾಂವ್ ಬಿಸ್ಪಾಚೊ ಪಟ್ಟಾಭಿಶೇಕ ವಾ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯೆಯ್ ಸಮಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ತೆಲಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ – ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಚೊ ಬಹುತ್ವ ರಾಕೊನ್ ವ್ಹರ‍್ಚೆಖಾತಿರ್ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕಾ ಸಮುದಾಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಮುಕೇಲ್ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿಂಯ್ ಆಸಾಂವ್, ಆಮಿಂಯ್ ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಚಿ ಅಖಂಡ್ ಪರ್ಜಾ, ಪರ್ಜೆರಾಜಾಕ್ ಆಮ್ಚಿ ನಿಶ್ಟಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರುಜು ಕರ‍್ಯೆತಾ. ಸಾಂಗಾತಾ ಹೆರ್ ಭಾವಾಡ್ತಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಸಂಗಿ ಬಾಂದವ್ಪಣ್ ವಾಡಂವ್ಕ್ ಪಟ್ಟಾಭಿಶೇಕ ಏಕ್ ಸಂದರ್ಭ್. ಹರ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇವ್ನ್, ಫಕತ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ನ್ಹಯ್, ಕರ‍್ಣೆನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಬಾಂದವ್ಪಣಾಚೊ ಸಂದೇಶ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್. ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಬಹುತ್ವಾಚ್ಯೊ ಹ್ಯೊ ಬಾರೀಕ್ ಗಜಾಲಿ ತಪಾಸುನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಟ್ಟಾಭಿಶೇಕ ಜಾಯ್!

ಹಾಚೆಪ್ರಾಸ್, ಆಮಿ ಪರ್ಜೆನ್ (ದೆವಾನ್ ನ್ಹಯ್, ದೆವಾಕ್ ಹ್ಯಾ ದಬಾಜ್ಯಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ, ತಾಣೆಂ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ವಿಂಚ್ತಲ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚ್ಲಾ, ಮಾಖ್ಲಾ ಆನಿ ಅಭಿಶೇಕ್ ಕೆಲಾ) ಅಭಿಶೇಕ್ ಕರ‍್ನ್ ಪಾಟಾರ್ ಬಸಯಿಲ್ಲೊ ಆಮ್ಚೊ ರಾಯ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಕಶ್ಟ್ ಯೆತಾನಾ ಪೋಳ್ನ್ ಧಾಂವ್ಚೊನಾ, ಬಗಾರ್ ಫವ್ಜ್ ಬಾಂದುನ್ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊನ್ ಝುಜೊನ್ ಆಮ್ಚಿ ರಾಕಣ್ ಕರ‍್ತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆನಿ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಂಚ್ಲಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಪುಣ್ ಪರ್ಜೆನ್ ತಾಂಚೊ ರಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಒಳ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಾರ್ ಬಸಯ್ಲಾ ತಾಂಕಾಂ ರಾಕೊಂಕ್ ಆನಿ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸದಾಂ ಗೊವ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಉರೊಂಕ್ ಆನಿ ವಾಟ್ ಚುಕ್ತಾನಾ ಧೊಸುನ್ ಜಾಗಂವ್ಕ್ – ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಪಟ್ಟಾಭಿಶೇಕ ಖಂಡಿತ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

► ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

100% feel thumbs up. And how do you feel?
1 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

3 comments

 1. Charles D'Mello

  Such a event is very well required. The bishop has to be recognised by all communities and hence such a publicty is very important. Do you think there whatsupp Phd students donate anything to kerala by sacrificing their own parties….!!!!?????

 2. John Dsouza Adyar

  ಪಟ್ಟಾಬೀಷೇಕಾ ಜಾಯ್, ಪುಣ್ ಅಡಂಬರ್ ನಾಕಾ.ಸಾದ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. ಜೆಜು ಸಂಸಾರಿ ಅಸ್ತಾಂ ದುಬ್ಳಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಲೊ ಆನಿ ಅಮ್ಕಾಂಯ್ ದೇಖ್ ದಿಲಿ.

 3. ಜೆಜುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂಸಾರಿಂ ಸೊಂಪ್ಲಿ
  ತಾಣೆಂ ಸರ್ಗಾರಾಜಾಚಿ ಚಾವಿ ಪೆದ್ರುಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಸೊಂಪ್ಲಿ .
  ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಲಾರ್ ದಬಾಜೊ ಜಾಲಾ ಆಮ್ಚೆಂ ಆಡಂಬರ್.
  ಹರೆಕಾ ದಬಾಜ್ಯಾಕ್ ನಾಂವಾ ದಿತಾಂವ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಬಾರ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !