ಲೆಖಾಂ ದವರ್‍ಚಿ ಚಲಿ

ಸದ್ದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ‘ಅತ್ಯಾಚಾರ್’ ಏಕ್ ‘ಝುಜ್’ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಬೋವ್ ಆಕಾಂತಾಚಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಏಕ್ ಅಫ್ರಾದ್, ಜಿವಾವಿರೋದ್ ಕರ್ನಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಪುಸುನ್ ಕಾಡ್ತಾತ್‌ಗಾಯ್ ? ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಖಂತಿನ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ತೀವೃತೆನ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಕವಿನ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕಿಂ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲೆ ‘ಜೀವ್’ ಆನಿ ‘ಝುಜ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ದೋನ್ ಸಬ್ದ್, ಮ್ಹಜೊ ಆಕಾಂತ್ ಆನಿ ಖಂತ್ ದೊಡ್ತಿ ಕರ್ತಾತ್. ಜಿವಾಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಝುಜಾಂತ್ ಅಕೇರ್ ಜಾತಾನಾ ಆಂಗ್ ಶಿರ್ಶಿರ್ತಾ.

ಕೂಡ್ ದಿಸ್ತಾ, ಜೀವ್ ದಿಸಾನಾ. ಝುಜಾಂತ್ ಫಕತ್ ಮೊಡಿಂ ಮಾತ್ ಪಡಾನಾಂತ್, ಜೀವ್ ವೆತಾತ್. ಝುಜಾಕ್ ಸದಾಂಚ್ ದೋನ್ ಪಾಡ್ತಿ ಆಸ್ತಾತ್. ದೊನೀ ಪಾಡ್ತಿಚೆ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್ ಝುಜಾಂ ಅಕೆರ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಅಕೆರ್ ಕರ್ತಾತ್.

ಅತ್ಯಾಚಾರ್‌ಯ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಜಿವಾಚೆರ್, ಫಕತ್ ಕುಡಿಚೆರ್ ನಯ್. ಆಜ್ ಹಿಂ ಸತಾಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕಿಂ ಸಾಂಗಾಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಆಮಿ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ – ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾತ್ ನಯ್, ಮನ್ಶ್ಯಾಸಂವೇದಿ ಕವಿಚ್ಯಾಯ್ ಆಕಾಂತ್ ಆನಿ ಖಂತಿಚೆಂ ಮೂಳ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ.

ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಆನಿ ಕೂಡ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ಕೂಡ್ ‘ಹಾತೆರಾಂ’ ಕರುನ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ‘ಝುಜ್’ ಆಜ್ ಇತ್ಲೆಂ ಗಡೀಸ್ ಜಾಲಾಂಗೀ, ಜೀವ್ ಝುಜಾಥಳ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಫಕತ್ ಹಾತೆರಾಂ ಕರುನ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಜೀವ್ ಮಾತ್ ನಯ್, ಭಂವ್ತಿ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂಚೇಯ್. ‘ಫ್ರಾಂಕೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವೆವಸ್ಥೆಚೆರ್ ತಾಳೊ ಉಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾದ್ರಿಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಗತ್ ಹಾಕಾ ಗೊವಾಯ್. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ, ಕೋಣ್ ಯೇವ್ನ್ ಜಿವಾಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರೀತ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಂದಾಜ್ ಸಯ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ತುರ್ತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್, ಆಕಾಂತಾಂತ್ ಚಡಾವತ್ ಸಗ್ಳೆ ಜಿಯೊನ್ ಆಸಾತ್. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಝುಜಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆ ‘ಜೀವ್’ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೇಖ್ ದವರ್ಚೆಂಯ್ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ ಜಾಲಾಂ. ದುರಂತ್ ಆನಿ ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ಲೆಖಾಂ ದವರ್ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೊ ಜೀವ್ ಸಯ್ತ್ ಆಜ್ ಝುಜಾಥಳ್ ಜಾಲಾ.

ಝುಜ್ ಸಂಪ್ತಾನಾ ಹಾತೆರಾಂ ಉರ್ಲ್ಯಾರೀ, ಹಾತೆರಾಂ ಚಲಂವ್ಕ್ ಹಾತ್ ಉರ್ಚೆನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸತ್‌ಗೀ, ದವರಿಲ್ಲಿಂ ಲೆಖಾಂ ‘ಸೆಟಲ್’ ಕರುಂಕ್ ಜೀವ್‍ಯೀ ಉರ್ಚೆನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಸತ್.

►  ಎಚ್ಚೆಮ್

ಲೆಖಾಂ ದವರ್‍ಚ್ಯೆ ಚಲ್ಯೆಚ್ಯಾ ಜಿವಾಚೆರ್
ಲೆಖ್ ಘಾಲ್ಚೆ
ಲೆಖ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ದೊಳೆ.

ಮಿಲಾವಾಚ್ಯಾ ಕಂರ್ಡ್ಯಾಂತ್
ಫಿಚಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ದೆಗಾಂನಿ
ಉಮ್ಕಳ್ಚ್ಯೊ ಚರ್ಬೆಚ್ಯೊ ಪೊತಿಯೊ
ಲಾಳ್ ಗಳಯ್ತಾತ್!

ದಾವ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ಜೈಶಂಕರ್
ಉಜ್ವ್ಯಾಂತ್ ಫ್ರಾಂಕೊ
ಮನಾಂತ್-
ಎಕಾಚ್ ಪಕ್ಷಾಚೊ
ರ್‍ಯಾಪಿಡ್ ಚದುರಂಗ್ ಖೆಳ್ ಸುರು
-ತಿಚ್ಯಾ ಇಂದ್ರಿಯಾಂಕ್‌ಚ್
ಖೆಳ್ಣಿಂ ಕರುನ್.

ಕುಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಸಾಂಚೆ ಹಾತ್
ಖೆಳ್ಣಿಂಚಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಥಾರಾಯ್ತಾನಾ
ಹಾತಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿಡಿ ಝಡುನ್ ಆಸಾತ್.

ಲೆಖಾಂ ದವರ್‍ಚೆ ಚಲಿಯೆಚಿಂ ಲೆಖಾಂ
ಘುಸ್ಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಘಾಮೆಲ್ಯಾಂತ್
ಥರ್ಥರ್‍ಲ್ಯಾಂತ್, ಭಿಂಯೆಲ್ಯಾಂತ್

ಯೆವೆಂ ಕೊಣಾಚೆಂ
ದೆವೆಂ ಕೊಣಾಚೆಂ
ಯೆವೆಂ-ದೆವೆಂ, ದೆವೆಂ-ಯೆವೆಂ
ಝುಜಾ ಉಪ್ರಾಂತ್
ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಮಂಜೂರ್‍ ಕರ್‍ಚಿ ಕೊಣೆಂ?

► ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

One comment

  1. ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್, ಕೈಕಂಬ

    ಮೊಗಾಳ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಬಾಬ್,
    ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಮಜೆದಾರ್ ಕವಿತಾ ಹಿ. ವಾಚುನ್ ಆಕೇರ್ ಜಾತಾನಾ ಮನಾಂತ್ ಉಜ್ಯಾಂಚಿ ಕಿಟಾಳಾಂ ಪುಟ್ಲಿಂ. ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ವಾದಾಳ್. ತುಜ್ಯಾ ಕವಿತೆಚಿ ಗೂಂಡಾಯ್ ಪಾರ್ಕಿಜಯ್ ತರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿ ವಾಚಿಜಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಪರ್ಭಿಂ ತುಕಾ!!!!
    ಎಚ್ಚೆಮಾಚಿಂ ಸುರ್ವಾತೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಕ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೊಬ್ತಾತ್. ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ವರ್ತುಲಾಂನಿ ಅಸಹಾಯಕ್ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ತಾತ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !