ಕೆಂಕಾಣ್

ಕೆಂಕಾಣ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂನಿ ಗೂಣ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೊಳೆಯೀ ನಿತಳ್ ದಿಸ್ತಾತ್, ತಶೆಂಚ್ ಪಯ್ಲೆಂಚೆಪರಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್‌ಯೀ ಜಾತಾ’

ಲೌಂಡ್ರೆಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ಇಸ್ತ್ರಿ ಕೆಲ್ಲಿಂ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಕಬಾಟಾಂತ್ ಜಮಯ್ತಾನಾ, ಕಾಲ್ ಆಫಿಸಾಕ್ ರಜಾ ಮಾಗ್ತಾನಾ ಬೊಸಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಯಾದಿ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ ಗುರುದಾಸ್. ಪುಣ್ ಪೊರ್ಚೆಪ್ರಾಸ್ ಕಾಲ್ ತಾಂಬ್ಡೆ ಜಾಲ್ಲೆ ದೊಳೆ ತಾಣೆಂ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೊತಾಚ್ಯಾ ಗ್ಲಾಸಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಪಾರ್ಕಿಯೆತ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಮಾತ್ಸೊ ಸುಶೆಗ್ ಭಗ್‌ಲ್ಲೊ, ತ್ಯಾ ಕಬಾಟಾಚ್ಯಾ ಆರ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಅಪ್ಲೆ ದೊಳೆ ಚಡುಣೆಂ ಬರೆ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ಲೆ ದೆಕುನ್ ವೆಗಿಂ ವೆಗಿಂ ಆಫಿಸಾಕ್ ವೆಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಲೊ ತೊ.

ಕಾಲ್ ಅರ್ಧೊ ದೀಸ್ ರಜಾ ಕಾಡುನ್ ಯೆತಾನಾ ಸಾಂಗಾತಿಂನಿ ತಾಕಾ ದೊಳೆ ಮೊಡುನ್ ’ಮಜಾ ಮಾರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಮಜಾ ಜಾಂವ್ಚೆಬದ್ಲಾಕ್ ಸಜಾ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪೋಯ್ರ್‌ಚ್ ಗೋಕುಲ್ ಅಷ್ಟಮಿ ಪರ್ಬೆವೆಳಾರ್ ಗಲ್ಲೆಕ್ ರಿಗ್ಚಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್‌ಚ್ ದಹಿ ಹಾಂಡಿ ಘಾಲ್ಲಿ. ವರ್ಸಾನ್ ವರಸ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ಘಾಲ್ತಾತ್ ಆನಿ ಖಂಯ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ತರ್ನಾಟೆ ಯೆವುನ್ ತಿ ಹಾಂಡಿ ಫುಟವ್ನ್ ವೆತಾತ್ ದೆಕುನ್ ಹ್ಯೇ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊರ್ಪೊರೇಟರ್ ವಾಗ್‌ಮೋರೆನ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯಾಂಚೆಂ ಇನಾಮ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ದಬಾಜೊ ದೊಡ್ತೊ. ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ದಬಾಜೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆವಾಜ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ದಬಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಗಲ್ಲೆಚ್ಯಾ ದೊನ್‌ಯೀ ಕುಶಿಂನಿ ಬ್ಯಾನರಾಂನಿ ಸೊಭ್ಚ್ಯೊ ಕೊರ್ಪೊರೇಟರಾಚ್ಯೊ ತಸ್ವೀರೊ, ತಶೆಂಚ್ ನವೆಚ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆ ಡಿ.ಜೆ. ಮಾಯ್ಕಾಂನಿ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕುನ್ ಕಾನಾಚೆ ಕಾನ್ಪೆ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆ.

ಪುಣ್ ಆತಾಂ ತೆಚ್ಚ್ ಗಲ್ಲೆಕ್ ರಿಗ್ಚೆಕಡೆ ದೆಗೆನ್ ಗಣ್‌ಪತಿ ಪಂಡಲ್ ಉಭೆಂ ಕೆಲಾಂ. ವರ್ಸಾನ್ ವರಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕೀ ಹ್ಯೇ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಡಿತ್ ಉಭಾರ್. ದೆಕುನ್ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮೈಕಾಂನಿ ಪದಾಂ. ಸಾಂಜೆರ್ ಆರತಿ ಆನಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಗಲ್ಲೆಚ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತ್ ಚಾಲಿ, ಆಂಗ್ಡೆಗಾರಾಂಲಾಗಿಂ ಚಂದಾ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲ್ಲೆ ರಾತಿಚ್ಯಾ ಇಕ್ರಾ ವೊರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಸ್ಪಿಟ್ ಖೆಳ್ತಾಲೆ. ಚಂದಾ ದೀನಾತ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಕಾಂ, ಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ಟಯರಾಂಚೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ ಕಾಡ್ತಾಲೆ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಕಾಳಿಂ ಬಿಯೆರಿ ಬೊತ್ಲ್ಯೊ ವಿಂಚ್ತಾನಾ ಖಚ್ರೊವಾಲಿ ಪುರ್ಪುರ್ಚೆಂ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ.

ಗುರುದಾಸಾಚ್ಯೆ ದೀಸ್ಪಡ್ತೆಂತ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ವೇಳ್‌ಚ್ ನಾತ್ಲೊ. ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಭಾರಾ ಹಜಾರ್ ಸಾಂಭಾಳಾಂತ್ ಸುಕ್ಶಿಮಾಯೆರ್ ದೀಸ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತೊ ಹರ್ಶೆಂ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೆಶನಾಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲುನ್ ವೆತಾಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಖೆಟಿಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಪುಣ್ ಸವಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡಾಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಭಾರೀಕ್ ವಣದ್ ಭಾಂದುನ್ ದೋನ್ ಕುಡಾಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ಏಕ್ ಖಾಟ್ ಆನಿ ಕಬಾಟ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಕದೆಲ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚೆ ಅಡೇಜ್ ಹಜಾರ್ ಭಾಡೆಂ ದೀವ್ನ್ ತೊ ಪಾಟ್ಲೆ ಸಾಡೆ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಥಾವ್ನ್ ರಾವ್ತಾಲೊ. ಬಗ್ಲೆನ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಆನಿ ದೋನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಹಾಂಡಿಯೊ, ತೀನ್ ಬೊಶಿಯೊ, ಗ್ಲಾಸ್, ಆನಿ ಬಗ್ಲೆನ್ ಮೊರಿ, ಮೊರಿಯೆಂತ್ ಏಕ್ ಹಾತಳೊ ಮೊಡ್‌ಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾಚಿ ಬಾಲ್ದಿ ಆನಿ ಏಕ್ ಮಗ್ಗ್. ಹಿಚ್ ಗುರುದಾಸಾಚಿ ಆಸ್ತ್ ಆನಿ ವಸ್ತ್. ಎಕಾ ಫಾಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಚಾಂಕ್ ಉಟೊನ್ ಗಲ್ಲೆಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಖಾಕುಸಾಕ್ ವಚೊನ್ ಕುಡಿಚಿ ಗರ್ಜ್ ಸಂಪಯ್ತಾನಾಂಚ್ ದಾಂತ್ ಘಾಸ್ಚಿ ಸವಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತಾಣೆ. ಕಾಂಯ್ ಏಕ್ ವೋರ್ ತಡವ್ ಕರುನ್ ಉಟ್ಲೊ ತರ್ ಖಾಕುಸಾಕೀ ಲಾಯ್ನ್ ಆಸ್ತಾಲಿ. ಕುಡಿಚಿ ಗರ್ಜ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಸಾಡೆ ಪಾಂಚ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಡೆ ಸ ವೊರಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಚ್ಯಾ ನಳಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಖಾಡ್ ತಾಸುನ್, ನ್ಹಾಂವ್ನ್, ತಶೆಂಚ್ ಏಕ್ ಬಾಲ್ದಿ ಆನಿ ದೋನ್ ಹಾಂಡಿಯೆಂನಿ ಭರುನ್ ದವರ್ಚಿ ಸವಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಸಕಾಳಿಂ ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಗೊಂವಾಂ ಪಿಟಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಪೊಳೆ ಖಾವ್ನ್ ಪಾವ್ಣೆ ಸಾತಾಂಕ್ ಘರಾಂತ್ಲೊ ಸುಟ್ಲೊ ತರ್ ಸಾತ್-ವಿಸಾಂಚಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಧರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಜಾತಾಲೆಂ. ಸದಾಂಚಿ ಗಡ್ದೆಚಿ ಗಾಡಿ, ಬೋಗಿ, ಡಬ್ಬೊ, ಘಾಣ್, ಆವಾಜ್ ಆನಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಸಯ್ತ್ ತೊಂಡಾವಳ್ಕೆಚೆ ಜಾಲ್ಲೆ.

ಹಫ್ತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ರಜಾ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಖಾಕುಸಾಚ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಬಾಂಯ್ಚಾ ಕಾಟ್ಯಾಚೆರ್ ಲಾಯ್ನಿರ್ ಉಭೊ ರಾವೊನ್ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಧುಂವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಅರ್ಧೊ ದೀಸ್ ಸಂಪ್ತಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುಡಾಚಿ ನಿತಳಾಯ್, ಬಜಾರಾಕ್ ವಚೊನ್ ಪಾಸ್ರೊ ಹಾಡುನ್, ರಾಂದುನ್ ಜೆವ್ತಾನಾ ದನ್ಪಾರ್ ಉತರ್ತಾಲೊ. ಸಾಂಜೆರ್ ಸುಕ್‌ಲ್ಲಿಂ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಗಲ್ಲೆಚ್ಯಾ ಲೌಂಡ್ರೆಕ್ ದಿಲಿಂ ತರ್, ದುಸ್ರೆ ಸಕಾಳಿಂ ತಿಂ ಲೌಂಡ್ರಿವಾಲಾ ಇಸ್ತ್ರಿ ಕರುನ್ ದಿತಾಲೊ. ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ದೋನ್ ಗಲ್ಲ್ಯೊ ಉತ್ರೊನ್ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಲೌಂಡ್ರೆಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ, ಪುಣ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಏಕ್ ಭಯ್ಯಾನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಗಲ್ಲೆಂತ್ ಲೌಂಡ್ರಿ ಘಾಲ್ಲಿ, ಲೌಂಡ್ರೆಬಗ್ಲೆನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾನ್ ಸೆಲೂನ್ ಘಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಗಲ್ಲೆಂತ್ ಆತಾಂ ಪದಾಂ ದೀಸ್-ರಾತ್ ಆಯ್ಕತಾಲಿಂ.

Θ Θ Θ

ಕಾಲ್ಚಿ ಸಜಾ ವ ಮಜಾ ಸಂಪವ್ನ್ ಆಜ್ ಉಟಾಉಟಿಂ ಕಾಮಾಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನ್ಹಾವ್ನ್ ಗಡಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಬುಸ್ಕೊಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ನ್ಹೆಸ್ತಾನಾ ತಾಂತುಂ ವ್ಹಡ್ ಸಯ್ತ್ ಬುರಾಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಗುರುದಾಸಾನ್ ಪಳೆಲೊ. ವೆಗಿಂ ವೆಗಿಂ ಬುಸ್ಕೊಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಪಳೆತಾನಾ ವ್ಹಯ್, ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದೆಗೆನ್‌ಚ್ ವ್ಹಡ್ ಬುರಾಕ್; ಉಂದ್ರಾನ್ ಖಾಂತಯಿಲ್ಲೊ ಬುರಾಕ್. ಖಂಡಿತ್ ಹೆಂ ಲೌಂಡ್ರಿವಾಲ್ಯಾಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ತೊ ಶಿಣ್ಲೊ.

ಆದ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಪೇಜರ್ ಪಪ್ಪುಕ್ ಸಯ್ತ್ ಅಶೆಂಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ರಯ್ಲಾರ್ ಗಪ್ಪೆ ಮಾರ್ಚೆವೆಳಾರ್ ಗುರುದಾಸಾನ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ. ’ಲಾತೊಂ ಕೆ ಭೂತ್ ಬಾತೊಂ ಸೆ ನಹಿ ಮಾನ್ತೆ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತಾಣೆಂ ವಚೊನ್ ಲೌಂಡ್ರಿವಾಲ್ಯಾಕ್ ದಡಿಯೊ ಘಾಲುನ್ ಉಲಯ್ತಾನಾಂಚ್ ಲೌಂಡ್ರೆವಾಲೊ ಮಾನ್ವಲ್ಲೊ ಕಂಯ್. ಅಪ್ಣಾನ್ ಸಯ್ತ್ ಆತಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಚಿಂತುನ್ ಪಯ್ಲೆಚ್ ಕೆಂಕಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಬ್ಡೆ ಜಾಲ್ಲೆ ದೊಳೆ ಗಶ್ಟುನ್ ಅನಿಕ್‌ಯೀ ತಾಂಬ್ಡೆ ಕರಿತ್ ಲೌಂಡ್ರೆಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗೊ ವಸ್ತ್ರಾಂಕ್ ಇಸ್ತ್ರಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಗುರುದಾಸ್ ರಾಗಾನ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ; ’ಕಿದರ್ ಹೈ ತುಮ್ಹಾರಾ ಬಾಪ್’

ಭುರ್ಗೊ ಮಾತ್ಸೊ ಕಾವ್ಜೆವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ; ’ವಸ್ತ್ರಾಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಗೆಲಾ, ಆತಾಂ ಯೆತಲೊ’.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೌಂಡ್ರೆಚೊ ಭಯ್ಯಾ ಆಯ್ಲೊ. ಗುರುದಾಸಾನ್ ವೇಳ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ದಡಿಯೊ ಘಾಲುಂಕ್ ಧರ್ಲೆಂ; “ತುಮ್ಕಾಂ ಕಸ್ಲಿಚ್ ಫಿಕಿರ್ ನಾ, ಆಮ್ಚಿಂ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಕಿತೆಂ ಕಬಾಡಿಗಿ? ಹೆಂ ನವೆಂಚ್ ಬುಸ್ಕೊಟ್ ಪೊಯ್ರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆತಾಂ ಉಂದ್ರಾನ್ ವಾ ಕೊಳಿಂದ್ರಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಬುರಾಕ್ ಕೆಲಾ, ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?”

ಭಯ್ಯಾ ಸಮಧಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಸೊಧ್ತಾಲೊ, ಮಾತ್ಸೆಂ ಹಳೂ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ “ಸರ್, ಆಮಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ”

ಆಯ್ಕುನ್ ರಾಗ್ ದೊಡ್ತೊ ಕರುನ್ ಗುರುದಾಸಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ; “ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಭಗ್ತಾ? ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಬುಸ್ಕೊಟ್ ಚಾಬೊನ್ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಹಾಡ್ಲಾಂ?, ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಲೌಂಡ್ರೆಕ್ ವಸ್ತ್ರಾಂ ದಿತಾಲೊಂ, ಕೆದಿಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಪುಣ್ ದೋನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ತುವೆಂ ಮ್ಹಜೊ ನವೊಚ್ ಬುಸ್ಕೊಟ್ ವಿಭಾಡ್ಲೊಯ್..”

ಭಯ್ಯಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಲಯ್ಲೊನಾ. ಲೋಕ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ತ್. ಆನಿ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ವಚತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಭಿರಾಂತೆನ್ “ಸರ್, ತುಂ ನವೆಂ ಶರ್ಟ್ ಘೆ ಸರ್ ತಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಹಾಂವ್ ದಿತಾಂ” ಮ್ಹಣತ್ ಭಯ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾವರ್ ಉಘಡ್ನ್ ತಾಂತ್ಲೆ ’ಪನ್ನಾಸಾಂಚೆ ದೋನ್’ ನೋಟ್ ಕಾಡುನ್ ದಿಲೆ. ಗುರುದಾಸಾನ್ ತೆ ಘೆತ್ಲೆನಾಂತ್ ಬಗಾರ್ ಅನಿಕ್‌ಯೀ ರಾಗಾನ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ; “ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಭಗ್ತಾ, ಹೊ ಬುಸ್ಕೊಟ್ ಫುಟ್‌ಪಾತಿಥಾವ್ನ್ ಉಕ್ಲುನ್ ಹಾಡ್ಲಲೊ? ಹೊ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಬುಸ್ಕೊಟ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಹೊಚ್ ಬುಸ್ಕೊಟ್ ಹಾಡುನ್ ದೀ”.

ಭಯ್ಯಾ ಅಪ್ರಾದಿ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಲೋವ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ; “ಸರ್, ಆತಾಂ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಇತ್ಲೆಚ್ ಆಸಾತ್, ತುಂ ಶರ್ಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೇ, ಬಾಕಿಚೆ ಹಾಂವ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದಿತಾಂ”

ಇತ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕುನ್ ಗುರುದಾಸಾಚ್ ಮತ್ ಮಾತ್ಶಿ ಶಾಂತ್ ಜಾಲಿ. ಭಿತರ್ಲೆ ಭಿತರ್ ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ಲೊ. ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ತೊ ಬುಸ್ಕೊಟ್ ಗುರುದಾಸಾಕ್ ಕೊಣೆಂಗಿ ಬರ್ಥ್‌ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಲ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಬುಸ್ಕೊಟ್ ಘೆವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮತಿಂತ್ ಲೇಕ್ ಘಾಲಿತ್ ತೊ ಅಪ್ಲೆ ಕುಡಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಬಾಲ್ದೆಂತ್ ಭರ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆ ಉದ್ಕಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಅಪ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಧುವ್ನ್, ಚಾ ಕರ್ತಾನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಚಾಲಿಂತ್ ಕೋಣೆಂಗೀ ವ್ಹಡಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕುನ್ ತಾಣೆಂ ಅಪ್ಲೆ ಕಾನ್ ನೀಟ್ ಕೆಲೆ. ಎಕ್ಲಿ ಕಾಮ್‌ವಾಲಿ ಬಾಯ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪಿಂವ್ಡ್ಯಾ ಘೊವಾಚೆರ್ ಶಿಣ್ತಾಲಿ. “ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚೊ ಗಶ್ಟೊ ಕಾಡ್ತಾಂ, ಘರಾಂತ್ ಶಿತಾಕ್ ಗತ್ ನಾ, ಆನಿ ತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘಾಮಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ವರುನ್ ವಿಭಾಡ್ತಾಯ್?, ಆತಾಂ ಏಕ್ ಟಿವಿ ಹಾಡ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಂವ್ ತೆಂಪಾಥಾವ್ನ್ ಥೊಡೆ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆ ಸಯ್ತ್ ಉಸ್ತುನ್ ತುಂ ವ್ಹರುನ್ ಗೆಲಾಯ್, ತುಕಾ ತೆ ಕಿತ್ತುನ್ ಪಾವ್ತೆಲೆ?, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಚಿಂತಿನಾಂಯ್ ತುಂ?”

ಕಾಮ್‌ವಾಲಿ ಬಾಯೆಚೊ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ರುದಾನ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗಿ ಗುರುದಾಸಾಕ್ ಕಾಂತಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಸ್ಟವಾಂತ್ ಚಾ ಹುನ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಗುರುದಾಸಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಸಯ್ತ್ ಖತ್ಕತೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಗುರುದಾಸಾಕ್ ಚೀಂತುಂಕ್ ವೇಳ್ ನಾತ್ಲೊ ಪುಣ್ ವೆಗಿಂ ವೆಗಿಂಚ್ ನ್ಹೆಸುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ ಪರತ್ ತಿಂಚ್ ಉತ್ರಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಗಾಜ್ಲಿಂ; “ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಚಿಂತಿನಾಂಯ್ ತುಂ? ತುಕಾ ಕಿತ್ತುನ್ ಪಾವ್ತೆಲೆ?”.

ಕಬಾಟಾಚ್ಯಾ ಆರ್ಶ್ಯಾಸಮೊರ್ ರಾವೊನ್ ವಸ್ತುರ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಗುರುದಾಸಾಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಕಸ್ಲಿಗೀ ಕಾಂತವ್ಣಿ ಸುರು ಜಾಲಿ. ತೊ ಪನ್ನಾಸಾಂಚೆಂ ದೋನ್ ನೋಟ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ದವರುನ್ ಪರತ್ ಲೌಂಡ್ರೆಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಲೌಂಡ್ರಿವಾಲಾ ಕೊಣಾಕ್‌ಗಿ ಇಸ್ತ್ರೆಚಿಂ ವಸ್ತ್ರಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಲೊ. ಪರತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗುರುದಾಸಾಕ್ ಪಳೆತಚ್ ತೊ ಚುರ್ಚುರೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ; “ಸರ್, ಹೆ ಅನ್ಯೇಕ್ ಪನ್ನಾಸ್, ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಇತ್ಲೆಚ್ ಆಸ್ಚೆ ಸರ್, ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರ್, ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ಶರ್ಟಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ತಾಂ”

ಆಯ್ಕುನ್ ಗುರುದಾಸಾಚೆಂ ಖಡ್ಪಿಕಾಳಿಜ್ ಮೋವ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲೆ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲೆ ಪನ್ನಾಸಾಂಚೆ ದೋನ್ ನೋಟ್ ಕಾಡುನ್ ಭಯ್ಯಾಕ್ ದಿವುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ; “ಅಸುಂದಿ, ಸೊಡ್. ಚುಕಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜಾತಾತ್. ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್‌ಯೀ ಜಾಲ್ಯಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ಶಿ”

ಗುರುದಾಸ್ ಆಫಿಸಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ಆನಿ ಆಫಿಸಾಕ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ಆರ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಅಪ್ಲೆ ಕೆಂಕಾಣಾಚೆ ದೊಳೆ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ; ’ವ್ಹಯ್, ತೆ ಸಾಫ್ ಆಸ್ಲೆ’

► ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಆಜೆಕಾರ್

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

5 comments

 1. Clement Cardoza, Dubai

  Truly a practical story. Very well portrayed. Liked the words “Dhadiyo, buskot” which I was familiar with – in my childhood. Ending of the story reminded me of the theme “do unto others, what you want others to to do unto you “

 2. Roshubaba, Barkur

  Super story😊👌🏻👌🏻👌🏻 Kalzaak lagli😊

 3. Walter Lasrado , Nakre Mumbai

  ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ದಾಕಂವ್ಚೆ ಸಂಧೇಶ್ ಪಾಟಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂಚಿ ಚಡ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ. ವಲ್ಲಿ ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಆಪುರ್ಭಾಯೆಚೊ ಸಂಧೇಶ್ ಆಸಾ.

 4. Wonderful story…superb!

 5. Stanro Ajekar

  ಲಗ್ಬಗ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ’ದಿಂ ಭಗ್ ಲ್ಲೊ ಬೊಂಬಯ್ಚೊ ಸರ್ಗ್ ತಶೆಂ ಯೆಮ್ಕೊಂಡ್, ವಲ್ಲಿಚಿ ಕಾಣಿ ವಾಚ್ತಾನಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಫುಡೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ವಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಉಚಾರ್ ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಿಣಿ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಚೆಂ ಗುಂಡಾಯೆಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಬಗಾರ್ ಮತಿಕ್ ನಾಟ್ವಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಏಕ್ ಉತಾರ್ ಪಾವ್ತಾ. ತೆಂಚ್ಚ್ ಗುರುದಾಸಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಘಡ್ಲೆಂ ತೆಂ ಕಾಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಅಖೇರಿಕ್ ಕಳ್ತಾ. ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಮೂಟ್ಭರ್ ಮೆಳಾಜಾಯ್. ಚಿಮ್ಟೆನ್ ಜೊಡ್ ಲ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಪುರೊ? ಪೂಣ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಯ್ ತೊಂಡಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಸಕ್ತೆವಂತ್ ಉತಾರ್ ಮೂಟ್ಭರ್ ಮೆಳ್ ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಯಿ ಬದ್ಲಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಹಾಕಾಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಮನ್ಶಾಪಣ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !