ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್‌ಚ್ ಖೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪುರೊಗೀ?

ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮುಗ್ದೊನ್ ಸಬಾರ್ ದೀಸ್ ಜಾಲೆ ತರೀ ತೆ ಗಮ್ಮತಾಯೆಚೆ ದೀಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಜೂನೀ ಉಡಾಸ್ ಅಸಾತ್. ಸಬಾರ್ ತಾಲೆಂತಾವಂತ್ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜರ್ಮನಿನ್ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾಕ್ ಸಲ್ವಯ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಏಕ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಕೆದಾಳಾಯ್ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಅಪಾಯಾಚೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ.

ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮುಗ್ದಾಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಜೋಕ್ ಚಾಲ್ತಿರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಲಾಗಿಂ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಆಸಾ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಲಾಗಿಂ ನೇಮರ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಲಾಗಿಂ ಮೆಸ್ಸಿ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಜರ್ಮನಿ ಲಾಗಿಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಹಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಕಿತ್ಲಿ ಸತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೇರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಚ್ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಕಳ್ಳೆಂ.

ತರ್ ಆತಾಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆಸಾ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನದರ್ ಘಾಲ್ಯಾಂ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಲಾಗಿಂ ಮೆಸ್ಸಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆಸಾ. ‘ಅಚ್ಚೆ ದಿನ್’ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆ ಸುರ್ವೆರ್‌ಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ಮಾನವ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ಖಾತ್ಯಾಕ್ ಫಕತ್ ಪಿಯುಸಿ ಪಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಮಂತ್ರಿ ಜಾತಾನಾ ಆನಿ ದೆಸಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಾಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಹುದ್ದೊ ಜಾವ್ನಾಚ್ಚೊ ರಕ್ಷಾ ಖಾತೊ ಮಹಿನೊಭರ್ ಖಾಲಿ ಸೊಡ್ತಾನ್ ಹ್ಯಾ ದೆಸಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ‘ಅಚ್ಚೆ ದಿನ್’ ಯೆತಿತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೆಸಾಕ್ ನಖ್ಖಿ ಜಾಲೆಂ.

  

ವಿತ್ತ್ ಮಂತ್ರಿ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣೀ ಏಕ್ ಅನ್ಭೊಗಿ ಆನಿ ತಾಲೆಂತಾವಂತ್ ಸಚಿವ್ ದೆಸಾಚ್ಯಾ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳಾಂತ್ ನಾಂತ್. ಅನ್ಭೊಗ್ ತಾಂಕಾಂ ತಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ನಾ. ಫಕತ್ ಎಕ್‌ಚ್ ನಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ: ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಇಲಾಖ್ಯಾ ವಯ್ರ್, ದೆಸಾಚಾ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಕೊನ್ಶಾರ್ ತಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಆಸ್ಚೆ ಬರಿಂ ತೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆತಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್‌ಚ್ ತಾಣೆ ಅನ್ಭೊಗಿ ಲಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಮುರಳಿ ಮನೋಹರ್ ಜೋಶಿ, ಜಸ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ತಸ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೊನ್ಶಾರ್ ದವರ‍್ಲೆಂ.

ದೆಸಾಂತ್ ನವೆಂ ಸರ್ಕಾರ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿಂಚ್ ರೇಲ್ವೆಚೆಂ ಪ್ರಯಾಣ್ ದರ್ 14 ಠಕ್ಕೆ ಚಡಯ್ತಾನಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಎಕಾ ದೆಗೆನ್ ಅಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ ತರೀ ಅನ್ಯೆಕಾ ದೆಗೆನ್ ದೆಸಾಚ್ಯಾ ರೇಲ್ವೆ ಶೆತಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ನವೆಸಾಂವ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭರ್ವಸೊ ಉದೆಲೊ. ಪುಣ್ ರೇಲ್ವೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭರ್ವಶ್ಯಾಸೊ ’ಬಲೂನ್’ ಠುಸ್ಸ್ ಜಾಲೊ. ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್ ಆನಿ ಮುಂಬಯ್ ಮಧೆಂ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೇನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಬಜೆಟಿಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನವೆಂಸಾಂವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೇನ್ ವಿಶಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಆದಿಂಚ್ ಹ್ಯಾ ದೆಸಾಂಚ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತೇಂಯೀ ಕಾಂಯ್ ನವೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ದೆಸಾಚೆಂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ್ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ನಿರಾಶಾಚ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಚೆಂ ಪ್ರತಿಫಲನ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಡೊನ್‌ಚ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜಾತಾನಾ ಎಕ್‌ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಕಾಸಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಳೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚಾಕ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಯಾ ಮೋದಿ ಲಾಗಿಂ ಕಾಂಯ್ ಜಾಪ್ ನಾ. ಆದ್ಯ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಪಾಡ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಶಿಸ್ತ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರುಂಕ್ ವೇಳ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಣಿ ಚುಕಾರಿ ಮಾರ್ಲ್ಯೊ. ಪುಣ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾ ಲಾಗಿಂ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್, ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್, ಚಿದಂಬರಂ, ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ (ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನಾ ತರೀ), ಶಶಿ ತರೂರ್ ತಸ್ಲೆ ಬುದ್ವಂತ್ ಆನಿ ತಾಲೆಂತಾವಂತ್ ಮುಕೆಲಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕರುಂಕ್ ತೆ ಸಕ್‌ಲ್ಲೆ ತರ್ ಆಜ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಯುಪಿ‌ಎ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕುಂಕ್ ಜಾತೆಂ ನಾ.

  

ಪುಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೆಸಾಚೆಂ ಮಾನವ್ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವಾಡಂವ್ಚಾ ಎಕಾ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಕೆದಾಳಾ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ತಸ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಭೊಗ್ ಆನಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಮಂತ್ರಿ ಕೆಲಾಂಗೀ, ಆದ್ಲ್ಯಾ ವಾಜಪೇಯಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚೊ ಹುದ್ದೊ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ತಸ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೊನ್ಶಾಕ್ ಲೊಟುನ್ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ (ಗೌಡಾಕ್ ಫಕತ್ ಇಕ್ರಾ ಮಹಿನೆ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚೊ ಹುದ್ದೊ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ನಾ) ತಸ್ಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ರೇಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಕೆಲಾಂಗೀ, ತೆದಾಳಾಚ್ ಮೋದಿಚೆ ಇರಾದೆ ಪಕ್ಕಾ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಮೆಸ್ಸಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ನಾ, ಮೋದಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸರ್ಕಾರ್ ನಾ!

ಸಂಘ್ ಪರಿವಾರಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಚಡೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ಮೋದಿಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಏಕ್ ತಕ್ಲಿ ಹುನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ.

ಸವಾಲ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್; ಖೆಳ್ ಮ್ಹಳ್ತಾನಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂನಿ ಖೆಳಾಜೆ. ಫಕತ್ ಮೋದಿನ್ ಖೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪುರೊಗೀ? ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಫಕತ್ ದೋನ್ ಮಹಿನೆ ಮುಗ್ದಾಲ್ಯಾತ್. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂಕೀ ಖೆಳೊಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ದೆಸಾಕ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಆಸಾ. ನಾ ತರ್ ದೆಸಾಚೊ ಲೋಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಟೀಮಾಕ್ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಕಾರ್ಡ್ ದಾಖಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಚೊ ನಾ.

► ಮೆಲ್‌ಕ, ಮಿಯಾರ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !