ಎಮ್‌ಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಾನ್ ಠೇವ್ ವಾಡ್ ಚಡಯ್ಲಿ

ಎಮ್‌ಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಾನ್ ಅಯ್ಲೆವಾರ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಜಮಾತೆರ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಗ್ರಾಹಕಾನಿಂ ದವರ್ಚ್ಯಾ ಠೇವ್ (ಡಿಪಾಜಿಟ್) ಹಾಚಿ ವಾಡ್ ಚಡಯ್ಲಿ. 1 ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ 2 ವರ್ಸಾ ವರೆಗ್ 7 ಠಕ್ಕೆ ಥಾವ್ನ್ 7.5 ಠಕ್ಕೆ, 2 ವರ್ಸಾ ವಯ್ರ್ 6.75 ಠಕ್ಕೆ ಥಾವ್ನ್ 7 ಕ್ ಚಡಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊನ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣಾಂತ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

ಈ ವಾಡಿಚಿ ದರ್ ಎನ್‌ಆರ್‌ಇ ಠೇವ್ಂಕೀ ಲಾಗು ಜಾತಾ. ಸಿನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನಾಂಕ್ 1 ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ 2 ವರ್ಸಾ ವರೆಗ್ 7.50 ಠಕ್ಕೆ ಥಾವ್ನ್ 8.00 ಠಕ್ಕೆ, 2 ವರ್ಸಾ ವಯ್ರ್ 7.25 ಠಕ್ಕೆ ಥಾವ್ನ್ 7.75 ಕ್ ಚಡಯ್ಲ್ಯಾ. ಈ ವಾಡಿಚಿ ದರ್ ತಾರೀಕ್ 20.09.2018 ಥಾವ್ನ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ. ಬ್ಯಾಂಕಾಚ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾನಿಂ ಹಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ತಿಳ್ಸಿಲಾಂ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವಿದ್ ಉದ್ದೇಶಾಂಕ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ್ ದರಿರ್ ರೀಣ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್‌ಯೀ ತಾಣೆಂ ತಿಳ್ಸಿಲಾಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !