ಚರ್ಚ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ – ಫಾತ್ರಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಉತ್ರಾಂಚೆಂ

ರ್ಚ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ಲಿಂ” ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಜಣಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಉದೆಂವ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ – “ತೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆತಾಂ ಕಾಡ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾಗೀ.? ತವಳ್ಚೆಂ ಆತಾಂ ಉಸ್ತುನ್ ಘಾಯ್ ಜಿವೆ ಕರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾಗೀ.?” ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಚರ್ಚ್ ಅಟ್ಯಾಕಾಕ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್’ಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಆಚರ್ಸುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಂವ್ಚೊ ನ್ಹಯ್! ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ್ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ಕೊಸ್ಳಾಯಿಲ್ಲೊ ದೀಸ್, ಡಿಸೆಂಬರಾಚಿ 6 ತಾರಿಕ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಕರಾಳ್ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್, ತಾಂಚೆ ಘಾಯ್ ಜಿವೆ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಯ್, ಕೊಣಾಚಿಂ ಮನಾಂ ದುಖಂವ್ಕ್’ಯೀ ನ್ಹಯ್! ಸಂಪಾದಕಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಇತಿಹಾಸ್ ಆಮಿ ವಾಚ್ಚೊ, ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್ಚೊ ಘಾಯ್ ಜಿವೆ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಘಡಾನಾಶೆಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆಂವ್ಕ್. Prevention is better than cure ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ವ್ಹಯ್, ಖಂಚೆಂಯೀ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ, ತೆಂ ಘಡಾನಾಶೆಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ಹ್ಯಾ ನದ್ರೆನ್ ಪಳೆತಾನಾ, ಚರ್ಚ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಚರ್ಚ್ ಅಟ್ಯಾಕಾಂತ್ ಫುಟ್’ಲ್ಲೆ ಇಗರ್ಜೆಂಚೆ ನಳೆ, ಆರ್ಶೆ ಆನಿ ಇಮಾಜ್ಯೊ ಬದ್ಲಿಲೆಂಚ್ ‘ಸಕ್ಕಡೀ ಸಮಾ ಜಾಲೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ತಾರ್ ಸೊಂತ್ ಭಾಗೆವಂತ್ಪಣ್ ಸಾಂಭಾಳ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಸಾ ತಶಿ ಮುಂದರುನ್ ವರ್ಚೆಂ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಸಮಾ ದಿಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಅಟ್ಯಾಕಾಂತ್ ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಘಾಯ್, ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಲಾಠಿಂಚೆ ಮಾರ್ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ದೂಖ್ ತಿತ್ಲೆ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಮಾಜ್ವೊನ್ ವೆಚೆ ತಸಲಿ ನ್ಹಯ್.! ತಿನ್ಶಾಂ ವರ್ನಿಂ ಚಡ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ತರ್ನಾಂಟ್ಯಾಂಚೆರ್ ಕೇಸಿ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ. ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಆಸ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಕೊಣಾಚಿ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಆಸ್ಲಿಂ, ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಫುಡಾರ್ ಸೊಧುನ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ, ಸಕ್ಕಡೀ ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ಕಾನೂನಾಚೆ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾಲ್ಲೆ- ಧರ್ಮಾಂದ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಮಾರಾಂಥಾವ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್, ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಂಕ್, ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂಕ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಆಪುಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಪಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಆಪ್ರಾಧಾಕ್ ಲಾಗೊನ್! ತಾಂಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾನ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್?

ಅನ್ಯೇಕ್ ಚರ್ಚ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾನ್ ಕಸಲಿಂ ಕ್ರಮಾಂ ಘೆತ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಸೊಧುನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ನಿರಾಶಾ ಮೆಳ್ತಾ. ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಇಗರ್ಜಾನಿಂ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಘಾಲ್ಲೆ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಾಂಯ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳಾನಾ. ‘ಚೊರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚೊರಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾಗಿರ್ ತಾಕಾ ಧರ್ಯೆತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭರ್ವಶ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ವಾಟೆ ದೆಗೆಲ್ಯಾ ಗೂಡಾ ಅಂಗ್ಡಿನಿಂಯೀ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಇಗರ್ಜಾನಿಂ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸಾನಾ. ಹಾಂತುಂ ಫಾತರ್ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಧರ್ಯೆತ್ (ತೆಂಯೀ ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್) ಶಿವಾಯ್ ಫಾತರ್ ಉಡಂವ್ಚೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಅಸಾಧ್! ಹಾಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚರ್ಚ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಫಾತರ್ ಉಡವ್ನ್‌ಚ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ, ತೊಂಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಚಾರ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಡವ್ನ್‌ಯೀ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಮೇಯಾಚ್ಯಾ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ‘ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್’ ಭಾವಾನ್ ರುಜು ಕೆಲಾಂ. ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ 2008 ಇಸ್ವೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ಮಾತೆವಯ್ರ್, ತಾಂತುಂಯೀ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೆ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಚೆರ್ ಅಸಲೆ ಉತ್ರಾಂಚೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮೊಸ್ತು ಜಾಲ್ಯಾತ್, ಆನಿ ಆಮ್ಚೆಂ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ಸಕ್ಕಡೀ ಸೊಸುನ್ ಬಸ್ಲಾಂ! “ಚರ್ಚ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹಿಂದೂ ಕೋಮುವಾದಿ ಸಂಘಟನಾನಿಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಆನಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತೆನ್ ಮೆಳೊನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ನಾಟಕ್” ಮ್ಹಣ್ ವಿಡಿಯೋ ಕರ್ನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಾಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ವೈರಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ರೋಬರ್ಟ್ ರೊಸಾರಿಯೋನ್, ಫಾತರ್ ಉಡವ್ನ್ ಇಮಾಜ್ಯೊ ಭೆಸಾಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂವರ್ನಿ ವ್ಹಡ್ ಹಲ್ಲೊ ಇಗರ್ಜ್ ಮಾತೆಚೆರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತೊ ಬಿಜೆಪಿ ಥಾವ್ನ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಲಾಭ್ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅಶೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಜೊಕ್ತಿ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾನಿಂ ಜಾಂವ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಅಧಿಕೃತ್ ವಕ್ತಾರಾನಿಂ ಜಾಂವ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾ. ತೊ ಏಕ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಮನಿಸ್, ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ವೇಳ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಿಭಾಡ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತಾತ್ಸಾರಾನ್ ತೆ ವಗೆ ಬಸ್ಲೆ ಯಾ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕೆ.ಎಲ್ ಅಶೋಕ್ ಯಾ ಆನಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸೌಹಾರ್ದ ವೇದಿಕೆಚೆ ಮುಖೆಲಿ ಯೇವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆ ತರ್ಫೆನ್ ತೆ ಉಲಯ್ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಗೆ ರಾವ್ಲೆ ಮಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜಾನಾ.

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಜರ್ ಇಗರ್ಜಾಂಚೆರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಧಾಡ್ ಪಡ್ಲಿ ತರ್ ಲೋಕ್ ಮಾರ್ಗಾಕ್ ದೆಂವೊನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರಿತ್? ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ವಿಚಾರ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ, ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್’ಚ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಮಾರ್ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಕೇಸಿ ಆಂಗಾರ್ ವೋಡ್ನ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ದವರ್ನ್ ಪಳೆಜೆ, ಉಪ್ರಾಂತ್ “ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಘಡೊಂಕ್ ನಾ, ಕ್ರೀಸ್ತಾವಾನಿಂ ಹಾಕ್ ಬೋಬ್ ಘಾಲ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ, ಹೊ ಸಗ್ಳೊ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಆನಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಮೆಳೊನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ನಾಟಕ್” ಮ್ಹಣ್ ರೋಬರ್ಟ್ ರೊಸಾರಿಯೋನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಸ್ಟೇಟ್’ಮೆಂಟ್ ಏಕ್ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯ್ಕಾಜೆ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಆರೋಪಾಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಬ್ರೆಕ್ ವಚೊಂಕ್’ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಚೆಂ, ವಕ್ತಾರಾಂಚೆಂ ಮೌನ್ ಏಕ್ಪಾವ್ಟಿಂ ನಿಯಾಳಿಜೆ, ಜಾಪ್ ಆಪಾಪಿಂ ಮೆಳ್ತಾ! ತವಳ್ ಇಗರ್ಜಾಂಚೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಲೋಕ್ ಪಾಟಿಂ ಫುಡೆಂ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕ್ ದೆಂವ್’ಲ್ಲೊ. ಆಜ್ ಜರ್ ತರ್ ಧಾಡ್ ಪಡ್ಲಿ, ಲೊಕಾಕ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಆಸಾತ್, ಪೊಲಿಸಾಂಚೆ ಮಾರ್, ಕೋಡ್ತ್ ಕೇಸ್, ಜಯ್ಲ್, ರೋಬರ್ಟ್ ರೊಸಾರಿಯೋ ತಸ್ಲ್ಯಾನ್ ಚರ್ಚ್ ಅಟ್ಯಾಕಾಂತ್ ರಗಾತ್ ವಾಳಯ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆಕ್ಮಾನ್, ಜಾಪ್ ದೀಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಮೌನ್… ವ್ಹಯ್, ಆಜ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕ್ ದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಆಸಾತ್…

ತಸ್ವೀರ್ : ಸ್ಟೀವನ್ ಪಾಯ್ಸ್, ಆಂಜೆಲೊರ್

 

ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಘಡಿತಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ಚೆ ದಿಸಾಚ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾಂಚೆಂ ಕುರ್ವಾರ್ಪಣಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಭೋವ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಪದ್ವಿ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾನಿಂ ತುಳ್ವೆಂತ್ ದಿಲ್ಲೊ ‘ಆಮ್ಚೆ ಮಧ್ಲ್ಯೊ ಜಾತಿಚ್ಯೊ ವಣದಿ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕರ್ನ್, ಮನ್ಶಾಪಣಾಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಕ್ ವಯ್ರ್ ಉಬಾರ್ಯಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್ ಸರ್ವಯ್ ಲೊಕಾಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ. ನವ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಥಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸಹಜ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಆಸ್ಲಿ, ಪುಣ್ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾಂಚೆಂ ಉಲವ್ಪ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಥಂಯ್ ಹಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ದೊಡ್ತಿ ಜಾಲ್ಯಾ, ಆನಿ ಏಕಾಎಕಿಂ ಸರ್ವ್ ಬದ್ಲಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಹೆಣೆತೆಣೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹೆಂ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗಾನಾ, ಮ್ಹಜೀಯೀ ನೀರೀಕ್ಷಾ ತಿಚ್. ಹುದ್ದೊ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲಿ ತಾಂಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಹಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಪೋಂತ್ ಪಾವಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಝಳಕ್ ದಿತಾತ್. ಪುಣ್ ಖಂಚಿಯೀ ಏಕ್ ಆಡಳಿತ್ ವೆವಸ್ತಾ ಏಕಾಏಕಿಂ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಲ್ಹಾಲಾನ್ ಮೆಟಾಂ ದವ್ರುಣ್‌ಚ್ ಮುಕಾರ್ ವಚಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮತಿಂತ್ ದವ್ರುನ್, ಕಿತೆಂಯೀ ಠೀಕಾ ಕರ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ, ಖೊಡಿ ಕಾಡ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಸಾಂಭಾಳ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ಹಾಂಗಾ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರಿಜಾಯ್’ಚ್ – ಫಕತ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪಾವಾನಾ, 2008 ತ್ ಕೋಮುವಾದಿನಿಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಚರ್ಚ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾಂವ್ ಯಾ 2018 ತ್ ರೋಬರ್ಟ್ ರೊಸಾರಿಯೋನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಚರ್ಚ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾಂವ್, ಫುಡೆಂ ಜರ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಖಂಚಾಯೀ ಎಕಾ ಕಾರಣಾ ಪಾಸೊತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ತಾಂಚೊ ಭೆಸ್ ಅಡ್ಕಳ್ತಾ ತಸ್ಲಿ ಪರಿಗತ್ ಯೇತ್ ತರ್ ತಾಂಚೆ ತರ್ಫೆನ್, ಮೀಡಿಯಾಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್, ಆರೋಪಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಏಕ್ – ದೋಗ್ ಫಾವೊತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ನಮಿಯಾರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಕಾಮ್ ತುರ್ತಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್.

► ಓಸ್ಕರ್, ವಗ್ಗ

ಆತಾಂಯ್ ಧೊಸ್ಚೆಂ ಪೊಲಿಸಾಚೆಂ ರಡ್ಣೆ
ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮಧೆಂ ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಪತ್ರಾಕಾರ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಮೂಳ್ ಭೂತ್ ವಾದಿ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸುನ್ ಆಸಾ. ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ಸೊಧ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಧಾ ವರ್ಸಾ ಆದ್ಲಿಂ ತಿಂ ಕೊಡು ಘಡಿತಾಂ ಪರತ್ ಪರತ್ ಮತಿ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಧೊಸ್ತಾತ್. ಮ್ಹಜೆಂ ನಿಳ್ಶೆಂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಉಡಯಿಲ್ಲೆಂ ಟಿಯರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಧರ್ನ್ ಪರತ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಚ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೆ ತರ್ನಾಟೆ, ಹಾತಾಂತ್ ಲಾಟಿ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಸಕತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರ್ಚೆ ಪೊಲಿಸ್, ದುಕೆನ್ ವಾಳ್ವಳ್ಚೆ ಮ್ಹಾತಾರೆ, ತರ್ನಾಟೆ, ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂ, ಪೊಲೀಸಾಂನಿ ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ರಿಗೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದರ್ವಾಟ್ಯಾರ್ ಆಡ್ ರಾವ್ ಲ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ಪಾದ್ರಿ – ಹರ್ಯೆಕ್ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮಧೆಂ ತ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಚೆಂ ರಡ್ಣೆ ಮಾತ್ರ್ ಮೊಸ್ತು ಧೊಸ್ತಾ.

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ ►►►

92% feel joy. And how do you feel?
16 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
201 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

One comment

  1. Melwin Kolalgiri

    “2008 ತ್ ಕೋಮುವಾದಿನಿಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಚರ್ಚ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾಂವ್ ಯಾ 2018 ತ್ ರೋಬರ್ಟ್ ರೊಸಾರಿಯೋನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಚರ್ಚ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾಂವ್, ಫುಡೆಂ ಜರ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಖಂಚಾಯೀ ಎಕಾ ಕಾರಣಾ ಪಾಸೊತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ತಾಂಚೊ ಭೆಸ್ ಅಡ್ಕಳ್ತಾ ತಸ್ಲಿ ಪರಿಗತ್ ಯೇತ್ ತರ್ ತಾಂಚೆ ತರ್ಫೆನ್, ಮೀಡಿಯಾಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್, ಆರೋಪಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಏಕ್ – ದೋಗ್ ಫಾವೊತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ನಮಿಯಾರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಕಾಮ್ ತುರ್ತಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್”
    ವಯ್ಲ್ಯಾ ಆಭಿಪ್ರಾಯೆಕ್ ಮ್ಹಜಿಯ್ ಸಯ್ ಆಸಾ.ಶಿಕ್ಪಾಂತ್,ಆಜ್ ಸರ್ವ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಂಗ್ತೆಂತ್ ಆವಿಭಜಿತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸಿಜ್ ಮುಕಾರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರೀ,ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಮುಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಫಾವೊ ತಿ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ತಸ್ಲೊ ಯಾಜಕ್ ವಾ ಲಾಯಿಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಖಂಯ್’ಗಿ ಪಾಟಿಂ ಉರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾನುನ್ ಘೆಜೆಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕೊಡು ಸತ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !