Trending Now

ಪನ್ನಾಸ್ ಉತರ್ಲಿಂ ? ಪ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ !

ಬಹ್ರೆನ್ ರಾಯಾಚೊ ಗಾಂವ್. ಹಾಂಗಾ ರಾಯ್ ನಿಮಾಣೆ ತೀರ್ಮಾನ್ ಘೆತಾ. ಹಾಚೆ ಮಧೆಂ ಲೊಕಾಂಥಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಸಂಸದ್ (ಎಂಪಿ) ಆಸಾತ್. ಹಾಂಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಧಿಕಾರ್ ನಾ. ತರೀ ಗರ್ಜೆ ತೆಕಿದ್ ಕಾನೂನಾಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ಯೆತ್.  ಹಿಂ ಕಾನೂನಾಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಯಾ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ರಾಯಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸಾ.

ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಎಂಪಿನಿ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಹಾಸ್ಚೆಂಗೀ ಯಾ ರಡ್ಚೆಂಗೀ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳಾನಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಆದಿಂ ಎಕಾ ಎಂಪಿನ್ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಸೂಚನ್ ದಿಲೆಂ. ಬಹ್ರೆನಾಂತ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯಾಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಮೆಳಾಜೆ ತರ್ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗೊ ಆನಿ ದಫ್ತರಾ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಅಂತರ್ ಆಸಾಜೆ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಯೀ ಬರೆಂಚ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ವೆಚೆ ಮನಿಸ್ ಹರ್‍ಯೆಕ್ ದಿಸಾ ಕನಿಷ್ಟ್ ದೋನ್ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಚಲ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ಉರ್‍ತಾ. ಆನಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯಾಕ್ ಯೀ ಪರಿಹಾರ್ ಮೆಳ್ತಾ – ಹೆಂ ಹ್ಯಾ ಎಂಪಿಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್. ಪುಣ್ ಫಕತ್ ಧಾ ಮೀಟರ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಹಾಂಗಾಚೊ ಲೋಕ್ ಕಾರ್ ವರ್ನ್ ವೆತಾ ಆನಿ ಕಾರಾರ್ ಚ್ ಬಸೊನ್ ಸಾಮಾನ್ ಕಾಣ್ಘೆತಾ. ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಾಚೊ ಮಾಲಿಕ್ ಕಾರಾಲಾಗಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಮಿನುಟ್ ಗಳಾಯ್ ಜಾಯ್ತ್ ತರ್ ಹಾಂಚಿ ಬಿಪಿ ಚಡ್ತಾ ಆನಿ ಹೊರ್ನ್ ಮಾರುಂಕ್ ಸುರು ಕರ್‍ತಾತ್. ಆನಿ ಹಾಂಗಾಚೆಂ ವೋತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಧರ್ಣಿರ್ ತಾಂತಿಂ ಫುಟೊವ್ನ್ ಘಾಲ್ಯಾರೀ ಎಕಾ ಮಿನುಟಾ ಭಿತರ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಜಾತಾ! ಪರಿಗತ್ ಆಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸುವಾತ್ ದಫ್ತರಾಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಪಯ್ಸ್ ದವ್ರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಣೀ ಆಯ್ಕಾತ್ ಗೀ? ತರೀ ಹೆ ಎಂಪಿ ಅಸಲಿಂ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾ ಮಾಂಡುನ್ ಚ್ ರಾವ್ತಾತ್.

ತೆಲಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ದೆಂವ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚೊ ಆದಾಯ್ ಉಣೊ ಜಾಲಾ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖರ್ಚ್ ಉಣೊ ಕರುಂಕ್ ಸರ್ಕಾರ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ವಾಟೊ ಸೊಧುನ್ ಆಸಾತ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಬಹ್ರೆನಾಂತ್ ಎಕಾ ದಿನಾರಾಕ್ (ಗಾಂವ್ಚೆ ಸುಮಾರ್ ಎಕ್ಶೆ ಸತ್ತರ್ ರುಪಯ್) ಬೊಕ್ರ್ಯಾಚೆಂ ಮಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. ಬಿಫಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಕುಂಕ್ಡಾ ಮಾಸಾಕ್ ಯೀ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ. ಉದಾಕ್ ಆನಿ ವೀಜ್ ಸಕ್ತೆಕ್ ಯೀ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಸಬ್ಸಿಡಿಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಫಕತ್ ಬಹ್ರೆನ್ ಗಾರಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಘಳ್ತೆಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಪರಿಗತ್ ಹಾತ್ ಚುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್‍ವಿಂ ಹಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾಲಾಂ. ಹಾಚೆಂ ಮಧೆಂ ಪಯ್ಶೆ ಉರೊಂವ್ಕ್ ಎಕಾ ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ ಸಾಂದ್ಯಾನ್ ಎಕ್ `ಸುಪರ್’ ಐಡಿಯಾ ದಿಲಿ. ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ಝಡಾಂ ಲಾಂವ್ಚಿಂ ರಾವಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸೂಚನ್ ತಾಣೆ ದಿಲೆಂ. ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆರ್ ಝಡಾಂ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ವಾಹನ್ ಚಾಲನ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸಾನಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಸಬಾರ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡ್ ಸಯ್ತ್ ಘಡ್ತಾತ್. ಅನ್ಯೆಕಾ ದೆಗೆನ್ ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಖರ್ಚ್ ಯೀ ಆಡಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹೊ ಮನಿಸ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ತಾ. ಎಕಾ ಗಾಂವಾಕ್, ತೇಂಯೀ ಕಠಿಣ್ ವೋತ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸುವಾತೆಕ್ ರುಕಾ-ಝಡಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಕಿತ್ಲಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಕ್ ಸಮ್ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತರೀ ಕಶೆಂ?

ಆತಾಂ ಸಂಸದಾಂನಿ ಆನ್ಯೆಕ್ ಪ್ರಸ್ತಾವ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಉತರ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಿದೇಶಿ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ರಿಟೈರ್ ಕರ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಧಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್. ಪನ್ನಾಸ್ ಉತರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಆನಿ ದೈಹಿಕ್ ಸಕತ್ ಉಣಿ ಜಾತಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಚ್ ಹಾಂಕಾಂ ಕಾಮಾಂತ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ದೆಸಾಕ್ ನಶ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಸದಾಂನಿ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಲಾ. ಪುಣ್ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಉತರ್ ಲ್ಲೆ ಹಾಂಗಾಚೆ ಅರ್‍ಬಿಯೀ ಸರ್‍ಕಾರಿ ಆನಿ ಖಾಸ್ಗಿ ದಫ್ತರಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾತ್ ನೆ? ಹಾಂಚಿ ದೈಹಿಕ್ ಆನಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಸಕತ್ ಉಣಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂಗೀ ? ಹಾಂಕಾಂಯೀ ರಿಟೈರ್ ಕರ್ನ್ ಘರಾ ಧಾಡ್ತಾತ್ ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂಚಿ ಜಾಪ್ ನಾ.

ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾನಿ ಆಸ್ಚೆ ಚಡಾವತ್ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲೆಚ್. ಹ್ಯಾ ಸಂಸದಾಂನಿ ಚಲಂವ್ಚಾ ಸಬಾರ್ ಕಂಪ್ಣೆಂನಿ ಪನ್ನಾಸಾ ವಯ್ಲೆ ಕಾಮೆಲಿ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಚಿ ಬೌದ್ಧಿಕ್ ಸಕತ್ ಆನಿ ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ಹ್ಯಾ ಎಂಪಿಂಚ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಂಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ತರೀ ಪನ್ನಾಸಾ ವಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಘರಾ ಧಾಡುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾತ್ ಹೆ ಮಾನಯ್! ಹೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಖಂಯ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ವೆಳಾನ್ ಚ್ ಸಾಂಗಾಜೆ.

ಹಾಂಗಾಚೊ ರಾಯ್, ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ತಶೆಂಚ್ ಕ್ರೌನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಘಡ್ಯೆ ವಿದೇಶಿ ನೌಕರಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ದೆಸಾಚಾ ವಾಡವಳೆಂತ್ ಪರ್ಕಿ ದೆಸಾಚ್ಯಾಂಚೊ ವಾಂಟೊ ಕಿತ್ಲೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹೆ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಜಾಣಾತ್. ದೆಕುನ್ ಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ರಾಯ್ ಕುಳಿಯೆಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಗೌರವ್ ದಿತಾತ್.

►  ಮೆಲ್ ಕ , ಮಿಯಾರ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don\'t COPY....Please Share !