ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾಪಣಾ ಮಧೆಂಯ್ ಎಕ್ತಾರ್: ಕೆದ್ನಾ ಕೆದ್ನಾ ಮಾರ್ ಫಾರ್!

“Unity in diversity ವ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾಪಣಾ ಮಧೆಂಯ್ ಎಕ್ತಾರ್” ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೆಂ ಸುಂದರ್ ಘೋಷಣ್ ವಾಕ್ಯೆಂ ಆಮಿ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಸಕಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾನಿಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತೆಂ ಆಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಭಾರತೀಯಾಂ ಖಾತಿರ್‌ಚ್ ರಚ್ಲೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಘೋಷಣಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ಸೊಧುನ್  ವೆತಾನಾ, ಹೆಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾನಿಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾನಿಂ (ಜಾಗತಿಕ್ ಜಾವ್ನ್) ವಾಪಾರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾ. ತೆಂ ಆಸೊಂ. ತರೀ ಪುಣ್, ಸಂಸಾರಾಂತ್ ದುಸ್ರೆ ಖಂಯ್‌ಯೀ ಭಾರತ್ ಮ್ಹಣ್ಚಾ ತಸಲ್ಯಾ ಬಹುವರ್ಣಾಚಾ, ಬಹುಧಾರ್ಮಿಕ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ತಶೆಂ ಭಾಸಾಂಚಾ ದೇಸಾಂತ್ ಸತ್ತರ್ ವರ್ಸಾಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವವೆಗ್ಳ್ಯಾಪಣಾ ಮಧೆಂಯ್ ಎಕ್ತಾರ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ವಿಶೇಸಚ್ ಮ್ಹಣಾಜೆ. ಧರ್ಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೊ ಅಂಟ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾ ಮಧೆಂಯ್ ಎಕ್ವಟ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವ್ಹಡ್ ಫಟ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ್ ರಿತಿನ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದೇಶ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆನಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಆಮ್ಚಾಚ್ ಉಜ್ವ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾಕ್ ಆಸಾತ್!

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮಿ ಭಾರತೀಯ್ ಅಪೂರ್ವ್ ಮಾಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಯ್ ಫಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಾಕವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮಿ ನಾಗರಿಕ್ಪಣಾಚೆ ವಿವಿಧ್ ವಿನ್ಯಾಸಾಚೆ ಸೂಟ್, ಡ್ರೆಸ್ಸ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಮಾಂಡೊ ಫಿರ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಹೆ ಸಗ್ಳೆ ಪಿಂಜುನ್ ಉಡವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆ birthday ಸೂಟಾರ್ ಯೀ ಸೊಭೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂವ್.

ನೀಬಾಕ್ ಏಕ್ ನಿವ್ಣೆ 

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಘಡಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಪಳೆಂವ್ಯಾ. ಗುಜ್ರಾತಾಚಾ ಸಬರ್ಕಾಂತಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಚವ್ದಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂಚಾ ಎಕಾ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಬಿಹಾರಿ ಮೂಳಾಚಾ ಕಾಮಾಗಾರಾನ್ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಗುಜ್ರಾತ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲೆಂ. ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರಿ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಕಯ್ದ್ ಕರುನ್ ಕಾನೂನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಚಲಯ್ಲಿ ತರೀ ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಫೇಸ್ಬುಕಾಚಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸಮಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಬಿಹಾರಿ, ಯು.ಪಿ., ಮುಳಾಚಾ ಕುಲ್ಕಾರ್ ಲೊಕಾಂಚೆರ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಆಕ್ರೋಶಿತ್ ಜಾಲೆ. ತಾಂಚೆರ್ ಹಿಂಸಾ ಚಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಭಿಂಯಾನ್ ಥರ್ಥರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಚಡುಣೆ ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರ್ ದೇಶಾಂತರ್ ಕುಲ್ಕಾರ್ ಪೇಟ್ ಬಿಛಾಣೆ ಘೆವ್ನ್ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವಾಚಿ ವಾಟ್ ಧರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ವಿರುಧ್ ವ್ಹಡ್ ಅಕ್ರೋಶ್ ವೆಕ್ತ್ ಜಾಲೊ.

ಪುಣ್, ಕಾಮ್ ಸೊದುನ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ರಾಜ್ಯಾಂತರ್ ಕುಲ್ಕಾರಾಂಚೆರ್ ಮೂಳ್ ನಿವಾಸಿಂಚಿ ಅಸಹನೀಯತಾ, ದ್ವೇಷ್ ಫಕತ್ ಗುಜ್ರಾತಾಕ್ ಸೀಮಿತ್ ನಾ. ಸಂದರ್ಭ್ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ರಾಜ್ಯಾಂತರ್ ಕುಲ್ಕಾರಾಂಚೆರ್ ಹಿಂಸಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾನಿಂ ತೆದ್ನಾ ತೆದ್ನಾ ವೆಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಉಜೊ ಲಾಗೊಂಕ್ ಏಕ್ ನೀಬ್ ಪಾವ್ತಾ. ಸ್ಥಳೀಯ್ ಲೊಕಾ ಭಿತರ್ ಮುರ್ಮುರೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ರಾಗ್, ಅಸಹನೀಯತಾಕ್ ವಾರೆಂ ಘಾಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ಜಾತಾ. ಹೆಂ ಅಸಹನೀಯತೆಚೆಂ ವಾರೆಂ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಕಿಣಾನ್ ವಿಸ್ತಾರೊಂಕ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತಸಲಿಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾತ್. ಹಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾಚಿ ಪೊಜ್ಡಿ ಕೂಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂಚಾ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ವೆಚೆಂ ನಾಕಾ. ಆಮಿಂ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಆಸುಲ್ಲೊ ಸಂದರ್ಭ್. ಹಾಸನ್ ಚಿ ‘ಮಲ್ನಾಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಲೆಜ್’ ರಾಜ್ಯಾಂತಚ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ. ಹಾಂಗಾ ಆಮ್ಚಾ ರಾಜ್ಯಾಚೆ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ದೇಶಾಚ್ಯೆ ವಿವಿಧ್ ರಾಜ್ಯಾಂಚೆಯ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೆ ತಶೆಂಚ್ ಥೊಡೆ ಆಫ್ರಿಕಾಚೆಯ್ ಆಸುಲ್ಲೆ. ತೆ ಖಂಯ್ಚಾ ದೇಶಾಂಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ನೆಣಾಸ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಚೆ ಸಮ್ಹಣೆ ಪ್ರಕಾರ್ ತೆ ಸಕ್ಕಡ್ ‘ನೀಗ್ರೋ’  ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ. ಆಮ್ಚಾ ರಾಜ್ಯಾಚೆ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡಾಚೆಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆ ದಾಂಬುನ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ದಿಸ್ತಾ. ಗುಜರಾತಿ, ಮಾರ್ವಾಡಿ ಬರಿಂ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡಾಚೆಯೀ ಹೊಟೆಲ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಶೆತಾನಿಂ ಭಾರತಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಶೆತಾನಿಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚೆ ಮ್ಹನಿಸ್. ವೆವಾರಾಂತ್ ತಶೆಂ ಶಿಕ್ಷಣಾಂತ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ ಮೂಳಾಚೊ ಲೋಕ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಲೊಕಾಂಚಾ, ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂಚಾ inferiority complex ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಆನಿ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡಾಚೊ ಲೋಕ್ ಯೀ ಅಪುಣ್ ಹಾಂಚೆ ವರ್ನಿ ಊಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ superiority complex ನ್ ನಾಕ್ ವಯ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಚಲ್ತಾಲೊ. ಆತಾಂಯ್ ಅಸಲೊ ಮನೋಭಾವ್ ಜೀವಂತ್ ಆಸ್ಚೊ, ಬೆಂಕಾನಿ, ಇಸ್ಕೊಲ್ ಕೊಲೆಜಿನಿಂ ವಾವುರ್ಚಾ ಮಂಗ್ಳುರಿಯಾನಿಂ, “ಹಾಂಕಾ ಗಾವ್ಡಾಂಕ್ ಕಾ’ಲೆಂ ಗೊತ್ತಾ’ಸಾ ಸಾಯ್ಬಾ?!” ಮ್ಹಣೊನ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ವೆಂಗ್ಯಾನ್ ಉಚಾರ್ತಾನಾ ಕಳ್ತಾ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ’ಧಿಂ ಮಲ್ನಾಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕಾಜಾರಾಚಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚಾ ಸಯ್ರ್ಯಾನಿಂ, “ಹ್ಯಾ ಘಾಟಾಗಾರಾಂಕ್ ನಾಚೊಂಕ್ ಖಂಯ್ ಯೆತಾ! ದೋನ್ ಪೆಗ್ಗ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಆಂಗಾರ್ ಭುತ್ ರಿಗಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ನಾಚ್ತಾತ್!’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಉಚಾರ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವ್ಹಡ್ ಝಗ್ಡ್ಯಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ! ಆತಾಂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆ ತರ್, ಎಕಾ ದಿಸಾ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ ಮಾಸ್ ವ ಮಾಸ್ಳಿ ರಾಂದ್ಚಿಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಮಧೆಂ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ ವಾದ್ ವಿವಾದ್ ಗಂಭೀರ್ ಸುರೂಪಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡಾಚಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಂ ಮಾಸ್ಳಿ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಇತರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಂ ಮಾಸ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಗಲಾಟೊ ಜಾಲೊ, ಮಾರಾ ಮಾರಿ ಸುರು ಜಾಲಿ. ಹೊಕ್ಕಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕಾಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಗಲಾಟೊ ಕ್ಯಾಂಪಸಾ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲೆ. ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡಾಚೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳ್ಳೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಉಡುಪಿ ಹೊಟೆಲಾಂಕ್, ಬೆಂಕಾಂಕ್, MYX ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟಿ ದಿಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಾಹನಾಂಕ್ ಉಜೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡಾಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೊ ಸಂಖೊ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಣೊ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾ ಪೊಲಿಸ್ ಸುರಕ್ಷತೆನ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ಸೆಕ್ಷನ್ 144 ಘಾಲ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂಕ್ ರಜಾ ದಿಲಿ. ಆಮ್ಕಾಂ ಬೋರ್ಡಿಗಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇನಾಸೆಂ ಭಿತೆರ್ ಫಿಚಾರ್ ಕೆಲೆಂ.

ಪ್ರಾಂತಿಯತಾ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್

ಭಾಯ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಅಸಹನೀಯತಾ, ರಾಗ್ ದ್ವೇಷ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೂಳ್ ನಿವಾಸಿಂಚಾ ಸುಪ್ತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಂತ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ತಾ ತರೀ ಹಾಕಾ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಚೆ ವೆಳಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ಕರ್ಚಿ ಕಲಾ ಆಮ್ಚಾ ರಾಜಕಾರಣಿಂಕ್ ಬರೀ ವಳ್ಸಾಲ್ಯಾ. ಲೊಕಾಂಚಿ ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ಭಾವನಾಂ ಉಸ್ಕಾಂವ್ಕ್ ಶಿವಸೇನಾಚಾ ದೆವಾಧಿನ್ ಬಾಳ್ ಠಾಕ್ರೆ ವರ್ನಿ ಫಾಮಾದ್ ಉಧಾಹರಣ್ ದುಸ್ರೆಂ ನಾ. ಮುಂಬೈ ಭಾರತಾಚೆಂ ವಾಣಿಜ್ಯ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಥಿಕ್ ಮ್ಹಾ ಶೆರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾನ್ ದೇಶಾಚಾ ವಿವಿಧ್ ರಾಜ್ಯಾಂಚೊ ಲೋಕ್ ಪೊಟಾಚೊ ಗ್ರಾಸ್ ಸೊಧುನ್ ಮುಂಬೈ ಯೆತಾಲೊ. ರಾಜ್ಯಾಂಚಾ ಪುನರ್ ರಚನಾ ವೆಳಿಂ ಮುಂಬೈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಕ್ ಮೆಳಯಿಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಮರಾಠ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮೋಲ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಉಬ್ದೇಸ್ ಭಗೊಂಕ್ ಲಾಗಲ್ಲೆ. ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ವಾಣಿಜ್ಯೋಧ್ಯಮ್ ಗುಜರಾತಿ, ಮಾರ್ವಾಡಿಂಚಾ ಹಾತಿಂ ಆಸೊನ್ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆ ಕಾಮಾಂ ದಿಂವ್ಚೆ ಧಣಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ. ಮರಾಠ್ಯಾಂಚೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತೀಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ. ಮರಾಠ್ಯಾಂ ವರ್ನಿ ಹಾಂಕಾ ಕ್ಲೆರಿಕಲ್ ಶೆತಾಂತ್ ಚಡ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ತಾಲೊ. ಬಾಳ್ ಠಾಕ್ರೆನ್ ಫೀಪ್ರೆಸ್ಸ್ ಜರ್ನಲಾಂತ್ ಕಾರ್ಟೂನಿಸ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚೆ ಸಹಧ್ಯೋಗಿ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತೀಯಾಂ ವಯ್ಲೊ ರಾಗ್ ಗೀಳ್ನ್ ಧವರುಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ‘ಮಾರ್ಮಿಕ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವೆಂಗ್ಯ್ ಚಿತ್ರಾಂಚೆ ಪತ್ರ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಹಾಂತು ತಾಣೆ ದಕ್ಷಿಣ್ ಬಾರತೀಯಾಂ ವಯ್ಲೊ ರಾಗ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೊ. ಮರಾಠಿ ಲೊಕಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಅನಿಷ್ಟಾಂಕ್ ಹೆ ‘ಮದ್ರಾಸಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭುತ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ಠಾಕ್ರೆನ್ ಮರಾಠ್ಯಾಂಚಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ರಾಕೊನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಶಿವಸೇನಾ’ ಕ್ ಅಭೂತ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಲಾಭ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕರ್ನ್ ಶಿವಸೈನಿಕಾನಿಂ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಉಡಾಸ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.

 2008 ತ್ ವಿಭಜಿತ್ ಶಿವಸೇನಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ ರಾಜ್ ಠಾಕ್ರೆನ್ ಉತ್ತರ್ ಭಾರತೀಯಾಂಚೆರ್ (ಯು.ಪಿ. ಆನಿ ಬಿಹಾರ್) ಆಪ್ಲಿ ಅಸಹನೀಯತಾ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕೆಲಿ. ಯುನೈಟೆಡ್ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಪ್ರೊಗ್ರೆಸಿವ್ ಅಲಾಯನ್ಸ್ (UNPA) ಹಾಂಕಾ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀವ್ನ್ ಸಮಾಜ್ ವಾದಿ ಪಾರ್ಟಿನ್ (S.P.) ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಮೋರ್ಚಾ ಕಾಡುಲ್ಲೊ. ಕಾಮಾಂ ಸೊಧುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ತರ್ ಭಾರತೀಯಾಂಚೊ ಘಮಂಡ್ , ಹಂಕಾರ್ ರಾಜ್ ಠಾಕ್ರೆಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಶಿವಸೈನಿಕಾನಿಕಾನಿಂ ತಾಂಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲೊ. ಹೆಂ ಇತ್ಲ್ಯಾಕಚ್ ಸಂಪ್ಲೆ ನಾ. ಉತ್ತರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಆಪ್ಲಿಂ ‘ಚಾಟ್ಟ್ ಪೂಜಾ’ ತಸಲಿಂ ಆಚರಣಾಂ ಆಮ್ಚೆರ್ ಥಾಪುಂಕ್ ಪಳೆತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಮುಂಬೈಂತ್ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡ್ಚಾ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಚಾ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನಾಕ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಕಿತ್ಲೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಯೀ ಉಟ್ಲೆಂ!

ಅಸಲೆಚ್ ಹಲ್ಲೆ 2012 ವೆರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಈಶಾನ್ಯ್ ರಾಜ್ಯಾಂಚಾ ಲೊಕಾಚೆರ್, ಕಾವೇರಿ ಉದ್ಕಾಚಾ ಕಾರಣಾ ಲಾಗೊನ್ ಕನ್ನಡಿಗಾಂಚೆರ್ ತಮಿಳ್ನಾಡುಂತ್, ತಮಿಳಾಂಚೆರ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಅಸಲಿ ಅಸಹನೀಯತಾ ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಎಕಾ ರಾಜ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೀಮಿತ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೀಜ್.

ಅಭಿವೃದ್ದಿಚೆಂ ಅಸಮತೋಲನ್

ವಿವಿಧ್ ಸಂದರ್ಭಾನಿಂ ಕಾಮಾಂ ಸೊದುನ್ ಲೊಕಾನ್ ರಾಜ್ಯ್ ತಶೆಂ ಅಂತರ್ – ರಾಜ್ಯ್ ದೇಶಾಂತರ್ ವೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಭಾರತಾಂತ್ ತಶೆಂ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಗಜಾಲ್ ತರೀ ಆರ್ವಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸರ್ವ್ ದಕ್ಷಿಣಾಚಾ ರಾಜ್ಯಾನಿಂ (ಉತ್ತರಾಚಾಯೀ ಥೊಡ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾನಿಂ) ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ, ಭರೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಉತ್ತರ್ ತಶೆಂ ಈಶಾನ್ಯ್ ರಾಜ್ಯಾಂಚಾ ಆನಿ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಲೊಕಾಂ ಮಧೆಂ ಸಂಘರ್ಶ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಖಂಡಿತ್.

ಭಾರತಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಲಾಬೊನ್ ಸತ್ತರ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಉದೆಂತಿ ರಾಜ್ಯಾಂ ದಕ್ಷಿಣಾಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಶಿಕ್ಷಣ್ ತಶೆಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೋವ್ ಪಾಟಿಂ ಆಸಾತ್. ದುರ್ಬಳ್ಕಾಯ್ ಲೊಕಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ರಾಜ್ಯ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪೊಟಾಚಾ ಗ್ರಾಸಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾರಿ ಹಾರಿನಿಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂಕ್ ವಚಾಜೆಚ್ ಪಡ್ತಾ. ಉತ್ತರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ರೈಲ್ ಸವ್ಲತ್ ಬರಿ ವಿಸ್ತಾರ್ಲೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಹಾಂಕಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಭಾರತಾಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸವಾಯ್ ಜಾತಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ’ಧಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಉತ್ತರ್ ಭಾರತಾಚೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಗುಜರಾತಿ ಆನಿ ಮಾರ್ವಾಡಿ ದಿಸ್ತಾಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆತಾಂ ಮಲ್ನಾಡಾಚಾ ತೊಟಾಂನಿ ತೊಟಾಂನಿ ಸೈತ್ ಅಸ್ಸಾಂ, ಒರಿಸ್ಸಾಚೆ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಗಾಂವಾನಿ ಸೈತ್ ಬಾಂದ್ಪಾ ಶೆತಾಂತ್ ದಿಸಾ ಕೂಲಿಕ್ ವಾವುರ್ಚೆ ಉತ್ತರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಹಾಂಚಿ ಅನಿವಾರ್ಯತಾ ಇತ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾಕೀ ಜೀಬ್ ವೊಡ್ಲ್ಯಾರೀ ದೋನ್ ಸಬ್ಧ್ ಹಿಂದಿ ಯೇನಾತ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಲೊಕಾನಿಂ ಹಿಂದಿ ಶಿಕಜೆ ಪಡ್ಲಾಂ. ಮಲೆಯಾಳಿ ವಿಶೇಸ್ ಬಾ‍ಷಾಭಿಮಾನಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ. ಸ ಮಯ್ನ್ಯಾ’ಧಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ವಚಾಜೆ ಪಡಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಯೀ ಉತ್ತರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಇತ್ಲೆ ಭರ್ಲ್ಯಾತ್ ಗೀ ಹಿಂದಿ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹಿಂದಿ ಬಾಸೆಚಾ ಪ್ರಚಾರಾಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕೊರೊಡಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಶೆ ಖರ್ಚಿಜೆ ಮ್ಹಣನಂಚ್ ನಾ. ದೇಶಾಂತರ್ ವಾಸಿ ಉತ್ತರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಫುಂಕ್ಯಾ ಸವಾಯ್ ತರ್ತಾತ್! ಹೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಭಾಸ್ ಶಿಕಾನಾಂತ್. ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಆತಾಂ ಪಾಂಚ್ ಜಣ್ ಬಿಹಾರಿ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚಾ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ರಯ್ಲಾರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಜಾಯ್ ಖಂಯ್!

ಅತಾಂ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕಾಮಾಗಾರಾಂ (Manual Labourers) ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ? ಏಕ್ ದೇಡ್ ದಶಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚೆಚ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಕಾಮಾಗಾರ್ ದರಬಸ್ತ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆ. ಕೃಷೆಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಪುರೊ ಪಡಾನಾಸ್ತಾಂ ಲೋಕ್ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ಯೆತಾಲೊ. ಆತಾಂ ಕಾಮಾಗಾರ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಭುಂಯ್ ಪಣ್ಗಿಲ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ. ಮಲ್ನಾಡಾಂತ್ ಸಬಾರಾನಿಂ ಗಾದೆ ಕರ್ಚೆಚ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಕೆಂಳ್ಬೆ, ಮಾಡಿಯೆಂಚಿ ಕೃಷಿ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾ. ಸಬಾರಾಂನಿ ಭುಂಯ್ ಆಲ್ಯಾಚಾ (Ginger) ವಾಣಿಜ್ಯ್ ಕೃಷಿಯೆಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಲೆಂ ಕೃಷಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್, ತಾಣಿ ವಾಪಾರ್ಚಾ ಕೃತಕ್ ಸಾರ‍್ಯಾಕ್ ತಶೆಂ ಕಿಡಿ ನಾಶಕ್ ವೊಕ್ತಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಥೊಡಿಂ ವರ್ಸಾಂ ತಿ ಭುಂಯ್ ವಾಂಜ್ ಜಾತಾ. ತರೀ ಕೊಣಾಕೀ ಪರ್ವಾ ನಾ. ಆಲೆಂ ಅಧಿಕ್ ಬಂಡ್ವಾಳ್ ಮಾಗ್ಚಿ ಕೃಷಿ. ರೇಟ್ ಬರಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಲಾಖಾಂನಿ ಲಾಭ್. ಆಲ್ಯಾ ಕೃಷಿಯೆಚಾ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಭಾತ್, ನಾತ್ನೊ, ಜಂದ್ಳೊ ತಸಲ್ಯಾ ಪುಚ್ಚಾಟ್ ಕೃಷಿಯೆಂಚಾ ಕಾಮಾಂಕ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂ ವರ್ನಿ ಚಡ್ ಕೂಲ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಕಾಮಾ ಸ್ಥಳಾಕ್, ತಶೆಂ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ free transport. ದನ್ಪರಾಂ ಕೊಂಬ್ಯೆ ಮಾಸಾಚೆಂ ಜ್ಹೆವಾಣ್, ಕ್ವಾಟ್ರ್ ಸೊರೊ, ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ.. ಸಬಾರ್ ಕಡೆ ಸ್ತ್ರೀ ಕಾಮಾಂಗಾರಾಕ್ ಜೀಪಾರ್ ವ ಮಾರುತಿ ವೆನಾರ್ ಅಪವ್ನ್ ವೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಓಕೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಾರ್, ಉಗ್ತ್ಯಾ ಟೆಂಪ್ಯಾರ್ ನೋ..ನೋ!

ಅಶೆಂ ಕಶೆಂ ಜಾಲೆಂ?

ಸಮಾಜಿಕ್ ವಿಗ್ಯಾನಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಂದಾಜಾ ಫರ್ಮಾಣೆ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತೀಯಾನಿಂ, ತಶೆಂಚ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ. ಹಾಂವೆ ಆಸ್ಚಾ ಬಾಂದ್ಪಾ ಶೆತಾಂತ್, ಹಾಂತು ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚಾ ಹರ್ ಸ್ತ್ರೀ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚಿ ಆಶಾ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಶೆತಾಕ್ ಕೆದಿಂಚ್ ದೆಂವ್ಚೆ ನಾಕಾ. ಪಯ್ಶೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್, ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಗವ್ರವ್ ನಾ. ಮರ್ಯಾದ್ ನಾ. ಹೆಂಚ್ ತಾಂಚೆ ದುರ್ಸೊಣೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ತಾಣಿ ಮಸ್ತು ತ್ಯಾಗ್ ಕರ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕಾಪ್ ದಿಲೆ. ಸಬಾರ್ ಮೀಸಾಲಾತಿಚೆ ಹಿಸ್ಪಾರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಶಿಕ್ಷಕ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಜಾಲೆ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಫಾ ಶೆತಾಂತ್ ತುಂವೆ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಯ್ ಇಂಜಿನಿಯರಾಂಕ್ ಹಾಡ್ಯೆತ್, ಪುಣ್ ಎಕಾ ಬರ‍್ಯಾ ಮೆಸ್ತಾಕ್ (Mason) ಕ್, ಎಕಾ ಬರ‍್ಯಾ ಆಚಾರಿಕ್ (Carpenter) ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ! ಅಶಿಕ್ಪಿ ಚೆರ್ಕೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚಾ ಬದ್ಲಾ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಗೀ ಮುಂಬಯ್ ಹೊಟ್ಲಾಂನಿ, ಬಾರಾಂನಿ, ಬೇಕರಿನಿಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾ! ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಕ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಗವ್ರವ್ ನಾ, ಚೆಡ್ವಾಂ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್ನಾಂತ್. ಕೃಷೆಂತ್ ಫುಡಾರ್ ನಾ. ಹಿ ಆಮ್ಚಾ ಅಭಿವೃದ್ಧೆಚಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕೂಸ್.

ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

3 comments

  1. ಉತ್ತೀಮ್ ಆನಿ ಲೇಖನ್ … 😊. .. ಅಭಿನಂದನ್ .

  2. Vinol Jackson Gumpalaje

    Good message thank u

  3. Fernandes Vincent Abraham

    ಲೇಖನ್ ಬರೆಂ ರುಚ್ಲೆಂ. ಗಾಂವ್ಚಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಉದ್ಯೋಗಾಂಕ್ ಬಿಹಾರಿ ಆನಿಂ ಇತರ್ ಉತ್ತರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಕ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾಲಾಂ. ಆನಿಂ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾನಿಂ ಗುಜರಾತಾಂತ್ ಘಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಸ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತೀ ಘಡ್ಚಾಂತ್ ನವಾಲ್ ನಾ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !