Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಮರ್ಣಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್

 ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ್‌ಪಣಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಅತ್ರೆಗಾರ್ ಥೊಡೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆಶೆತಾತ್. ಆನಿಂ ತ್ಯಾಖಾತಿರ್ ತೆ ಜಿಣಿಭರ್ ಸಮಾಜ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾ ವಿರೋಧ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾ – ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ವೊದ್ದಾಡೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಥೊಡೆ ತಾಣಿಂ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಾಂತ್ ಯಶಸ್ವೀ ಜೊಡ್ತಾತ್ ತರ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಸ್ವತಂತ್ರ್‌ಪಣಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆಶೆವ್ನ್ ಜಿವಿತ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತಾತ್!
ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ, ಶಹರಾಭಾಯ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಏಕ್ ಕಜನ್ ಭಾವ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಮರ್ಣಾತಣಿರ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಕಾಂತೆ ಖಬಾರ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ತಕ್ಶಣಾಂಚ್ಚ್ ಹಾಂವ್, ಪತಿಣ್, ಭಾವ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪತಿಣೆ ಸಂಗಿಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಥಂಯ್ಸರ್, ತೊ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಾರ್ಡಾಕ್ ಮೇಟ್ ದವರ್ತಾಸ್ತಾಂ…ವಾರ್ಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫಲಾಣ್ಯಾ ರುಮಾಂತ್ ಫಕತ್ತ್ ಚಾರ್ ಬೆಡ್ಡಾಂ ಆಸ್ಲಿಂ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಬೆಡ್ಡಾರ್ ಮ್ಹಜೊ ಕಜಿನ್… ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚಾ,  ಅಸ್ಥಿಂಪಂಜರ್ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್ಲೊ! ಸುಮಾರ್ ಪಂತ್ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ತೊ, ಫಕತ್ತ್ ದೊಳೆ ಆನಿ ದಾಂತ್ ದಾಕವ್ನ್, ಮೊನ್ಯಾ ಹಾಡ್ಕುಟ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್, ಮೊಡೆಂ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾಪರಿಂ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ!

ನಾ ಕಸಲಿಂಚ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ…ನಾ ಕಸಲೆಂಚ್ ಉಲೊಣೆಂ…ನಾ ಜಾಪ್. ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ, ಕಾರಾಣ್ ಕಿತೆಂ, ಕಶೆಂ ಜಾಲೆಂ, ಕಿತೆಂಯೀ ಮಾಹೆತ್ ನಾತ್ಲಿ ಆರಾಂವ್ಕ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ವಾರ್ಡಾಂತ್…ಏಕ್ ಬೆಡ್ಡ್ ರಿತೆಂಚ್ಚ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತೆವ್ಶಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಬೆಡ್ಡಾಂನಿ, ಕಜನಾಚಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಚ್ಚ್ ಆಸ್ಚೆ, ಆನಿ ದೋಗ್ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್! ತ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ದೆಕ್ತಾನಾ, ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆತರೀ ಕಶೆಂ?! ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಸಲಿ ಕಠಿಣ್ ಬಿರ್ಮೊತಿಚಿ ಸ್ಥಿತಿ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾಥರಾಚ್ಯಾ ಜಿಗುಪ್ಸಾ ಉಬ್ಜಾಂವ್ಚಾ, ಭೀಭತ್ಸ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂತ್…ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ?! ಕೊಣಾಲಾಗಿಂ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ – ವಿಚಾರ್ಚೆಂ?! ಮ್ಹಣ್ ಕಳಾನಾಸ್ತಾಂ, ಮತಿಂತ್ಲ್ಯಾ ದಬಾವಾಕ್ ದಾಂಬೂನ್ ಧರುನ್ ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಚಡ್ಪಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತವಳ್ ಚ್ಚ್…

ರುಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರಿತೆಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬೆಡ್ಡಾಚೊ ಪೇಶಂಟ್ ಪಾಂಯ್ ವೊಡುನ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ. ಸುಮಾರ್ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ತೊ, ಕುಡಿಚಾ ದಾವ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ‘ಆರ್’ ಮಾರುನ್, ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಬಳ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ಮೆಟಾಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಕಶ್ಟುಂಚೊ ಪಿಡೆಸ್ತ್.

RRC04

ತರೀ, ಆರ್ ಮಾರ್ ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಸೋಡ್ನ್, ಹೆರ್ ಸಗ್ಳೊ ಸಾರ್ಕೊ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ, ಕಜನಾವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಆರಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ…“ಆದ್ಲ್ಯಾರಾತಿಂ ತಾಚಾ ಭಾವಾನ್ ಹಾಂಗಾ ದಾಖಲ್ ಕರುನ್, ಆಜ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಗೆಲಾ”. ಮುಂದರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ…“ತವಳ್-ಥಾವ್ನ್ ಹೊ ಅಸೊಚ್ಚ್ ಪಡೊನ್ ಆಸಾ. ಗ್ಲುಕೋಸ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಆತಾಂಸಕಾಳಿಂ ತಾಕಾ ನ್ಹಾಣಾವ್ನ್, ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೆಂ ನ್ಹೆಸಾಣ್ ನ್ಹೆಸಯ್ತಾತ್.”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ತಾಕಾ ಥೊದೆ ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್, ಕಜನಾಕ್ ತಾಚೆ ಗರ್ಜೆಪರ್ಮಾಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸುಧಾರ್ಸುಂಕ್, ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲಿತರ್, ಫೋನ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ನಂಬರ್ ದಿಲೆಂ.

ಹ್ಯಾಮಧೆಂ, ತಾಚ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸ್ವತಾಚಾ ಜಿವಿತಾವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕೊಂಚಾ ಅತ್ರೆಗಾರ್…ತೊ ಖಂಯ್ಚೊ,? ತಾಕಾ ಹಿ ಸ್ಥಿತಿ ಕಶಿ…ಕೆದಾಳಾ ಜಾಲಿ?…ತಾಚೆಂ ಕುಟಾಮ್?…ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾವಿಶಿಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆತುರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಲೊಂ.

ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಏಕ್ ಕೂಸ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್…ತೊ ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್ ಸ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ! ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಸ ವರ್ಸಾಂನಿ, ಆಪುಣ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವಾರ್ಡಾಕ್ ಗಡೀಸ್ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚಿ , ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ವಾರ್ಡಾಚಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚಿಂ ತೊ ಜತನ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸಾ! ಆನಿ ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ ‘ಹ್ಯಾಕಾರಾಣಾಕ್ ಲಾಗೊವ್ನ್, ದೇವ್ ಯೀ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಜತನ್ ಘೆವ್ನ್ಆಸಾ!’

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ ಏಕ್ ಘಡಿ ಹಾಂವ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ಥಟಕ್ಕ್ ಜಾಲೊಂ! ತಾಚೊ ಸಹಕಾರ್, ಸೆವೆ ಕಾರ್ಯಿಂ, ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಊಂಚ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಥಂಯ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಆಮಿ, ತಾಚಾಚ್ಚ್ ಕುಟ್ಮಾವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಅಸಾಹಾಯೆಕ್ ಪರಿಗತೆವಿಶಿಂ ಕಠಿಣ್ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಬುಡ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭೈಣಿಂಚಾ ಶಿಕಾಪ್ ಆನಿ ಕಾಜಾರಾ ಖಾತಿರ್, ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಬೊರೆಂ ಫಾಲೆಂ ವಿಸ್ರೊನ್, ರಾತ್ ದೀಸ್ ತೊ ಘೊಳ್ಳೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಶಿಕಾಪ್ ಫುಡಾರ್ ಮ್ಹಣ್, ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಚಿ ಜತನ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಂಕಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗೊಂವ್ಚಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ವೊದ್ದಾಡ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾಪರಿಗತೆರ್ ಚಿಂತಿನಾತ್ಲೆಲೆಪರಿಂ ಎಕಾಎಕಿ ಆರ್ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಿಡೆನ್ ತಾಕಾ ಅಸಹಾಯೆಕ್ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೊ! ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂನಿ ತಾಚಿ ಜತನ್ ಘೆತ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಿಡೆಸ್ಥಿತೆಚಿ ಗಂಭೀರತಾ ಪಳೆವ್ನ್, ತಾಕಾ ತಾಣಿಂ, ಹಾಂಗಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲೊ.

ಆತಾಂ ಕುಟ್ಮಾಂಚಾಕ್ ಆಪುಣ್ ಏಕ್ ‘ವೊಜೆಂ!’ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ತಾಕಾ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾತಾಸ್ತಾಂ, ತೊ ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಜಾಲೊ. ಆಪ್ಣೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ವಿಸ್ರೊನ್, ಪಾಲ್-ಪೋಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಹ್ಯಾ ಅನುಪ್ಕಾರಿ ಕರ್ನ್ಯಾವರ್ವಿಂ, ನಿರಾಶೆರ್, ತೊ ಜಿವಿತ್ ಸಾರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಠಿಣ್ ವೊದ್ದಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ಹ್ಯಾಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಸ್ತಿತೆರ್ ತೊ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಶ್ರಾಮಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ.

RRC02ಆಶ್ರಮಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಏಕ್-ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಲೇರಿಯಾಕ್ ಸಾಪಡ್ಲೊಲೊ ತೊ, ವೊಕ್ತಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಪರತ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಾಕ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾಸಂಧರ್ಭಿಂ ತಾಕಾ, ‘ಆಶ್ರಾಮಾ ಪ್ರಾಸ್ ಹೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜಾಗೊ ಬರೊ?!’ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತೊ ಪರತ್ ಪಾಟಿಂ ಆಶ್ರಮಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಚುಕೊವ್ನ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲಾಂತ್ ಚ್ಚ್ ಉರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಥೊಡೆ ಉಪಾಯ್ ವಿಂಚಿಲಾಗ್ಲೊ. ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಚ್ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೊ.

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ…ತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಆಶ್ರಮ್ ಸಾಂಡೊನ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವಿಂಚ್ಲೆಲ್ಯಾ, ವಿಚಿತ್ರ್ ವಿಂಚೊವ್ಣೆಕ್ ಕಾರಣ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕುತೂಹಲಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. ತವಳ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ…

“ಸರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ವತಂತ್ರ್‌ಪಣಿ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಆಶ್ರಮಾಂತ್ ತಾಂಚಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಶಿಸ್ತ್, ವೇಳ್, ರುಲಿ ರೆಗ್ರೊ ರಿವಾಜ್, ಆಸೊನ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಥಂಯ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ನಾತ್ಲೆಂ ಎಕಾ ಥರಾಚೆಂ ಜೈಲ್ – ಬಂದಡ್ ಶಿ ಭೊಗ್ತಾಲಿ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬುದಿಪ್ರಕಾಸಾಕ್ ಪಾವ್ತಾಂ ಕುಟ್ಮಾ ನಾಂಗೊರ್, ಭುಜಾರ್ ಘೆತ್ಲೊಂಲೊ ಹಾಂವ್, ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೊಂ. ಆತಾಂಯೀ ಹಾಂಗಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್, ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ಲ್ಯಾ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಜಿವಿತಾಂತ್, ಸ್ವತಂತ್ರತೆನ್, ವಿವಿಧ್ ವಾರ್ಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚಾ ಗರ್ಜಾಂ ಸೆವೆಕ್ ಪಾವೊನ್ ಭಂವೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ. ಹ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಿಚಾ ಪಿಡೆಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಹಾಂವ್ ವಳ್ವಳೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ, ಮಾನಸಿಕ್ ಖಂತ್ ದಬಾವೆಚಾ ಕಶ್ಟಾಂತ್, ಮಾಕಾ ಭುಜ್ವೊಣೆಚಿ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಲಾಭೊನ್ ಆಸಾ.”

“ಹಾಂಗಾಚಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಚಾಕ್ರಿ ಕರುಂಕ್, ಹಾಂಗಾಚಾ ವಾವ್ರಾಡಿ, ವಾರ್ಡ್ ಬೋಯ್, ನರ್ಸಾಂಸಂಗಿ ಮೆಳೊನ್ ದೀಸ್ ಸಾರ್ಚೆಂ ತೆಂ ಮಾಕಾ ಸ್ವತಂತ್ರತೆಚಿ ಧಾಧೊಸ್ಕಾಯ್ ದಿತಾ”

ಅಶೆಂ ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಸ್ತಾನಾಂ…ಮುಕ್ಲೆಂ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚೆಂ ವಾರ್ಡ್, ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಅವ್ಘಡಾಂಕ್ ವೊಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ವಾರ್ಡ್, ಮ್ಹಣ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ವಿವರುನ್ ಆಸ್ತಾಂ….ಥಂಯ್ಸರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ದುಖಾ ಆಕಾಂತೆ ಬೋಬ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಆಂಗ್ ಶಿರ್ಶಿರಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

ತವಳ್ ಚ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ವಾರ್ಡಾಂತ್ ದೋಗ್ – ತೇಗ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ್, ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸಾಲಾಗಿಂ ಲಡಾಯ್ ಮಾರುನ್, ಕಿಂಕ್ರಾಟೆ ಗಲಾಟೊ ಕರುನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ ಪಳೆವ್ನ್, ಥಂಯ್ಚಿ ಭೀಭತ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾನ್ ಜಿರೊಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂನಾಂ!

ಪಿಡೆಸ್ತಾಂನಿ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಮಾರ್ಚೊ ಆಕಾಂತೆ ಆಕ್ರಂದ್, ಧೆಧೆಸ್ಪರಿತ್ ರಡ್ಣೆಂ, ಭಂವ್ತಿಚೊ ತೊ ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ಕಠಿಣ್ ವಾಸ್, ಮತಿಂತ್ ಹೆರಾಂಚಿ ಪಿಡಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಬದ್ಲುಂಚೆಂ ಭೆಂ, ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಮತಿಕ್ ವಯ್ರ್ – ವಯ್ರ್ ಧೊಸ್ತಾಸ್ತಾನಾಂ…ಆನಿ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಹಾಂಗಾ ರಾಂವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ಶೆನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ತವಳ್….

ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್, ಪರತ್ ತಾಚಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾನಾಂ, ಪಾಟ್ ಕರ್ಚಾ ಆದಿಂ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ… “ಆತಾಂ ತರೀ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ತುಕಾ ಪಳೆಂವ್ಚಾಕ್ ಯೆತಾತ್ ಗೀ?”

“ಆತಾಂ ಉಂಚ್ ಸ್ಥಾನಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಲೆ ತೆ, ಹ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಯೆತಾತ್?. ಎಕ್ಲೊ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಮೆನೆಜರ್, ಎಕ್ಲೆಂ ಬ್ಯಾಕಾಂತ್ ಆಫಿಸರ್, ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ ಕೊಲೆಜ್ ಶಿಕ್ತಾ. ಅಸಲೆ ತರ್ನಾಟೆ ಹ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಪಾಂಯ್ ವೊಡೊನ್ ಕೀಳ್ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಚಾ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಅಂಕಲಾಕ್ ಕಶೆ ವೊಳ್ಕಾತಾತ್. ತಾಂಚಾ ಅಂತಸ್ತಾಕ್ ತೆಂ ಲಜೆಚೆಂ ನೈಂವೇ?”

ಮ್ಹಣ್ ವೆಂಗ್ಯ್ ಥರಾನ್ ಉಚಾರ್ತಾನಾ…ತ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಂಗ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಿ, ತಾಕಾ ಈಶ್ಟ್ – ಮಂತ್ರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಡ್ಲೆಲಿ, ಕಾಳಿಜ್ ಪಾಪ್ಸುಂಚಿ ಮತಿಚಿ ಖಂತ್, ಹಾಂವೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಥರಾನ್ ಪಾರ್ಕಿಲಿ!.

“ತವಳ್ ದೆಗೆಲ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಚೊ ಎಕಾಥರಾಚೊ ಪಿಂರ್ಗೊವ್ಣೆ ಆವಾಜ್ ಉಟ್ತಾನಾಂ…ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಗಮನ್ ತ್ಯಾಕುಶಿಂ ಗೆಲೆಂ. ತವಳ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ… “ಹೊ, ಏಕ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್. ನೀಜ್ ತರ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೊ ತೊ, ಜೊವ್ಳೆ ಶೋಪ್, ಆಫಿಸ್, ಕಾರ್ ಅಶೆಂ ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾ. ತೊ, ಆಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ , ಕಸೊ, ಕೊಣೆಂ ಪಾವಯ್ಲೆಂ… ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ನೆಣಾ. ಆತಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಹ್ಯಾ ವಾರ್ಡಾಂತ್ ಹಾಡ್ನ್ ಘಾಲಾಂ!”

“ಅಳೆ ತೊಯೀ ತಸೊಚ್ಚ್. ತಾಚಿಯೀ ಪರಿಗತ್ ತಸಲಿಚ್ಚ್. ಹಾಂಗಾಚಾ ಹ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಪೈಕಿ ಕೋಣ್ ಕೆದಾಳಾ ಖೈಂಚಾ ಘಡಿಯೆ, ಮರ್ಣಾಕ್ ದಾವ್ಲಿ ಮಾರುನ್, ಹಾಂಗಾ ರೂಮ್ ಖಾಲಿ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ಅಸಲೆಚ್ಚ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ವೊರಾರ್ ಆಸ್ಚೆ ತೆ, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಭರ್ತಿ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ದೊಳೆ ಧಾಂಪೊನ್ ವೆತಾತ್!”

“ತರ್ ಹ್ಯಾ ವಾರ್ಡಾಕ್, ತಸಲ್ಯಾಂ ನಿಮಾಣಿಂ ಘಡಿ ಮೆಜ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಚ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ?” ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ಹಾಂವೆ. ಆನಿಂ ತಾಣೆಂ ‘ವ್ಹಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ತಾಸ್ತಾನಾ…ಮ್ಹಜೆ ಘಯ್ರೆ ದೊಳೆ, ಪರತ್ ಮ್ಹಜಾ ಕಜಿನಾ ಕುಶಿನ್ ಬದ್ಲಾಲೆ.

ಆತಾಂಯೀ ತೊ ತಸೊಚ್ಚ್, ದೊಳೆ ಸೋಡ್ನ್, ದಾಂತ್ ದಾಕೊವ್ನ್, ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿಪರಿಂ ಪಡೊನ್ ಆಸ್ಲೊ.

‘ತರ್ ಹೊಯೀ ಆನಿ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಕಾಡಿಸೊನಾ’ ಅಶೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಮ್ಹಜಿ ಕೂಡ್ ಶಿರ್ಶಿರ್ತಾನಾಂ…ಹೊ ಸಯ್ತ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಆಶೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮತಿಂತ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತವಳ್ ಹಾಂವೆ ಪರತ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವೊನ್ ಮ್ಹಳೆಂ…

RRC03

“ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ, ಆತಾಂ ಮರ್ಣಾ ಹಾಂತುಳ್ನಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜಾ ಕಜಿನಾನ್ ಯೀ ಹೆಂಚ್ಚ್ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ… ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಜಾಯ್. ಹಾಂಚೆ ತಾಂಚೆ ಪುರ್ಪುರೆ ಆಯ್ಕೊನ್, ಹಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ’…ಮ್ಹಣ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚ್ಯಾಂಕ್ ದುರ್ಸೊನ್, ಕುಟ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಚ್ ಜಿಯೆಲೊ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೀ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ…ಆವಯ್ – ಬಾಪಯ್ಕ್ ತಾಣೆ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ‘ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಿವಿತ್’ ಮ್ಹಣ್, ಭಾವ್ – ಭಯ್ಣ್ ಕುಟ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸಾಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಹೊ, ವೆಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಜಿಯೆವ್ನ್, ಅಮಾಲಿ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ವಿಪ್ರೀತ್ ಪಿಯೊಣ್ಯಾ ಪರಿಣಾಮಾನ್, ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್, ಹಾಡ್ಕುಟೊ ಜಾವ್ನ್, ಮರ್ಣಾ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಆತಾಂ, ಮೊನೊ ಆಸೊನ್…‘ಸ್ವತಂತ್ರೆಚಾ ಹೊರ್ಬೊಸಾನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಜಿವಿತ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ…’ ಮ್ಹಣ್ ಚುರ್ಚುರ್ತಾ ಆಸ್ತೊಲೊ!.”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ ಆರ್ ಮಾರ್ಲೊಲೊ ತಕ್ಶಣಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ… “ತೊ ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ಆಶೆವ್ನ್, ಖರೆಮಸ್ತೆನ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಪೂಣ್ ಹಾಂವೆ ‘ಕುಟಾಮ್ – ಕುಟಾಮ್’ ಮ್ಹಣ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಆರಾವ್ನ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿವಿತಾ ಸುಖ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ತರೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ್ವತಂತ್ರ್‌ಪಣಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಶೆನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಿಡೆನ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ಹ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾವೊವ್ನ್, ಸುಫಳ್ ಕೆಲಾಂ!.”

ಅಶೆಂ ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಸ್ತಾಂ…ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಫುಮಾರ್ ಜಾಲೊ, ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆಯ್ ಗಯ್ರೆ ಜಾಲೆ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಆಮಿ ಕಜನಾಕ್ ಪಾಟ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ತಾಸ್ತಾಂ, ತವಳ್-ಯೀ ಬಚಾವೆಚೊ ಭರ್ವಾಸೊ ನಾತ್ಲೊಲೊ ತೊ…ತಸೊಚ್ಚ್ ಆಪ್ಲೆ ದಾಂತ್, ತಶೆಂ ನಿಸ್ತೇಜ್ ದೊಳೆ…ತಶೆಚ್ ಉಗ್ತೆಚ್ ದವರುನ್, ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ!

ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ನಿರೀಕ್ಶೆ ಪರ್ಮಾಣೆ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಜನಾಚಿ ಮರ್ಣಾ ಖಬಾರ್, ಮರ್ಣಾರಿಸ್ಕೆಚಾ ತ್ಯಾ ವಾರ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಲಾಭ್ಲಿ.

ತ್ಯಾವೆಳಾ…ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ಆಶೆವ್ನ್ ಮರ್ಣಾ ವಾರ್ಡಾಂತ್ ರಾತ್ ದೀಸ್ ಸೆವೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ಆರ್ ಮಾರ್ಲೊಲೊ ‘ತೊ’ ತಶೆಂ, ದಾಂತ್ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಸೊಡ್ನ್ ಜಿವಿತಾ ಜಿಗುಪ್ಸಾ ಉಟೊವ್ನ್, ಆಸ್ಲೊಲೊ ಕಜನ್ ಭಾವ್…ದೊಗಾಂಯ್ಚಾ ಸ್ವತಂತ್ರತೆಚೆ ದೊನ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ಕುಶಿ ಪರತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಚ್ಚ್ ದೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯೊ.

ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ಹಾಂವ್… ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಪೆಟೆ ಮುಕಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊಂ. ಮರ್ಣಾಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲ್ತಾಂ…  ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ಮ್ಹಜಿ ಕೂಡ್ ಶಿರ್ಶಿರ್ಲಿ.  ಕಾಳಿಜ್ ಹಾಲಯಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್…ತಾಚೆ ತೆ  ದೊಳೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಮರ್ಣಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಹಾಡುನ್, ಉಗ್ತೆಚ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಪರಿಂ… ಆತಾಂ ಮರ್ಣಾಂತೀ ಉಗ್ತೆಚ್ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ!

ಪಳೆಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ತಾಚೆ ತೆ ಉಗ್ತೆ ದೊಳೆ – ‘ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ಆಶೆವ್ನ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಿಪರೀತ್ ಅಮಾಲಿ ಜಿವಿತಾಚೆಂ , ಪರಿಣಾಮ್… ಹೆಂ ಆಪ್ಣೆ ಜೊಡ್ಲೆಲೆಂ ಭೀಭತ್ಸ್ ಮರಣ್ ’ ಮ್ಹಣ್ ಜಿಣಿಬರ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ಆಸಾಶೆ ಕರ್ತಾಲೆ!

ಆನಿ ಆತಾಂಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ…ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾನ್ ಅಪಹರ್ಸಿಲ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ತೆಂ ಸ್ವತಂತ್ರತೆನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್…ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗೀ , ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ್ವತಂತ್ರತೆಚಾ ಜಿವಿತಾಕ್, ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಭೆಶ್ಟಾವ್ನ್‌ಚ್ ಆಸಾ!

► ರೋನ್ ರೋಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

4 comments

 1. Gerald Carlo Hasan

  ಸ್ವಾತಂತ್ರ್.. ವಿಭಿನ್ನ್ ಸ್ತರಾಚೆಂ. ಏಕ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ತರ್ ದುಸ್ರೆಂ ನಾಕಾರಾತ್ಮಕ್!

 2. mm
  Clive D'Souza

  ಭೋವ್ ಬರೆಂ ಲೇಖನ್… ಸ್ವಾತಂತ್ರತ ಸೊಧುನ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ಸೊ… ಅಪ್ಲೆ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರತ ರಚುನ್ ಜೀಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ…

 3. Stan Mendonca

  Superb article Dear Ron baab

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.