Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 12

JHST 2ಆತಾಂ…ರಿಶಭ್ ಆನಿಂ ಕ್ಲೊಡಿಯಾಚಾ ಮೊಗಾ ಭಾಂಧಾಚಾ ಇಶ್ಟಾಗತೆಕ್ ಸುಮಾರ್ ಸ ಮಹಿನ್ಯಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಭರ್‍‍ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಸ ಮಹಿನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘಾಢ್ ಮೊಗಾ ಸಳಾವಳೆಚಾ ಭೊಂವ್ಡೆಂತ್…ಐಸ್-ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲಾರಾಂ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾ, ಫಿಲ್ಮ್ ಥಿಯೆಟರಾಂ, ಪಾರ್ಕಾಂ, ಅಸಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ವಿವಿಧ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿಂ, ತಾಂಚೆ ಮೇಟ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಉಮಾಳ್ಯಾಂಚಾ ಬಿಂದಾಸ್ಪಣಾನ್, ತಿಂ ಬರಿಂಚ್ಚ್ ಭೊಂವ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ಅಶೆಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ತಾಂಚಿ ಹಿ ಮೊಗಾ ಭೆಟ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ತಿಂ ಬದ್ಲುನ್‍ಚ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಪರಿಂ, ತಾಂಚಿ ಮೊಗಾ ಇಶ್ಟಾಗತ್ ಬರಿಚ್ ದಾಟೊವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಆನಿ ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಧೃಢ್ ಘಾಡ್ ಮಿಸ್ಳಾಪಾಚಾ ಪರಿಗತೆಕ್ ತಿಂ ಪಾವ್ಲಿಂ.

ಆನಿಂ ಅಸಲೊ ತಾಂಚೊ ಮೊಗಾ ಭಾಂದ್ ವಾಡೊನ್‍ಚ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ…ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ…

ರಿಶಭಾಚೆಂ ಬಾಯ್ಕ್ ಶೋಲಾ ಪಾರ್ಕಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಥಾಂಬ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಬಾಯ್ಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಮ್ಸರಿಂ ದೆಂವೊಲ್ಲೊಚ್ಚ್, ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಭೆಟುಂಕ್ ನಿಗದಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಮ್ಯುಜಿಕಲ್ ಫೌಂಟೆಯ್ನಾ’ ಸರ್ಶಿಲ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆ ಜಾಗ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಆಪ್ಲಿ ನದರ್ ಚರಯ್ಲಿ. ತಾಚೊ ಅಂದಾಜ್ ಖರೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಯೆದೊಳ್ ಚ್ಚ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ತೆಂ…ತಾಕಾ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ! ಥಂಯ್ಸರ್ ತೊ ಪಳೆತಾಂ…ತೆಂ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಸುಮಾರ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚಾ ನೆಂಟ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಸಂಗಿ ಹಾಸೊನ್ ಖೆಳೊನ್ ಆಸೊನ್, ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಾ ಖೆಳಾಂತ್‍ಚ್ಚ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಏಕ್ ಘಡಿ ಹೆಂ ತೊ ಪಳೆತ್ತ್ ಆಸ್ತಾಂ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೊ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಸಂಗಿ ಖೆಳೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ತೊ ಮೂಡ್ ಮತಿಂ ಜಿರವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ…ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ರಿತಿರ್ ಹಾಚಾ ಮುಖಮಳಾರ್ ಅಮ್ರುಕೊ ಹಾಸೊ ಉದೆಲೊ.

‘ಕೆನ್ನಾಂಯೀ ತೆಂ ಅಶೆಂಚ್ಚ್!’…ಚಿಂತಿಲಾಗ್ಲೊ ತೊ… ‘ಲ್ಹಾನಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆತಾಂ, ತಾಂಚಾಚ್ಚ್ ಮುಗ್ಧ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಆನಂದಾಂತ್ ತೆಂ ಸಂಸಾರ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಆಸ್ತಾ.’

ಆನಿಂ ಆಜ್‍ಯೀ ತಶೆಂಚ್ಚ್, ತಾಕಾ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಪಡೊನ್ ವಚುಂಕ್ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್, ಫಕತ್ತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಾ ಮುಗ್ಧ್ ಖೆಳಾಂನಿ ಏಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಆಪುಣೀ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಖೆಳ್ಚೊ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೊ ಹೊ ಪೊಕ್ರಿ ಖೆಳ್, ತಾಣೆಂ ಭೊಗೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ತೊ ಸಂತೋಸ್, ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲುನ್ ಆಸ್ತಾಂ…ರಿಶಭ್‍ಯೀ ಮತಿಚಾ ಆನಂದಾಂತ್ ಪುಳಕಿತ್ ಜಾಲೊ. ಆತಾಂ ತಾಚಿ ಚಾಲ್ ಮಾತ್ಸಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಜಾಲಿ. ತಾಂಚೊ ತೊ ಖೆಳ್ ಆನಿಕೀ ಪಳೆಂವ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾನಾಂ, ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಥರಾನ್ ಥಂಯ್ಟ್ ಎಕಾ ಬಾಂಕಾರ್ ತೊ ಬಸ್ಲೊಚ್ಚ್.

ಪೂಣ್ ಥೊಡಿಂಚ್ಚ್ ಸೆಕುಂದಾ…ಅಶೆಂ ತೊ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಳೈತ್ತ್ ಆಸ್ತಾಂ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಘಡ್ಯೆ…ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ತಾಚಾ ಕಪಾಲಾರ್ ಮಿರಿಯೊ ಉದೆಲ್ಲ್ಯೊ! ಥಂಯ್ಸರ್…

ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತರಾರ್, ಎಕ್ ಸುಧೃಢ್ ಘಟ್ಮುಟ್ ತರ್ನಾಟೊ, ಹಾಚೆ ಪರಿಂಚ್ಚ್ ತಾಂಚೊ ಖೆಳ್ ಪಳೆವ್ನ್0ಚ್ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಆಪ್ಣಾ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೊ ಅಮ್ರುಕೊ ಹಾಸೊ ಹಾಸೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂ…ರಿಶಭಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್‍ಗೀ ತಾಚೆರ್ ಏಕ್ ನಾಪಸಂದ್ ಭೊಗಾಪ್ ಧೊಶಿಲಾಗ್ಲೆಂ!

ಅಶೆಂ ತಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲಿ ತಿ ನಾಸಮಧಾನೆಚಿ ನದರ್ ಖಿಳಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ…

ಹಾಕಾ ಮತಿಚಾ ಧೆಧೆಸ್ಪರಾಕ್ ಒಳಗ್ ಕರ್ಚಾ ಜಿನ್ಸಾರ್, ತೊ ಸುಂದರ್ ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ ತರ್ನಾಟೊ, ಹಳ್ತಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುನ್, ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಮುಕಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ದುಸ್ರೆ ಘಡ್ಯೆ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಸಂಗಿಂ ಹಾಸ್ಯಾ ಸಂವಾದೆಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲೊ.

ನಂತರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸೆಕುಂದಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಚಾ ಅಮ್ರುಕ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ, ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಖೆಳುನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್, ವೊಡ್ಡಾಯ್ಲಾಗ್ಲೊ.

ಪೂಣ್ ತೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ, ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆಂ ಉಸ್ಕೆಂ ಸೊಡುಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ತೊ ಹಾಸ್ಯಾ ಉಲೊಣ್ಯಾಂನಿಂ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ವೊಡೊಂಕ್ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ವೊತ್ತಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತರೀ ತೆಂ ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ನರ್ಗಾತಾನಾಂ… ತೆಗಾಂಯ್ ಮಧೆಂ ಹಾಸ್ಯಾ ಲಾರಾಂ ಉಟ್ಲಿಂ.

ಹ್ಯಾ ನೆಂಟ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಾ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾಂ ಮಧೆಂ, ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಮಧೆಂ, ಸಂವಾದ್ ಮುಂದರುನ್, ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಅಮ್ರುಕ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾಸಂಗಿ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆತಾಸ್ತಾಂ,..ರಿಶಭಾಚಿ ಮತಿಚಿ ಕರಾಂದಾಯ್ ದೊಡ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ವಿರಾರ್ ಜಾಲೊ!

‘ಕೋಣ್ ಹೊ ಅಪರಿಚಿತ್ ?!… ಕ್ಲೋಡಿಯಾನ್ ಅಶೆಂ ಎಕಾ ಪರ್ಕ್ಯಾಸಂಗಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತರೀ ಇತ್ಲೆಂಯೀ ಸುಡಾಳಾಯೆನ್ ಮಿಸ್ಳಾಜೆ?’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಚಿಂತಾಪ್, ಉಟ್ತಾಸ್ತಾಂ…ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗೀ , ಅಸಲೊ ದುಬಾವ್ ಸಾರ್ಕೊ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ಜಗ್ಲಾಲೆಂ. ಆನಿಂ ಘಡ್ಯೆನ್ ತೊ, ಮತಿಂತ್ಲೆಂ ತೆಂ ದುಬಾವಿ ಚಿಂತಾಪ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ.

ತರೀ…ಆನಿಕೀ ಥಂಯ್ಸರ್ ತೊ ರೂಂದ್ ಹರ್ಧ್ಯಾಚೊ ತೊ ಸುಂದರ್ ತರ್ನಾಟೊ, ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ತಾಂ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆಂ ತೆಂ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಮಿಲನ್ ತಾಕಾ ಸೊಸುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ.

ಹ್ಯಾವೆಳಾ ಆಪ್ಣೆಂ ತುರ್ತಾನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, ಮತಿ ಜಡಾಯೆಚೆಂ ತೆಂ ತುರ್ತ್ ಚಿಂತಾಪ್, ತಾಕಾ ತೀವ್ರ್ ಥರಾನ್ ಧೊಸ್ತಾಸ್ತಾನಾಂ…ತೊ ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ.

ದುಸ್ರೆ ಘಡ್ಯೆ, ತಾಚಿ ಅಮ್ಸರಿ ಚಾಲ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲಿಚ್ಚ್. ಆನಿ ಹಿ ತಾಚಿ ಚಾಲ್, ಇತ್ಲಿ ತೀವ್ರತಾಯೆನ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಗೀ, ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸೆಕುದಾಂನಿ ತೊ ಥಂಯ್ಚ್ ಲಾಗ್ಸರ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆನಿಂ ಕಿತೆಂ ತಾಂಚಾ ಮುಕಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಅಂತರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಸ್ತಾನಾಂ…ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್…ಹಾಚೆ ಪಾಂಯ್ ಥಾಂಬ್ಲೆ!

‘ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾ ವಿಶ್ವಾಸೆರ್ ಬರೊಚ್ ಭರ್ವೊಸೊ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ನಿತಳ್ ಮನಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲೊ ಹೊ ದುಬಾವ್ ತಾಕಾ ದುಕಂವ್ಚೊ ಸಾಧ್ಯತಾ ಖಂಡಿತ್ ಆಸ್ತೊಲೊ!….ತಶೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಹ್ಯಾ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ವರ್ತಾನಾಚೆರ್, ಆಪ್ಣೆಂ ಫಾವೊತೊ ವಿಶ್ಲೇಶಣ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ, ತಾಚೆರ್ ಅಮ್ಸೊರಾನ್, ದುಬಾವಿ ಲೇಪ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಅನೀತಿಚೆಂ!.’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಜಗ್ಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

‘ತ್ಯಾಶಿವಾಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಂ ಆಸ್ಲೊಲೊ ಹೊ ಕೀಳ್ ದುಬಾವೆಚೊ ದಬಾವ್, ಕಾಂಯ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಗಮನಾಕ್ ಪಡಾತ್ ತರ್…

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ ಪರಿಣಾಮ್, ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ವಾಯ್ಟ್ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ತಾಕಾ ಪಾವಯ್ತೊಲೊ ಖಂಡಿತ್.’!. ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಗ್ವಣೆಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್, ಕ್ಶಣಾನ್ ತಾಕಾ ಕಠಿಣ್ ಥರಾನ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಖಿಣಾನ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಭರಿತ್ ನಿತಳ್ ಮತಿಚಾ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚಾ ಅಮ್ಸೊರಾರ್, ಚಿತ್ಳಾ ವೇಗ್ ತೊ ಆರಾಯ್ಲಾಗ್ಲೊ.

ತರೀ ಮತಿಂತ್ ಯೆದೊಳ್‍ಚ್ಚ್ ಉಟ್ಲೆಲೊ ತೊ ದುಬಾವ್, ತಾಕಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸುಲಾಭಾಯೆನ್ ಮಾಜ್ವೊಂವ್ಕ್ ಕಶ್ಟಾಂಚೊ ಜಾಲೊ. ತರೀ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಹುಸ್ಕೆಚಾ ವೊಡ್ಣೆನ್, ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಉಸ್ಳಾಂವ್ಕ್ ತೊ ಬರೆಂಚ್ಚ್ ವೊಧ್ಧಾಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ…

ತಾಂಕಾ ಭೆಟುಂಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಅಂತರ್ ಫಕತ್ತ್ ಪಾಂಚ್- ಸ ಮೀಟರಾಂಚೊ ಜಾಲೊ. ಆನಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಮೆಟಾಂನಿಂ, ತೊ ತಾಂಚಾಚ್ಚ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಂಚಾ ಸಂವಾದೆ ಮದೆಂಗಾತ್, ಎಕಾಎಕಿ ತಾಂಚಾ ಮುಖಾಮುಖಿ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ…

ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್, ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚಿ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ದೀಶ್ಟ್ ರಿಶಭಾಚೆರ್ ಪರ್ತಾಸ್ತಾಂ…ಏಕ್ ಘಡಿ ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚಿ ವಿಜ್ಮಿತೆ ದೀಶ್ಟ್, ತಶೆಂ ರಿಶಭಾಚಿ ಅಪರಿಚಿತಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ಚಿ ನಾಜೂಕ್ ದೀಶ್ಟ್… ಎಕಾಮೆಕಾ ಆದ್ಳೊನ್ ಪಡ್ಲಿ. ಆನಿ ಪಾಂಚ್ – ಸ ಸೆಕುಂದಾಂ ತೆ ಎಕಾಮೆಕಾ ತುಕೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್, ತಿ ದೀಶ್ಟ್ ತಶಿಚ್ಚ್ ಖಂಚೊನ್ ರಾವ್ಲಿ. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಆಯಿನ್ನ್ ಘಡ್ಯೆ…

ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೊ ತಾಳೊ ಉಟ್ಲೊ…“ಸರ್…ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಶಭ್.” ಆನಿ… “ರಿಶಭ್… ಹೊ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್ ನಯ್ಜಿಲ್ ”. ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ ದುಸ್ರೆಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾನ್… “ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ ಟು ಮೀಟ್ ಯು ” ಉಚಾರುನ್ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ರಿಶಭಾ ಥಂಯ್ ವೊಡ್ಡಾಯ್ಲೊ.

ರಿಶಬಾನ್ ಯೀ, ತಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಬರೊಚ್ಚ್ ಗೌರವ್ ದಿವುನ್, ತಾಚಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾನ್, ಅಮ್ಸರಿಂ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ತಾಕಾ ಮೆಳೈಲೊ. ತವಳ್‍ಚ್ಚ್ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ನೆಂಟ್ಯಾ ಬಾಳಾಚೊ ಸಳ್ ಕರ್ಚೊ ತಾಳೊ ಉಟ್ಲೊ. ಆತಾಂ ತಿಂ ತೆಗಾಂಯ್, ಪರತ್ ತ್ಯಾಕುಶಿನ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಗಿಂ ಜಾಲಿಂ.

“ಡ್ಯಾಡೀ ಆಮಿಂ ಯಾ ”…. ಅಶೆಂ ತೆಂ ಸೈಲಾಪೆನ್ ಸಳ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾಂ…ಬಹುಶಾ ಆಪುಣ್ ಆಯ್ಲೆಂಲೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಕರಂದಾಯ್ ಜಾಲೆಂ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ರಿಶಭಾನ್ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ತ್ಯಾ ಮುಗ್ಧ್ ನೆಂಟ್ಯಾ ಬಾಳಾಕ್, ಆರಾವ್ನ್ ಧರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಆನಿ…ತಾಚಾಚ್ಚ್ ಸೈಲಾಪೆ ಪೊಕ್ರಿ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ…

“ಆತಾಂ ತುಕಾ ಆಂಟಿ ನಾಕಾ ನೈಂವೆ…?…ಆತಾಂ ತುಕಾ ಡ್ಯಾಡಿ ಜಾಯ್ ನೈಂಗೀ?!…”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾ ಏಕ್ ಘಡಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಚ್ಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಂಲೆಂ ತೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ, ಪರತ್ ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಆರಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ತಾಚೆಂ ಮುಗ್ಧ್ ವರ್ತನ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ತಾಸ್ತಾನಾಂ…ತಾಣೆಂ ತ್ಯಾ ನೆಂಟ್ಯಾ ಬುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ಉಕ್ಲೊನ್, ತಾಚೆರ್ ಉಮ್ಯಾಂಚೊ ಶಿವೊರ್ ವೊತಿಲಾಗ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ತೆಂ ಭುರ್ಗೆಂಯೀ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಸೈಲಾಪೆಕ್ ಬರೆಂಚ್ಚ್ ಭುಲ್ಲೆಂ. ಆನಿಂ ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ಮೊಗಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ಬರೆಂಚ್ಚ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟುಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳಾ ಮಧೆಂ ಖೆಳಾ ಮಿಲನ್ ಮುಂದರುನ್ ಆಸ್ತಾಂ…ಹಾಂಗಾಸರ್ ನೈಜಿಲ್ ಆನಿಂ ರಿಶಭಾ ಮಧೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ಗಜಾಲ್ಯೊ ಚಾಲು ಜಾಲ್ಯೊ.

ತವಳ್ ತಾಂಚಾ ತ್ಯಾ ಕುತೂಹಲ್ ಸಂವಾದೆ ಮಧೆಂ, ರಿಶಭಾನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಆಪ್ಣಾಂ ಥಂಯ್ ಘಡ್ಲೆಲಿ ತ್ಯಾ ‘ಎ ವನ್ನ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಶೋಪ್ ’ ಅಕ್ರಮ್ ಘಡಿತ್, ಥಂಯ್ಸರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಹುತಾವಳಿ, ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ತ್ಯಾ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಲಾಗಿಂ ವಿವರುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾಂ…ಆತುರಾಯೆಚೆಂ ತೆಂ ಸಂಭಾಶಣ್ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಮುಂದರುನ್ ಗೆಲೆಂ.

ಹ್ಯಾವೆಳಾ ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ಗಮನಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಾನಾಂತೆ ಹೆರ್ ಸಭಾರ್ ವಿವಿಧ್ ಅಕ್ರಮ್ ಗಜಾಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್, ತಾಂಚೊ ಸಂವಾದ್ ಮುಂದರುನ್ ವೊಚೊನ್, ಸಭಾರ್ ವಿವಿಧ್ ‘ಕ್ರೈಮ್ ’ ಸಂಗ್ತಿ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಆಶಾರ್ – ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಯೊ.

ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ ಹಾಂಗಾ… ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆನಿಂ ತೆಂ ಮುಗ್ಧ್ ಬಾಳ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಹಾಸೊನ್ ಖೆಳೊನ್ ತಾಂಚಾಚ್ಚ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್-ಲ್ಲಿಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾವೆಳಾ ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಇತ್ಲಿಂ ಮೊಗಾ ಸಂತೊಸಾಂತ್, ಏಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಆನಂದಾಂತ್ ತಲ್ಲೀನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂಗೀ…ತ್ಯಾ ವೆಳಾ…

ತೆಂ ಬಾಳ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಡ್ಯಾಡಿಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ವಿಸರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ತರ್, ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…ರಿಶಬ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಆಸ್ಲೊಲೊ ವಿಸರ್ನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಏಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ!

ಅಶೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ, ರಿಶಬ್ ಆನಿ ಎಸ್ .ಐ. ನೈಜಿಲಾಕ್ ವೇಳ್ ಗೆಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೊನಾಂ. ಸುಮಾರ್ ವೆಳಾನ್ ಸುರ್ಯೊ ಬುಡೊಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಭಂವ್ತಿ ಮಾತ್ಸೆಂ ಕಾಳೊಕ್ ಪ್ರಸಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾಂ…ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ತ್ಯಾ ಬಾಳಾಕ್ ಆತಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ತವಳ್ ತೆಂ ಆವಯ್ಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್, ತಿಚೆ ಥಂಯ್ ಪಾವೊಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಡ್ಯಾಡಿ ಲಾಗಿಂ ಸಳ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆನಿಂ ಹೆಂ ತಾಚೆಂ ಆವಯ್ಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಕಾಡ್ಲೆಲಿ ಸಳ್, ಹ್ಯಾ ತೆಗಾಂಯ್ಕೀ ಜಾಗೈತಾನಾಂ…ತೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಹಟ್ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಮುಂದರುನ್ ತಾಂಕಾ ಧೊಶಿಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾವೆಳಾ ಹೆಂ ತಾಚೆಂ ಹಟ್ಟ್, ರಿಶಭ್ ಆನಿಂ ನೈಜಿಲಾಚಾ ಕುತೂಹಲ್ ಸಂಭಾಶಣೆಕ್ ಬಲತ್ಕಾರಾಚೆಂ ಖಾಡುಂ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾಘಡ್ಯೆ ನೈಜಿಲ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳಾಕ್ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾವ್ನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪೊಶೆವ್ನ್ ಸಮಧಾನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ತ್ಯಾಬರಾಬರ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಉಧ್ಧೇಶುಸುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ…

“ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೀವ್ ದಿಸ್ತಾ.”

“ಹಾಂ ತೆಂ ಕೆದಾಳಾಯೀ ತಶೆಂಚ್ಚ್…” ಹಾಸೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ರಿಶಭ್… “ತಾಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಸ್ತಾಂ…ತಾಂಚಾ ಸಂಗಿ ಖೆಳಾ ಸಂತೋಸಾಂತ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್, ತೆಂಯೀ ನೆಂಟ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಪರಿಂಚ್ಚ್ ಸಂಸಾರ್ ವಿಸ್ರಾತಾ. ಆನಿ ತಾಂಚಾ ಸಂಗಿ ಮೆಳೊನ್ ಮಾಕಾಯೀ ತೆಂ ವಿಸರ್ನ್ ಸೊಡ್ತಾ.!.”

“ತುಕಾಯೀ?!” ಉದ್ಗಾರಾ ಸಂವೆಂ ಮುಖಮಳಾರ್ ವೆಂಗ್ಯ್ ವಿಜ್ಮಿತೆ ಹಾಸೊ ಹಾಡೊನ್ ಬರೊಚ್ಚ್ ಹಾಸಾಲಾಗ್ಲೊ, ಎಸ್.ಐ.ನೈಜಿಲ್.

“ಹಾಂ ಮಾಕಾಯೀ!…ಆತಾಂ ಪಳೆ…ತುಜಾ ಬಾಳಾಸಂಗಿಂ ಆಸ್ತಾಂ ತಾಕಾ ಮ್ಹಜಿ ಪರ್ವಾಚ್ಚ್ ನಾಂ!.”

ಅಶೆಂ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾವ್ ಭಾಂಧಾವ್ಪಣಾಚಾ ಇಶ್ಟಾಗತೆಚ್ಯೊ, ಸಬಾರ್ ಕುತೂಹಲ್ ಸಂಗ್ತ್ಯೊ ಆಶಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಚಾ ಸಬಾರ್ ಗಜಾಲ್ಯಾಂ ನಂತರ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಾ ಘರಾ ಪಾಟಿ ವೆಚಾ ಸಳಾಕ್ ನೈಜಿಲ್ ತಾಂಕಾ … “ಬಾಯ್…” ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಆನಿಂ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸೆಕುಂದಾಂನಿ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳೊ ಜಾಲೊ.

ತ್ಯಾವೆಳಾ ತ್ಯಾ ನೆಂಟ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆಪ್ಲಿ ಮೊಗಾ ದೀಶ್ಟ್ ಖಂಚೊವ್ನ್, ‘ಫ್ಲಯಿಂಗ್ ಕೀಸ್’ ಪಾಶಾರ್ ಕರಿತ್ತ್ ಉರ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾವೆಳಾ…ರಿಶಭ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಜಾಗವ್ನ್…

“ತುಕಾಯೀ ತಸಲೆಂ ಏಕ್ ಬಾಳ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವೋಡ್ ಧೊಸ್ತಾ ಜಾಯ್ಜಾಯ್.!”…ವೆಂಗ್ಯ್ ಥರಾನ್ ಹಾಸೊನ್ ತಾಕಾ ಬರೊಚ್ಚ್ ತುಕ್ಲಾಯ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೆಂಲೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…ಏಕ್ ಘಡಿ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಆಶೆನ್ ಪುಳಕಿತ್ ಜಾಲೆಂ!. ರಿಶಭಾಚಾ ಪೊಕ್ರಿ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ತಾಚಾ ಮುಖಮಳಾರ್ ಹಳ್ತಾರ್ ತಾಂಬ್ಸಾಣ್ ಉದೆಲಾಗ್ಲಿ!

ಹೆಂ ರಿಶಭಾಚಾ ಗಮನಾಕ್ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ, ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ತ್ಯಾ ಲಜೆಕ್ ತೊ ಪುರ್ತೊ ಸಲ್ವಾಲೊ. ಆನಿ ಪರತ್ ತಾಕಾ ತುಕ್ಲಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ…“ತಶೆಂ ತರ್, ಆತಾಂ ಹಾಂವೆಂ ತುಜೊ ಹಾತ್ ಮಾಗೊನ್ ತುಜಾ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಾಮ್ಮಿಕ್ ಭೆಟುಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ ಉದೆಲಾ!”

“ರಿಶ್ಶ್…ತೆ ಕಶ್ಟ್ ಆತಾಂ ತುಂ ಘೆನಾಕಾ…ಆನಿ ಹ್ಯಾ ತುಜಾ ಅಮ್ಸೊರಾ ಮೆಟಾವರ್ವಿಂ ಭೆಶ್ಟೆಂಚ್ಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ಮಿಲನಾಕ್ ರಗ್ಳೆ ಉಟಯ್ನಾಕಾ…” ಮಾತ್ಸ್ಯಾ ಘಂಭೀರಾಯೆನ್0ಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ.

“ರಗ್ಳೆ?… ಕಿತ್ಯಾ…ಕಸಲೆ ರಗ್ಳೆ?…ಆಮಿಂ ಅಶೆಂಚ್ಚ್, ತೆ ರಗ್ಳೆ…ಹೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂ, ರಗ್ಳ್ಯಾಂನಿಂ, ಕಾಳ್ ವಿಭಾಡ್ಚೊ ಖಂಡಿತ್ ಅಪಾಯೆಚೆಂ!.” ಅಸಮಧಾನೆನ್ ಜಾಗಯ್ಲೆಂ ರಿಶಭಾನ್…“ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ವೆಗಿಂಚ್ಚ್, ಆಮಿ ಆಮ್ಚಾ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಅತೀ ಗರ್ಜೆಚೆಂ.”

ಹಿಂ ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಯೆದೊಳ್ಚೆಂ ಥಂಯ್ಚೆಂ ತೆಂ ಶಾಂತ್ ಪರಿಗತ್ ಕ್ಶಣಾನ್ ಘಂಭೀರಾಯೆಕ್ ಬದ್ಲಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆನಿ ರಿಶಭಾಚಿ … ‘ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ‘ ಉತ್ರಾಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಹರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಮುಸಾಳಾಂ ಮಾರ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲಿಂ.

ಹ್ಯಾವೆಳಾ, ಯೆದೊಳ್ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂಚಿ ಚಿಂತ್ಪಾ ತಾಂಚಾ ಮತಿಚಾ ವರ್ತುಲಾಕ್ ಕೆದಿಂಚ್ಚ್ ರಿಗಾನಾತ್ಲೆಲೆ ತೆಂ, ಆತಾಂ ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಾಕಾ ಎಕಾ ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಭಿರಾಂತೆಕ್ ವೊಳಗ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ.!

‘ರಿಶಭಾ ವಿಣೆಂ ಆಪ್ಲಿ ಜೀಣ್, ಆಪ್ಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್!…ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ರಿಶಭ್ ಆನಿಂ ಆಪ್ಲೊ ಹೊ ಮೊಗಾ ಭಾಂಧ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪಡ್ಲೊ ತರ್, ಹ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಉದೆಂವ್ಚೊ ಘಂಭೀರ್ ಪರಿಣಾಮ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ವಾದಾಳ್ ಉಟೊಂವ್ಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಖಂಡಿತ್!’

ಹೆಂ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಭರಿತ್ ಗೊಂದೊಳಾ ಚಿಂತಾಪ್ ಹ್ಯಾಘಡ್ಯೆ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್, ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಅಸಾಧ್ಯಾಚೆಂ ಜಾವುನ್, ಘಡ್ಯೆನ್ ಜಡಾಯೆನ್ ತೆಂ…ಬಡ್ಬಡ್ಲೆಂ…

“ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಆತಾಂ ಚಿಂತ್ಚೆಂಚ್ಚ್ ನಾಕಾ!”

ಪೂಣ್ ತವಳ್‍ಚ್ಚ್ ರಿಶಭ್ ಪರತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಚಿಟ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ…“ಆತಾಂ ನಾಕಾ…ಫಾಲ್ಯಾಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ವೊಪ್ವಾನಾಂ. ಯೆದೊಳ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಜಾ ಖುಶೆಕ್, ತುಜಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಕ್ ಕಸಲಿಚ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಘಾಲಿನಾಸ್ತಾಂ ಯಾ …ತುಜಾ ಕಸಲ್ಯಾಯೀ ಶರ್ತಾಂಕ್ ವಿರೋಧ್ ಉಚಾರಿನಾಸ್ತಾಂ, ಶರ್ತಾಂವಿಣೆಂ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ವೊಪ್ಲಾಂ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಫಕತ್ತ್ ತುಜಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಅತೀವ್ ಭಾಂದಾವ್ಪೊಣಾಚಾ ದೃಡ್ ಸ್ಥಿರ್ ಮೊಗಾ ಭಾಂದಾವ್ಯಾನ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಖಾತಿರ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಆವ್ಕಾಸಾಕ್ ರಾಕೊನ್, ದೀಸ್ ಕಾಡುನ್ ಆಸಾಂ. ಆನಿ…”

“ರಿಶ್ಶ್…ಆಮ್ಚೆಂ ಕೊಲೆಜ್ ಶಿಕಾಪ್ ಸಂಪೊಂವ್ಚಾ ಆದಿಂ ತುಂ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಮಧೆಂ ಹಾಡ್ತಾಯ್.?”…ಮಧೆಂಚ್ ಉದ್ಗಾರ್ಲೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ. “ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಆಮಿಂ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್ ರಿಶ್ಶ್. ಅಸಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಮ್ಚಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಫುಡಾರಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಹಾಡ್ತಾ. ದಯಾಕರ್ನ್ ಆತಾಂ ಮತ್ ಶಾಂತ್ ದವರ್. ಸೊಡ್ಯಾಂ ತಿ ಗಜಾಲ್. ತುಕಾ ದುಖಂವ್ಚೊ ಹೊ ವಿಶಯ್, ಮ್ಹಜಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್‍ಯೀ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಭಾಲೊ ಮಾರುನ್, ತುಜಾಕೀ ಚಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಮಾಕಾ ದುಕವ್ನ್ ಆಸಾ.” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ ಕ್ಶೀಣ್ ಘಧ್ಗತೆ ತಾಳ್ಯಾನ್. ಆನಿಂ ತವಳ್‍ಚ್ಚ್ ವಿಶಯ್ ಬದ್ಲುಂಚಾ ಪ್ರೇತನಾರ್ ತೆಂ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೆಂ…

“ ಆತಾಂ ಆಮಿಂ ಯಾ …ಗುಡ್ನಾಯ್ಟ್…”,

ಆನಿ ತವಳ್‍ಚ್ಚ್ ತೆಂ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಹಾತ್ ರಿಶಭಾಚಾ ಭುಜಾರ್ ಬಸವ್ನ್ ತಾಕಾ ಮೊಗಾ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿಂ ಭುಜಯ್ಲಾಗ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮಿಸ್ಳಾತಾನಾಂ…ರಿಶಬಾಚೊ ಹಾತ್ ಭುಜಾರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ನಾಜೂಕ್ ಹಾತಾರ್ ಬಸ್ಲೊ.

ಆನಿ ಹ್ಯಾವೆಳಾ ಚಾಂದ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮಂದ್ ಪ್ರಕಾಸಾಂತ್, ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆ ಸುಂದರ್ ದೊಳೆ ಪರ್ಜಳೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ…ತ್ಯಾ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಘಾಢ್ ಮೊಗಾ ಭಾಂದಾವ್ಯಾ ಪ್ರಬಾವಿ ಉದ್ರೇಕಿ ಉಧ್ವೇಗಾನ್, ರಿಶಭಾ ಥಂಯ್ ಕಸಲಿಗೀ ಅವ್ಯಕ್ತ್ ವೊಡ್ಣಿ ಜಾಗಿ ಜಾವುನ್ ಆಯ್ಲಿ! ಆನಿಂ ತೊ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಎಕಾ ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಕುಡಿ ಉಬೆಂತ್ ಭರ್ಲೊ, ಆನಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಥರಾನ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಪೆಂಕ್ಟಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲುನ್, ಆರಾಂವ್ಚಾ ವೊಡ್ಣೆಕ್ ಶಿರ್ಕಾಲೊ!. ತವಳ್‍ಚ್ಚ್…ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ…

ತೊ ನೆಣಾಂ ಆಸ್ತಾಂಚ್, ತಾಂಚಿಂ ಮೆಟಾಂ, ಮಾತ್ಸ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮಂದ್ ಕಾಳಾಕಾ ಥಾವ್ನ್, ವೀಜ್ ದಿವ್ಯಾ ಖಂಬ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಿ ಪ್ರಕಾಸಾಂತ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾವೆಳಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ವೆಂಗ್ಚಾ ಕಠಿಣ್ ಆತುರಾಯೆರ್ ಬುಡೊನ್ ಆಸ್ಲೊಲೊ ತೊ, ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಜಿವ್ದಾಳೆಕ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾಭಾಶಿಂ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊ. ಆನಿಂ ಖಿಣಾನ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಾತ್ಶೆಂ ವಿಂಗಡ್ ಸರ್ಲೊ.

ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆಂ ಸ್ಕೂಟರ್ ತಶೆಂ ರಿಶಬಾಚೆಂ ಬಾಯ್ಕ್ ತಾಂಚಾ ನದ್ರೆಕ್ ಸಾಂಪಡ್ತಾಸ್ತಾಂ…ದೊಗೀಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳೆ ಜಾಂವ್ಚಾ ಕಶ್ಟಾರ್ ಪುಸುಸ್ಲಿಂ…

“ಬಾಯ್…ಗುಡ್ ನಾಯ್ಟ್”

♥ ♥ ♥ 

ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ ಆಟ್ – ನೋವ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿಂ, ರಿಶಬಾಚೆಂ ಕೊಲೆಜ್ ಶಿಕಾಪ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ. ನಂತರ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾನ್, ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್‍ಯೀ ತಿರ್ಸಾಲೆಂ. ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ…ರಿಶಭ್ ಆನಿಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೊ ಮೊಗಾ ಭಾಂಧ್ ಆನಿಕೀ ವಾಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ತರೀ ಆತಾಂಯೀ ತಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ತಾಂಚಿ ಮೊಗಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚಾ ಗಮನಾಕ್ ಪಾವೊಂವ್ಚಾ ಪ್ರೇತನಾರ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಆವ್ಕಾಸಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ !

ಅಸಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ…ತಿಂ ದೊಗೀಂ ಹರ್ಶೆಂಚಾ ಪರಿಂ ದರ್ಯಾ ಲಾರಾಂನಿಂ ಭಿಜ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭಂವಾರಾರ್ ಸುಖ್ಯಾ ರೆಂವೆರ್, ಮೊಗಾ ಭಾಂದಾಚಾ ತಾಂಚಾಚ್ಚ್ ಸಂಸಾರಾರ್ ವೇಳ್ ಖರ್ಚುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾ…

ತಾಂಚಾ ನದ್ರೆಕ್, ದರ್ಯಾಚಾ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ತಡಿಚಾ ಉದ್ಕಾ ರಾಶಿಂತ್…ತಾಂಬ್ಶ್ಯಾ ಆಕರ್ಶಿಕ್ ಕೊರೊಡಾ ಕಿರ್ರ್ಣಾಂ ರಾಶಿ ಸವೆಂ ಬೊಡೊನ್ ವೆಚಾ ಸುರ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ…ಸವ್ಕಾಸ್ ಭೆಂ ಭರಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆಪ್ಲಿ ಚಾಂದ್ನ್ಯಾ ಸಾಯ್ ದಾಕೊಂವ್ಕ್ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪುನೊವಾ ಚಂದ್ರಾಕ್…ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಉಮಾಳ್ಯಾಂನಿಂ, ತಿಂ ಆರಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

ಆನಿ ಹೊ ಮೊಗಾ ಉಮಾಳೊ ಮತಿಂ ಜಾಳಾಂತ್ ಆರಾವ್ನ್, ವಿಶಿಶ್ಟ್ ದೊಡ್ತ್ಯಾ ವಿಜ್ಮಿತೆಚಿ ತೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆತ್ತ್, ಕಾಳ್ಜಾ ಆನಂದಾಂತ್ ತಿ ಸೊಭಾಯ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

ಅಶೆಂ ತ್ಯಾ ದೃಶ್ಯಾಂತ್ ತಿಂ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ತಾಸ್ತಾನಾಂ… ತಿಂ ನೆಣಾಂ ಆಸ್ತಾಂಚ್ಚ್ ತಾಂಚಿ ಮೊಗಾ ಉದ್ವೇಕಿ ಲಾರಾಂಚಿ ಗಡ್ ಮಿರ್ವಾಲಿಂ. ಆನಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ತಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಲಾಗಿಂ ಸರ್ಲಿಂ. ಆನಿ ಕುಡಿಚಾ ಕಸ್ಲ್ಯಾಗೀ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ವೊಡ್ಣೆನ್, ಮೊಗಾ ಲಾರಾಂಚಾ ಮಿಸ್ಳಾವ್ಣ್ಯಾಂ ಉಬೆಚಾ, ವೆಂಗೆಂತ್ ಸಂಸಾರ್ ವಿಸರ್ಲಿಂ!

ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ…ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ಉಬೆಂತ್…ಹ್ಯಾಆದಿಂ ಕೆನ್ನಾಂಯೀ ತಿಂ, ತವಳ್ ತವಳ್ ಮೊಗಾ ಉನ್ಮಾದೆಚಾ ನ್ಹಾಣಾನ್ ಭೊಗುನ್ ಆಸ್ಚೊ ತೊ ಕುಡಿ ಉದ್ವೇಗಾಚೊ ಆವೇಶ್…ತ್ಯಾಘಡ್ಯೆಯೀ ತಾಂಚೆಂ ಥಂಯ್ ಪರತ್ ಉದೆಲಿ!

ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂಯೀ …ಆಜ್ ಯೀ ಹಳ್ತಾರ್ ತಿಂ…ಹರ್ಶೆಂಚಾ ಪರಿಂ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಮೊಗಾ ಖಬಾರ್ ಪಾವೊಂವ್ಚಾ ಘಂಭೀರ್ ಸಂವಾದೆಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲಿಂ! ಪೂಣ್ ಥೊಡೊಚ್ಚ್ ವೇಳ್.

ಹೊ ಘಂಬೀರ್ ಸಂವಾದ್ ತಾಂಚೆರ್ ಗೊಂದೊಳಾಚೊ ‘ಸರ್ಜರಿ’ ಘಾಯ್ ಆಸಾ ಕರ್ತಾನಾಂ…ಎಕಾಎಕಿ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಘಂಬೀರ್ ಮೌನತಾ ಉದೆಲಿ. ಆನಿ ಘಡ್ಯೆನ್ ತಿ ವಾಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ! ಅಸಲ್ಲ್ಯಾಂ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಘಡಿಯಾಂ ಮಧೆಂ…

ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಚಂದ್ರ್, ತಾಚಾ ತ್ಯಾ ಚಾಂದ್ನ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ , ಮತ್ ಪುಳಕಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ತೆಂ ಆನಂಧ್ ಭರಿತ್ ದೃಶ್ಯ್ ಹಳ್ತಾರ್ ತಾಂಚಾ ಮತಿಂಭರ್ ಭರೊನ್ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ, ಮೌನತೆಂತ್ಲಿ ತಾಂಚಿ ತಿ ಘಂಭೀರತಾ…ಆತಾಂ ಸವ್ಕಾಸ್ ಜಿರೊನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಆನಿ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸುಖಾ ಆನಂದೆಂತ್ ಬದ್ಲುನ್, ಪರತ್ ಹಳ್ತಾರ್ ತಾಂಚೆ ಕಾಳಿಜ್ ಮೊಗಾ ಉಮಾಳ್ಯಾಂನಿಂ ಉಮಾಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ಆಕರ್ಶಿಕ್ ಮೌನ್ ಆನಂದಾಂತ್ ಪುಳಕಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಮೊಗಾ ಉದ್ವೇಗಾನ್ ಭರೊನ್, ಹೆಂ ಆಪ್ಣಾವರ್ವಿಂ ಬಾಂದೊನ್ ದವರುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ರೇಕಿ ಪರಿಗತೆಂತ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಉದ್ವೆಗಾನ್ ಭರೊನ್…ವಿಜ್ಮಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ…

ಅಸಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಮೊಗಾ ಬಾಂದ್ಪಾಸಾಂತ್ ಚಡ್ಪಡೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರಿಶಬಾಚಾ ಹರ್ಧ್ಯಾರ್…ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ಗಳಯ್ಲಿ!

ಆನಿ ಹ್ಯಾವೆಳಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೊ ಮೊಗಾಚೊ ಹುನೊನಿ ಸ್ವಾಸ್ ರಿಶಭಾಚಾ ಹರ್ಧ್ಯಾರ್ ಖೆಳುನ್ ಆಸ್ತಾಂ…ಯೆದೊಳ್‍ಚ್ಚ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆ ಅಪೂರ್ವ್ ಮೊಗಾ ವರ್ತಾನಾಕ್, ಅಯಸ್ಕಾಂತಿಕ್ ಥರಾನ್ ತೊ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ವೆಳಾಚಾ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ವೊಡ್ಣೆಕ್…ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ತೊ ದರ್ವಡ್ಲೊ. ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾನ್ ನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಕರಿನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾ, ತಾಚೆ ಮೊಗಾ ಉದ್ವೇಗಾಚೆ ಖತ್ಕತೆ ವೋಂಟ್…

ಅತೀವ್ ಆನಂದಾನ್ ಕಸಲೆಂಗೀ ಪುಸ್ಪುಸ್ಸೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ, ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಕಾಂಪ್ಚಾ ವೊಂಟಾಂಚೆರ್ ಬಸ್ಲೆ!

ಆನಿ…ಹೊ…ತಾಂಚೊ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಚುಂಬನ್!! ಅಪರಿಮಿತ್ ಮೊಗಾ ಚುಂಬನ್!!!

ಆನಿಂ ಹಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಕುಡಿಂತ್ ಮೊಗಾ ಉಮಾಳ್ಯಾಂಚಿ ಹುನುನಾಯ್… ವೀಜ್ ಸಕ್ತೆಪರಿಂ ಶಿರಾಂ ಶಿರಾಂನಿಂ ಚರೊನ್ ಆಸ್ಚಿ ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಆನಂದೆಚಾ ಹುರುಪಾಯೆಚಿ ಘಡಿ!

ಹಿ ಅಪ್ರೂಬ್ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಘಡ್ಯೆ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಅಪೂರ್ವ್ ಸುಖಾಚಾ ಪಿಂರ್ಗೊವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ…ಯೆದೊಳ್‍ಚ್ಚ್ ಮೊಗಾ ಆವೇಶಾಚೊ ಉದ್ವೇಗ್ ಶಿರಾಂ ಶಿರಾಂನಿ ವ್ಹಾಳೊನ್, ಆಂಗ್ ಉಬೆವ್ನ್, ರಿಶಭಾಕ್ ಬಾರೀಕ್ ಥರಾನ್ ಕಾಂಪೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಹ್ಯಾವೆಳಾ…

ಮೊಗಾ ಆವೇಶಾಚಿ ತಾಂಬ್ಸಾಣ್, ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಮುಖಮಳಾರ್ ಉದೆವ್ನ್, ತಾಚಾ ವೊಂಟಾಂನಿಂ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಆನಿಂ ತೆಂ ಪುಸ್ಪುಸ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚಾ ಉಸ್ವಾಸಾನ್ ಪಿಂರ್ಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ…

“ಐ…ಐ…ಲವ್…ಯು”!

ಹಿ ಪಿಸ್ಪಿಸಿ ಪಿಂರ್ಗೊಣಿ, ರಿಶಬಾಚಾ ಖತ್ಕತೆ ವೊಂಟಾಂನಿಂ ಕರ್ಗುನ್ ವೆತಾಸ್ತಾಂ…ತಾಂಚಾ ದೊಗಾಂಯ್ಚಾಯೀ, ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಉಟ್ಲೆಲೆ ಅತಿರೇಕ್ ಮೊಗಾ ಧಡ್ಧಡ್ಯಾ ಬರಾಬರ್, ಉಮಾಳ್ಯಾಂನಿಂ ಭರ್ಲೆಲಿಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಿ ತಿಂ ಉದ್ವೇಗಿ…‘ಐ ಲವ್ ಯು…’ ಪಿರ್ಗೊಂಣಿ, ರಿಶಭಾಚಾ ಮತಿಂ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಆವಾಜುನ್‍ಚ್ಚ್ ರಾವ್ಲಿ!

ತರೀ ಹ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಉದ್ರೇಕಿ ಘಡ್ಯೆ…ರಿಶಬಾಚಾ ಖರ‍್ಯಾ ನಿಸ್ಕಳ್ ನಿತಳ್ ಮೊಗಾ ಭೊಗ್ಣಾಂ ವರ್ವಿಂ, ತಾಚಿ ಸೈರಣೆಚಿ ಗಡ್ ಚುಕ್ಲಿನಾ! ತೊ ಫಕತ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಅತೀವ್ ನಿತಳ್ – ನಿಸ್ಕಳ್ ಮೊಗಾ ಉಮಾಳ್ಯಾಂನಿಂ ಉಪ್ಯೆತಾಲೊ ಶಿವಾಯ್…

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ ಖರ‍್ಯಾ ನಿತಳ್ ಮೊಗಾ ಭಾಯ್ಲಿಂ ಕಸಲಿಂಚ್ಚ್ ಉದ್ರೇಕಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಾಕಾ ಧೊಸಾನಾಂ ಜಾಲಿಂ!

ಆನಿ ರಿಶಬಾಚಾ ಹ್ಯಾ ನಿಸ್ಕಳ್ ನಿತಳ್ ನಿರ್ಮಳ್….ಕಾಮಾತುರಾಯೆಚೊ ಕಸಲಿಚ್ಚ್ ಝಳಕ್ ಝಳ್ಕಾ ನಾತ್ಲೆಲಿ, ತೊ ತಾಚೊ ಅಪೂರ್ವ್ ಗೂಣ್, ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಗುಂಡಾಯೆಂತ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾನಾಂ…ತೆಂ ತಾಚಾ ವೈಲ್ಯಾ ಅತೀವ್ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಮೊಗಾನ್ ಸಂಸಾರ್ ವಿಸರ್ಲೆಂ.!

ಆನಿ ತ್ಯಾರಾತಿಂ…ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ನಿದೊನ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದರ್ಯಾತಡಿ ವಯ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸುರ್ಯಾ ಅಸ್ತಮೆ ಆನಿ ಚಂದ್ರಾ ಉದೆವ್ಣೆಚಾ ತ್ಯಾ ಅಪೂರ್ವ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಾ ಆನಂದ್ ಉಮಾಳ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ…ರಿಶಬ್ ಆನಿಂ ಆಪ್ಣಾಚಾ ತ್ಯಾ ಅಪೂರ್ವ್ ಘಡಿತಾಚಿಂ ಲಾರಾಂ ತಾಚಾ ಮತಿಂತ್ ವಾದಾಳ್ ಉಟಯ್ತಾಸ್ತಾಂ, ಹೊ ಅಪೂರ್ವ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ತಾಚಾ ಮತಿಂತ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ…ನೀದ್ ತಾಚಾ ಸರ್ಶಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಾವ್ಜೆ ಲಾಗ್ಲಿ !

ಆನಿ ತಿ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ತೆಂ, ತ್ಯಾ ಆನಂದಾಚಾ ಮೊಗಾ ಶಿಕಾರಾಚಾ ಸುಖಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್ ಸ್ವಪ್ಣೆವ್ನ್ ಚ್  ರಾವ್ಲೆಂ!!

ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಉಟ್ತಾಸ್ತಾಂ…ತೆಂಚ್ಚ್ ಸ್ವಪಾಣ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ಸ್ವಪ್ಣೆಂವ್ಕ್ ಆಶೆವ್ನ್ ತೆಂ ಬೆಡ್ಡಾರ್ ಲೊಳಾತ್ತ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾವೆಳಾ…

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ತ್ಯಾ ದರ್ಯಾ ತಡಿರ್…ರಿಶಭ್ ಆನಿಂ ತಾಚೆರ್…ಏಕ್ ಜೊಡಿ ದೊಳೆ… ಗುಪಿತ್ ದೀಶ್ಟ್ ಖಂಚೊವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತೆಂ…ತೆಂ ನೆಣಾಂಚ್ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ!

ಮುಕಾರ್ತಾ…

ಜರ್ ಹಾಂವ್... ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ - ಆದ್ಲೆ ಅವಸ್ವರ್ ►

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.