ಆವಯ್‌ ಖಾತಿರ್ ರಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆವಯ್ಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್

ಬುದ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಕಾಮಾಕಡೆ ಪಾವೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್. ತಕ್ಷಣ್ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್‌ಥಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಬೆಂಗ್ಳುರ್‌ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ ‘ಹಾಯ್’ ಸಂದೇಶಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, “ತುಂ ಕಶೆಂ ಆಸಾಯ್, ತುಜಿ ಭುರ್ಗೊಂ ಕಸೊ ಆಸಾ, ಬಾಯ್ಲ್ ಕಶಿ ಆಸಾ, ಜೆವ್ಲೊಯ್‌ಗೀ, ನಿಸ್ತೆಂ ಕಿತೆಂ…” ಅಶೆಂ ಸಂಭಾಷಣ್ ಲಾಂಬ್ ವೆತಾ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹೆ ಚಲಿಯೆ ಲಾಗಿಂ ವೇಳ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತೆಂ ಸೀದಾ ಗಜಾಲಿಚೆರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. “ಫಾಲ್ಯಾ ಕುವೈಟಾಂತ್ ಮೆಲ್ವಿನಾಚಿ ಕೇಸ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆಸಾ ಖಂಯ್, ತಾಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ಪಾಪ್, ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಕಷ್ಟೊನ್ ಆಸಾತ್ ಕೊಣ್ಣಾ,” ತೆಂ ಉದ್ಗಾರ್ಲೆಂ.

“ವ್ಹಯ್, ತಾಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳಾಜೆ. ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಕುವೈಟಾಚ್ ಜೈಲಾಂತ್ ತಾಣೆ ಆಟ್ ಮಹಿನೆ ಖರ್ಚುನ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಾಣೆ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿಕ್ ತಾಣೆ ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಜಾ ಭೊಗಾಜೆ” ಮ್ಹಜಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹಕೀಕತ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಸ್ರೊಚ್ ಸಂದೇಶ್ ದೀವ್ನ್  ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಗಲ್ಫಾಚಿಂ ಕಾನೂನಾಂಚ್ ವಿಚಿತ್ರ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪತ್ರಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಕ್ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ತರೀ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯೊ ವರ‍್ದಿ ಹಾಂವ್ ಸಂಪಾದನ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಸಾಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಂವೆಂ ದೆಕ್‌ಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್, ಹಾಂಗಾ ಕಸ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿಕ್ ಕಸ್ಲಿ ಸಜಾ ಮೆಳ್ತಾಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೊಣಾಕೀ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ರೇಪ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಜಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್, ಶೆಂಭರ್-ದೊನ್ಶಿ ದಿನಾರ್ (ಗಾಂವ್ಚೆ ವೀಸ್-ತೀಸ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ) ಗೋಲ್‌ಮಾಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಧಾ ವರ‍್ಸಾಂಚಿ ಸಜಾಯೀ ಮೆಳ್ತಾ! ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಕೊಡ್ತಿಥಾವ್ನ್ ವರ‍್ದಿ ಕರ‍್ತೆಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚಾ ವರ‍್ದೆಗಾರಾಲಾಗಿಂ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆ, “ಹಾಂಗಾಚಿ ಕೋಡ್ತ್ ಖಂಚಾ ಆಧಾರಾರ್ ಸಜಾ ದಿತಾ” ಮ್ಹಣೊನ್. ತಾಚೆಥಾವ್ನ್‌ಯೀ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಪ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.

ಪುಣ್ ಮಾದಕ್ ವಸ್ತು ಸಂಬಂಧಿ ಕೆಸಿಂಕ್ ಹಾಂಗಾಚಿ ಕೋಡ್ತ್ ಗಂಭೀರ್ ರಿತಿನ್ ಪರಿಗಣನ್ ಕರ‍್ತಾ. ಸೆಜಾರ‍್ಚಾ ಸೌದಿಂತ್ ಡ್ರಗ್ ಸಂಬಂಧಿ ಕೆಸಿಂನಿ ಮರ‍್ಣಾಚಿ ಸಜಾಯೀ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್‌ಚ್ ಮ್ಹಜಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ಧೊಸ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣನೊನ್ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ವರ‍್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಒಕ್ತಾಂ ’ಡ್ರಗ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕುವೈಟಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಪರಿಗಣನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭರ್ವಶಾಚಾಕೀ ಭೆಂಚ್ ಚಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ತಿತ್ಲೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಇಂಡಿಯಾಚೊ ಎಂಬೆಸಿ ಕಾಂಯ್ ಅಮೆರಿಕ ಯಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಚ್ಯಾ ಎಂಬೆಸಿ ಪರಿಂ ನ್ಹಂಯ್. ಹ್ಯಾ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಎಂಬೆಸಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಖಾತಿರ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಝಜ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೆಸಾಚೊ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಾಂಯ್ ಕೊಣಾಚಿಯೀ ಕೇಸ್ ಗಂಭೀರ್ ರಿತಿನ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಎಂಬೆಸಿವಾಲೆ ನ್ಹಂಯ್. ತಿತ್ಲೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಚಡಾವತ್ ಗಲ್ಫಾಂನಿ ಆಸ್ಚಾ ವಿದೇಶಿ ಕಾಮೆಲಿ ಪೈಕಿ ಭಾರತೀಯಾಂಚೊ ಸಂಕೊಚ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್‌ಚ್ ತಾಂಕಾ ಹರ್ ಎಕ್ ದಿಸಾಂಯೀ ಕೊಡ್ತಿನಿ ಹಜಾರೋಂ ಕೆಸಿ ಝಜೊಂಕ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಕಾಂಯ್ ಡೆಲ್ಲಿಥಾವ್ನ್ ಭಾರತೀಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಥಾವ್ನ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ದಬಾವ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾಚಿ ಎಂಬೆಸಿ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ತುರ್ತಾನ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆತಾ. ಕಿತೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ನಿಮಾಣೆ ವಕೀಲಾನ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡಿಜೆ ಆನಿ ಸುಟ್ಕೆಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಕೊಡ್ತಿನ್. ಆನಿ ಭಾರತಾಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿಂನಿ ನಿರಪ್ರಾಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ಉಣೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್‌ಚ್ “ತಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ತೆಲಿ” ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಶಾನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೈರ್ ಆಯ್ಲೆಂ ನಾ. ತರೀ ಮ್ಹಜಾ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶಾರ್, ಹ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೆಂ, ತಾಚಾಕೀ ವರ‍್ಯ್ತಾನ್ ಎಕಾ ಅವಯ್ಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ರಡ್ಚಾ ಅನ್ಯೆಕಾ ಆವಯ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಜೀವಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆಚೊ ವೇಳ್. ಹರ‍್ಶೆಚ್ಯಾ ಬರಿಂ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕರ‍್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ‍್ತಾನಾ ಏಕ್ ಲಾಂಬ್ ಮೆಸ್ಸೆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. “ಮೆಲ್ವಿನಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ಳಿ ಖಂಯ್. ಎಕಾದಾ ವೆಳಾ ತಾಕಾ ಸಜಾ ಜಾಲ್ಲಿ ತರ್ ತಾಚಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಗತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಖಂತಿಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ಕಿತ್ಲಿ ಖುಶಿ ಜಾತಾ ಗೊತ್ತಾಸಾಗೀ? ಮ್ಹಜಾ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಮೊಸ್ತು ಸಂತೊಸಾಚಾ ದಿಸಾಂ ಪೈಕಿ ಹೊಯೀ ಏಕ್,” ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೆಂ ತೆಂ.

ವಿಷಯ್ ತೀ ನ್ಹಂಯ್, ಹ್ಯಾ ಚಲಿಯೆನ್ ತ್ಯಾ ಮೆಲ್ವಿನಾಕ್ ಯಾ ತಾಚಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಎದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ತೆಂ ಕಾಂಯ್ ಹಾಚಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂಯೀ ನ್ಹಂಯ್. ತಿತ್ಲೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್‌ಯೀ ಸಬಾರ್ ರಾಟಾವಳಿ ಆಸಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಆದಿಂ ಏಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಬುಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಹಾಣೆಂಯೀ ಮೊಸ್ತು ಪೈಶೆ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್‌ಚ್ ಹೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಖಂತಿಶ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೆಂ. ಪುಣ್ ಸಕ್ಕಡ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಹ್ಯಾ ಅಪರಿಚಿತ್ ಕುಟ್ಮಾಖಾತಿರ್ ರಡ್ಲೆಂ. ಕಾಂಯ್ ಫಳ್ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಖಾತಿರ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಕಾಳ್ಜಾಂವರ್ವಿಂಚ್ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಆನಿಕೀ ಸೊಭಿತ್ ಜಾವ್ನ್‌ಚ್ ಉರ‍್ಲಾ ನೈಂಗೀ?

► ಮೆಲ್‌ಕ ಮಿಯಾರ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !