Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಆತಾಂಯ್ ಧೊಸ್ಚೆಂ ಪೊಲಿಸಾಚೆಂ ರಡ್ಣೆ

ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 14 ಕ್ ಚರ್ಚ್ ಎಟ್ಯಾಕಾಕ್ ಭರ್ತಿ 10 ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ. ಹೆರ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಕ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಿಕಾಂನಿ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಾದ್ಯಮಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಹ್ಯಾ ಕರಾಳ್ ಘಡಿತಾಚೊ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡಿಜೆ, ಅವಲೋಕನ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗುಂಕ್ ನಾ. ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಪುರೊ, ಜಾಲಾಂ… ಗೆಲಾಂ… ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಘಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಿವೆ ಕರ್ಚೆ ವಾ ಸಂಬಂದಾಂಕ್ ಧೊಸ್ಚೆಂ ?

ಲೋಕ್‌ಶಾಹಿಂತ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಉಡಾಸಾಂತ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಕಿ – ಇತಿಹಾಸ್ ವಾಚ್ಚೊ , ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಚೊ ಘಾಯ್ ಜಿವೆ ಕರುಂಕ್ ನಯ್, ಸಂಬಂದಾಂಕ್ ಧೊಸುಂಕ್ ನಯ್ ಬಗಾರ್ ತ್ಯಾ ಸುರುಪಾಚಿಂ ಕರಾಳ್ ಕರ್ತುಬಾಂಕ್ ಪರತ್ ಬಲಿ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ರಾವೊಂಕ್. ಜಾಂವ್ 9/11, ದಸೆಂಬರ್ 6 ವಾ 26/7 ಹಿ ಘಡಿತಾಂ ಹರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಚೆ ಪಾಟ್ಲೊ ಇರಾದೊಚ್ , ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಆಕಾಂತ್‌ವಾದಿ ಕೃತ್ಯಾಕ್, ಮತೀಯ್ ಮೂಳ್‌ಬೂತ್‌ವಾದಾಕ್ ವಾ ಕೃತಕ್ ಆವ್ರಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆಂವ್ಕ್.

ಜಶೆಂ ಫಯರ್ ಭ್ರಿಗೆಡಿಚೆ ಮೋಕ್ ಡ್ರಿಲ್ ಕರ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ಫಕತ್ ಆನಿ ಫಕತ್ ಸುರಕ್ಷೆಚೆ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಘರಾಂಚೆರ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಏಕ್ ಮೊಕ್ ಡ್ರಿಲ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್, ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಇಗರ್ಜ್ಯೊ , ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಘರಾಂ ವಾ ಪೂನ್ ಶೆತಾಂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ತಿತ್ ? ಆಜ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಘಾಂಟಿ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಲೋಕ್ ಯೇತ್ ಆನಿ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕ್ ದೆಂವತ್ ? ಕಿತ್ಲೆ ಜಣ್ ಜಯ್ಲಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ತಿತ್ ?  ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕೆ.ಎಲ್. ಅಶೋಕ್ ತಸಾಲ್ಯಾಂಚಿಚ್ ಗರ್ಜ್ ಪಡತ್ ವಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಕನ್ನಡ ತಸಲ್ಯಾ ಥಳೀಯ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಸುಡಾಳ್ ಉಲಂವ್ಚೊ ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಮೆಳತ್ ? ತಸಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತರೀ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾಂ ?

BishopPPS

ಆಜ್ ಹರ್ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ, ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಘರಾಂನಿ ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ. ಕೆಮೆರಾ ಘಾಲ್ಯಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಪೂಣ್ ಹೆರ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕಡೆ ಆಮ್ಚೊ ಸಂಬಂದ್ ಕಿತ್ಲೊ ಬರೊ ಆಸಾ? ಮಂಗ್ಳುರ್ ಧರ್ಮ್‌ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೊ ನವೊ ಗೊವ್ಳಿ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ದೀಕ್ಷಾ ಘೆತಾನಾ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ  – ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಿಂದೂ ಭಾಂವ್ಡಾಂಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆ ಅಕಾಂತಾ ವೆಳಾರ್ ತೆ ಉದಾರ್ ಮನಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆತಿತ್ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ರಾಕ್ತಿತ್ ? ವಾ ಪರ್ಯಾಯಾಕ್ ವೊಜೆಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ಆಪಯ್ಲ್ಯಾರ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಚೊನ್ ಗಣಪತಿಚ್ಯಾ ಇಮಾಜೆಕ್ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾಲಾಂ? ಬಾವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟಾಭಿಶೇಕ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹೆರ್ ಧರ್ಮಾಚೆ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಂನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ ? ಜರಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್ ತರ್ ತೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್ ? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾಂತ್ ಆಮಿ ಖಂಯ್ ಆನಿ ಕಶೆಂ ಪಾಟಿಂ ಉರ್ಲ್ಯಾಂವ್ ?  ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಮುಳಾವ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ಸೊಧುಂಕ್ ಚರ್ಚ್ ಎಟ್ಯಾಕ್ – 10 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಏಕ್ ಸಂದರ್ಭ್ ರಚುನ್ ದಿತಾ ಜಶೆಂ 9/11, ಡಿಸೆಂಬರ್ 6 ಆನಿ 26/7 ಸಂದರ್ಭ್ ರಚುನ್ ದಿತಾತ್ ತಶೆಂ.

2008 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಚರ್ಚ್ ಎಟ್ಯಾಕಾಚಿ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ವರ್ದಿ ಕೆಲ್ಲೊ ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾನ್ ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ತಾಚೆ ಉಡಾಸ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್. ತುಮ್ಚೆಯ್ ಉಡಾಸ್, ಅಭಿಫ್ರಾಯೊ ಅನಿ ಅವಲೋಕನಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಯಾ.

► ಸಂಪಾದಕ್

Melka02
ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಹಾಂವ್ ನಿಳ್ಶೆಂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತೆದ್ನಾ ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಿಗ್ಡೊನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಿಗ್ಡೊನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೋಣ್ ಚುಕಿದಾರ್ ಯಾ ಕೋಣ್ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಬಸೊಂಕ್ ವೇಳ್ ಆಸಾನಾ. ಫಕತ್ ಕ್ರಿಯಾ ಆನಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಘಡ್ತಾ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಯೀ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಘಡ್ ಲ್ಲೆಂ. ಭೊಂವಾರಿ ಪೊಲಿಸ್. ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಥೊಡೆ ಸಂಗ್ ಪರಿವಾರಾಚೆ ಸಾಂದೆ. ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊಂ, ವ್ಹಯ್ ತೊಚ್, ನಿಳ್ಶೆಂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಪತ್ರಾಕಾರ್…

ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಫಕತ್ ಟಿಯರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಡವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಗೆಟಿ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೆ. ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಗೆಟಿಚೆಂ ಬೀಗ್ ಫುಟಂವ್ಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಗ್ ಪರಿವಾರಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ಮದದ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ತೆಂ ಚಿಂತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಅಜೂನೀ ಧಡ್ದಡ್ತಾ. ಕುಲ್ಶೆಕರ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಥಾವ್ನ್ ಫಕತ್ ಬೊಬಾಟ್, ವಿಳಾಪ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾಂವ್ಡಾಂ ವಯ್ರ್ ಪ್ರಹಾರ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆ ಎಕೇಕ್ ಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆ. ಸಕ್ಡಾಂಚಾ ತೋಂಡಾಂತ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಮಾಧಾನ್.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕ್ಲೊ ಪೊಲಿಸಾಂಚೊ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಚ್ ಗಾಳಿ ದೀವ್ನ್ ರಡೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. “ಹಾಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂಗೀ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ ಕೆಲೆಂ?” ತೊ ವಿಚಾರುನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಘಳ್ಗಳ್ಯಾನ್ ರಡ್ಲೊ. ಪ್ರಾಯ್ ಕಾಂಯ್ ಚಾಳಿಸಾ ವಯ್ರ್ ಜಾಯ್ತ್. ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ದೆಗೆನ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. “ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಸಾಯ್ಬಾ” ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. “ಮ್ಹಜಿ ಸಗ್ಳಿ ಜಿಣಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲಿಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನಿ. ತಾಂಚೆ ವರ್ವಿಂ ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಆಜ್ ಹಾಂಕಾಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಮಾರಿಜೆ ಪಡ್ಲೆನೆ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಪರತ್ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

Melka01

ಎಕಾ ಘಡ್ಯೆ ಹಾಂವ್ ಯೀ ಭಾವುಕ್ ಜಾಲೊಂ. ಮ್ಹಜೆ ತೊಂಡಾಥಾವ್ನ್ ಉತ್ರಾಂ ಸುಟೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ಏಕ್ ಘಡಿ ಭರ್ ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ವೆಂಗೆಂತ್ ಧರ್ಲೆಂ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಲೊಂ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡೊನ್ ಧಾ ವರ್ಸಾ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಲ್ಕ್ಯಾ ಎಕಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಣ್ಘೆಲಾ. ಕಾಂಯ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಅಪೇಕ್ಷಿನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಾಪ್ರಾದ್ಯಾಂಕ್ ಸಹಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಅಜೂನೀ ಒಗೆಚ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಹಾಚೆ ಮದೆಂ ಝಳ್ಚಾ ಉಜಾಕ್ ಆನಿಕೀ ತೇಲ್ ವೊತ್ ಲ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ಆಜ್ ಆನಿಕೀ ಊಂಚ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಚಿಂತಾನ್ ಅಜೂನೀ ಬೆಜಾರ್ ಜಾತಾ.

ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮಧೆಂ ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಪತ್ರಾಕಾರ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಮೂಳ್ ಭೂತ್ ವಾದಿ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸುನ್ ಆಸಾ. ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ಸೊಧ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಧಾ ವರ್ಸಾ ಆದ್ಲಿಂ ತಿಂ ಕೊಡು ಘಡಿತಾಂ ಪರತ್ ಪರತ್ ಮತಿ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಧೊಸ್ತಾತ್. ಮ್ಹಜೆಂ ನಿಳ್ಶೆಂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಉಡಯಿಲ್ಲೆಂ ಟಿಯರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಧರ್ನ್ ಪರತ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಚ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೆ ತರ್ನಾಟೆ, ಹಾತಾಂತ್ ಲಾಟಿ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಸಕತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರ್ಚೆ ಪೊಲಿಸ್, ದುಕೆನ್ ವಾಳ್ವಳ್ಚೆ ಮ್ಹಾತಾರೆ, ತರ್ನಾಟೆ, ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂ, ಪೊಲೀಸಾಂನಿ ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ರಿಗೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದರ್ವಾಟ್ಯಾರ್ ಆಡ್ ರಾವ್ ಲ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ಪಾದ್ರಿ – ಹರ್ಯೆಕ್ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮಧೆಂ ತ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಚೆಂ ರಡ್ಣೆ ಮಾತ್ರ್ ಮೊಸ್ತು ಧೊಸ್ತಾ.

► ಮೆಲ್‌ಕ, ಮಿಯಾರ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

One comment

  1. Lawrence Alvares

    Ami magnea ghoram punn she tam toear keleant Kristi fudareank toear korunk na. Toxem, amchea tornateank fudari zavnk naka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.