ಚರ್ಚ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ : ಆಡುಕ್ ಘಡಿತಾಚಿ ಪರತ್ ಏಕ್ ಭೆಟ್

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಅಶೇಂಯ್ ಘಡತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಪ್ಣಾಮನಾಂತ್‌ಯೀ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಏಕ್ ಪತ್ರ್‌ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ‘ಚಾರಿತ್ರಿಕ್’ ಘಡಿತಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಲ್ಪನ್ ತಾಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ನಾತ್ಲೆಂ.

2008 ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 14. ಆಯ್ತಾರ್. ಖಾಡ್ ತಾಸುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಸೆಲುನಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್. ತವಳ್ ಆತಾಂಚೆಪರಿಂ ಕನ್ನಡ 24X7 ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲಾಂಚಿ ಖಾತಡ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ‘ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್’ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಟಿವಿ 9 ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಸೆಲುನಾಂತ್ ಟಿವಿ 9 ಚಾಲು ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ‘ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್’ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮಿಲಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆರಾಧನಾಚ್ಯಾ ಕೊವೆಂತಾಕ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಮುಸ್ಕಾರ್ ಲಿಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದುಷ್ಕರ‍್ಮಿಂನಿ ಫಾತೊರ್ ಉಡಯ್ಲಾ! ಆರ‍್ಶೆ ಫುಟಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಜೆಜುಚ್ಯೆ ಇಮಾಜಿಚೊ ಏಕ್ ಹಾತ್ ಕುಡ್ಕೆ ಕೆಲಾ, ಪವಿತ್ರ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತ್ ಆನಿ ಮೊನ್‌ಸ್ಟ್ರೆನ್ಸ್ ದೆಸ್ವಾಟ್ಲಾ!! ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ ಪಳೆಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ಆತುರಾಯೆನ್, ಘರಾ ವಚುನ್ ನ್ಹೆಸಣ್ ಬದ್ಲುನ್ ಉಟಾಉಟಿಂ ಮಿಲಾರಾಕ್ ಗೆಲೊಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ತವಳ್‌ಚ್ ಲೋಕ್ ಜಮ್‌ಲ್ಲೊ.

ಖಬರ್ ಸುಕ್ಯಾ ಕರ್ಡಾಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಪರಿಂ ಪಾಚಾರ್‌ಲ್ಲಿ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಲೊಕಾನ್ ಸ್ವಪ್ರೇರಣಾನ್ ಅಪಾಯ್ ಸುಚಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಘಾಂಟಿ ವ್ಹಾಜಯಿಲ್ಲ್ಯೊ. ವೇಳ್ ಸರ‍್ತಾನಾ ಲೊಕಾಚೊ ಜಮೊ ಚಡೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಮಿಲಾರ್ ಇಗರ್ಜೆ ಮುಕ್ಲೊ ರಸ್ತೊ ಪುರ‍್ತೊ ಬ್ಲೊಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಲೋಕ್ ಸಂಘ್ ಪರಿವಾರಾಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂ ವಿರೋಧ್, ಸರ್ಕಾರಾ ವಿರೋಧ್ ಘೋಷಣಾಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಥೊಡೆ ಫುಡಾರಿ, ಲಾಯಿಕ್ ಮುಕೆಲಿಯೀ ಪಾವ್ಲೆ. ವೀರಾವೇಶಾಚಿಂ, ಪ್ರತಿರೋಧಾಚಿಂ ಉಲವ್ಪಾಂ ಚಲ್ಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಿಲಾರ್ ಇಗರ್ಜೆ ಸಾಲಾಂತ್ ಏಕ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಸಭಾಯೀ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ. ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂ ಮದೆಂ ಗುಮಾನ್ ವೊಡ್‌ಲ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಜಮ್‌ಲ್ಲೆ ಯುವಜಣ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಛಾರ‍್ಯಾಂತ್ ಆಕ್ರೋಶ್ ಚಡುನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಪರಿಗತ್ ನಿತ್ಳಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚೊ ತವಳ್ಚೊ ಪೊಲಿಸ್ ಕಮಿಶನರ್ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರಾನ್ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲಿ ತರೀ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಲೊ ನಾ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಯೇವ್ನ್ ‘ಶಾಂತಿ ಸಾಂಬಾಳಾ, ತುಮ್ಕಾಂ ನ್ಯಾಯ್ ಲಾಬ್ಚೆಪರಿಂ ಕರ‍್ತಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಕೊಣೀ ತಯಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಮೊನೆಸ್ಟರಿಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ ಬೊವ್‌ಶಾ ಶಾಂತ್ ತಳ್ಯಾಪರಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಮನಾಂಕ್ ಅಲ್ಕಂದಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆ.

ಸಾಂಜ್ ಜಾತಾಂ ಜಾತಾಂ ಪರಿಗತ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಭಿಗ್ಡೊನ್ ವೆಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆಂ ಪಲ್ಟನ್ ಆಯ್ಲೆಂ, ಸರ್ವ್ ತಯಾರಾಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ. ಝುಜಾ ತಸಲೊ ಭೊಂವಾರ್ ರುತಾ ಜಾಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜೂನ್ ತೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸಾ. ಮಿಲಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯೆ ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆಂ ಪಲ್ಟನ್ ತರ್ ತಾಂಚ್ಯೆ ಮುಕ್ಲ್ಯೆ ಕುಶಿನ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚೊ ಜಮೊ. ಪೊಲಿಸ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚುಂಕ್ ಚೆತಾವ್ಣಿ ದಿತಾಲೆ ತರ್ ತರ್ನಾಟೆ ಮುಕಾರ್ ಮುಕಾರ್ ವೆತಾಲೆ. ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಪೊಲಿಸಾಂ ಕುಶಿನ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಏಕ್ ಫಾತೊರ್ ಉಡಯ್ಲೊ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಜಾವ್ನ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಲಾಠಿಚಾರ್ಜ್ ಸುರು ಕೆಲಿ. ತವಳ್ ಫಾತ್ರಾಂಚೊ ಪಾವ್ಸ್‌ಚ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆರ್ ಪಡ್ಲೊ. ಲಾಠಿಚಾರ್ಜಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಟಿಯರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಮಿಲಾರ್ ಇಗರ್ಜೆ ವಠಾರಾಂತ್ ಥೊಡಿಂ ಜಮೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಥಂಯ್ಸರ್‌ಯೀ ದಾಢ್ ಘಾಲಿ. ತಾಂಣಿ ಉಡಯಿಲ್ಲೆಂ ಟಿಯರ್ ಗ್ಯಾಸಾಚೆಂ ಏಕ್ ಶೆಲ್ ಲಾಗೊನ್ ಎಕ್ಯೆ ಸಿಸ್ಟರಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಕ್ ಗಂಭೀರ್ ಸುರುಪಾಚೊ ಘಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಟಿಯರ್ ಗ್ಯಾಸಾಚಿ ಆವ್ದಿ ಮುಗ್ದಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವರ್ದೆಂತ್ ಕಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಪೊಲಿಸಾಂ ಆನಿ ಪ್ರತಿಭಟನ್‌ಕಾರಾಂ ಮದೆಂ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯೆ ಉಡ್ಡಾಉಡ್ಡೆಂತ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಸರ‍್ಸರಿತ್ ಮಾರ್ ಪಡ್ಲೆ ತರ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚಿಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಏಕ್-ದೋನ್ ವಾಹನಾಂಯೀ ಜಖಮ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಪರಿಣಾಮ್, ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಘಾಸಾಕ್ ಶಿರ್ಕಲ್ಲೆ ಸಬಾರ್ ತರ್ನಾಟೆ ಕಯ್ದಿ ಜಾಲೆ; ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಮಡಿಕೇರಿ ಜಯ್ಲಾಕ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

ಪುಣ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಬೊವ್ ಗಂಭೀರ್. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ರಸ್ತೆ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಚಡ್ತಾವ್ ದುಖಾನಾಂ ಬಂದ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಇಗರ್ಜಾಂಚ್ಯಾ ವಠಾರಾಂನಿ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಚಾಲು ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಕೊರ‍್ಡೆಲ್ ಆನಿ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಪರಿಗತ್ ಹಾತಾ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆ ಅಮಿಗ್, ತವಳ್ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫಿ ವೃತ್ತಿ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟಿಲಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ರಾಕ್ಣೊಕ್ ಗ್ರಾಂವ್ಡ್ ರಿಪೊರ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲೊಂ. ಕೊರ‍್ಡೆಲಾಂತ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಚಮ್ಕತಾನಾ, ಧೊಡೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸಾಚ್ಯೊ ಬೊತ್ಲಿ ಪಾಟಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಿಪೊವ್ನ್ ದವರ‍್ನ್ ಚಲ್ಚೆ ದಿಸ್ಲೆ. ಆಮಿ ಥಂಯ್ಸರ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸ್ ಪೆದ್ಯಾಕ್ ತೆಂ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಕಾಂಯ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಲೊಗಿ ತೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ತ್ಯೆಚ್ ವಾಟೆರ್ ವಚುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಯಾಜಕಾಚೆಂ ಜೀಪ್‌ಯೀ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಆಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಘಟ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಯಾಜಕಾನ್ ತಾಂಕಾಂಚ್ ಕಾನುನ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಚೆತಾವ್ಣಿ ದಿಲಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಖುದ್ ತಾಣೆಚ್ ಏಕ್ ಫಿರ್ಯಾದ್ ದರ್ಜ್ ಕೆಲಿ. ಮುಕಾರ್ ತನ್ಖೆಕ್ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಯೋಗಾ ಮುಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಾಕ್ಸ್‌ಯೀ ದಿಲಿ.

ಕೊರ‍್ಡೆಲ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಧುಸ್ಪಟ್‌ಲ್ಲೊ ಭೊಂವಾರ್ ಆಮಿ ದೆಕ್ಲೊ. ಫಾತೊರ್, ಬೊತ್ಲ್ಯೊ ಶಿಂಪ್ಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಥೊಡ್ಯೊ ಸ್ತ್ರಿಯೊ, ಚಲಿಯೊ ಸುಸ್ಕಾರ‍್ನ್ ಸುಸ್ಕಾರ‍್ನ್ ರಡ್ಚ್ಯೊ ದಿಸ್ತಾಲ್ಯೊ. ಇಸ್ಕೊಲಾ ಭಿತರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಾಂ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಸರ‍್ಸರಿತ್ ವ್ಹಾಜಯಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಇಗರ್ಜೆ ದಾರ್ವಾಟ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಏಕ್ ಜಮೊ ಆಸೊನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆತಾಂ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾಜಿತೊರಾಕ್, ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಪಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಧಮ್ಕಿತಾಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಧಯ್ರಾನ್ ಫುಡ್ ಕರ‍್ನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ ಕಾಜಿತೊರ್, ‘ನಾ ತಶೆಂ ಆಪೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ತಾಂಣಿ ಕಿತೆಂ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ಜೆ, ತಿಂ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್’ ಮ್ಹಣ್ ಥಿರ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ತವಳ್ಚಿ ಕೊರ್ಪೊರೇಟರ್ ತಶೆಂ ವಕೀಲ್ ಮರಿಯಮ್ಮ ಥೋಮಸ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲೊ.

ಕೊರ‍್ಡೆಲ್‌ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ವಾಮಂಜೂರ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬೈಕಾರ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಆಂಬುಲೆನ್ಸಾರ್! ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ವಾಮಂಜೂರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಮಿ ಆಮ್ಚಿಂ ಬೈಕಾಂ ಕೊರ‍್ಡೆಲಾಂತ್ ರಾವೊವ್ನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಾರ್ಡ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾಂವ್. ವಾಮಂಜೂರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಥಂಯ್ ಇಗರ್ಜೆ ಕಂಪಾಂವ್ಡಾಂ ಭಿತರ್ ಪೊಲಿಸ್ ಕೊಣಾಕೀ ರೀಗ್ ದೀನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ಭಿತರ್ ವಚುಂಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪುಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ, ಮೀಡಿಯಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಡ್ರೈವರಾಕ್‌ಚ್ ಜ್ಯೋರ್ ಕೆಲೆಂ. ಥಂಯ್ ಎಕಾ ಪೊಲಿಸ್ ವ್ಯಾನಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಸಯಿಲ್ಲೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್, ಕೊರ‍್ಡೆಲಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಚಿ ಖಬರ್ ಮೆಳೊನ್ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರಾಂತ್ ಲೋಕ್ ಜಮೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಮೆಸೆಜ್ ಆಯ್ಲಿ. ಪೊಲಿಸ್ ಉಟಾಉಟಿಂ ಟಿಯರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಶೆಲ್ಲಾಂ ಆಟಾಪ್ಚ್ಯಾ ‘ಗರುಡ’ ಜಿಪಾ ಸವೆಂ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಗೆಲೆ. ಆಮಿ ವಾಟೆರ್ ವೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವಾಹನಾಂತ್ ಕೊರ‍್ಡೆಲ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಥಂಯ್‌ಥಾವ್ನ್ ಬೈಕಾರ್ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಚಮ್ಕಲ್ಯಾಂವ್.

ಇಗರ್ಜೆ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಪತ್ರ್‌ಕಾರಾಂಕ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಮ್ಹಜೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಹೆಲ್ಮೆಟಾವಿಣೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಗೆಲೊಂ. ಇಗರ್ಜೆ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ವಟಾರಾಂತ್ ತರ್ನಾಟೆ ಜಮೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತವಳ್ ಇಗರ್ಜೆ ವಟಾರಾಚ್ಯೆ ಧರ್ಣಿಕ್ ಇಂಟರ್‌ಲೊಕ್ಸ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಫಾತೊರ್ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆ. ಇಗರ್ಜೆ ವಟಾರಾಕ್ ಪೊಲಿಸ್ ಜಾಂವ್, ಹೆರ್ ಕೊಣೀ ಜಾಂವ್ ಪಾಂಯ್ ದವರುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಭೆಷ್ಟಾಂವ್ಕ್, ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ತೆಚ್ ಫಾತೊರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆ ಕಂಪಾಂವ್ಡಾಚ್ಯೆ ಪೆಳಿಯೆಚೆರ್ ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆ ದಿಸ್ಲೆ ಆಮ್ಕಾಂ. ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತಾಂಕಾಂ ಪಾಟಿಂ ವಚುಂಕ್ ಸುಚನ್ ದಿಲೆಂ. ತರ್ನಾಟೆ ಆಯ್ಕಲೆನಾಂತ್. ಯಾಜಕಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರೀ ಹಾಲ್ಲೆನಾಂತ್. ಶಾಸಕ್ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರಾನ್ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲಿ. ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂಯೀ ಕಾನಾಕ್ ಘಾಲೆಂನಾ. ತೊ ಥಂಯ್‌ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೊ. ವಾತಾವರಣಾಚಿ ಹುನ್ಸಾಣ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ಪತ್ರ್‌ಕಾರಾಂನಿ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ. ‘ಬರೊಡ್ಚಿ’ ಮ್ಹಣಾಲೆ ತರ್ನಾಟೆ. ತವಳ್ ಖಂಯ್‌ಥಾವ್ನ್‌ಗೀ ಏಕ್ ಫಾತೊರ್ ಪಡ್ಲೊ. ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಆನಿಕೀ ಫಾತೊರ್ ಪಡ್ಲೆ. ಆಮಿ ಪಾಟಿಂ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಏಕ್ ಫಾತೊರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೊ. ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ‘ಚಾರ್ಚ್’ ಮ್ಹಳೆಂ. ತಕ್ಷಣಾ ‘ಗರುಡಾ’ಥಾವ್ನ್ ಟಿಯರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಸಳ್ಳೆಂ. ತರ್ನಾಟೆ ಧುಸ್ಪಟ್ಲೆ. ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ಧಾಂವ್ಲೆ. ಥಂಯ್ ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಥೊಡೊ ಲೋಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಶೆಂ ಥಂಯ್ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸಾಚ್ಯೊ ಕ್ರೇಟಿಯೀ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಇಗರ್ಜೆ ಬಾಗ್ಲಾಲಾಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಗಾರಾಕ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ತಾಕಾ ಸುಣ್ಯಾಪಾಸ್ಟ್ ಯೆಟುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಅಕ್ಷರಶ್ ತಾಣೆ ‘ಪೆಟ್ಯಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊಚ್ ಸಬ್ದ್ ವಾಪರ್‌ಲ್ಲೊ! ಯಾಜಕಾನ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾರಣ್ ತಾಚೆಂ. ಥಂಯ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸ್ ಪಲ್ಟನಾಂತ್ ‘ವಜ್ರ’ ಆನಿ ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಪಿ ಪೊಲಿಸ್‌ಯೀ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಶೀದಾ ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಭಿತರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ವ್ಹರ‍್ನ್ ಮಾರ್ ಘಾಲೆ, ಆನಿ ಹಾತ್ ವಯ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಸಾಲಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಂಬುಡ್ಲೆಂ! ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತೆಂ, ಪಾಟ್, ಪೊಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ ಸರ‍್ಸರಿತ್ ಮಾರ್ ಘಾಲೆ! ಉಪ್ರಾಂತ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಬಸೊವ್ನ್ ವೆಡೊ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೊಟೊ ಮುಟಿಯೀ ಘಾಲ್ಯೊ. ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾತಾಬೊಟಾಂಕ್ ಪಂಚ್ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್, ಎಕಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚ್ಯೆ ಆಸ್ಡೆ ವಯ್ರ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾರಾಕ್, ಆಸ್ಡಿ ಫುಟೊನ್ ಧಾರಾಳ್ ರಗತ್ ವ್ಹಾಳ್ಳೆಂ. ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾನ್ ದುಕಿನ್ ಆಸ್ಡೆ ವಯ್ರ್ ಹಾತ್ ದವರ‍್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಬೊಟಾಂ ಇಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಿಂಡಾಂ ಸಿರಪಾಪರಿಂ ರಗತ್ ದೆಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಏಕ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ಆಮಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಪೊಲಿಸ್ ವ್ಯಾನಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಘಡ್ತಾನಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಥೊಡೆ ಆಸ್‌ಪಾಸ್ಚ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ‘ಭಾಯ್ಲೆ ಮನಿಸ್’ಯೀ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ವರ್ದಿ ಕರುಂಕ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸವೆಂ ‘ಟೈಮ್ಸ್ ನೌ’ ಚಾನೆಲಾಚೊ ಪತ್ರ್‌ಕಾರ್‌ಯೀ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಫಾತೊರ್ ಉಡಯ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ರಾಗಾನ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಘಡಿತಾಚಿ ವರ್ದಿ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಕ್ರೇಟಿಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಬೊತ್ಲ್ಯೊ ಉಡೊಂವ್ಕ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ವರ್ದಿ ದಿಲಿ!

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಘಡಿತ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್ ಶಿರಿಂ ಚುಕ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಆಪಯಿಲ್ಲಿ. ಇಗರ್ಜೆಥಾವ್ನ್ ಶೀದಾ ಆಮಿ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಚಮ್ಕಲ್ಯಾಂವ್. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಟಿ ಚಲೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂವೆಂ, ಶೀದಾ ಬಿಸ್ಪಾಕ್ ಉಲೊ ಮಾರ‍್ನ್, ‘ಥಂಯ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಯೆಟುನ್, ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ‍್ನ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತುಮಿ ಹಾಂಗಾ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸಾತ್’ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾಚ್ ದಂಬಾರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಪೆರ್ಮನ್ನೂರಾಂತ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ರೂಪ್ ರೂಪ್ ದೆಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮನಾಚೆರ್ ತಿತ್ಲೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಉಲಯ್ತಾನಾ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹರ‍್ತೆಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಡಾಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಿರ್ವಾಹಕಾನ್ ತಶೆಂ ಆಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂತೀ ಚೂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಪ್ರೊಟೊಕೊಲ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಆಸ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ಅತಿ ಭಾವುಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮದೆಂಚ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೆಂ.

♦ ♦ ♦

ಚರ್ಚ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಖಬರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿ. ರಾಜ್ಯ್ ತಶೆಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಚ್ಯಾ ಪತ್ರ್‌ಕಾರಾಂನಿ ಹಾಂಗಾ ತಂಬು ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ ಭೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲಿ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಾಡ್ತೆಚೊ ಮುಕೆಲಿ ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡಾನ್ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಘರ‍್ಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ತಾಚಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಚಲ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಣೆ ನಿದೆನ್ ಕುರ‍್ವಲ್ಲೆಪರಿಂ ಉಲೊಂವ್ಚಿ ರೀತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾಚೆ ಕಶೆಂ ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ದಾಖಲ್ ಕರ‍್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಂ! ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ತವಳ್ಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಾಯೀ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಇಜಯ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹಾವ್ಜಾಂತ್ ತಾಚಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಚಲ್‌ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಚೆರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಿಂವ್ಚಿ ಚಡ್ ಕಾಂಯ್ ಉರ್ಬಾ ದಿಸೊನ್ ಯೇನಾತ್ಲಿ. ಘರ್‌ಮಂತ್ರಿ ವಿ.ಎಸ್. ಆಚಾರ್ಯಾಯೀ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಂತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ‘ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಕಿತೆಂಯೀ ಜಾಂವ್ಕ್‌ನಾ, ಕೊಣೀ ಮೊರೊಂಕ್‌ನಾಂತ್’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ದಿಲ್ಲೆಂ ವಾಕ್ಮುಲ್ ಸಬಾರಾಂಚ್ಯಾ ಆಕ್ರೋಶಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ದಬಾವಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿನ್ ಘಡಿತಾಚಿ ತನ್ಖಿ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ನಿವೃತ್ ನಿತಿದಾರ್ ಬಿ.ಕೆ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಏಕ್-ಸಾಂದ್ಯಾ ಆಯೋಗ್ ರಚ್ಲೊ.

ಕೋಮು ಸಂಘರ್ಷಾ ವೆಳಾರ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ, ಚರ್ಚ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಘರ್ಷಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿನ್ ಶಾಂತಿ ಸಭಾ ಆಪಯ್ಲಿ. ದೊನೀ ಸಮುದಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ಶಾಂತಿ ರುತಾ ಕರ‍್ಚೆವಿಶಿಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ದೊನೀ ಸಮುದಾಯಾಂ ಮದೆಂ ಶಾಂತಿ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ಥೊಡೆ ನಿರ್ಣಯ್ ಘೆತ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಅಸಲೆ ನಿರ್ಣಯ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ವೆಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ.

♦ ♦ ♦

ಘಡಿತ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಸುರುಪಾಚೆಂ ಆನಿ ಗಂಭೀರಾಯೆಚೆಂ ಜಾತಾನಾ, ತಾಚೆಂ ಏಕ್ ಸಮಗ್ರ್ ಚಿತ್ರಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಖಾತಿರ್ ತವಳ್ಚೊ ರಾಕ್ಣೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಲುದ್ರಿಗಾನ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಆಲೊಚೆನ್ ಕೆಲಿ. ರಾಕ್ಣೊ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ ಪತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ತೀನ್-ಚಾರ್ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ಅಂಕೊ ತಯಾರ್ ಕರ‍್ನ್ ಛಾಪ್ಯಾಕ್ ಧಾಡಿಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಹೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಘಡಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಭಿತರ್ ಅಂಕೊ ತಯಾರ್ ಕರ‍್ನ್, ಸನ್ವಾರಾ ಭಿತರ್ ವಾಂಟ್ಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಘಾಲ್ಲಿ. (ಸದಾಂಚೊ ಅಂಕೊ ಮಂಗ್ಳಾರಾಥಾವ್ನ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಯಾರ್ ಕರ‍್ನ್, ಛಾಪ್ಯಾಕ್ ಧಾಡ್ಚೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸೊಮಾರಾ ದಿಸಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಕರ‍್ಚೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.)

ವ್ಹಡ್ ವಿಷಯ್, ವೇಳ್ ಉಣೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಫುರ‍್ಸತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಕಾಮ್ ಕರಿಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಆಮಿ ಕಾಮ್‌ಯೀ ತಶೆಂಚ್ ಕೆಲೆಂ. ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಘಡಿತಾಚ್ಯೊ ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ ಛಾಪ್ಲ್ಯೊ (ಹ್ಯೊ ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ ಮುಕಾರ್ ತನ್ಖೆಕ್ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಯೋಗಾಕ್ ಸಾಕ್ಶೆ ಬಾಬ್ತಿಂ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ), ಘಡಿತಾಂತ್ ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಿಂ, ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಲೇಖನಾಂ ಬರಯ್ಲಿಂ, ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಲೇಖಕಾಂಥಾವ್ನ್ ವಿಶ್ಲೇಶಣಾತ್ಮಕ್ ಬರ‍್ಪಾಂ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಲಾಯ್ಲಿಂ. ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ‍್ನಾಲಾನ್ ‘ಕುತ್ತಾರಿ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಉಗ್ತಾಯ್ತಾನಾ ಪಂದಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಕೊಂಬಿಯೆ ಪಿಲಾಂ ಧುಸ್ಪಟುನ್ ಧಾಂವ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರೂಪಕ್ ವಾಪರ‍್ನ್ ಏಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ.

ರಾಕ್ಣೊಂತ್ ಹಾಂವ್ ತೆರಾ ವರ‍್ಸಾಂ ವಾವುರ್‌ಲ್ಲೊಂ ತರೀ ಹೊ ಅಂಕೊ ತಯಾರ್ ಕರ‍್ಚೆಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ರಾತಿಂ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊಂ ಆನಿ ಜೆವ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಡೆಡ್‌ಲೈನಿಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಅಂಕ್ಯಾಚಿಂ ನಿಮಾಣಿಂ ಪಾನಾಂ ತಯಾರ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ಜಾಯ್ತಿ ರಾತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಅಂಕ್ಯಾಚೊ ಮುಕ್ಲೊ ಫೊರ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಎಕಾ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಟೈಟಲಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಕಿತ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಟೈಟಲ್ ಝಳ್ಕನಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ್ ಟೈಟಲಾಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾಕ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ಏಕ್ ಟೈಟಲ್ ಝಳ್ಕಲೆಂ : ‘ಧರ‍್ಮಾಂದ್ಳ್ಯಾಂಚೆ ಕಾಲ್ಸಿಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ರಗತ್’! ಸೀನಿಯರ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ತಶೆಂ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿಂಟೊ ವಾಮಂಜೂರ್ ಹಾಣೆ ಅಂಕ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ಮುಕ್ಲೊ ಫೊರ್ ರಚ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ತಯಾರ್ ಜಾಲೊ ರಾಕ್ಣೊ ಚರ್ಚ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂಕೊ.

ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಅಂಕೊ ಇಗರ್ಜಾಂಕ್, ತ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವೊಂವ್ಕ್ ಸಹಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಚ್ಚು ಫೆರಾರ್, ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ವಾಸ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್ ಆಟಾಪ್ಚೊ ಏಕ್ ಪಂಗಡ್ ಕೆಲ್ಲೊ.

♦ ♦ ♦

ಚರ್ಚ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಘರ್ಷಣಾಂತ್ ಲಗ್ಬಗ್ 200 ವಯ್ರ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಬಂದಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ 44 ಜಣಾಂಕ್ ಮಡಿಕೇರಿ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂ. ರಾಜಕೀಯ್ ಫುಡಾರಿ, ವಕೀಲ್ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗ್‌ದರ್ಶನಾಖಾಲ್ ಮಡಿಕೇರಿ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಕಿಲಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ತಕ್ಷಣಾ ಸೊಡೊವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮಿಲಾರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಉಡುಪಿ, ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ್, ಕೋಲಾರ್ ಅಶೆಂ ವೆವಗ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಘರಾಂಚೆರ್, ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೆರ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ದಾಢ್ ಚಲ್ಲಿ. ಹಾಂಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಯ್ಸುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ಚೊ ಬಜರಂಗ್ ದಳಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಕುಮಾರತಾಕ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ತಾರಿಕೆರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲೊ. ‘ಸತ್ಯದರ್ಶಿನಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ ಹಿಂದೂ ದೇವ-ದೇವತೆಂಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರ‍್ಚಿಂ ಬರ‍್ಪಾಂ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ತೊ ಬೂಕ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವಾಂಟುನ್ ಆಸಾತ್, ತಶೆಂಚ್ ಹಿಂದೂ ಲೊಕಾಕ್ ಭುಲೊವ್ನ್ ಮತಾಂತರ್ ಕರ‍್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ದಾಢ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಕಾರಣ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಸರ‍್ವಾಂನಿ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಮುಕಾರ್ ತೊ ಬಜರಂಗ್ ದಳ ಸೊಡುನ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಸೆರ‍್ವಲೊ, ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ತಾಣೆ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಕೋಮುವಾದಾವರ್ವಿಂ ಕಾಂಯ್ ಬರೆಪಣ್ ಜಾಯ್ನಾ, ವಾಯ್ಟ್ ಮಾತ್ರ್ ಘಡ್ತಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ!

2011 ದಸೆಂಬರ್ ಪಯ್ಲೆ ತಾರಿಕೆರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕೇಜಿ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡೊಂವ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಸಾಡೆತೀನ್ ವರ‍್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ತ್ರಿಶಂಕು ಸ್ಥಿತೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ಏಕ್ ಸಮಾಧಾನಾಚೊ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ.

♦ ♦ ♦

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ತಾರಿಕೆರ್ ಚರ್ಚ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಘಡಿತಾಕ್ ಧಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಭರ‍್ಲಿಂ. ಕಾಕತಾಳೀಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾಚೆಂ ದೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ದೀಕ್ಷಾ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾನ್, ‘ಧರ್ಮಾಚೆ ದೊರೆ ಉತ್ರೊನ್ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಉಬಾರುಂಕ್’ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಪೋರ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಚರ್ಚ್ ಅಟ್ಯಾಕಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಜಿವಾಳ್ ಜಾಲೊ ತೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಚರಿತ್ರಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷಾ. ತಶೆಂ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೆರ್ ಕಾಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂಗೀ ತೆಂ ಕಳಜೆ ತರ್ ಸಮಾಜ್‌ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಗರ್ಜ್. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಘಾಯಾಂಚಿ ಮಾವ್ ಆಜೂನ್ ಮಾಜ್ವೊನಾ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್!

ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್, ಜೆಪ್ಪು

ಚರ್ಚ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ – ಫಾತ್ರಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಉತ್ರಾಂಚೆಂ

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಜರ್ ಇಗರ್ಜಾಂಚೆರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಧಾಡ್ ಪಡ್ಲಿ ತರ್ ಲೋಕ್ ಮಾರ್ಗಾಕ್ ದೆಂವೊನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರಿತ್? ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ವಿಚಾರ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ, ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್’ಚ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಮಾರ್ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಕೇಸಿ ಆಂಗಾರ್ ವೋಡ್ನ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ದವರ್ನ್ ಪಳೆಜೆ, ಉಪ್ರಾಂತ್ “ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಘಡೊಂಕ್ ನಾ, ಕ್ರೀಸ್ತಾವಾನಿಂ ಹಾಕ್ ಬೋಬ್ ಘಾಲ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ, ಹೊ ಸಗ್ಳೊ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಆನಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಮೆಳೊನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ನಾಟಕ್” ಮ್ಹಣ್ ರೋಬರ್ಟ್ ರೊಸಾರಿಯೋನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಸ್ಟೇಟ್’ಮೆಂಟ್ ಏಕ್ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯ್ಕಾಜೆ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಆರೋಪಾಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಬ್ರೆಕ್ ವಚೊಂಕ್’ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಚೆಂ, ವಕ್ತಾರಾಂಚೆಂ ಮೌನ್ ಏಕ್ಪಾವ್ಟಿಂ ನಿಯಾಳಿಜೆ, ಜಾಪ್ ಆಪಾಪಿಂ ಮೆಳ್ತಾ!

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ ►►

ಆತಾಂಯ್ ಧೊಸ್ಚೆಂ ಪೊಲಿಸಾಚೆಂ ರಡ್ಣೆ

ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮಧೆಂ ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಪತ್ರಾಕಾರ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಮೂಳ್ ಭೂತ್ ವಾದಿ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸುನ್ ಆಸಾ. ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ಸೊಧ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಧಾ ವರ್ಸಾ ಆದ್ಲಿಂ ತಿಂ ಕೊಡು ಘಡಿತಾಂ ಪರತ್ ಪರತ್ ಮತಿ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಧೊಸ್ತಾತ್. ಮ್ಹಜೆಂ ನಿಳ್ಶೆಂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಉಡಯಿಲ್ಲೆಂ ಟಿಯರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಧರ್ನ್ ಪರತ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಚ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೆ ತರ್ನಾಟೆ, ಹಾತಾಂತ್ ಲಾಟಿ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಸಕತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರ್ಚೆ ಪೊಲಿಸ್, ದುಕೆನ್ ವಾಳ್ವಳ್ಚೆ ಮ್ಹಾತಾರೆ, ತರ್ನಾಟೆ, ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂ, ಪೊಲೀಸಾಂನಿ ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ರಿಗೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದರ್ವಾಟ್ಯಾರ್ ಆಡ್ ರಾವ್ ಲ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ಪಾದ್ರಿ – ಹರ್ಯೆಕ್ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮಧೆಂ ತ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಚೆಂ ರಡ್ಣೆ ಮಾತ್ರ್ ಮೊಸ್ತು ಧೊಸ್ತಾ.

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ ►►

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !