ಬೀಡಿ ಪೆಟಂವ್ಚೆ ಆಮ್ಚೆ ಮುಕೆಲಿ

ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚಾ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಆಜ್ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಸಾಗೀ, ಏಕ್ ಲಾನ್‌ಉಂದಿರ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾರೀ ವಾಗ್‌ ಆಯ್ಲಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚೆ ತಸಲಿ. ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ದೆಕುನ್‌ ಕೆದಾಳಾ ದೋನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚೆ ಎಕಾ ಗಜಾಲಿಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾತಾತ್‌ಗೀ, ಥಂಯ್ಸರ್ ರಾಜಕೀಯಾಚೊ ’ಬೊಲ್ಪೊ’ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ರೀಗ್‌ ಘೆತಾ. ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ, ಹಕೀಗತ್ ವ್ಹರವ್ನ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ, ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ‌ ಅಶಾರ್-ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾತ್. ನಿಮಾಣೆ ಹ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಪ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಂವ್ಚೊ ಮಾತ್ರ್‌ ಆಪ್ಣಾಕ್ ‘ಶೆಳಿ’ ಮ್ಹಣೊನ್‌ ಆಪವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಸಾದೊ ಲೋಕ್.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕಂಕನಾಡಿಚ್ಯಾ‌ ಅಲ್ಫೋನ್ಸಾ ‌ಇಗರ್ಜೆಂತ್‌ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ವರವ್ನ್ ಪಳೆಯಾಂ. ಎಕ್ಲೊತರ್ನಾಟೊ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ ಆನಿ ಇಗರ್ಜೆಂತ್‌ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ‌ ಇಮಾಜಿ ಫುಟಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ತೊ ವಿಣ್ಗೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂನಿ ತಾಕಾ ಧರ್ಲಾಂ ಆನಿ ಕದ್ರಿ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ದಿಲಾಂ. ಸಬಾರ್ ತೆಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಚಾರಾಚ್ಯಾ ಭುಕೆನ್‌ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ‌ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚಾ ’ಸ್ವಘೋಷಿತ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್’ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್‌ ’ಜಾತ್ಯತೀತ್’ ಮ್ಹಣೊನ್‌ ಆಪಂವ್ಚ್ಯಾರಾಜಕೀಯ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್‌ ಇತ್ಲೆಂಚ್‌ ಜಾಯ್‌ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಏಕ್‌ಘಡಿಯೀ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಿಂ ಖಂಡನಾಚಿಂ ಪತ್ರಾಂ. ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್ ಸುನಾಮಿಚ್‌ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಜಣೊನ್ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ವರ್ದಿ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿ.ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಅನ್ಯೆಕಾ ದೆಗೆನ್ ಸಂಘ್ ಪರಿವಾರಾಚೆಯೀ‌ ಉಟ್ಲೆ. ನಿಜ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ‘ವಾಟೆರ್ ವೆಚಾ ವಾಗಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಯೇವ್ನ್ ಖಾಗಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿ ಜಾಲಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ.

ಆತಾಂ, ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂತ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ಕೆಲಾಂ ಪಳೆಯಾಂ. ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ‌ಉಗ್ರಗಾಮಿಕ್‌ ಕೈದ್‌ ಕೆಲ್ಯಾರೀ, ಚೊವಿಸ್ ವೊರಾಂ ಭಿತರ್, ತೊ‌ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಖಂಯ್‌ ಥಾವ್ನ್‌ ಆಯಿಲ್ಲೊ, ತಾಚೊ‌ಉದ್ದೇಶ್ ಕಸಲೊ- ಹ್ಯೊ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಗ್ತಿ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್‌ ಕಾಡ್ನ್ ಮಾಧ್ಯಮಾ ಮುಕಾರ್ ತೆ ದವರ್ತಾತ್ ಪುಣ್‌ ಅಲ್ಫೋನ್ಸಾ‌ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಬುವಿಶಿಂ ಕಸ್ಲಿಚ್ ಮಾಹೆತ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಭಾಯ್ರ್‌ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ವೆಳಾರ್ ಶಿಬು ಅಲ್ಕೊಹಾಲ್‌ ಘೆವ್ನ್‌ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಾತ್ರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ದೃಢೀಕೃತ್ ಕೆಲಾಂ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಬಾರ್ ಸವಾಲಾಂ ಜಾಪ್ ನಾಸ್ತಾನಾಚ್‌ ಉರ್ತಾತ್.

ಇಗರ್ಜ್‌ ಧ್ವಂಸ್‌ ಕರುಂಕ್‌ ತೊ‌ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತರ್ ತೊ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸುಲಾಭಾಯೆನ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್ಲೊ ಕಶೆಂ? ಮಾನಸಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಸ್ವಸ್ಥ್‌ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ ತೊ ಥಂಯ್ ವಿಣ್ಗೊ ಜಾತೊ‌ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಗೀ? ಆಶೆಂ ಸವಾಲಾಂಚಿ ಲಾಂಬ್ ಪಟ್ಟಿಚ್ ಆಮ್ಚೆ ಮುಕಾರ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಸವಾಲಾಂಕ್‌ ಜಾಪ್ ಸೊಧುನ್‌ ಕಾಡಿಜೆ ‌ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಪೊಲಿಸ್ ಮಾತ್ರ್ ವೇಳ್ ಘೆತೆತ್‌ ಆಸಾತ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್‌ಚ್ ಪ್ರಚಾರಾಖಾತಿರ್ ರಾಕೊನ್ ಬೊಸ್ಚ್ಯಾ ಸ್ವಘೋಷಿತ್ ’ಸಮುದಾಯ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್’ ಆನಿ ‘ಜಾತ್ಯತೀತ್’ ರಾಜಕಾರಣಿಂಕ್‌ಆತಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ವೇಳ್.

ಲಗ್ಬಗ್‌ ತೀನ್ ವರ್ಸಾದಿಂ ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್ ಇಗರ್ಜಾಂವಯ್ರ್ ಹಲ್ಲೊ ಜಾತಾನಾಯೀ ಹ್ಯಾ ‘ಮುಕೆಲಿ’ಂಕ್‌ ಅಸಲೊಚ್‌ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ. ಹಾಂಗಾಚೆ ಕಥೊಲಿಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ಆಯ್ಕಾತಾತ್. ಆಪುಣ್ ಮನ್‌ ಕರಿನ್‌ ತರ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಬಂದ್‌ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಲೊಂ ಮ್ಹಣೊನ್‌ ಥೊಡ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೈಕಮಾಂಡಾಕ್‌ ದಾಕಯ್ಜೆ‌ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.ಎಕಾ ಲಾನ್ಶಾ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ವಾರೆಂ ಫುಂಕುನ್‌ ಉಜೊ ಪೆಟಯ್ಲೊ. ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್‌ ಉಜ್ಯಾಂತ್‌ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಬಿಡಿ ಪೆಟಯ್ಲಿ. ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂನಿ ಮಾರ್ ಕೆಲೆ. ಶೆಂಭೊರಾಂನಿ ಜಯ್ಲಾಕ್ ಗೆಲೆ. ಜಯ್ಲಾಕ್‌ ಗೆಲ್ಲೆ ಜಾಮೀನ್ ಮೆಳೊನ್ ಭಾಯ್ರ್‌ ಯೆತಾನಾಯೀ, ‘ಹಾಂಕಾಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಚಾ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೆ. ಜಯ್ಲಾಕ್‌ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್‌ ರಿತಿನ್‌ ರಾತ್-ದೀಸ್‌ ಕಾಮ್‌ ಕೆಲ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೆದಾಳಾಯೀ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್‌ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಇತ್ಲಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಬೊಬಾಟ್‌ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ‌ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಯೀ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್‌ ತರ್ನಾಟೆ ‌ಅಜೂನೀ ಕೊಡ್ತಿಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಮೆಜ್ತೆತ್‌ ಆಸಾತ್.ಅನ್ಯೆಕಾಕುಶಿನ್ ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ರಿಗೊನ್‌ ಇಮಾಜ್‌ ಧ್ವಂಸ್‌ ಕೆಲ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ಮಾತ್ರ್‌ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಅನಿಕೀ ನಿರ್ಧಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಆಜ್ ಪರ್ತುನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹ್ಯಾಚ್ ದಿಶೆನ್ ವೆತೆತ್ ಆಸಾ. ಎಕಾಮೆಕಾ ಉಡೊವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚಾ ಉಬಿರಾಂತ್ ಸಗ್ಳಿ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಪೇಂಟ್ ಬುಡೊನ್ ವಚಾತ್‌ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್‌ ಉಬ್ಜತಾ.ಏಕ್‌ಘಡಿಯೀ ಪಾಡ್‌ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕೆಲಿ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಹ್ಯಾ‌ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್‌ ಆಯ್ಲೊ. ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾ ವಯ್ರ್‌ ತಾಕಾ ಆಸ್ಚೊ ಮೋಗ್ ವಾಖಣ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲೊಚ್. ಪುಣ್‌ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳ್ತೆಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾಗೊಂಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತೆತ್ ಆಸಾ ಪಳೆಯಾ.ಥಂಯ್ಚೊ ಪಾತ್ರೊನ್ ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರಾಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ವೆಳಿಂಚ್ ಗೊಂಯ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್‌ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ್‌ ದವರ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವಾಚಿ ತಾರಿಕ್ ಬದ್ಲುಂಕ್‌ ಥಂಯ್ಚಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನವಿಕ್‌ ಗೊಂಯ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್‌ ಡೋಂಟ್‌ಕೇರ್ ಕೆಲಾಂ.ನಿಮಾಣೆ, ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾದಿಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ರಥ್‌ಯಾತ್ರಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲಾಲ್‌ಕೃಶ್ಣ ಅಡ್ವಾಣಿ ಲಾಗಿಂ ಥೊಡೆ ಕಥೊಲಿಕ್ ಮುಕೆಲಿ ಗೆಲ್ಲೆ ಆನಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವಾಚಿ ತಾರಿಕ್ ಬದ್ಲುಂಕ್‌ ದಬಾವ್ ಘಾಲಿಶೆಂ ತಾಕಾ ವಿನತಿ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತಾಂ ವಿಶಿಂ ಸಿಸ್ರಿಚಿಂ ದುಕಾಂ ಗಳಂವ್ಚಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಚಿ ಆನಿ ಬಿಜೆಪಿ-ಸಂಘ್ ಪರಿವಾರಾಕ್ ಸದಾಂ ದುರ್ಸೊಂಚ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್‌ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಹಿಪೊಕ್ರಸಿ ಹಾಂಗಾಸರ್‌ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್‌ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.

ಆತಾಂ ಥೊಡೆಂ ‘ಹೈಪೊಥೀಸಿಸ್’ ಘೆವ್ನ್ ಉಲವ್ಯಾಂ.ಶಿಬುನ್ ಏಕ್‌ಇಮಾಜ್ ಫುಟಯ್ಲಿಚ್ ಮ್ಹಣ್‌ ಏಕ್‌ ಘಡ್ಯೆ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್‌ ಯೆವ್ಯಾಂ. ವಿಶಯ್‌ ಇತ್ಲಿ ವ್ಹಡ್‌ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾಗೀ? ದೆವಾಚ್ಯಾ‌ಉತ್ರಾಚಾಕೀ ‌ಇಮಾಜ್‌ ಆಮ್ಕಾಂ ವರ್ತಿಗೀ? ಆಮ್ಚೊ ಭಾವಾಡ್ತ್‌ ಇಮಾಜೆ ವಯ್ರ್‌ ರಾವ್ಲಾಗೀ ಯಾ ದೆವಾಚಾ ‌ಉತ್ರಾಂ ವಯ್ರ್? ಜಾಣಾರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್?ಬಾರಾ ವರ್ಸಾದಿಂ ಒರಿಸ್ಸಾಂತ್‌ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್‌ ಉಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡ್ಯಾಂ. ದಾರಾ ಸಿಂಗ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಚೊ ಮಿಶಿನರಿ ಗ್ರಹಾಂ ಸ್ಟೇನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್‌ ಧಾರುಣ್‌ ರಿತಿನ್ ಜಿವಿಶಿ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಚೆ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಭೊಗ್ಶಿಲೆಂ. ಪುಣ್ ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ತೆತ್ ಆಸಾ?

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಬು ಏಕ್ ‘ದುಷ್ಕರ್ಮಿ’ ಜಾವ್ನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ತೊ ವಿಪ್ರೀತ್‌ ರಿತಿನ್ ಪಿಯೆವ್ನ್‌ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ ಯಾ ಮಾನಸಿಕ್ ಸ್ಥಿಮಿತಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ ತಾಕಾ ‘ದುಷ್ಕರ್ಮಿ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಶೆಂ ಆಪಂವ್ಚೆಂ? ಅಸಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್‌ ಜಾಪಿ ಸೊಧ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್ ಉಜೊ ಪೆಟಂವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಜಕಾರಣಿಂಕ್ ಆನಿ ಸಮುದಾಯಾಚಾ ಸ್ವಘೋಷಿತ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್‌ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್‌ ಆಪವ್ಯೆತಾ?

[ ತಸ್ವಿರ್ಯೊ ಕುರ್ಪಾ : ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ]

[ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಾ ಥಾವ್ನ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ಆನಿ ಸಮೂಹ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಲ್ ‍ ಕ ಮಿಯಾರ್ ಹಾಕಾ – ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ದಿಸಾಳ್ಯಾಂತ್ ತಶೆಂ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಹಾಂತು ಪತ್ರ್ ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಲೊಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಆಸಾ. 2008 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಇಗರ್ಜಾಂಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಜಾತಾನಾ ತಾಣೆ ಥಳಾರ್ ರಾವೊನ್ ವರ್ದಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಜಾಯ್ತಿಂ ಘಡಿತಾಂ ತಾಣೆ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಯಾಂತ್. ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ತೊ ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಲಾ ಆನಿ ಸಂಡೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಪತ್ರಾಚೊ ವರ್ದೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ. ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !