Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ರಾಗ್ ನಾತ್ಲೊ ಮೋಗ್

CVCLMNಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ರಾಗ್ ಕೊಣಾಕ್ ಯೇನಾ? ಸುರ್ಯಾಚಾ ಧಗಿ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಹುನ್, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಚಾ ಸಳ್ಸಳ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಬಳ್ವಂತ್, ಸುನಾಮಿ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ವೇಗ್ ಆಸ್ಚೊ ಪ್ರಿತುಮೆಚೊ ಏಕ್‌ಚ್ಚ್ ಏಕ್ ’ಮಿಸ್ಸಾಯ್ಲ್’ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೊ ರಾಗ್! ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ಚಾ ಭಿತರ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಕರ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸ್ಚೊ ಎಕ್‌ಚ್ಚ್ ಬೊಂಬ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ರಾಗ್! ವರ್ಸಾಂನಿ ಭಾಂದ್ಲೆಲೆಂ ಕ್ಷಿಣಾ ಭಿತರ್ ಧರ್ಣಿ ಸಮಾ ಕರ್ಚೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ರಾಗಾನ್. ರಾಗ್ ಸಕ್ಟಾಂಕ್‌ಯ್ ಏಕ್ ನ್ಹಯ್ ಏಕ್ ವೆಳಾರ್ ಯೆತಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂಚೊ ’ಬೊಯ್ಲಿಂಗ್ ಪೊಂಯ್ಟ್’ ಏಕ್ದಮ್ ವಯ್ರ್ ಆಸ್ತಾ. ತಾಂಕಾಂ ರಾಗ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಸವ್ಕಾಸ್. ಹೆರಾಂಚೊ ತುಪಾಬರಿ ಘಡ್ಯೆ ಭಿತರ್ ಕಡ್ತಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ರಾಗ್ ಯೆತಾ. ಹೆರಾಂಚಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಚೊ ರಾಗ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ಹೆರಾಂಚೆಂ ನಡ್ತೆಂ ರಾಗ್ ಹಾಡಯ್ತಾ. ರಾಗ್ ಖಿಣಾನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಉಕಲ್ನ್ ವರ್ತಾ ಆನಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ವೇಗಾನ್ ಧರ್ನಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಯ್ತಾ.

ರಾಗ್ ನಾತ್ಲೊ ಮೋಗ್

ಕೊಣಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಮೋಗ್ ಆಸಾ, ತಾಂಕಾಂ ರಾಗ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಅಪ್ರೂಪ್. ರಾಗ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ತಸಲೊ ರಾಗ್ ಏಕ್ ಥರಾಚೊ ಮೊಗಾಚೊ ಶಿಣ್ ಶಿವಾಯ್, ಮೋಗ್ ನಾತ್ಲೊ ರಾಗ್ ನೈಂ ತೊ. ವರ್ತ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡಿಂ ಆಸಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ರಾಗ್ ಯೆಂವ್ಚೊಚ್ ಉಣೊ. ರಾಗ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ತೊ ರಾಗ್ ತಾಂಕಾಂ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರಿನಾ. ವೆಗಿಂಚ್ ತಿಂ ಪರತ್ ಮೊಗಾಚಾ ಪಾಟ್ಯಾಂಚೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ತಾತ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ರೈಲ್ ಚಲವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ವೆತಾತ್. ರಾಗ್ ತಾಂಕಾಂ ವಿಂಗಡ್ ಕರಿನಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ತಾಂಚ್ಯೆ ಮಧೆಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಚೊ ಫರಕ್ ಯೇತ್ ಪುಣ್ ತೊ ಫರಕ್ ತಾಂಚ್ಯೆ ಮಧೆಂ ರಾಗಾಚ್ಯೊ ವ ದ್ವೇಷಾಚ್ಯೊ ವೊಣ್ತಿ ಉಭಾರಿನಾ. ತಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಚಡಯ್ತಾ ಅನಿ ಸಮ್ಜಣಿ ವ್ಹಾಡಯ್ತಾ. ಅಸ್ಲೊಚ್ ಮೋಗ್ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಮಧೆಂ ಆಸ್ಯೆತ್. ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಅಂತರ್ ತಾಂಚ್ಯೆಮಧೆಂ ಚಿಂತ್ನಾಂಚೊ ವ ಭೊಗ್ಣಾಂಚೊ ವ್ಯತ್ಯಾಸ್ ಹಾಡಿತ್ ಪುಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲೊ ಖರೊ ಮೋಗ್ ತಾಂಕಾಂ ವಿಂಗಡ್ ಕರಿನಾ.

Ang01

ಸತಾ ಆನಿ ನಿತಿ ಪಾಸುನ್ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಬರೊ ರಾಗ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಕೊಣ್ ಎಕ್ಲೊ/ಎಕ್ಲಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚಾ ಖೊಟೆಪಣಾವರ್ವಿಂ ಸಂಕಷ್ಟಾಂಕ್ ವಳಗ್ ಜಾತಾ, ತಸಲ್ಯಾಂ ಪಾಸುನ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಮನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಅನಿತಿಚೊ ಆನಿ ಅನ್ಯಾಯಾಚೊ ರಾಗ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಸಹಜ್. ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಸಾರ್ಕಿ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಅನಿತಿಚಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಚೆರ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಬಳಾನ್ ಬಲಿ ಕರ್ತಾನಾ ನಿತಿವಂತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ರಾಗ್ ಯೆತಾ. ತಸಲೊ ರಾಗ್ ಎಕಾ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಬರೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಖೊಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ದುರುಸ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಅನಿತಿಚಾ ವಾಟೆನ್ ಚಲ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ನಾಕಾಕ್ ದೊರಿ ಘಾಲ್ತಾ.

ಮಾಗಿರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಚೂಕ್ ಆಸಾ ತೆಂ ರಾಗ್ ಹಾಡಯ್ತಾ. ಚುಕಿಂಕ್ ತಿದ್ವುಂಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಮಾತ್ರ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಶಿವಾಯ್ ಚುಕಿಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮಾಪಾಚೊ ರಾಗ್ ವ ಶಿಕ್ಷಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ನೈಂ. ಚುಕಿಚೊ ಕಾಂಠಾಳೊ ಯೇಜಾಯ್ ಶಿವಾಯ್ ಚೂಕ್ ಕರ್ಚಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೊ ನೈಂ. ಚೂಕ್ ಪರತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಜೊ ಪುಣ್ ಚೂಕ್ ಆಧಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪರತ್ ಬರ‍್ಯಾ ವಾಟೆಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಸಮಾ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಬರೆಂ. ರಾಗ್ ನಾತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಚಿಂತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಆದ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾ. ಬಸ್ಸಾರ್ ಏಕ್ ಆಜಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾತಿಕ್ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಬಸವ್ನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾಲಿ. ನಾತಿಚ್ಯೊ ಧೊಶಿ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ತೆಂ ಆಜ್ಯೆಚಾ ಹಾತಿಂ ಹುಳ್ವುಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆಜ್ಯೆಕ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಬಸ್ಚೆಚ್ಚ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಹೆಣೆ ನಾತ್ ತ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಹುಳ್ವುಳ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಸಾಂಬಾಂಳುಂಕ್ ತಿಕಾ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತೆಂ ಕಳ್ತಾಲೆಂ. ನಾತಿಚ್ಯೊ ಧೊಶಿ ಚಡ್ ಜಾತಾನಾ ಆಜ್ಯೆಕ್ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ತಿಣೆ ನಾತಿಚಾ ಕುಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಥಾಪಾಡ್ ಮಾರ್ಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾರ್ ಬಸ್ಸ್ ಘುಂವ್ಡೆರ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಕ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಜ್ಯೆಚಾ ಹಾತಿಂ ಭುರ್ಗೆಂಯ್ ಲಕ್ಲೆಂ. ಆಜ್ಯೆಚೊ ರಾಗ್ ಮುಂದರುನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತರ್ ಆನಿ ತೊ ಮೋಗ್ ನಾತ್ಲೊ ರಾಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ತಿ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ತಿ ಆನಿ ಬೂದ್ ಶಿಕಯ್ತಿ ಆಸ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಿಚೊ ಖರೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಖರೊ ರಾಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಾ ಚುಕಿಕ್ ತಿಣೆ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರೀ ಬಸ್ಸ್ ಲಕ್ತಾನಾ ತಿಣೆ ನಾತಿಕ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಿಕಾಚ್ಚ್ ಬಸೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲೆ ತರೀ ನಾತಿಕ್ ಮೊಗಾನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ.

Ang02

ರಾಗ್ ನಾತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಇಷ್ಟಾಂ ಮಧೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಸಳಾವಳ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಗೌರವ್, ಮಾನ್ ಉಣೊ ಜಾಯ್ನಾ. ರಾಗಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ವ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಚಡ್ ವೇಳ್ ರಾಗ್ ಲಾಂಭಾನಾ. ತೊಯ್ ಎಕಾ ರಿತಿಚೊ ಮೊಗಾಚೊ ಶಿಣ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಉಚಾರಿನಾತ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಆಶಾ ಸುಫಳ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ರಾಗ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಆಸಾ. ಮಾಗಿರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಕಿರ್ಕಿರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ವ ವಿರಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಆನಿ ತಿಂಚ್ ಹೆರಾಂಚಾ ರಾಗಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾತ್. ಪುಣ್ ತಸಲೊ ರಾಗ್ ದುಸ್ಮಾನ್‌ಕಾಯೆಕ್ ವರ್ನ್ ಪಾವಯ್ನಾ. ರಾಗ್ ಪಾಡ್ ನೈಂ. ರಾಗ್ ಫಾವೊ ತ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾಚೆಂಚ್ ಮನ್ ದುಕಾನಾ. ಪುಣ್ ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್, ಕಾಂಯ್ಚ್ ಗರ್ಜ್ ನಾಸ್ತಾಂ ತಾಳೊ ವಡ್ ಕರ್ನ್, ಬೊಬಾಟ್ ಮಾರ್ನ್ ರಾಗಾನ್ ಉಸ್ಮಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಸಲೊ ರಾಗ್ ಬರೆ ಸಂಬಂಧ್ ಪಾಡ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಸಂಬಂಧ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಪರತ್ ಘಡ್ಸುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ, ವೇಳ್‌ಯ್ ಲಾಗ್ತಾ.

ಮೋಗ್ ನಾತ್ಲೊ ರಾಗ್

ಹ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೊ ರಾಗ್ ಬರೊ ನೈಂ. ತಸಲ್ಯಾ ರಾಗಾವರ್ವಿಂ ಬರೆಪಣಾ ಪ್ರಾಸ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ಂಚ್ ಚಡ್. ಮೋಗ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ರಾಗಾವರ್ವಿಂ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಅನಾಹುತಾಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಘಡ್ತಾತ್. ರಾಗಾವರ್ವಿಂ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಪಿಂಜ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಆಯ್ದಾನಾಂ ಉಸಳ್ಳ್ಯಾಂತ್, ಬಶಿಯೊ ಪುಟ್ಲ್ಯಾತ್, ಮಿಶಿಯೊ ವೊಳಾಲ್ಯಾತ್, ಪಾಚ್ವೆ ರಂಗ್ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾಕ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣಾರ್ ದವ್ರಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ರಾಗಾವರ್ವಿಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಕೊಸಳ್ಳಾಂ, ಫಾಸಳ್ಳಾಂ ಆನಿ ಉಸಳ್ಳಾಂ! ಜಾಲ್ಲೊ ನಷ್ಟ್ ಭರ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ತಕ್ಲಿ ವಿರಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತುಟ್‌ಲ್ಲೆ ಸಂಬಂಧ್ ಪರತ್ ಘಡ್ಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಆನಿ ಇಷ್ಟಾಂಮಧೆಂ ವೊಣ್ತಿ ಉಭಾರ್ಲ್ಯಾತ್. ಆದಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬರೆಪಣ್ ರಾಗಾವರ್ವಿಂ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲಾಂ. ಧನಿಯಾಕಡೆ ರಾಗಾನ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಕರ್ನ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಾಂ. ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಮಧೆಂ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಉಬ್ಜಾಲಾ. ಆವಯ್ – ಬಾಪಯ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಸಂಬಂಧ್ ತುಟ್ಲಾ.

Ang05

Ang04

ರಾಗ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗ್ಡೊಂಕ್‌ಯ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ. ವಿಪ್ರೀತ್ ರಾಗಾನ್ ಕಡ್ಕಡ್ತಾನಾ ಕಾಳಿಜ್ ಚಡಿತ್ ವೇಗಾನ್ ಉಡ್ತಾ, ರಗಾತ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ಚಡ್ತಾ ಆನಿ ಶಿರೊ ವೊಳಾತಾತ್. ಕುಡಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ತೆಚೊ ನಷ್ಟ್ ಜಾತಾನಾ, ಮತಿಚೆಂ ಸಮಾಧಾನ್‌ಯ್ ವಿಭಾಡ್ತಾ. ಎಕಾ ರಾಗಾಕ್ ಏಕ್ ಸಾದೆಂ ಪಿಂಜ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ. ಶಿಂದ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಪಿಂಜ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪರತ್ ಸಮಾ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ ಕಳ್ವಳೆ ಮಾತ್ರ್ ಮತಿಕ್ ರೆವೊಡ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಪಡ್ತಾ. ನಿರಾಶೆಚೊ ಕೊಡು ವಾಯ್ನ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೊ ಅನುಭವ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಅನ್ಕಿಟಿ ಹುಲ್ಪಾಯ್ತಾ.

ಕುಂಬಾರನಿಗೆ ವರುಷ, ದೊಣ್ಣೆಗೆ ನಿಮಿಷ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ರಾಗಾನ್ ಕಡ್ಕಡ್ಚಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ಹಾತಿಂ ತೊಣ್ಕೊ ಯೇತ್ ತರ್ ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ಮೊಡ್ಕ್ಯೊ ಪಿಟೊ ಜಾತಾತ್, ಪಾಕಾಂ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಭೊನ್ ವೆತಾತ್. ಕುಡ್ಕೆ ರಾಸ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಪರತ್ ಮೊಡ್ಕಿ ಜಾಯ್ನಾ; ಉಭೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಪಾಕಾಂ ಪಾಟಿಂ ಆರಾಂವ್ಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್. ರಾಗಾನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆಯ್ ಆಸಾತ್, ಆಂಗಾಕ್ ಘಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಯ್ ಆಸಾತ್.

ನಿಯಂತ್ರಣಾರ್ ದವರಿನಾತ್ಲೊ ರಾಗ್ ಅಪಾಯಾಕ್ ಏಕ್ ಆಹ್ವಾನ್. ಫುಡೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ಮಳ್ಳೆಂಚ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಮಳ್ಳೆಕಡೆ ಏಕ್ ಅಶೀರ್ ರಸ್ತೊ ಆಸಾ. ರಸ್ತ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಸಾರ್ಕಿ ಫುಟ್ ಪಾತ್ ನಾ. ಲೊಕಾಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್‌ಚ್ಚ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ನಿರ್ವೊಗ್ ನಾ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಏಕ್ ಕಾರ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ರಾವೊನ್ ಡ್ರಾಯ್ವರಾನ್ ಕಾರಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮೋಟಾರ್ ಬೈಕಾಚೊ ಸವಾರ್ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಕಾರಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಲಾಗೊನ್ ಉಸಳ್ಳೊ, ತಾಚೆಂ ಬೈಕ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ದೊಗಾಂ ಮಧೆಂ ಹುನ್ ಹುನ್ ಉಲವ್ಣೆ ಜಾಲೆಂ, ಉಲವ್ಣೆ ಝಗ್ಡ್ಯಾಕ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಜಾಲೆಂ; ದೊಗಾಂಯ್ಚೊ ರಾಗ್ ಹುನ್ ತೆಲಾಬರಿ ಸಳ್ಸಳ್ತಾಲೊ. ’ತುಕಾ ಶಿಕಯ್ತಾಂ ಬೂದ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬೈಕಾಚಾನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವಿಂಚುನ್ ಫೋನ್ ಕೆಲೆಂ; ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಪಾಂಚ್ ಸ ಜಣ್ ಬೈಕಾಂಚೆರ್ ಆಯ್ಲೆ; ಪರತ್ ಹುನ್ ಹುನ್ ತರ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ; ಕೊಣ್‌ಯ್ ಚೂಕ್ ವಳ್ಕೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್ಲೊ; ರಾಗಾಚಾ ಭರಾರ್ ಬೈಕಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾರಾಚಾ ಡ್ರಾಯ್ವರಾಕ್ ಸುರಿ ಘಾಲಿಚ್ಚ್! ತೊ ರಗ್ತಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ದಡ್ಬಡುನ್ ಮೆಲೊ. ಪೊಲಿಸ್ ಆಯ್ಲೆ, ಬೈಕಾಚಾಕ್ ಕೈದ್ ಕೆಲೊ, ಸುರಿ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಯ್ ಧರ್ನ್ ವೆಲೊ. ನಿಯಂತ್ರಣಾರ್ ದವರಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ರಾಗಾನ್ ಏಕ್ ಜೀವ್ ಬಲಿ ಘೆತಾನಾ ಅನ್ಯೆಕ್ ಜೀವ್ ಜಯ್ಲಾಕ್ ಗೆಲೊ. ಖೈಂಗೀ ವಚುಂಕ್ ವಾಟೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ದೊಗ್ ಜಣ್ ಖೈಂಗೀ ವಚೊನ್ ಪಾವ್ಲೆ! ಹಾಂಚಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ಚಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಸಂಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲಿಂ.

ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಅಮ್ಸೊರಾಚೆ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್ಚೆ. ತ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಚೆ ಪರಿಣಾಮ್ ದೆಖ್ಚೆ ಮಾಗಿರ್. ತವಳ್ ಉರ್ಚೆ ಚುರ್ಚುರೆ ಮಾತ್ರ್! ರಾಗ್ ನಿವ್ಲಾ, ವಾದಾಳ್ ಥಾಂಬ್ಲಾಂ ಪುಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಟಾಪುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲಿ! ಸರ್ವ್ ಬರೆ ಆನಿ ಪ್ರಮುಖ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಮನಿಸ್ ಶಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮಾತ್ರ್ ಘೆವ್ಯೆತ್.

ರಾಗ್ ಸುನಾಮಿ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಅಪಾಯಾಚೊ. ಸುನಾಮಿ ಆಸ್ತ್ ಬದ್ಕಾಕ್ ನಷ್ಟ್ ಕರ್ತಾ, ಪುಣ್ ರಾಗ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್‌ಚ್ಚ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ತಾ. ಪೆಟ್‌ಲ್ಲೊ ಉಜೊ ಪಾಲ್ವನಾ. ವರ್ಸಾಂಚಿಂ ವರ್ಸಾಂ ರಾಗ್ ಮುಂದರುನ್ ವೆತಾ. ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ಚೊ ರಾಗ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಮುಂದರುನ್ ವರ್ತಾತ್. ಭೊಗ್ಸಾಣ್ಯಾಚೆಂ ವಾರೆಂಚ್ ತ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ವ್ಹಾಳಾನಾ. ರಾಗಿಷ್ಟ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಂತಿ ಮೆಳಾನಾ. ತಾಂಚಾ ಭಿತರ್ ಕಿತೆಂ ಶಿಜ್ತಾ ತೆಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಕಳಾನಾ. ಘಡ್ಘಡೆ ಯೆತಾನಾಂಚ್ ಕಳಾಜಾಯ್ ಝಗ್ಲಾಣೆ ಮಾರ್ನ್‌ಯ್ ಜಾಲಾಂ ಮಣೊನ್!

Ang03

ರಾಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾರ್ ದವರುಂಕ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ಖರೊಚ್ಚ್ ಬುಧ್ವಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ, ಜಾಣ್ತೊಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಬರೆಂ ಕರ್ಚೊ/ಕರ್ಚಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೊ/ತಿ ಜಾತಾ. ಆಪ್ಲಿ ಜಾಯ್ತಿ ಸಕತ್, ಆಪ್ಲೊ ಆಮೊಲಿಕ್ ವೇಳ್ ಆನಿ ಅಪ್ಲೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಬಳ್, ಕುಡಿಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ, ಮತಿಚೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾಚೆಂ ದಾದೊಸ್ಪಣ್ ಉರವ್ನ್ ವರುಂಕ್ ಸಮಾಧಾನಾಚಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ.

ಮೋಗ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ರಾಗಾ ವರ್ವಿಂ ದುಖಾಂ ವ್ಹಾಳಂವ್ಚಾ ಪ್ರಾಸ್ ರಾಗ್ ನಾತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಸುಖಾ ಮೆಳಿಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸರ್ವ್ ರಿತಿಂನಿ ಬರೆಂ ಮಳ್ಳೆಂ ಜಿಣ್ಯೆಚಾ ಅನುಭವಾನ್ಂಚ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ. ತಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಮತಿಂತ್ ಭರಜಾಯ್ ತರ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಮೋಗ್ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತಜಾಯ್.

► ಸಿವಿ, ಲೊರೆಟ್ಟೊ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.