Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ನವಾಲ್ – ಗೀತ್ ಗಜಾಲ್

ಯಿಲ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಮೀಸ್ ರಜಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಚಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಬರಿಂ ದಿಸ್ತಲೊ ತೊ. ತಾಣೆಂ ನ್ಹೆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಬ್ಶ್ಯಾ ಕಲ್ಸಾಂವಾವಯ್ಲ್ಯಾ ಧವ್ಯಾ ಶೆರ‍್ವಾನಿಚೆರ್ ಏಕ್ ತಾಂಬ್ಶೆಂಚ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಚೆಂ ಫೀಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂತರ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ‍್ಗೊಚ್ ಲಾಗ್ತೊ ಕೊಣ್ಣಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ದಿಸಾಂನಿಂ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಹಾಂವ್. ತೊ ಎಕಾ ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಆಸಾಶೆಂ ಭೊಗುನ್ ಆಸಾ ತೆ ಪಾರ‍್ಕಿಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಲ್ತ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್‌ಚ್ ಕಶ್ಟ್ ಜಾತೆ ಆಸಾತ್ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ತಾಲೆಂ. ಫಕತ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗೀತಾಂಪಾಸತ್, ಕವಿತಾಂಪಾಸತ್ ಅಶೆಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕಾಕ್ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಇಲ್ಲಸೋಯ್ ಸುಲುಸ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಬರವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ, ಹ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಯಾಕ್ ಗಲ್ಫಾಚ್ಯಾ ರೆಂವೆರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಟೋರ್ಮ್ ಕಶಿ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ಪ್ ಕಾಲುಬುಲೊ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿ. ಕಾರ‍್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ‍್ವಾತೆರ್ ಲೋಕಾಂಮುಕಾರ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ ಪುರ‍್ತೊ ಕಾವ್ಜೆಲ್ಲೊ, ಆಪ್ಣೆಂ ಚಿಂತುನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ವೋಳಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಇಲ್ಲೊ ಘುಸ್ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಮಾತ್. ಮಾಗಿರ್ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಯಾಚೊ ಸುತಾರಿ ಸನ್ನು ಮೊನಿಸಾನ್ ಆನಿ ಜಮ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕಾನ್ ಮೊಗಾಮಯ್ಪಾಸಾನ್ ತಾಕಾ ಪಟ್ಲುನ್ ಧರ‍್ಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ಼ಚ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಸುಢಾಳ್ ಜಾಲೊ ಅನಿ ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ಗಜಾಲ್, ತಿ ಚರಿತ್ರಾ…

GG049

GG057

GG020

GG076

GG043

GG017

GG021

GG007

ಹಾಂವ್, ಅಕ್ಟೊಬ್ರಾಚ್ಯಾ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ದುಬಾಯ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೊನ್ಸುಲೇಟ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ ಆನಿ ಗೀತ್‌ಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾಸಂಗಿ ಗಜಾಲ್ಯಾಂಸಂಗಿ ತಾಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಪದಾಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ’ಗೀತ್ ಗಜಾಲ್’ ಕಾರ‍್ಯಾವಿಶಿಂ ಬರವ್ನ್ ಆಸಾಂ. ಹಾಂವೆ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಸೊಂಪ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸೊಂಪ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಯಾಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ನಂಯ್, ಬಗಾರ್ ವಿಲ್ಸನಾಚ್ಯಾ ಬರ‍್ಪಾಂಚೆರ್, ತಾಂತುಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂ ಆನಿ ಪದಾಂವಯ್ರ್ ಫಿದಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ಮೂಟ್‌ಭರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂನಿ. ದನ್ಪಾರಾಂಚೆಂ ಗಡ್ದ್ ಜೆವಣ್ ದೀವ್ನ್, ಮಾಗಿರ್ ಥೊಡಿಂ ಪದಾಂ, ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಆನಿ ಘುಮ್ಟಾಂಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಶೆಂಭರ್-ದೆಡ್ಶೆಂ ಲೋಕಾಕ್ ಜಬರ್‌ದಸ್ತೆನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿಂ ದುಬಾಯ್ ಅಬುಧಾಬಿಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ‘ಕವಿತಾ ಭಂವರ್’ ಕಾರ‍್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರುನ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೀಡ್ ಖೊರ‍್ಪುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸನ್ನು ಮೋನಿಸ್ ಆನಿ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗೀತ್‌ಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನಾಕ್ ದುಬಾಯ್ ಆಪವ್ನ್ ವರುಂಕ್ ಚಿಂತಾನಾ ತಾಂಕಾಯ್ ಹಾಚೊ ಕಾಂಯ್ ಅಂದಾಜ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. 350 ಜಣಾಂಸಾಮಾರ‍್ಥೆಚೆಂ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೊನ್ಸುಲೇಟಾಚೆಂ ಸಾಲ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಯಾಕ್ ವಿಂಚ್ತಾನಾಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಲೋಕಾಕ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಶಾಥಿ ವಿಲ್ಸನಾಚ್ಯಾ ಗೀತಾಂಕ್ ಆಸಾಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್‌ಯ್ ಉಟ್‌ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲಿ ತಿ ಗಜಾಲ್, ತಿ ಚರಿತ್ರಾ…

GG014

GG030

GG029

GG025

GG028

ಮ್ಹಾಕಾ ಅಕ್ಟೊಬ್ರಾಚ್ಯಾ 10 ತಾರ್ಕೆರ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ವಿಲ್ಸನಾನ್ ಆಪುಣ್ ದುಬಾಯ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಯಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ತೆನ್ನಾಂ 10 ಥಾವ್ನ್ 13 ತಾರಿಕೆ ಪರ‍್ಯಾಂತ್, 4 ದೀಸ್ ಕಾಂಯ್ ಕಾಮ್ ನಾಸ್ತಾಂ ರಾವಾಜೆಗೀ ನಾಕಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಸೊಂ, ರಾವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊಂ. ತೀನ್ ದಿಸಾಂನಿ ವಿಲ್ಸನಾಕ್ ಸೋಡ್ನ್, ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೆಳುಂಕ್‌ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಸಳಾವಳೆರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೊಂ. ಪದಾಂ, ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ನಾಚಾಚ್ಯಾ ಅಭ್ಯಾಸಾಕ್‌ಯ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಯಾಕ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ಪ್ ಖುದ್ ಹಾಂವೆಚ್ ಭಗ್ಲಿ. ಹಾಂವೆಚ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆನಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಲೆಬರಿಂ ಆನಿಕೀ ಏಕ್ 300 ಥಾವ್ನ್ 400 ಜಣಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಸಂಘಟಕ್ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾಂಚ್ ಇಶ್ಟಾಂಕ್ ಆನಿ ಖಾಸ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಪರಿಗತ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಕಾಂಯ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಪಾಸ್ ಮೆಳಾತ್‌ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಫೋನ್‌ಯ್ ಆಯ್ಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ಗಜಾಲ್, ತಿ ಚರಿತ್ರಾ..

ಕಾರ‍್ಯೆಂ

ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಯಾಕ್ ವೆಳಾಆದಿಂಚ್ ಪಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆ. ದುಡ್ವಾಕುಮೊಕ್ ದಿಲ್ಲೆ ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆಯ್ ಸಮಾ ವೇಳಾರ್‌ಚ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಸುರ‍್ವೆರ್ ಎಕಾ ಖಿಣಾಕ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಇಲ್ಲೊ ಕಾವ್ಜೆಲ್ಲೊ ತರೀ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿಂ ಸಾಡೆತೀನ್ ವರಾಂ ಕಾಳ್ಜಾಮನಾಕ್ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಭಗ್ಲಿ. ಸುತಾರಿ ಸನ್ನು ಮೋನಿಸಾನ್ ಆಪುರ‍್ಬಾಯೆನ್ ವಿಲ್ಸನಾಸವೆಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ತಾನಾಂ, ವಿಲ್ಸನಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಮನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಸ್‌ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂ ಮುಕಾರ್ ಉಗ್ತಾಯ್ಲೆಂ. ತಾಚೊ ಗಾಂವ್, ತಾಚೆಂ ಭುರ‍್ಗೆಂಪಣ್, ತಾಚಿಂ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾಂ, ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ಕಾವ್ಯಾತೆವ್ಶಿಂ ತಾಚಿ ವೋಡ್ ಆನಿ ವಾಡಾವಳ್, ಪದಾಂ ಆನಿ ಕವಿತಾ, ತಾಂತ್ಲೆಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸ್ಪಂದನ್, ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್, ಥೊಡಿಂ ಪದಾಂ ಘಡೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಘಡಿಯೊ, ಥೊಡ್ಯೊ ವೋಳಿ ಉದೇವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಖಿಣಾಂ ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಹೆರ್ ಗಜಾಲಿಂಸಂಗಿಂ ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲ್ಯಾಂಕ್ ಲಗ್ತಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಗೀತಾಂ ಸಾಧರ್ ಜಾಲಿಂ.

GG082

GG079

GG077

GG071

GG059

GG056

GG051

GG046

GG045

GG043

GG042

GG041

GG037

GG035

GG059

ಮ್ಹಾಕಾ ಬೋವ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಆನಿ ಆಪುರ‍್ಬಾಯ್ ಭೊಗಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂತುಂ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಮ್ಹೆತೆರ‍್ಪಣ್. ಮಾನಾಂಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಧರ್ನ್ ಆಖ್ರೇಚ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಹರ‍್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ, ಕಸೊ ಉಲಯ್ತಾ ತೆಂ ಚೀತ್ ದಿವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ, ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟುನ್ ಆಪ್ಲಿ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ವೆಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಸನ್ನುನ್ ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ವಿಲ್ಸನಾಕ್ ಚಿಮ್ಟೆ ಕಾಡ್ತಾನಾಂ ವಿಲ್ಸನಾನ್ ಚುರುಕಾಯೆನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಪಿಂಕ್ ಶಿಲೊಣ್ಯೊ ಮಾರುನ್ ಆಪ್ಲೊ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದಿಲಾ. ವಿಲ್ಸನಾಚ್ಯಾ ದುಖಾಂಕ್ ಆಪ್ಲಿಂ ದುಖಾಂ ಮೆಳಯ್ತಾನಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಸಂತೋಸಾಂತ್‌ಯ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಕಾರ‍್ಯೆಂ ಸಂಪಲ್ಲೆ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಯ್, ಸನ್ನುನ್ ‘ಕಾರ‍್ಯೆಂ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ವಚ್ಯೆತ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊ ಸಯ್ತ್ ಉಟೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊನಾಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಏಕ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕಸೊ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವೊನ್ ಸೆಲ್ಫಿ, ಆಟೋಗ್ರಾಫಾಂಕ್ ಉಡ್ಡಾಲ್ಲೆಂ ಜಾಲೆಂಮೂ, ಮಾಗಿರ್ ಕಾಜಾರಾಮಾಟ್ವಾಂತ್ ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ನ್ ನಾಚ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಂ ವಿಲ್ಸನಾಕ್ ಉಬಾರುನ್ ನಾಚ್ಲ್ಯಾತ್.

ಗೀತ್ ಗಜಾಲ್ ಪಂಗಡ್

ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಂ ಹೊ ಏಕ್ ಸಂಸ್ಥೊ ನಂಯ್, ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ಖಂಯ್ಚೊ ಸಂಘ್‌ಯ್ ನಂಯ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೀಡ್ ಖೊರ‍್ಪುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಸನ್ನು ಮೋನಿಸ್ ಅಬುಧಾಬಿ ದುಬಾಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ‍್ಯಿಂ ಯೆವ್ಜುನಂಚ್ ಆಸ್ತಾ. ತಾಚೊ ತೈನಾತಿ ಫ್ಲೊಯ್ಡ್ ಕಿರಣ್ ಆನಿ ಡಾಯ್ನಾ ಶರಲ್ ಹಾಣಿಂ ತೆಗಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹರ‍್ಶೆಂಚ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಯಾಕ್‌ಚ್ ವಿಲ್ಸನಾಕ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರೂಪಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಅಬುದಾಬಿಚೊ ನಿವಾಸಿ ವಲೇರಿಯನ್ ದಲ್ಮೇದಾಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಉಮೆದಿಕ್ ಪಾಕಾಂ ಫುಟ್ಲಿಂ ಆನಿ ನವೆಂ ತ್ರಾಣ್ ಲಾಭ್ಲೆಂ. ವಿಲ್ಸನಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಯಾಸಂಗಿ ಮೆಳ್‌ಲೆಂಚ್ ತೆಂ ಕಾರ‍್ಯೆಂ ಕಾಂಯ್ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕಾಚೆಶೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಣಿಂಚ್ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಆನಿ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪಾಚೆರ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಯಾಚೊ ಇತ್ಲೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಕೆಲೊ, ಕಾರ‍್ಯೆಂ ಸಂಘಟಕಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಭಾಯ್ರ್‌ಚ್ ಗೆಲೆಂ.

GG009

ಸನ್ನು ಆನಿ ಫ್ಲೋಯ್ಡ್ ಪಳೇತ್ ರಾವ್ಲೆ ಆನಿ ಕಾರ‍್ಯೆಂ ಆಪ್ಣಾಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಾಡೊನ್ಂಚ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲೆಂ ಕಾರ‍್ಯೆಂ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವಯ್ಜೆಚ್ ಆನಿ ಹಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ತಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ದೋಗಾಂಥಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಕರುಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜಾಯ್ನಾಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿಂ ಮುಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಂಚೆಸಾಂಗಾತಾ ಹಾತ್ ಮೆಳಯಿಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಧಾ ಜಣಾಂ, ಡಾಯ್ನಾ ಶರಲ್, ಸ್ಟೀಫನ್ ವಾಮಂಜೂರ್, ಮೆಲ್ರೋಯ್ ಪಿಂಟೊ, ಸನ್ನು ನಿಡ್ಡೋಡಿ, ಡ್ಯಾರೆಲ್ ವಾಮಂಜೂರ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕಲಾಕುಲ್, ಗೊಡ್ವಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಸುಜಿತ್ ಲಾಯ್ನಲ್ ಆನಿ ನಾನು ಮರೋಲ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಅಥ್ವ್ಯಾಚ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ಸಪ್ಣೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಏಕ್ ಮನಾಚ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿಂ ಫಕತ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಾಸತ್ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ರಾಟಾವಳ್ಯೊ ಬಗ್ಲೆಕ್ ದವ್ರುನ್, ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಯಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಿನತೆಕ್ ಖಾಂದ್ ಮಾರುನ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವಯ್ಲೆಂ.

ಗಾವ್ಪಿ ಆನಿ ಪದಾಂ

ಕಾಂಯ್ ಎಕಾ ದೋಗಾಂಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಂ ಸರ‍್ವಾಂ ಹವ್ಯಾಸೀ ಗಾವ್ಪಿ. ಜೊಡ್ಯಾಗಾಯಾನ್ ಗಾಯ್ಲೆಲಿಂ ಕಾಜಾರಿ ಜೋಡಿಂಚ್. ಪೂಣ್ ಸರ‍್ವಾನಿಂ ಜಾಯ್‌ಪುರ‍್ತೊ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರುನ್, ವಿಲ್ಸನಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾ ತಾಳೊ ಬಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಪುರ‍್ತೊ ನ್ಯಾಯ್ ದಿಲೊ.

GG007

GG078

GG081

GG075

GG074

GG069

GG067

GG066

GG040

GG038

GG036

GG033

GG032

GG018

GG016

GG058

ಆಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾಚ್ಯಾ ತುರುರು ಕೊವ್ಳೆಂತ್ಲೆ ‘ಯೋರೆ ಮಂಗ್ಳೂರಾಕ್’ ಕಾರ‍್ಯಾಚೆಂ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಗೀತ್. ರೋಶನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಆಂಜೆಲೋರ್ ಹಾಣೆಂ ತಾಳೊ ಬಸವ್ನ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಉಡುಪಿಚ್ಯಾ ಸಬಿತಾ ಮಥಾಯೆಸಾನ್ ಬೋವ್ ಆಪುರ‍್ಬಾಯೆನ್ ಗಾವ್ನ್ ಕಾರ‍್ಯಾಕ್ ಸುರ‍್ವಾತೆಚೊ ಜೋಶ್ ದಿಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ದೆವಾಚೆಂ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ, ಇ. ಆರ್. ವಿನಯಾಚ್ಯಾ ಸಂಗಿತಾಂತ್ ಸಜ್‌ಲ್ಲೆಂ ಗೀತ್ ‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಂಕ್‌ಣಾಂ’ ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಗಾಯ್ತಾನಾ, ಜಾನೆಟ್ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ಸೊಭಿತ್ ನಾಚಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ.

GG092

GG091

GG090

ವಿಲ್ಸನಾಚೆಂ ಏಕ್ ಬೋವ್ ಲೋಕಾಮೊಗಾಳ್ ಪದ್ ಅನಿಲ್ ಆನಿ ಲವಿನಾ ಪಾಯ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ಲೆಂ, ತಾಣಿಂಚ್ ತಾಳೊ ಬಸಯಿಲ್ಲೆಂ ‘ಥೆಂಬೆ ಥೆಂಬೆ ಪಾವ್ಸಾ’. ಆಯ್ಕಾತಾನಾಂ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಭಿಜ್ತಾಂವ್‌ಚ್ ಕಶೆಂ ಭಗ್ಚೆಂ. ಡೊಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಾಲ್ಗಿರಿನ್ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಸಜವ್ನ್ ಪ್ರಜೋತ್ ಡೇಸಾನ್ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ ಗಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಗೀತಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ರೊಕ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಪೇಶ್ ಕೆಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪರ‍್ಫೋರ‍್ಮೆನ್ಸಾನ್ ಉಡ್ತ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್ ನಾಂವಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಸೊನ್ ಗಾಯಾನ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಸರ‍್ವಾಂಚಿ ಮನಾಂ ವಯ್ ಕೆಲಿಂ.

ಕಾರ‍್ಯಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡೆಂ ತಾಲೆಂತಾವಂತ್ ಕಲಾಕಾರಾಂ ಡೋನಿ ಆನಿ ಆಶಾ ಕೊರೆಯಾನ್, ರೋಶನ್ ಬೆಳ್ಮಣಾಚ್ಯಾ ‘ತುಂಚ್ ತುಂ’ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ಲೆಂ ತೆಂಚ್ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ಡೊಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಾಲ್‌ಗಿರಿನ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಪದ್, ಆಶಾನ್ ಆನಿ ಡೋನಿನ್ ಜಿವ್ಸಾಣೆನ್ ಭರ‍್ಲೆಂ ಆನಿಂ ತಾಣಿಂ ಗಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ರಿತಿಂತ್ ಲೋಕಾಮನಾಂ ಜಿಕ್ಲಿಂ. ವರ್ನನ್ ಆನಿ ವೆನಿಶಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಚಾಂತ್ ಹೆಂ ಗೀತ್ ಸೊಭಯ್ಲೆಂ.

GG080

ಎನ್ಸನ್ ಮಥಾಯಸ್ ತೊಟ್ಟಾಮ್‌ಚೊ. ದುಬಾಯ್ ಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ವರಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಫುಜೆಯ್ರಾಂತ್ ತಾಚೊ ವಾವ್ರ್. ಹ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಯಾಚ್ಯಾ ಗಾವ್ಪಾಅಭ್ಯಾಸಾ ಖಾತಿರ್ ಸದಾಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಸಂಪವ್ನ್ ದೊದೋನ್ ವರಾಂ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಯೆತಲೊ. ರೊಬಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ ಮ್ಹಜೊ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ ರೊಬಿನಾನ್ಂಚ್ ಗಾಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ‘ಸಂಗೀತಾ’ ಪದಾಕ್ ತಾಳೊ ಬಸಯಿಲ್ಲೊ ಜೋಯೆಲ್ ಪಿರೇರಾನ್ ತರ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ರೋಶನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಆಂಜೆಲೋರ್ ಹಾಣೆಂ. ಎನ್ಸನಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ರಿತಿರ್ ಹೆಂ ಗೀತ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ನ್ ಸರ‍್ವಾಂಚಿ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಿ. ತೊ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಚ್ಯಾ ‘ಗಲ್ಫ್ ವೋಯ್ಸ್ ಒಫ್ ಮ್ಯಾಂಗಲೋರ್’ ಕಾರ‍್ಯಾಂತ್ ದುಬಾಯ್ಕ್ ಚಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರತಿನಿದಿತ್ವ್ ಕರ‍್ತಾ.

ಆಯ್ಲೆವಾರ್‌ಚ್ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ, ಲೋರೆನ್ಸ್ ಡಿ’ಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಲಾಂ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ಲೆಂ ‘ಪಿಯೆನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಪರ‍್ವಾನಾ’ ಏಕ್ ಗಝಲ್. ಡೊಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಾಲ್ಗಿರಿನ್ ತಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ಸಂಗೀತ್ ಬಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಗೀತಾಕ್ ಪಿಯುಸ್ ನಗರ‍್ಚ್ಯಾ ಅನಿಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಬೋವ್ ಆಪುರ‍್ಬಾಯೆನ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ.

ಉಜಿರೆಚೆಂ ಕಾಜಾರಿ ಜೋಡೆಂ ಜೀವನ್ ಆನಿ ಪ್ರತಿಮಾ ವಾಸ್ ಹಾಣಿಂ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಥಾಯಸಾಚ್ಯಾ ‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೋಗಾ’ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ಲೆಂ ‘ಏಕ್ ನವೆಂ ಗೀತ್’ ದೊಡೆಂ ಗಾಯಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ರೋಶನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅಂಜೆಲೋರ್ ಹಾಣೆಂ ತಾಳೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪದಾಕ್ ತಾಚೆಂಚ್ ಸಂಗೀತ್. ಆಭ್ಯಾಸಾವೆಳಾ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ತರೀ ಗೀತ್ ಗಜಾಲ್ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯೆನ್ ಹೆಂ ಗೀತ್ ಆಯ್ಬ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಸೊಭಿತ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆಂ.

ಸ್ಟೀವನ್ ಆನಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಕುಟಿನೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಲಾ ವೀಡಾ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ಲೆಂ ರೋಶನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ತಾಳೊ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ಬಸಯಿಲ್ಲೆಂ ‘ಮೊಗಾಚಿ ಘಡಿ’ ಗೀತ್ ಕಿರಣ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯಾ ಅವ್ವಲ್ ಶಯ್ಲೆಂತ್ ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ಪಿಸ್ವೊಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.

ಬೋಳಿಯೆಚ್ಯಾ ಗೊಡ್ವಿನ್ ಆನಿ ಅನಿತಾ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಅಜಿತ್ ಪೀಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾಚ್ಯಾ ತುಜ್ಯೆ ವೆಂಗೆಂತ್ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ಲೆಂ ‘ತುಜೆಚ್ ಖಾತಿರ್’ ಪದ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪದಾಕ್ ಅಜಿತ್ ಪೀಟರ್ ಡಿ’ ಸೋಜಾನ್ ತಾಳೊ ಬಸಯ್ಲಾ ಆನಿ ರೋಶನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಆಂಜೆಲೋರ್ ಹಾಚೆಂ ಸಂಗೀತ್.

ಕವಿ ವಿಲ್ಸನಾಚ್ಯಾ ಗೀತ್‌ಕಾರ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾ ಉತ್ರೊಣೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಗೀತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಲ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಸ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಪದ್ ‘ಕೆನ್ನಾಂ ಕೆನ್ನಾಂ’. ಕೆವಿನ್ ಮಿಸ್ಕಿತಾಚ್ಯಾ ಹಿ ಜೀಣ್ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ ತಾಣೆಂಚ್ ತಾಳೊ ಬಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ, ರೋಶನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪದಾಕ್ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಗಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಪದ್ ಆವಿತ್ ಲೋಬೊನ್ ಮೂಳ್ ಪದಾಬರಿಂಚ್ ಗಾಯ್ತಾನಾ ಅಬುಧಾಬಿಚ್ಯಾ ಮರ‍್ವಿನ್ ಆನಿ ಮೆಲಿಸಾನ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ನಾಚ್ ಸರ‍್ವಾಂಚ್ಯಾ ಮನಾಪಸಂದೆಚೊ ಜಾಲೊ. ಬ್ಯಾಂಡ್ ಓಪನ್ ಹಾಯ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಎಲ್ಡ್‌ರಿಚ್ ಆನಿ ಪ್ರೀಮಾ ಜೊಡ್ಯಾಚೊ ಭುರ‍್ಗೊ ಧಾ ವರ‍್ಸಾಂಚೊ ಸವೆ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚೊ ಜೊಶುವಾ ಹ್ಯಾ ಪದಾಕ್ ಡ್ರಮ್ಸ್ ಖೆಳ್‌ಲ್ಲೊ.

GG031

ಗೀತ್ ಗಜಾಲ್ ಕಾರ‍್ಯಾಚೆಂ ತಕ್ಲೆಥಿಕ್ ಕಶೆಂ ಸೊಭ್‌ಲ್ಲೆಂ ಗೀತ್ ಪ್ರೀಮಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ‘ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಯಾದ್’. ಅನಿಲ್ ಆನಿ ಲವಿನಾ ಪಾಯ್ಸ್ ಜೊಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಶಾ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಣಿಂಚ್ ತಾಳೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪದಾಕ್ ರೋಶನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾಚೆಂ ಸಂಗೀತ್. ಬೋವ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಬಾಪಾಯ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಗೀತಾಕ್ ಪ್ರೀಮಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಭುತ್ ಗಾಯನಾಂತ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಸಿಂತೆಮೆಂತಾಳ್ ಕೆಲಿಂ, ಗಾಯನ್ ಸಂಪ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂಯ್ ದುಖಾಂ ಗಳಯ್ಲಿಂ, ಹೆರಾಂಕೀ ರಡಯ್ಲೆಂ.

ಕಥಾರಂಗ್

ಥೊಡ್ಯಾವರ‍್ಸಾಂ ಫುಡೆಂ ಖಂಯ್ಸರ್‌ಗೀ ಕವಿತೆಕ್ ಕಾಣಿ ಯಾ ನಾಟ್ಕುಳ್ಯಾರೂಪಾರ್ ಸಾದರ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಹಾಂವೆ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಂಗಾಯ್ ತಶೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಡಿತ್ ಆತುರಾಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಗೀತ್ ಗಜಾಲ್ ಕಾರ‍್ಯಾಮಧೆಂ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂಚೊ ಏಕ್ ಕಾಫಿಫಳಾರಾಚೊ ಭೆಟೋಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವೇಳಾರ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಶಕಾಂಚಿ ಮೂಡ್ ಪರತ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಯಾತೆವ್ಶಿಂ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ಚೆಂವಿಶಿಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಬಾವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

GG061

GG005

GG004

GG003

GG002

GG070

GG006

GG055

ಪೂಣ್ ಡ್ಯಾರೆಲ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಆನಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕಲಾಕುಲ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ವಿಲ್ಸನಾಚ್ಯೊ ಮ್ಹಜಿ ಕೃಶಿ, ಪಪ್ಪ, ಬಾಂಕ್ ಆನಿ ಪಪ್ಪಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೊ ಚಾರ್ ಕವಿತಾ ಘೇವ್ನ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕಥಾರಂಗ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ ನಂಯ್, ಹೊಲಾಭಾಯ್ರ್ ಗಪ್ಪೆ ಮಾರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ‍್ವಾಂಕೀ ಬಾಂಧುನ್ ಧರ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಭಿತರ್ ಬಸಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಕುರ‍್ಕುರಿತ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ಅಧ್ಭುತ್ ಸಾದರ‍್ಪಣ್, ಅವ್ವಲ್ ಕಾಲೆತಿಚ್ಯಾ ನವ್ಯ್‌ನಟನಾಸವೆಂ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪರತ್ ಗೀತ್ ಗಜಾಲ್ ಕಾರ‍್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಭಂವಾರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಡ್ಯಾರೆಲ್ ಆನಿ ಮೆಲ್ವಿನಾಸವೆಂ, ನತಾಶ್ ಕುಟಿನೊ, ಹಿಲ್ಸನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಮ್ಯೂರಲ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಕವಿತಾ ಪಿಂಟೊ, ಲೀಶಾ ವೇಗಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾದರ‍್ಪಣಾಕ್, ರೋಹನ್ ಕಲಾಕುಲಾನ್ ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ಮ್ಯಾಲ್ಕನ್ ಕಲಾಕುಲ್ ಹಾಣೆಂ ವೇಸ್ ಪಿಂತ್ರಾವ್ಣೆಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ.

ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರಾಂ, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಓಪನ್ ಹಾಯ್

ತೀನ್ ದೀಸ್ ಕಾಮ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸನ್ನುನ್ ಆನಿ ವಿಲ್ಸನಾನ್ 10 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ದುಬಾಯ್ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆತೆನ್ನಾಂ, ಸಂಗೀತ್ ವಾಜಾಂತ್ರಾಂ, ತಾಂಚೊ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾನಾಕ್ ವಾರೆಂ ರಿಗ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಕಾಂ ಫುಟ್‌ಲ್ಲಿಂ. ವಿನ್ನೀಸ್ ರೆಸ್ಟುರಾಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಹೊ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಆಮಿಂ ಥಂಯ್ ಪಾವ್ತಾನಾಂ ಸಂಗೀತ್ ಪಂಗಡ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಜಾಂತ್ರಾಸವೆಂ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಅಭ್ಯಾಸಾಚೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಗಾವ್ಪಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯ್ ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ನಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಒಳ್ಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಣಿಂ ಅಜ್ಯಾಪ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಬೋವ್ ಚಡ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚಿ ಶಿಸ್ತ್ ಆನಿ ತಯಾರಾಯ್. ತಾಣಿಂ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ತಾಂಚೆ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಸೊಲ್ಫಾಂ, ನೋಟ್ಸ್ ಬರೊವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಆನಿ ಪರ‍್ಫೆಕ್ಶನ್ ಮಾತ್. ” ಥಂಯ್ ಏಕ್ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಮಾಯ್ನರ್ ಖೊರ್ಡ್ ಯೆತಾ, ಪುಣ್ ವ್ಹಡ್ ನಾಂ, ತುಂ ಅಶೆಂಚ್ ಖೆಳ್” ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಬ್ಯಾಂಡಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ, ಬಾಸ್ ಗಿಟಾರಿಸ್ಟಾನ್ ಸಯ್ತ್, ಸೆವೆಂತ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್, ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ ಖೊರ‍್ಡಾವಿಶಿಂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂತಾಂಚೆ ನೋಟ್ಸ್ ತಿದ್ವುನ್ ಘೆತಾನಾ ತಕ್ಲಿ ಗಿರ್ರ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

GG047

GG073

GG068

GG067

GG054

GG050

GG044

2014 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜೋಸ್ಟನಾಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಸವೆಂ ಸುರ‍್ವಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಓಪನ್ ಹಾಯ್ ಆಜ್ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇತಾಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಮಂಗ್ಳುರಿ ಸಂಗೀತಾಚೊ ಪರ‍್ಮಳ್, ಬೊಲಿವುಡ್ ಮಸಾಲೊ ಆನಿ ಹೊಲಿವುಡಾಚ್ಯಾ ಗೊಡ್ಸಾಣೆಂತ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ತಾಣಿಂ ದಿಂವ್ಚೆ ಸಂಗಿತಾಚೆಂ ಪಕ್ವಾನ್ ಲೋಕಾಮನಾಂ ಜಿಕೊಂಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಯುಎಇಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳೂರಿ ಕಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ರೇಡಿಯೊ ಸ್ಪಾಯ್ಸ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಾಣಿಂ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ‍್ಯಿಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ದೋನ್ ವರ‍್ಸಾಂಭರ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಫಾಮಾದ್ ರೆಸ್ಟುರಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಪ್ರದರ‍್ಶನಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾ, ‘ಗಲ್ಫ್ ವೋಯ್ಸ್ ಒಫ್ ಮ್ಯಾಂಗಲೊರ್’ ಹ್ಯಾ ಪ್ರತಿಶ್ಟಿತ್ ಕಾರ‍್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಸ್ಕತ್ ಆನಿ ದುಬಾಯ್ ಸೆಮಿ ಫಾಯ್ನಲ್ಸಾಂಕ್ ತಾಣಿಂ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲಾಂ.

ಬ್ಯಾಂಡಾಮುಖೆಲಿ ಜೋಸ್ಟನ್, ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನೋವ್ ವರ‍್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಸೊಳಾವರ‍್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಆಪ್ಲೊಚ್ ಸಂಗೀತ್ ಪಂಗಡ್ ಸುರ‍್ವಾತ್ಲೊ. ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂವಯ್ರ್ ವೊಳ್ಸಾಲ್ಲೊ ತೊಮಂಗ್ಳೂರ್, ಬೆಂಗ್ಳೂರ್, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ ಆನಿ ಯುಎಇಂತ್ ಪಾಂಯ್ಶ್ಯಾವಯ್ರ್ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ‍್ಯಾಂಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾಲಾ.

ಡ್ರಮ್ಸ್ ಆನಿ ಪರ‍್ಕ್ಯುಶನ್ ಖೆಳ್ಚೊ ಫ್ರೆಡ್ ರೋಶನ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚೊ. ಬಾರಾ ವರ‍್ಸಾಂಚೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಣೆಂ, ಮುಂಬಯ್, ಗೋಂಯ್, ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳೂರಾಂತ್ ಮಾತ್ ನಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಬಿಗ್ ಜೆ ಟಿವಿ ಕಾರ‍್ಯಾಂನಿ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲಾಂ.

ಲೀಡ್ ಗಿಟಾರ್ ಖೆಳ್ಚ್ಯಾ ಜೇಸನಾನ್ ಯೂಕೆಚ್ಯಾ ರೋಕ್ ಸ್ಕೂಲಾಥಾವ್ನ್ ರೋಕ್ ಗಿಟಾರಾಚ್ಯೊ ಪೂರಾ ಆಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಸಂಪಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಸುಮಾರ್ ಪಂದ್ರಾವರ‍್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ತೊ ಗಿಟಾರ್ ಖೆಳ್ತಾ. ತರ್‌ಯ್ ಸಯ್ರಾಣಾನ್ ಆತಾಂಯ್ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಚಾರ್ ಖೊರ್ಡ್ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪೂರಾ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರಾಂನಿಂ ಶಿಕಜೆ.

ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿಂ ಶಿಕೊನ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ ವಯ್ರ್ ಸಂಗೀತ್ ಖೆಳ್ಚೊ ಎಲ್ಡ್‌ರಿಚ್ ಮುಂಬಯ್‌ಚೊ. ಹ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಡಾಂತ್ ಬಾಸ್ ಗಿಟಾರ್ ಖೆಳ್ತಾ. ತೊ ಗಿಟಾರ್ ಕೀ ಬೋರ್ಡ್ ಡ್ರಮ್ಸ್ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ವಾಜಾಂತ್ರಾ ವಾಜಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ಆನಿ ಬರೊ ಗಾವ್ಪಿ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಧುರ್ ಗಾಯನಾಂಪಾಸತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆಥಾವ್ನ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬಿಜಯ್‌ಚೆಂ ಪ್ರೀಮಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಮಾತ್ ನಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಹ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಡಾಂತ್ ರಿದಮ್ ಗಿಟಾರ್ ಖೆಳ್ತಾ. ಸಂಗೀತ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ದೆವಾದಿನ್ ಬೆನೆಟ್ ಪಿಂಟೊ ಥಾವ್ನ್ ಗಿಟಾರ್ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಗಾಯನಾಂ ಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳ್ಯಾನಿಂ ತಾಣೆಂ ಗಾಯಾನ್ ಕೆಲಾಂ. ಎಲ್ಡ್‌ರಿಚ್ ಆನಿ ಪ್ರೀಮಾ ಜೊಡ್ಯಾಚೊ ಭುರ‍್ಗೊ ಜೊಶುವಾ ಡ್ರಮ್ಸ್ ಆನಿ ವಾಯೊಲಿನ್ ಖೆಳ್ತಾ.

GG063

GG034

ತೀನ್ ದೀಸ್ ರಾವಾಜೆಗಿ ನಾಕಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಮುಕಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ, ಗೀತ್ ಗಜಾಲ್ ಕಾರ‍್ಯಾನ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಗರ‍್ಜೆಚೊ ಸುಶೇಗ್ ಲಾಭಯ್ಲೊ. ಕಾಳಿಜ್ ಥಂಡ್ ಜಾಲೆಂ. ಏಕ್ ಆಪುರ‍್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ರಿತಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಾರ‍್ಯಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಪ್ತಿ ಲಾಭ್ಲಿ.

ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ಕಾಂಯ್ ಆಛ್ಛೆ ದಿನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ತಶೆಂ ಭಗ್ತಾ. ಕಾಳಿಜ್ ಉಮಾಳಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಗೀತ್ ಗಜಾಲ್, ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಯ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ರೋಶು ಬಜ್ಪೆಕ್ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ , ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾಕ್ ವಿಮಲಾಪೈ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮೌಲಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿಕೀಯ್ ವೋಡ್ ಆಸಾ ತಾಚಿ ಗವಾಯ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕಾಕ್ ಉಂಡೊ ರುಚಾನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕುಂಡೊ ಖಾವವ್ನ್ ಮಂಗ ಕರ‍್ಚೆ ದೀಸ್ ಗೆಲೆ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕಾಚಿ ರೂಚ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಗೀತ್ ಗಜಾಲ್ ಕಾರ‍್ಯಾಂತ್ ವಿಲ್ಸನಾಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ ತಾಳಿಯೊ ಶಿಲೊಣ್ಯೊಚ್ ಸಾಕ್ಸ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯೆನ್ ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ದೀವ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕಾಕ್ ಹೆಂಚ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚೆರ್ ಥಾಪ್ತಾನಾಂ ದಾಕ್ಶೆಣೆಕ್ ಪಡೊನ್ ಸೊಸುನ್ ವೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕಾಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್. ಪೂಣ್ ಆನಿ ಆಮಿಂ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಲೋಕಾಮುಕಾರ್ ಫಕತ್ ಆಮಿಂಚ್ ವಿಣ್ಗೆಪಡ್ತಲ್ಯಾಂವ್.

ಕಿಶೂ, ಬಾರ‍್ಕುರ್

ಗೀತ್ ಗಜಾಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ವಿಡಿಯೊ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

28% feel love. And how do you feel?
1 :thumbsup: Thumbs up
2 :heart: Love
1 :joy: Joy
2 :heart_eyes: Awesome
1 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

5 comments

 1. Thank you Kishoo for this detailed and well presented report. So good to see Wilson being acknowledged and celebrated for the power of his beautiful Konkani verses. Cheers!

 2. Jaison Sequeira

  Kishoo Barkurchi Vardi vachun Khushi zali. Parat hem karyem roop roop poleilya bori zalem. Dev borem korum.

 3. James Fernandes, Barkur/Chicago

  Brilliant observation Kishoo. Far superior than CCTV camera can capture. Konkany can flow so smoothly and mellifluously. Not all can see the good in others. Generously giver.

 4. Nicely written experience of the unique event , Kishoo, Liked the enumeration of it; for sometime one can revive the experience of the event as your writing presents slides of captured memories in front of the eyes one by one.

 5. mm
  Clive D'Souza

  A great program in konkani and I would like to congratulate Mr. Wilson Kateel and all the people who worked day and night to make this program successful… At the end a nice articel or a report from Kishoo Baab.. Wonderful..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.