ನಿವೃತ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಡಿ’ಸೋಜ ಹಾಂಕಾ ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ಸನ್ಮಾನ್

ಎಮ್‌ಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಹಾಚಿ ನವ್ಯಾನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಸಮಿತಿಚಿ ಜಮಾತ್ ತಾರೀಕ್ 05.09.2018 ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ನಿವೃತ್ತ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸೊಜ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಆಶೀರ್ವಚನ ಸವೆಂ ಆರಂಭ್ ಜಾಲಿ. ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ್ ಭಾಷಣಾಂತ್ ಬಿಸ್ಪಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ನ್, ಅಪ್ಣಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವನಾಚ್ಯಾ ಹರ‍್ಯೆಕ್ ಘಡ್ಯೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾಂಚ್ಯಾ ಉದಾರ್ ಮನಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಆಶಿರ್ವಾದಾಂತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಗತೆಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಮುಂದರುನ್ ವರ್ಚ್ಯಾಂಚ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾತಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ತಾಣೆಂ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲೊ.

ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜೋಸೆಫ್ ಅನಿಲ್ ಪತ್ರಾವೊನ್ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ದಿಯಸೆಜಿಕ್ ದಿಲ್ಲಿ 22 ವರ್ಸಾಚಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್ ಸೇವಾ ವಾಖಣಿ, ತಶೆಂಚ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ನಿವೃತ್ ಜೀವನಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಬ್ಯಾಂಕಾಚಿ ಪ್ರಗತಿ ಅನಿ ಸುಧಾರಣೆಕ್ ನವ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಮಂಡಳೆಕ್ ಬಿಸ್ಪಾಚೆಂ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಲಹಾ ಸೂಚನಾಂ ಕೆದಳಾಯ್ ಗರ್ಜ್ ಅಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಬ್ಯಾಂಕಿಚೊ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕ್ ಸುನಿಲ್ ಮಿನೇಜಾನ್ ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ವಾಚ್ಲೆಂ.

ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ನಿರ್ದೇಶಕ್, 16 ಶಾಖ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಬಂಧಕಾಂನಿ ನಿರ್ಗಮನ್ ಬಿಸ್ಪಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಸೆವೆ ಖಾತಿರ್ ತಶೆಂಚ್ ಬ್ಯಾಂಕಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಸನ್ಮಾನ್ ಘೆವ್ನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಾ ವಯ್ರ್ ತಾಂಕಾ ಅಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ನ್, ಬ್ಯಾಂಕಾಚಿ ನವಿ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಮಂಡಳೆಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ಎಕ್ವಟಾನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಗತೆಚ್ಯಾ ಮೇಟಾನಿ ಮುಕಾರುನ್ ವರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಹರ‍್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್ ಸೆವಾ, ಜಾಂವ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ವ ಬ್ಯಾಂಕಾಚಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬರೊ ಫಳ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾ ತಪ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಸಿಬ್ಬಂದಿನ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹ್ ದಿಂವ್ಕ್ ನವ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಮಂಡಳಿಕ್ ತಾಣೆಂ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಜೂಡ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ, ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !