ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಮೂಳಾಂಚೆರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿಂ ಕೃತಕ್ ಪಾಳಾಂ

ಉದ್ಕಾಚೆಂ ನೀಜ್ ಮೂಳ್ ಆಡಾಯ್ಲೆಂ ತರ್, ಉದಾಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಪಾಳಾಂ ಸಮೇತ್ ಹುಮ್ಟುನ್ ಕಾಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ 2018ವ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಚೆಂ ಉದ್ಕಾ ಪ್ರಳಯ್‌ಚ್ ಸಾಕ್ಸ್. ಆಮ್ಕಾಂ ‘ಉದಾಕ್ ಸೊಡ್ಯಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಸರ‍್ಕಾರಾ ವಿರೋಧ್ ದಂಗೊ ಆನಿ ಉಪಾಸ್ ಕರ‍್ತೆಲ್ಯಾನಿಂಚ್ ದಯಾಕರ‍್ನ್ ’ಉದಾಕ್ ಸೊಡಿನಾಕಾತ್’ ಮ್ಹಣ್ ಕೊರ್ಟಾಂತ್ ಧಾವೊ ಮಾಂಡ್ಚೆ ದೀಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚೆನಾಂತ್.

ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಗುಡ್ಯಾ ಫಾಲ್ಕ್ಯಾಂನಿ ಕಾಟ್ ಬಾಂದುನ್ ಗಿಮೆ ದಿಸಾಂಕ್ ಉದಕ್ ಬರ‍್ನ್ ದವರ‍್ಚೆಂ ಆನಿ ಗಾದ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ, ಅನೇಕಾ ಕುಶಿನ್ ನ್ಹಂಯಾಂಕ್, ಅನೆಕಟ್ಟ್, ವೊಳಾಂಕ್ ಕಾಟ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ ಆನಿ ಗಾದ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ, ನಿಮಾಣೆಂ ಉದಾಕ್ ಸುಕ್ತಾನಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಜಾಳ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ, ಖಾಡು ಘಾಲ್ಚೊ ಆನಿ ಮಾಸ್ಳೊ ಧರ‍್ಚೊ, ಆವ್ರಾಕ್ ವೊಂದ್ವೊಲ್ಲಿ ರೇಂವ್ ಬಾಂದ್ಪಾಂಕ್ ಉಪೇಗ್ ಕರ‍್ಚೆಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೇ ಕಾಟ್ ಪರತ್ ನವ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತೆಲೆ. ಪಾವ್ಸ್ ಪರತ್ ಸುರು ಜಾತಾನಾ ವಾಳಾಂ, ತೋಡಾಂ ಕಾಟಾಂ ಸೊಡೊವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ. ನಾಂ ತರ್ ಸುರ‍್ವಿಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಗುಡ್ಯಾಚಿ ಮಾತಿ, ಆವ್ರ್, ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಬಯ್ಲಾಂಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಪ್ರಕೃತಿ ನೇಮ್ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಮಾಂಡಾವಳ್.

ಹ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾ ಕೇರಳ, ಕೊಡಗು, ಮಡಿಕೇರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂಯಿ ಇತ್ಲೆಂಚ್. ಸುಮಾರ್ 50 ವಯ್ರ್ ಜಲಾಶಯಾಂ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತೊಲಿಂ. ಎಕ್‌ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸೊಡ್ಲಿಂ ತವಳ್ ಕಿತ್ಲೆಶಿಂ ಘರಾಂ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಮುಳಾಂಕ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ವಾಳೊನ್ ಗೆಲಿ. ಥೊಡೆ ನ್ಹಂಯೊ ವಿರುದ್ಧ್ ದಿಕ್ಕಾನ್ ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ವಾಳ್ಳ್ಯೊ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿಚ್ಚ್ ತ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ವಾಟ್. ಆದಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಉದಾಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮಾ ಬಾಯ್ಲಿ ಸುವತ್. ನೀಜ್ ಉದ್ಕಾಚೆಂ ವಾಳ್ಚೆಂ ಮೂಳ್.

ಸುಮಾರ್ 50 ವರ‍್ಸಾಂ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ವರ್ವಿಂ ಭುಂಯ್, ನ್ಹಂಯೊ ಸುಕ್ಲೆ ತರ್ ತ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲಿ ವಸ್ತಿ ಆನಿ ಕುಸ್ತಿ ಆರಂಭ್ ಕರ‍್ತಾ ಥಂಯ್ಚ್, ಖಡಪ್ ಕಾಡ್ತಾ, ರೇಂವ್ ಕಾಡ್ತಾ ಆನಿ ಕಟ್ಟೊಣಾಂ ಬಾಂದ್ತಾ. ತ್ಯಾ ರಿತ್ಯಾ ನ್ಹಯ್ತ್ ಮಾತಿ ಸಮತಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ಥಂಬು ಬಾಂದ್ತಾಂ, ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಂ ಕರ‍್ತಾ. ತ್ಯಾ ಸುವಾತೆನಿಂ ಆದಿಂ ಉದಾಕ್, ಆವ್ರ್, ವಾಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆಯ್ಲೆಲೆ ಮನಿಸ್ ಆವ್ಕ್ ಪಿರ್ವೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಆಸ್ತಾತ್. ತವಳ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತಿ ಆವ್ರಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಮುಗ್ದೊಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಾ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಪ್ರಥ್ವೆನ್ ನವೆಂ ರೂಪ್ ಘೆತ್ಲಾಂ.

ಕೇರಳ್, ಕೊಡಗು, ಮಡಿಕೇರಿಂತ್ ಹ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾ ವಾಳ್‌ಲ್ಲಿ ತಿ ಉದ್ಕಾವಾಟ್ ಆನಿ 100 ವರ‍್ಸಾಂ ಪುರೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಮನಿಸ್ ಅಪ್ಲಿ ವಸ್ತಿ ಬಾಂದಿನಾ. ಎದ್ದೊಳ್ ವಸ್ತಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಾಂ, ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಸಯ್ತ್ ಉದ್ಕಾನ್ ಹುಮ್ಟುನ್ ವ್ಹೆಲ್ಯಾ ಆನಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂನಿ ತಿ ಉದ್ಕಾಚಿ ಶಾಶ್ವತ್ ವಾಳ್ಚಿ ವಾಟ್‌ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ‍್ತೆಲಿ. ಆಜ್ ಮನಿಸ್ ಸಕ್ಲಾ ಉದಾಕ್ ವಯ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಆಸಾ. ಉದ್ಕಾಕ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಳೊಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬರಾಬರ್, ಮನಿಸ್, ಮನ್ಜಾತಿನಿ, ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆ ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಏಕ್ ಭಾಗ್. ಮುಯೊ, ಮಾಂಕೊಡ್, ಕೋಗುಳಾಂ, ಸುಣಿಂ ಮಾಜ್ರಾಂ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾನ್ ಜಿಯೆತಾನಾ, ಉದಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ ವಾಟ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ತಾ ಆನಿ ದರ್ಯಾಕ್ ಭರ‍್ತಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಡ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಸ್ತಿತಾ. ದರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಉಚಾಂಬಳಾಯೆಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ಜಾಗೊ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನಿ ಘರಾ, ಥಂಬು ಬಾಂಧುನ್, ತಾಕಾ ತಡೆ ಗೋಡೆ ಬಾಂದಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೀ ಕೊಣಾಂಚಿ ಆಸ್ತ್? ತೆಂ ಕೊಣಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ್? ಹೊ ಉದ್ಕಾಚೊ ಸುಕ್ಷಿಮ್ ಪಾಠ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಚೀನಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಸಮ್ಜೊಲಾ, ತಾಣಿ ಕಾಟ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾತರ್ಲ್ಯಾತ್, ಉದ್ಕಾಚಿಂ ಮುಳಾಂ ಸುಡಾಳ್ ಸೊಡೊವ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್.

ಆಮಿ ಉದ್ಕಾಲಾಗಿಂ ವಚಾಜೆ, ಉದ್ಕಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್!

ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಮಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಕೊಳ್ಶೆ ಘೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ, ಎಕಾ ಚೆಂಬು ಉದ್ಕಾನ್ ಕೂಡ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಎಕಾ ಬಾಲ್ದಿ ಉದ್ಕಾನ್ ರೆಡ್ಯಾಂಚಿ ಪಾಟ್ ಪುಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಬಾಂಯೊ ಕೊಂಡುನ್ ಉದಾಕ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಹಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಏಕ್ ಚರಿತ್ರಾ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಧೆಂ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಉದ್ಕಾನ್‌ಚ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ ವಿಗ್ಯಾನ್. ಮನಿಸ್ ಏಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಇತರ್ ಹರ್ ಜೀವಿ ಆಜೂನ್ ಉದ್ಕಾ ಸೊದ್ನೆರ್ ವೆತಾತ್. ಮನಿಸ್ ಮಾತ್ರ್ ವಿಸ್ರಾಲಾ. ಪಯ್ಶೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಕಾಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾವ್ಸ್ ಹಾಡೊವ್ಯೆತ್, ಪಾತಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಉದಾಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ಘರಾಚಾ ಪಾಕ್ಯಾರ್ ಭರ‍್ನ್ ದವ್ರಿಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚಿಂತ್ಪಾರ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ 2018ವ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ಪ್ರಕೃತಿಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ನ್ಹಯ್! ಹವಾಮಾನಾಚೆಂ ವಿಪ್ರೀತ್‌ಪಣ್ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಬುದ್ವಾಂತ್ಕಾಯೆಕ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಅನಿವಾರ್ಯ್. ಹ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾನ್ ನಾಡಾಕ್‌ಚ್ ನ್ಹಯ್ ಶ್ಹೆರಾಕೀ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾ. ಹೊ ಪಾವ್ಸ್, ರಾಶಿ, ಭುಮಿ ನಕ್ಷಾ, ಪಂಚಾಂಗ್, ಕೆಲೆಂಡರ್, ಗಡಿಯಾಳಾಂಚಿ ಗಡ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲಾ. ತಾಕಾ ವಾಸ್ತು ಗರ್ಜ್ ನಾ. ದುಬ್ಳೊ – ಗ್ರೇಸ್ತ್, ಹಳ್ಳಿ, ಪೇಂಟ್, ಜಾತ್-ಧರ್ಮ್, APL, BPL ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬೇದ್‌ಭಾವ್ ನಾ. ಮುಕುಟ್ ದವ್ರಿಲ್ಲೊ ರಾಯ್, ಕಂಡಿ – ಗೊಂಪಾರ್ ದವ್ರಿಲ್ಲೊ ರಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಾಂಟೆ ಫಾಂಟೆ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಸಕ್ಡಾಂಚೆರ್ ಪಾವ್ಸ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಮಾಪಾನ್ ವೊತ್ಲಾ ಆನಿ ಧುವ್ನ್ ಶೆಣ್ ಜಾಡ್ನ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ವೊಳೊನ್ ವೆಲಾಂ.

ಫಕತ್ ಅರ್ಧೆಂವರ್ ಜಡ್ ವಾರೆಂ, ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ಲೊ ತರ್ ಶ್ಹೆರಾನಿ, ಬಸ್ಸಾಂ ಕಾರಾಂ ಬಂದ್, ರಯ್ಲಾಂ ಬಂದ್, ವಿಮಾನಾಂ ಬಂಧ್, ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಬಂದ್ ಜಾತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ವಾಳ್ಚೆಂ ವಾಟೊ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾತ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವಾಟ್ ಆಸ್ಚಿ. ಉದ್ಕಾಕ್ ತಿ ಕೂಸ್, ಹಿ ಕೂಸ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾನಾ, ಘರಾಂ, ಮೊಲಾಂ, ದೆವಾಳಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬೇದ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸೀದಾ ವಾಟೆನ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾ ಆನಿ ದರ್ಯೊ ಭರ‍್ನ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ತಾ ಆನಿ ಶಾಂತ್ ಜಾತಾ.

ಉದ್ಕಾನ್ ವಾಳ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಭೌಗೋಳಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ

ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ವಾಟ್ ಆರಂಭ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ನ್ಹಂಯೋ, ವಾಳಾಂ ತೊಡಾಂ, ಕಣಿ, ಕಂದಕನಿ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತ್ಲಾ. ತಾಣಿ ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ವಾಳ್ಚೆಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್. ತ್ಯಾ ಭೌಗೋಳಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಕ್ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ಆನಿ ಜೈವಿಕ್ ಸೂತ್ರಾಂ ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾತ್. ಪೊರ‍್ಚ್ಯಾ ಪೋರ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮಿ. ತಾಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಕಣ್, ಕಂದಕಾಂ ಕೊಂಡ್ಲಿಂ ತರ್, ವಾ ವೊಣೊದ್ ಬಾಂದ್ಲಿ ತರ್, ಪ್ರಕೃತಿ ಸೊಡ್ತಾಗೀ? ತಾಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ದರ್ಯೊಚ್ ರಚ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಜೇ…. ರೀಟಾ, ಕತ್ರೀನಾ, ಸುನಾಮಿ ತಸ್ಲೆ ವೊಣೊದಿ 100, 200 ಫುಟ್ ಉಬಾರ್ ವೆಲೆಂ ತರ್, ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆ ದೊರೆ ವಾ ತಡೆಗೋಡೆ ಖಂಯ್ ಉಪ್ಕಾರ‍್ತಿತ್! ತಾಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ನೆರೆ ಪರ‍್ಯಾರಾಚ್ಯಾ ಅಬ್ಳೆಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವಚೊನ್ ದರ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೊ ಖೆಳೊಂಕ್ ಜಾಗೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳಾತ್.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡೆ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಹೆರಾಂನಿ ಸಂಗ್ರಹ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಅಂಗಾಲಾಪಾನ್ ’ಉದಾಕ್ ಸೊಡಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋಡ್ತಿಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ’ಚಡ್ಲ್ಯಾಂವ್, ದಂಗೊ, ಉಪಾಸ್’ ಕೆಲೊ. ಪೂಣ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ತೆಂಪಾನ್ ದಯಾ ಕರುನ್ ಆನೆಕಟ್ಟಾಂ ತುಟಯ್ನಾಕಾತ್. ಉದಾಕ್ ಸೊಡಿನಾಕಾತ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾವ್ಸಿಲೆಂ ಝರಿಚೆಂ ಉದಾಕ್ ಪುರೊ! ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾಚ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಧಾವೊ ಮಾಂಡ್ಚೆ ದೀಸ್ ಚಡ್ ಪಾಟಿಂ ಆಸ್ಚೆ ನಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತೆನ್ಕಾ ಭಾರತಾಂತ್ ಪಡ್ಲಾ ಘಾಟಿ ಸುವಾತ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಪಡ್ಲಿ. ಪನ್ನಾಸಾಂ ವಯ್ರ್ ಅನೆಕಟ್ಟಾಂ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತೊಲಿಂ. ಫಕತ್ ಉದಾಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಚ್ಯಾ ವರ‍್ನಿ ಚಡ್ ಆತಾಂ ಪಂದಾ ಥಳಾರ್ ಉಭಿರ್ ಭರ‍್ಲಾಂ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತ್ಯಾ ಉಭಿರಾ ವರ್ವಿಂ ಅನೆಕಟ್ಟಾಂಕ್ ಚಡ್ ಅಪಾಯ್ ಹಾಡ್ಚೆ ದೀಸ್ ಆಸ್ತೆಲೆ. ಮನಿಸ್ ಬುದ್ವಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕ್‌ಚ್ಚ್ ಉದ್ದೇಶಾ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಪ್ರಗತಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದೆಂವ್ಚಾರಾಚ್ಯಾ ವೊಡ್ನೆಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್. ಹಳ್ಶಿಕ್ ರಾಜಕೀಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಭುಮಿ ವಯ್ರ್ ಆಪ್ಲಿ ’ವಳ್ಕಿಚಿಂ ಮೆಟಾಂ’ ಉರಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿರೋಧ್ ಗೆಲೊ ತರ್ ಪ್ರಕೃತಿ, ಭುಮಿ, ಉದಾಕ್ ಉಬಿರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೊ ವಳ್ಕಿಚೊ ದಾಕ್ಲೊಚ್ ‘ಎಕಾ’ ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ನಾಸ್ ಕರ‍್ನ್ ಸೊಡಿತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾ ತೆನ್ಕಾ ಭಾರತಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಉದ್ಕಾ ಪ್ರಳಯ್‌ಚ್ ಖರಿ ಸಾಕ್ಷ್.

ಹರ್ ಬುದ್ವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಮೆಟಾಂ ಭುಮಿರ್ ಉರೊಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ. ಅಪುಣ್ ಮೆಟಾಂ ಖಂಯ್ಸರ್ ದವರ‍್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅತ್ಮಾವಲೋಕನ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ನಾಂ ತರ್ ದೀಸ್ ಉಜ್ವಾಡ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಆಮಿ ಖಂಯ್ಸರ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಕಳ್ಚೆಂ ನಾಂ. ತಸ್ಲೆಂ ದೀಸ್ ಯೇನಾ ಜಾಂವ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪಾವ್ಸ್ ರಾವೊನ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಡ್ಯಾಮಾಂ ಸುಕೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಉದ್ಕಾ ಪ್ರಳಯ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಮಿ ಶಿರ್‌ಸುಕ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ತ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಆಮ್ಚಿ ಅಪೂರ್ವ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾಂವ್.

► ವಲ್ಲಿ ಬೋಳ

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

2 comments

  1. Realistic thought, Good one.

  2. Very nice Article… Everone of us Need to think on this matter..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !