ಮೊಡಿಂ ಮೆಜ್ಚೆಂ ಕಾಮ್

ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಗೊಂಯ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಥೊಡಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮುಗ್ದೊನ್ ಬಾಹ್ರೇನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ ಲ್ಲೊಂ. ಫ್ಲೈಟ್ ಸಕಾಳಿಂ ತೀನ್ ವೊರಾರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಮೊದ್ಯಾನೆ ರಾತಿಂ ಏರ್ ಪೋರ್ಟಾಕ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲೊಂ. ಆನಿ ತಿ ಮದ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ನಿಮಾಣಿ ಮದ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ. ಏರ್ ಪೋರ್ಟಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಕಠಿಣ್ ತಾನ್. ಫಕತ್ ಏಕ್ ದುಕಾನ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ. ಹಾಂವೆಂ ಏಕ್ ಬೋತ್ಲ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪಾಂಯ್ಶಿ ರುಪ್ಯಾಚೊ ಏಕ್ ನೋಟ್ ದಿಲೊ. ಚಿಲ್ಲರ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಂಗ್ಡಿವಾಲ್ಯಾನ್ ಪಾಟಿಂ ದೀಜೆಗೀ? ಚಿಲ್ಲರ್ ಪಯ್ಶೆ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ನಾತ್ ಲ್ಲೆ. ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ರಾಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಫ್ಲೈಟಾರ್ ಉದಾಕ್ ಮೆಳಾತ್ ಗೀ? ತೆಂಯೀ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಫ್ಲೈಟ್ ಉಣ್ಯಾ ಬಜೆಟಿಚೆಂ. ಉದಾಕ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಆರ್ಡರ್ ಕರಿಜೆ.

ಬಾಹ್ರೇನ್ ಪಾವ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ತಾನೆನ್ ಚ್ ರಾವಾಜೆ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಚಲಿ ಥಂಯ್ಚರ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಪಾಂಯ್ಶಿ ರುಪ್ಯಾಚೆ ಚಿಲ್ಲರ್ ಆಸಾತ್ ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತಿಚೆ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ’ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್?’ ತಿಚೆಂ ಶೀದಾ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ. ಏಕ್ ಉದ್ಕಾಚಿ ಬೋತ್ಲ್ ಘೆವ್ನ್ ತಿಣೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾರ್ ದವರ್ಲಿಚ್. ತೀಸ್ ರುಪಯ್ ಕಾಡ್ನ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಪಾಟಿಂ ದೀ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಾಂಯ್ಶಿ ರುಪ್ಯಾಂಚೊ ನೋಟ್ ತಿಕಾ ಹಾಂವೆ ಒಡ್ಡಾಯ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕಾಣ್ಘೆನಾಸ್ತಾನಾ ತೀ ಶೀದಾ ಚಲ್ತೆತ್ ರಾವ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಖಂಚಾಯ್ ರಿತಿನ್ ತಿಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವ್ಡುಂಕ್ ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆಂ ಯೀ ನಾ.

ಪುಣ್ ನವೆಂ ವರಸ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಆಶಾದಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಲೊಂ. ಜಾತ್-ಕಾತ್, ಧರ್ಮ್-ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಕಿತೆಂಚ್ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾನಾ ಕಾಳಿಜ್ ಸಮಾಧಾನೆನ್ ಫುಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಆಸಲ್ಯಾಂಚಿ ಪಿಳ್ಗಿ ಕರೊಡಾಂನಿ ಉಬ್ಜೊಂದಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಾಗೊನ್ ಫ್ಲೈಟಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಗೆಲೊಂ.

ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ ನ್ಯೂಸ್ ರೂಮಾಕ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಮಾತ್ರ್ ವೆಗ್ಳೊಚೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆನಿ ತೊಚ್ ಅನ್ಭೊಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ದಿಸಾ ಜಾತೇ ಆಸಾ… ನಿರಾಶಿ ಸಂಸಾರ್ ಸದಾಂಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಯೆತಾ. ಪತ್ರಾಚಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾನಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಫಕತ್ ಮೊಡಿಂ ಮೆಜ್ಚೆಂಚ್ ಕಾಮ್ ಜಾತಾ! ಏಕ್ ಚ್ ಸಿರಿಯಾ, ಇರಾಕ್ ಯಾ ಯೆಮೆನಾಂತ್ ಬಾಂಬ್ ಫುಟೊನ್ ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಮೊರ್‍ತಾತ್. ನಾ ತರ್ ಯುರೋಪಾಕ್ ಪೋಳ್ನ್ ವೆಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಬೋಟ್ ಬುಡೊನ್ ಏಕ್ ರಾಸ್ ಲೋಕ್ ಮೊರ್ತಾತ್. ಆನ್ಯೆಕ್ ದೆಗೆನ್ ಯುರೋಪ್, ಜೊರ್‍ದಾನ್, ಲೆಬನಾನ್ ಯಾ ಟರ್ಕಿಂತ್ ನಿರಾಶ್ರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ವಳ್ವಳೆ ಭೊಗ್ತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ. ಅಪ್ರೂಪ್ ಶೆಂ ವಿಕಾಳ್ ತೀವ್ರ್ ವಾದಿ ಸಂಘಟನ್ ‘ಐಎಸ್’ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಮಾರಕ್ ರಿತಿನ್ ಮೊರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ವಿವರ್. ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಹೆ ’ಐಎಸ್‌’ವಾಲೆ ಹರ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ನವಿ ವಾಟ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ತಾತ್.

ಸತ್ರಾ ಮಿಲಿಯ ಲೋಕ್ ಆಸ್ಚಾ ಸಿರಿಯಾಂತ್ ಎದೊಳ್ ಅಡೇಜ್ ಲಾಕ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಡೆ ತೀನ್ ಲಾಕ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಲೋಕ್ ಮೆಲಾ. ಚಾರ್ ಮಿಲಿಯ ಲೋಕ್ ದೇಸ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲಾ. ಸಾಡೆ ಸಾತ್ ಮಿಲಿಯ ಲೋಕ್ ದೆಸಾ ಭಿತರ್ ಚ್ ನಿರಾಶ್ರಿತ್ ಜಾಲಾ. ಆನಿ ಹೊ ದೇಸ್ ತೀನ್ ಪಂಗ್ಡಾಂ ಮಧೆಂ ವಾಂಟೆ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾ. ಏಕ್, ದೆಸಾವಯ್ರ್ ಆದಿಂಥಾವ್ನ್ ಆಡಳ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಾಶರ್ ಅಲ್ ಅಸದ್, ಆನ್ಯೆಕ್ ಐಎಸ್ ಆನಿ ತಿಸ್ರೆಂ- ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದೊನೀ ಪಂಗ್ಡಾಂಕ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ಚಿ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತ್. ಹಾಚೆಂ ಮಧೆಂ ಅಮೆರಿಕಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ರಷ್ಯಾ- ಅಶೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬಾಂಬ್ ಉಡವ್ನ್ ವೆತಾತ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಚ್ ಹೊ ದೇಸ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಮನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಯೀ ನಾಕಾ ಜಾಲಾ.

ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ರಗ್ತಾಪಾತ್ ಆಡಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಗೀ?

ಖಂಡಿತ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಪಂಗಡ್ ಚ್ ಜಿಕಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದೋನ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಸಕ್ತೆಂಚಾ ಹಟಾಕ್ ಪಡೊನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಅಜೂನೀ ರಗಾತ್ ವ್ಹಾಳ್ತೆತ್ ಆಸಾ. ಎಕಾ ದೆಗೆನ್ ಶಿಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೆಂ ಮುಕೆಲಿ ಇರಾನ್. ಆನ್ಯೆಕಾ ದೆಗೆನ್ ಸುನ್ನಿ ಪಂಗ್ಡಾಚೆಂ ಮುಕೆಲಿ ಸೌದಿ. ದೊನೀ ದೆಸಾಂಕ್ ತಾಂಚಿಂಚ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಧೋರಣಾ ಆಸಾತ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಚ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಲೋಕ್ ಮೊರ್ತಾ. ಲಾಕಾಂನಿ ದೇಸ್ ಸೊಡ್ನ್ ವೆತಾ.

ಸಿರಿಯಾಚಿಚ್ ಪರಿಗತ್ ಯೆಮೆನಾಂತ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾಯೀ ಎಕಾ ದೆಗೆನ್ ‘ಹುತಿ’ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಇರಾನ್ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ತೆತ್ ಆಸಾ. ಆನ್ಯೆಕಾ ದೆಗೆನ್ ಥಂಯ್ಚೊ ಸುನ್ನಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಉರಂವ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ಸೌದಿ ಪೆಚಾಡುನ್ ಆಸಾ.

ಇರಾಕಾಚಿ ಪರಿಗತ್ ಕಾಂಯ್ ವೆಗ್ಳಿ ನಾ. ಸದ್ದಾಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ಮುಗ್ದಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೀ ಅರಾಜಕತಾ ರಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ.

ಸಿರಿಯಾಂತ್ ಶಾಂತಿ ಹಾಡ್ಚೆಖಾತಿರ್ ವಿವಿಧ್ ಪಂಗ್ಡಾಂ ಮಧೆಂ ರಾಜಿ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಾ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ ಜಿನೆವಾಂತ್ ಏಕ್ ಜಮಾತ್ ಆಪಯ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಶಾಂತಿ-ಸಮಾಧಾನೆಚ್ಯಾಕೀ ಸಕ್ಕಡ್ ಹಿಶೆದಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲಾಭ್-ನಶ್ಟಾವಯ್ರ್ ಚಡ್ ಖಂತೀಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಚ್ ಹಿ ಜಮಾತ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾಲಿ.

ಝಜ್ ಹರ್ಶೆಂಚಾ ಬರಿಂಚ್ ಮುಂದರುನ್ ಗೆಲಾಂ. ಆನಿ ಹೆಂ ಝಜ್ ಮುಗ್ದಾತಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜಾ ತಸಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕಾರಾಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ರುಮಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಮೊಡಿಂ ಮೆಜ್ಚೆಂಚ್ ಕಾಮ್!

► ಮೆಲ್ ಕ, ಮಿಯಾರ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !