Trending Now

ಲಿಸಾಂವ್

ರಾಗಾನ್ ಬೊಬಾಟುಂಕ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತೊಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂಚ್ಚ್ ಉರ‍್ಲೆಂ. ಚಾರ್ ಖಿಣಾಂ ಬಂದ್‍ಚ್ಚ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಮುಖ್ಲೆಂ ದ್ರಶ್ಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮಿಟಾಖಾಂಬ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾಲೊಂ.

ಹಾತಾಂತ್ ಸೂಟ್‍ಕೇಜ್ ಉಮ್ಕಾಳಾವ್ನ್ ಘೇವ್ನ್ ಬಾಬ್ ಹಿತ್ಲಾಚಿ ಗೇಟ್ ಉಘಡ್ನ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾಲೊ! ಘೊಂಕಿತ್ತ್ ಮುಖಾರ್ ಧಾಂವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸುಣೆಂ ಸಭಾರ್ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತರೀ ಶಿಮ್ಟಿ ಹಾಲಯ್ಲಾಗ್ಲೆಂ!

ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಚ್ಚ್ ಸಕ್ಲೊಂನಾ. ಆಜ್ ಬಾಬ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಸ್ಲೊಚ್ಚ್ ಹಿಶಾರೊ ನಾತ್ಲೊ. ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಬಾಬಾನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ದೀಸ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಫುಡೆಂಚ್ಚ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾಲೊ. ಪೂಣ್ ಆಜ್? ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಲೆಂನಾ. ಕಾಂಯ್ ಮಾಂಯ್ಕೀ ಕಳಿತ್‍ನಾಗಾಯ್? ಕಾಗ್ದಾಧ್ವಾರಿಂ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಕಳಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಾಬಾನ್ ಹ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿಳ್ಸುಂಕ್‍ನಾಗಾಯ್? ಯಾ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾಗಾದ್ ಅಜೂನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾವೊಂಕ್‍ನಾ? ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯೊಚ್ಚ್ ನಾಂತ್.

ಸಾಂಜೆಚೊ ವೇಳ್. ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ಪೊತೆಂ ಸಾಲಾಂತ್ ಉಡವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಆಂಗ್ಣಾ ಪೊಂತಾರ್ ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಖೆಳ್ತಾಲೊಂ. ಮಾಂಯ್ ರಾಂದ್ಣಿ ಖುರಾರ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್‍ ಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ದಾಕ್ಟುಲ್ಯಾ ಗೊಬ್ಳ್ಯಾಂತ್ ವೊತುನ್ ದವರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೊಬಾಟುನ್ ಭಿತರ್ ಆಪಯ್ತಾಲಿ. ಹಾಂವ್ ಗಣ್ಣೆಂ ಕರ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾಗಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತೊಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ‍್ತಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ಚ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಗೆಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಬಾಚೆಂ ಯೆಣೆಂ!

ಬಾಬಾನ್ ದೆಕ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ.

“ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಯ್ರೆ ಥಂಯ್ಸರ್? ಮಾಂಯ್ನ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್‍ನಾ?” ಹಾಲ್‍ಚಾಲ್ ವಿಚಾರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಧೆಂಕ್ಣ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ಬಾಬಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್!

ತರ್, ಬಾಬಾಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಚ್ಚ್ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ ಮಾಂಯ್ಚೆ ಧೆಂಕ್ಣೆಂ! ಆಯ್ಕಾತಾಲೆಂಚ್ಚ್. ಮಾಂಯ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಂವ್ಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಯ್ತೊ ವೇಳ್‍ಚ್ಚ್ ಜಾಲಾ. ರಸ್ತೊ ಕಾಂಯ್ ಮಯ್ಲಾ ಪಯ್ಸ್ ನಾ ವ ಮಾಂಯ್ಚೊ ತಾಳೊ ಕ್ಷೀಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಧಾಂವ್ಚಿಂ ವಾಹನಾಂಯಿ ನಾಂತ್. ಕಾಂಯ್ ಆಸಾತ್ ತರ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಸಾಯ್ಕಲಾಂ ಆನಿ ಬಯ್ಲಾ ಗಾಡಿಯೊ ಮಾತ್ರ್.

ಹಳ್ಳೆ ಪ್ರದೇಶ್. ಘರಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಟಾರ್ ನಾ. ಖಂಚ್ಯಾಗೀ ಕಾಳಾರ್ ಬಾಬಾನ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಘರ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮಾಂಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಿಯೆತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಬಾಬ್ ಬೊಂಬಯ್ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್ಲೊ. ತೊ ಬರ‍್ಯಾ ಎಕಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಘೊಳೊನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪೊಸ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿ. ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಮಹಿನೊಭರ್ ರಾವೊನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚ್ಯಾ ಬಾಬಾಲಾಗಿಂ ಚಡ್ ಸಳಾವಳ್ ನಾತ್ಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ.

ಎಕ್ಲೊಚ್ಚ್ ಹಾಂವ್. ಭಾವಾ-ಭಯ್ಣ್ಯಾಂಚೆಂ ದೆಣೆಂ ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ. ಪೂಣ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಪರಿಂ ಎಕ್ಲೊಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಾಂಯ್ ಬಾಬಾಚೊ ಕೊಂಡಾಟೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊನಾ. ಬಾಬ್ ತರೀ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ. ತರ್ ಮಾಂಯ್ಚೊ? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭೋವ್ ನೆಂಟ್ಯಾಪಣಾರ್ ತಿಣೆಂ ಕಾಂಯ್ ಕೊಂಡಾಟೊ ಕೆಲ್ಲೊ ದಿಸ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ವಾಡ್ತಾಂ, ವಾಡ್ತಾಂ ತಿಚ್ಯಾ ಕಠೀಣ್ ತಕ್ಲಿ ಪಡಾಫಡಿಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಜಾತಾಸ್ತಾಂ ಕೊಂಡಾಟೊ ಅಪಾಪಿಂ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಮಾಂಯ್ಕ್ ಭಿತರ್ ಬಾಬಾಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಾಲೊ ದಿಸ್ತಾ. ಎಕಾಚ್ಚ್ ಬಾಕ್ಕಾರಾನ್ ತಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಉಬಿ. ಬಾಬಾಕ್ ದೆಕ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಅಮ್ರುಕ್ಯೊ ಹಾಸೊ ದೀವ್ನ್ ಲಜೆವ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಾಲಂವ್ ವೊಡ್ಲೊ. ಬಾಬಾಕ್ ಅವ್ಚಿತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ಲೆಂನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಯಾ ಹರ್ಶೆಂಚೆಪರಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಯಿ ದಿಸ್ಲೆಂನಾ.

“ಬರ‍್ಯಾನ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್‍ಮೂ? ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ತೊಂದ್ರೆ ಜಾಲೆನಾಂತ್‍ಮೂ?” ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಧೆಂವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಣೆಂ ಬಾಬಾಚಿ ಪೇಟ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ಚ್ ತಾಚೊ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲೊ.

“ನಾ, ಕಸ್ಲೆಚ್ಚ್ ತೊಂದ್ರೆ ಜಾಲೆನಾಂತ್. ಪಯ್ಣ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ” ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಬಾಬಾನ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಸರೊನ್ ಘಡಿಭರ್ ಆಲ್ತಾರಿ ಮುಖಾರ್ ರಾವೊನ್ ಆಲ್ತಾರಿಚೊ ಉಮೊ ಘೆತ್ಲೊ.

“ಅಳೆರೆ, ಯೇರೆ ಹಾಂಗಾ. ಬಾಬಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಕಾಣ್ಘೆರೇ” ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ನ್, ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾವ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಚ್ಚ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆವಾಜ್ ದಿಲೊ. ಹಾಂವ್ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್ಚಿ ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಖೆಳ್ಚಿ ಕಟ್ಟಿ ಕುಶಿಕ್ ಉಡವ್ನ್ ಪಾಂಯಾಕ್ ಖೊಡೊ ಶಿರ್ಕಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಚಲಾತ್ತ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ‍್ಲೊಂ ಆನಿ ಘರ‍್ಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡೊನ್ ಬೆಸಾಂವ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

“ದೆವಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್” ಬಾಬಾನ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದಿಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಬರಾಬರ್ ಮುಂದರುನ್ ಉಸ್ಮಡ್ಲೊ…”ಬುರ್ಸೊ ಖಂಚೊ. ಮೆಳ್ಕುಟ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿಂಚ್ಚ್ ಬೆಸಾಂವ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಆಯ್ಲಾ”

ಜಾಲೆಂ; ಮೊಗಾನ್ ಹಳ್ತಾಚಿ ವೇಂಗ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ’ಕಸೊ ಆಸಾಯ್?’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಉತಾರ್ ನಾ ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್. ತರ್ ತಾಚಿ ಸಳಾವಳ್ ಜಾತೆಲಿ ತರೀ ಕಶಿ? ಕಾಂಯ್ ಹ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬೊಂಬಯ್ ವಚೊನ್ ವರ್ಸಾ ಫುಡೆಂಚ್ಚ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಅಸಲೊ ಹಾವ್‍ಭಾವ್‍ಗಿ? ಸುಸ್ತಾಲೆಂನಾ. ವ್ಹಯ್, ಹ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವರ್ಸ್ ಅಖೇರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಫುಡೆಂಚ್ಚ್ ಆಯ್ಲಾ. ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ’ಕಸೊ ಆಸಾಯ್ರೆ?’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ತಾಚೆಂ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂಚ್ಚ್ ನಾ.

ಮಾಂಯ್ ರಾಂದ್ಪಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾರ್ ಪಡ್ಲಿ. ಬಾಬ್ ನಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾಂದ್ಪಾಕುಡಾಂತ್‍ಚ್ಚ್ ಕುಶಿಲಿ ಮಣಯ್ ವೋಡ್ನ್ ಬಸ್ಲೊ ಆನಿ ಸುಖ್ – ಕಶ್ಟ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಿಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಶಿಕ್ಚೆಂ ನಟನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊಂ.

♦ ♦ ♦ 

ಲಗ್ಬಗ್ ತೀಸ್ ಚಾಳಿಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ’ದ್ಲೊ ಕಾಳ್ ಹೊ. ಕರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆ ಪ್ರದೇಶಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾತ್ಲೊ. ಚಿಮ್ಣೆ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್‍ಚ್ಚ್ ರಾತ್ಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಚಲ್ತಾಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕಾಗ್ದಾಂಚ್ಚ್ ಆಶಾರ್ – ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಲಿಂ ಶಿವಾಯ್ ಆತಾಂಚೆಪರಿಂ ಕಾಕ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪೊಂಡಾತ್‍ಯಿ ಆವಾಜ್ ಕರ‍್ಚಿಂ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ ನಾತ್ಲಿಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಸುಖಾಳ್, ಸುಗಮಾಯೆಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ಚ್ ಹೆಂ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಭಗಾನಾತ್ಲೆಂ. ಬಾಬ್ ಬೊಂಬಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ತಿತ್ಲಿಯಿ ಮಾರ್ನ್ ಖಾಯ್ನಾತ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಅನ್ಕೂಲ್‍ವಂತ್ ನ್ಹಂಯ್ ತರೀ ಹಳ್ತಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸಾರ‍್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಸ್ಲಿಚ್ಚ್ ವಾಂವ್ಟ್ ಭಗಾನಾತ್ಲಿ ತರೀ ತವಳ್ ತವಳ್ ಮಾಂಯ್ ಬೊಬಾಟುನ್ ಕಶ್ಟಾಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೊಡವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಟ್ಟಿ, ಗರ್ವಿ, ಪೊಕ್ರಿ ಮಾಂಡ್ಡ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ರಿಗಾನಾತ್ಲೆಂ.

ವ್ಹಯ್; ಕಠೀಣ್ ಯೆಮ್ಕುಳ್ಯಾ ಖಾಸ್ತಾಚೊ ಅನ್ನಾಡಿ ಹಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಪಾಟ್ ಮ್ಹಜಿ ಸದಾಂನೀತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಚ್ಯಾ ಮಾರಾಂನಿ ಯಾ ಆಡಾರಾಂನಿ ಫುಟ್ತಾಲಿ. ತಿಕಾ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ವ್ಹಡ್ ತಕ್ಲೆ ಪಡಾಫಡಿಚೊ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಕ್ರೂರ್ ಹುತಾವಳ್ಯೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಶೆಜಾರ‍್ಚ್ಯಾಂನಿ ’ಹೊ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಲ್ಮಾಲಾ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬೊಲ್ಮೆಂ ಉಚಾರ್‍ ಲ್ಲೆಂಯಿ ಆಸಾ. ತಿತ್ಲೊಯ್ ಉಚಾಂಬಳಿ ಹಾಂವ್. ಮ್ಹಜೊ ಕ್ರೂರ್ ಸ್ವಭಾವ್ ಸೊಸಾನಾತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ನ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ರಡ್‍ಲ್ಲೆಂಯಿ ಆಸಾ.

ಹಾಂವ್‍ಚ್ಚ್ ನೆಣಾಂ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಸೊಂ. ಏಕ್ ದೋನ್ ಕ್ಲಾಶಿಂನಿ ಲಾಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆನಿಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವಚಾಚ್ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಘರಾ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ, ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಕ್ಟ್ಯಾ ಮಾಮಾನ್ ಸರ್ಸರಿತ್ ಮಾರ್ನ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ತಾನಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ಪೊತೆಂ ಪಾಟಿರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಹಿತ್ಲಾಚಿ ಗೇಟ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತಡವ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಿತ್ಲಾಚೊ ದೊರೊ ಉಡೊನ್ ಧಾಂವ್ತಾನಾ ಸಂಸಾರ್ ದಿಸ್‍ಲ್ಲೊನಾ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರಾಗ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ದರ್‍ ಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಮ್ಹಜೆಂ ಘರಾ ಭಿತರ‍್ಲೆಂ ಹರಾಮಿಪಣ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ನಾ. ಲಾಯ್‍ಲೂಟ್ ತಶಿಚ್ಚ್ ಮುಂದರುನ್ ಗೆಲಿ.

♦ ♦ ♦

ದುಸ್ರೊ ದೀಸ್.

ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ಪೊತೆಂ ಪಾಟಿರ್ ಉಮ್ಕಾಳಾವ್ನ್ ಹಿತ್ಲಾಚಿ ಗೇಟ್ ಕಾಡುನ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾಲೊಂ ಮಾತ್ರ್.

“ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ಖಂಡಿತ ದಡ್ಡನಲ್ಲ” ಘರಾ ಭಿತರ‍್ಲೊ ತಾಳೊ ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನ್ಪಟ್ಯಾಕ್ ಮಾರ‍್ಲೊ.

ಕಾಳ್ಜಾ ಘುಡಾಂತ್ ’ಕಲ್ಲ್’ ಜಾಲೆಂ.

ಪರಿಚಿತ್ ತಾಳೊ! ಆಯ್ಕಾಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಜೆವಿಶಿಂಚ್ಚ್!

ಕಾಡ್ಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಸ್ಥಬ್ದ್ ಜಾಲಿಂ. ತ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಘಡಿಯೆನ್ ವಳ್ಕಾಲೊಂ.

ಮ್ಹಜೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಸ್ಟೆರ್!

ಮ್ಹಜ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೊ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಶೀದಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಲಾ ಆನಿ ಮಾಂಯ್ – ಬಾಬಾಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಜೆವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾ! ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಹಾಂವ್ ಶಿಕಾನಾ ಮ್ಹಣೊನ್? ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್, ತಿತ್ಲ್ಯಾಯಿ ತುರ‍್ತಾನ್ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಕಾ ಖಬಾರ್ ಮೆಳ್ಳಿ ತರೀ ಕಶಿ?! ಬಹುಶಾ ಮ್ಹಜಿ ಫಿರ್ಯಾದ್ ಘೇವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ ಆಸ್ತಲೊ. ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್‍ಯೀ ’ಹಟಮಾರಿ, ಪೋಕ್ರಿ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪ’ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜಿ ಪಿತುಳ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಯ್ಲಾ ಆಸ್ತಲೊ.

“ತಾಕಾ ಶಿಕೊಂಕ್ ಖಂಡಿತ್‍ಯಿ ತಕ್ಲಿ ಆಸಾ” ಮಾಸ್ಟೆರ್ ಮುಂದರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಪೂಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪೊಕ್ರಿ ಆನಿ ಅರ್ಗಾಂಟಿ ಸ್ವಭಾವಾನ್ ತೊ ತಾಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಪಾಡ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ”

ಸತ್! ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಚೂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿನಾ ಮಾಸ್ಟೆರಾನ್. ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ ತಕ್ಲೆಕ್ ಬರೆಂಚ್ಚ್ ರಿಗ್ತಾಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ಪೂಣ್ ರಿಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಉರಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾಂ, ಅನ್ನಾಡಿ ಬುದಿ ಸೊಡಿನಾತ್ಲ್ಯೊ. ಖೆಳಾಂತ್‍ಯಿ ವೋಡ್ ಚಡ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಕ್ಪಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಮನ್ ಕಾಂಠಾಳೊನ್‍ಂಚ್ಚ್ ಯೆತಾಲೆಂ.

ಕಿತೆಂಗೀ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ತೊಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ನ್ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಅವ್ಚಿತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಯ್ಲೊ.

“ಅಳೆ, ಆಯ್ಲೊ” ಮಾಂಯ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಕುಶಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವೆಂ ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾ ಘಾಲ್ನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ ಭಿತರ್.

“ತುಕಾಚ್ಚ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್” ಬಾಬ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಬಸೊಂಕ್ ಹಿಶಾರೊ ದೀವ್ನ್. ಹಾಂವೆಂ ಸಾಲಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಚ್ಯಾ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಕಾವ್ಜೆವ್ನ್ ಶೆಂ ಕುಲೊ ತೆಂಕ್ಲೊ.

“ಹಾಕಾ ವಳ್ಕಾತಾಯ್?” ಮಾಸ್ಟೆರಾಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ಬಾಬಾನ್ ನಂಜ್ಯಾಂನಿ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

ತಕ್ಲಿ ಉಕ್ಲುಂಕ್ ಭಿರಾಂತ್ ದಿಸ್ಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ. ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ಬಾಬ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಮಾಸ್ಟೆರ್, ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಮಾಂಯ್. ವಾಗಾನ್ ಝೊಂಪಯ್ ಮಾರ್ನ್ ಚಿತ್ಳಾಕ್ ಧರ‍್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಭಿಕ್ಣಾ ತೆದೆ ದೊಳೆ ಕರುನ್ ತೆಗಾಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ಚ್ ದೆಕಾಲಾಗ್ಲಿಂ.

“ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊ” ಮಾಸ್ಟೆರಾನ್ ತಾಚೆ ಕುಶಿನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪರ್ನೆಂ ಸ್ಟೂಲ್ ದಾಕವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಯ್ಲೊ.

ಹಾಂವ್ ನಿರ್ವೊಗ್ ನಾಸ್ತಾಂ ನೀಟ್ ಜಾಲೊಂ ಆನಿ ವಚೊನ್ ತ್ಯಾ ಸ್ಟೂಲಾರ್ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ಚ್ ಬಸ್ಲೊಂ. ಕಸ್ಲಿಚ್ಚ್ ಫಜಿಂತ್ ಕರ‍್ಚೆಪರಿಂ ನಾತ್ಲಿ. ತೆಗಾಂಯ್ ಮೆಳೊನ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಸ್ಲೆ ಹಾಲ್ ಕರ‍್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸುಸ್ತಾಲೆಂನಾ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾಸ್ಟೆರಾನ್ ಹಾತ್ ಉಕಲ್ಲೊ. ಖಿಣಾನ್ ಆಂಗಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿರ್ಶಿರೊ ಧಾಂವ್ಲೊ . ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜಿ ಪಾಟ್ ಪಿಟೊ ಜಾಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘರಾಂತ್ ಮಾಂಯ್ ಬಾಬಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಡ್ಬಸರ‍್ಯಾಂ ಬಡಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಪುನ್ಯಾನ್ ತಶೆಂ ಜಾಲೆಂನಾ. ಬದ್ಲಾಕ್ ತಾಚೊ ಉಕಲ್ಲಲೊ ಹಾತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಮೊವಾಳಾಯೆನ್ ಬಸ್ಲೊ!

“ಯಾಕೋ, ನೀನು ಹೀಗೂ ಹಟಮಾರಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವೇನೊ?” ಮ್ಹಜಿ ತಕ್ಲಿ ಪೊಶೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸುಟ್ಲಿಂ. ಸುಟ್‍ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ರಾವ್ಲಿಂನಾಂತ್ ಯಾ ಅಖೇರ್ ಜಾಲಿಂನಾಂತ್. ತಿಂ ಲಾಂಬ್ಲಿಂ. ಇತ್ಲಿಂ ಲಾಂಬ್ಲಿಂಕೀ, ಮ್ಹಜೊ ಭೆಜೊ ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ತಾಪೊನ್ ಪಿಗ್ಳೊಂಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಧಮ್ಮ್ ಭಾಂದುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಸಮ್ಜಾಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ಅನ್ನಾಡ್ಪಣಾಂ ಸೊಡುನ್ ಶಿಕಾಪ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆವಿಶಿಂ, ಶಿಕಾನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭವಿಶ್ಯಾವಿಶಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಟ್ಟ್ಯಾ ಭಿತರ್ ರಿಗಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ತ್ರಾಸ್ ಕಾಣ್ಘೆಲೆ ತಾಣೆಂ.

ಹಾಂವೆಂ ಉಸ್ಕುಧಮ್ಮ್ ಕಾಡ್ಲೊನಾ. ಅಖ್ರೇಕ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ ಉಬೊ ಜಾಲೊ ತೊ. ಬಾಬ್‍ಯಿ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ ಉಟ್ತಾನಾ ಮಾಂಯ್ ಯಿ ನೀಟ್ ಜಾಲಿ.

ಮಾಸ್ಟೆರಾನ್ ಬಾಬಾಕ್ ಹಾತ್ ದಿಲೊ.

“ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯಂತೆ ನೀವು ಮುಂದುವರಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಸರಿ ದಾರಿಗೆ ಬರುವುದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಂಧೇಹವಿಲ್ಲ” ಮಾಸ್ಟೆರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಅಖ್ರೇಚೆಂ ಉತಾರ್ ಉಲವ್ನ್ ಮೆಟಾಂ ಧೆಂವೊನ್ ಚಲ್ಲೊ.

ಹಾಂವ್ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾಚ್ಚ್ ದೆಕ್ಚ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಲೊಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಅಖ್ರೇಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಸಮ್ಜಾಲೊನಾ ಮ್ಹಾಕಾ.

♦ ♦ ♦

ತಿಸ್ರೊ ದೀಸ್.

ಬಾಬ್ ಪಾಟಿಂ ಬೊಂಬಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ ಲ್ಲೊ!

ಮ್ಹಾಕಾ ಅಜ್ಯಾಪಾಂ ವಯ್ರ್ ಅಜ್ಯಾಪ್. ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ‍್ಸಾ ಮಹಿನೊಭರ್ ರಾಂವ್ಚೊ ಬಾಬ್ ಹ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ದೋನ್ ದಿಸಾಂನಿಂಚ್ಚ್ ಪಾಟಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ ಲ್ಲೊ! ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಚ್ಚ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ‍್ಲೆ. ಆಡ್ -ಉಬೆಂ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್ ಯಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ನಾಟ್ವಾಲೆಂ ನಾ. ಕಾಂಯ್ ಜಾಪ್ ಮೆಳಾತ್‍ಗಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ವದನಾರ್ ಸೊದ್ಲೆಂ. ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಜಳ್ಕಾಲೆಂನಾ. ತಿ ಸದಾಂಚೆಪರಿಂಚ್ಚ್ ಆಸ್ಲಿ ತರೀ ಕಠೀಣ್ ಉದಾಸ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ಕಾಂಯ್ ಬಾಬಾಕ್ ದೋನ್‍ಂಚ್ಚ್ ದಿಸಾಂನಿಂ ಆಧೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ ತಿಚ್ಯಾನ್ ಆಟಾಪುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ‍್ತಾಲೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹಾಂವೆಂ ಅಖ್ರೇಕ್ ತರೀ ಬಾಬಾನ್ ತುರ್ತಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ‍್ತೊಂಚೆಂ ಕಾರಣ್ ತೊಂಡ್ ಸೊಡ್ನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ ತಿಚೆಲಾಗಿಂ. ಪೂಣ್ ತಿಚ್ಯಾ ಜಾಪಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಭಗ್ಲೆಂನಾ.

ತರ್, ಮ್ಹಜೆವಿಶಿಂ ಬಾಬಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನ್?!

ಕಾಲ್ ಮಾಸ್ಟೆರಾಚಿಂ ಅಖ್ರೇಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಘಡಿಭರ್ ರೂಕ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಬಾಬಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಪೊಟ್ಲಿ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲಿ ದೆಕ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ ಬಾಬಾನ್ ಮ್ಹಜೆವಿಶಿಂ ಕಸ್ಲೊಚ್ಚ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ಲೊನಾ. ತರ್ ಬಾಬಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನ್ ತರೀ ಕಸ್ಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ?! ಮ್ಹಾಕಾ ನೀಟ್ ವಾಟೆಕ್ ಹಾಡ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕಾಂಯ್ ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಫುಂಕ್ಲಾಂ ಆಸ್ಯೆತ್?

ಸರ್ವ್ ಸವಾಲಾಂ ಅಧುರಿಂಚ್ಚ್ ಉರ‍್ಲಿಂ. ಕಿತೆಂಯಿ ಜಾಂವ್, ಹಾಚೆರ್ ತಕ್ಲಿ ಪುರ‍್ತಿ ಪಿಶಿ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲೊಂನಾ ಹಾಂವ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಹಾಂವ್ ಭೋವ್‍ಚ್ಚ್ ಪುಳಕಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ದೊಳೆ ಮ್ಹಜೆ ಪುರ‍್ತೆ ಸಂತೊಸಾನ್ ಉಜ್ಯಾಳ್‍ಲ್ಲೆ. ಕಾರಣ್, ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಮಹಿನೊಭರ್ ಪಾಕಾಟೆ ಕಾತರ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾರ್ವ್ಯಾಪರಿಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ದೊನ್ಂಚ್ಚ್ ದಿಸಾಂನಿಂ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ! ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ದಿಸಾಂನಿಂ ಕಾಳ್ಜಾ ಮತಿಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ಇಜಾ, ಭಗ್‍ಲ್ಲೆ ಆಟೆವಿಟೆ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಕಠೀಣ್. ಮಾಂಯ್ನ್ ಮ್ಹಜೆವಿಶಿಂ ಬಾಬಾಲಾಗಿಂ ದುರಾಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿಂಚ್ಚ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಕಾಂಯ್ಚ್ ವೊಡ್ಕೊ ನಾಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಫುಂಕ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ತಿಣೆಂ ಭಗ್ಚೆ ವಾಂದೆ, ತಿಣೆಂ ಸೊಸ್ಚ್ಯೊ ಕರಾಳ್ ಘಡಿಯೊ ಭೋವ್‍ಚ್ಚ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಉತ್ರಾಂನಿಂ ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ಕಟ್ಟ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಘುಸಯಿಲ್ಲ್ಯೊ. ಬಾಬಾ ಮುಖಾರ್ ವೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಯಿ ಜೀಬ್ ಮ್ಹಜಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿನಾ. ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಳ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ಂಚ್ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಪ್ ಸುಟ್‍ಲ್ಲಿ. ಆತ್ತಾಂ ಮಾರ‍್ತಾ, ಆತ್ತಾಂ ಪಾಟ್ ಫುಟಯ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತಾಚೊ ಜಿನೊಸ್. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಎಕಾ ಘಡಿಯೆಕ್‍ಯೀ ಹಾತ್ ಉಬಾರ‍್ಲೊನಾ ತಾಣೆಂ. ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ದಿಸಾಂನಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ… ’ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರ‍್ತಾಂ’.

ಹಾಂವೆಂ ವೋಂಠ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಚಾಬೊನ್ ಕಾಣ್ಘೆಲೆ. ಹಾತ್‍ಯಿ ಘಶ್ಟುನ್ ಕಾಣ್ಘೆಲೆ. ’ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರ‍್ತಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಆಜ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲಾ! ಹಾಸೊಯೀ ಆಯ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಾಕಾ. ’ತುಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ವಚ್. ಮ್ಹಜಿಂ ದುರಾಂ ಮೆಜ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಅಶೆಂಚ್ಚ್ ಸೊಡ್ಚೊಂನಾ. ತಿಕಾ ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾಕೀ ಕಠೀಣಾಯೆನ್ ಸತಾಯ್ತೊಲೊಂ’ ಮತಿಂತ್‍ಚ್ಚ್ ಶರ್ಥ್ ಮಾರ‍್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ಖರೆಂಚ್ಚ್ ವಿಚಿತ್ರ್. ಕಾಲ್ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಸ್ಟೆರಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ತಕ್ಲಿ ಭೆಸಾಂ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಕಾಂಯ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಎಕಾ ಫಾತ್ರಾಕ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಕಾಂಯ್ ತೊ ಫಾತೊರ್ ಪಿಗ್ಳೊನ್ಂಚ್ಚ್ ವೆತೊ ಕೊಣ್ಣಾ. ಎಕಾ ಕಾಸಾಕ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲೊನಾ ತಾಚೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್. ಹಾಂವ್ ಬದ್ಲಾಲೊಂಚ್ಚ್ ನಾ. ಸುದ್ರೊಂಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಪುರ‍್ತೊ ಹರಾಮಿ ಜಾಲೊಂ. ಕಾರಣ್, ಮಾಂಯ್ನ್ ಬಾಬಾಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಜೆವಿಶಿಂ ಉತ್ರಾಯಿಲ್ಲಿಂ ದುರಾಂ. ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಕಠೀಣ್ ರಾಗ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತಿಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ.

ದೊನ್ಪರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿಂ ಚ್ಯಾರ್ ವರಾಂ.

ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾಪರಿಂ ಬಾಬಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ವೆಚ್ಯಾ’ದಿಂ ಸರ್ವಾಂ ನಾಂವ್ನ್, ಆಮೊರಿ ಸಂಪವ್ನ್ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಚಿ ರಿವಾಜ್. ಆಜ್‍ಯೀ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಜಾಲೆಂ.

ಆಮೊರಿ ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಆಮೊರಿ ಮುಖಾರುಂಕ್ ಕಠೀಣ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ‍್ಲೆ. ತಿ ದುಳ್ದುಳ್ಯಾಂ ದುಃಖಾಂ ಗಳವ್ನ್ ಆಮೊರಿ ಶಿಕಯ್ತಾಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ನಮೂನ್‍ಶೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿಂ ದೆಖಾನಾತ್ಲಿಂ ದುಃಖಾಂ ದೆಕ್ಲಿಂ ಹಾಂವೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿಂ. ತಿ ಸಗ್ಳಿಚ್ಚ್ ಸಯ್ರ್ ಭಯ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ಕಾಂಯ್ ದೋನ್ಂಚ್ಚ್ ದಿಸಾಂನಿಂ ಬಾಬ್ ಪಾಟಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಖಾತಿರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ಲೆಂ ತರೀ ತಿಚೆ ಹಾಲ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಾರ್ಕೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ತಿ ಸಗ್ಳಿಚ್ಚ್ ಗಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ.

ಅಖ್ರೇಕ್ ತರೀ ಆಮೊರಿ ಸಂಪ್ಲಿ. ಘರಾಕ್ ಬೀಗ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮೆಟಾಂ ಧೆಂವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಶೆಜಾರ‍್ಚಿಂ ಎದೊಳ್‍ಚ್ಚ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಜಮ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತಾಣಿಂ ಬಾಬಾಕ್ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಆಧೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ. “ಪರ್ಬುಲೆ, ದಾನೆ ಈ ಸರಿ ಈತ್‍ಲಾ ಅಮಸರ?” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಬಾಬಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಜಾಪ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕ್ಲೊಂನಾ. ಶೆಕಿಂ, ಎದೊಳ್‍ಚ್ಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಹಾಡ್ನ್ ದವರ್ ಲ್ಲಿ ಸೂಟ್‍ಕೇಜ್ ಬಾಬಾನ್ ವಿಂಚ್ಲಿ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಚಡಯ್ಲಿ. ಆಮಿ ಬಾಬಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ.

ಚಲೊನ್‍ಂಚ್ಚ್ ರಾಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪಯ್ಣಾ ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ಬಾಬಾನ್ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಜಾಯ್ತಿ ಸಲಹಾ ದಿಲಿ. ಜಾಯ್ತಿ ಜಾಗ್ವಣಿ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಭರೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮಾಂಯ್ನ್ ಫಕತ್ತ್ “ಹುಂ” ಕುಟ್ಟಿಲೆಂ ಶಿವಾಯ್ ತೊಂಡ್ ಉಘಡ್ನ್ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚೆ’ತ್ಲೆಂ ತ್ರಾಣ್ ನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ತಿ ತಿತ್ಲಿಯೀ ಲಾಚಾರ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ತಿಚೆ ವದನ್ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ಚ್ ಗಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ.

ಅಬ್ಳೆ, ಬೊಂಬಯ್ಚೆಂ ಬಸ್ಸ್ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಡೆ ಥಾಂಬ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಬಸ್ಸ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಬಾಬಾಕ್ ಸಾರ್ಕೊ ಆಧೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಚಿ ಘಡಿ ಉಬಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಭೋವ್‍ಚ್ಚ್ ದುಃಖಾಭರಿತ್ ಘಡಿ. ಬಾಬ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಸ್ವತಂತ್ರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜಿವಾಂತ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಭರ್ ಲ್ಲೊ ತರೀ ಥೊಡ್ಯಾ ಘಡಿಯೆಕ್ ಹಾಂವ್‍ಯಿ ಭಾವುಕ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಬಾಬಾಚಿ ಸೂಟ್‍ಕೇಜ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ಚ್ ಬಸ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪಾಕ್ಯಾರ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಟರ್ಪಲಾ ಪಂದಾಕ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾಲಿ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಬಾಬ್ ಆಪ್ಲಿ ಬಸ್ಕಾ ದ್ರಢ್ ಕರ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಚಡ್ತಾನಾ ಮಾಂಯ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾಫರಾ ಆರಾಯ್ಲೊ ಆನಿ ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂನಿಂ ರಡ್ಲಿ. ಮಾಂಯ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಅವ್ಚಿತ್ ನಡ್ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ಘಡಿಯೆಕ್ ಘಾಬ್ರೆವ್ನ್ ಗೆಲೊಂ. ಕ್ರಮೇಣ್ ತಿಚೆ ಹಾಲ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಕಳ್ವಳ್ಯಾಂನಿಂ ಹಾಲ್ಲೆಂ. ತಿಚ್ಯಾ ಭಿರ್ಮತೆನ್ ಕಡ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್, ಬಾಬ್ ಗೆಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ತಿಕಾ ಕಠೀಣಾಯೆನ್ ಸತಾಯ್ತೊಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಸೊಪುತ್ ವಿಸ್ರೊನ್ಂಚ್ಚ್ ಗೆಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾಚ್ಚ್ ಉಡಾಸ್ ನಾ ತಿಣೆಂ ಅಶೆಂ ಅಖ್ರೇಕ್ ವೇಂಗ್ ಮಾರ್ ಲ್ಲಿ ಕೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್. ಹಾಂವ್‍ಯಿ ಪುರ್ತೊ ಗಳ್ಳೊಂ. ತಿಚ್ಯಾ ವೆಂಗೆಚಿ ಊಬ್ ಭೋವ್‍ಚ್ಚ್ ಧಾದೊಸ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ರಡ್ಣ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಹಾಂವ್‍ಯಿ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾಲೊಂ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಾಬ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಧೆಂವ್ಲೊ.

“ಪುರೊ ಆತಾಂ ರಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸರ್ವ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ದುಳ್ದುಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಚ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಪಳೆವ್ನ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್  ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ..”ಮಾಂಯ್ಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಮಾಗ್‍ರೇ”

ಹಾಂವ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊಂ.

“ಬೆ..ಬೆಸಾಂವ್? ಮಾ..ಮಾಂಯ್ಚೆಂ?” ಹಾಂಕ್ರೆಲೊಂ ಹಾಂವ್. ಆಪ್ಲೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಮಾಗ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಚುಕೊನ್ ಮಾಂಯ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಗಾಯ್ ಭಗ್ಲೆಂ.

“ವ್ಹಯ್, ಮಾಂಯ್ಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಮಾಗ್” ದಾಂಬುನ್ ಉಸ್ಮಡ್ಲೊ ತೊ!

ಸಮ್ಜಾನಾಸ್ತಾಂ ಭಾರೀಕ್ ಏಕ್ ಶಿರ್ಶಿರೊ ಧಾಂವ್ಲೊ ಆಂಗಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಾಬ್‍ಚ್ಚ್ ಮುಂದರುನ್ ಉಲಯ್ಲೊ…

“ತುಜ್ಯೊ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಉಪ್ರಾಳಿ ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾಂ ತುಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ನ್ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಲಾಗಿಂ ಕಾಗಾದ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಲಾವ್ನ್ ತುರ್ತಾನ್ ಹಾಡಯ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಗಾಂವಾಕ್. ವರ್ಸ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾರ್ಕಿ ರಜಾ ಮೆಳ್ಳಿನಾ ದೆಖುನ್ ತುಕಾ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ವಾಟೆಕ್ ಹಾಡ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಫಕತ್ತ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚೆ ರಜೆರ್ ಯೇಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಬೊಂಬಯ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ಚ್ ಹಿಶಾರೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ತುಜೊ ಮಾಸ್ಟೆರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ತುಜಿ ಟಿ.ಸಿ. ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಘರಾಚ್ಚ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಬೊಂಬಂಯ್ತ್ ಹಾಂವ್ ತುಜಿ ಸರ್ವ್ ಬಂದೊಬಸ್ತ್ ಕರ್ನ್ಂಚ್ಚ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಧೆಂವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾಂತ್. ದಿಸಾಚೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಆಯ್ದಾನಾಂ ಘಾಸ್ ಆನಿ ರಾತಿಚೆಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವಚೊನ್ ಬರೆಂ ಕರುನ್ ಶಿಕ್. ಚಿಂತ್ತಾ ನಾಕಾ. ತುಜಿಂ ವಸ್ತುರಾಂ ಮಾಂಯ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸೂಟ್‍ಕೇಜಿಂತ್ ಭರ‍್ಲ್ಯಾಂತ್. ಚಲ್, ಮಾಂಯ್ಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಘೆ ಆನಿ ಆಧೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್”

  ಸ್ಟೇನ್‍ರೊ, ಅಜೆಕಾರ್.

81% feel love. And how do you feel?
2 :thumbsup: Thumbs up
13 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
1 :cry: Sad
0 :rage: Angry

3 comments

  1. ಮ್ಹಜ ಲಾನ್ ಪಾಣಾಚೆ ದೀಸ್ ಉಡಾಸಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ . ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್ ಯೀ ಬೊಂಬಯ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಲೊ ಆನಿ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಾವಾಕ್ ಯೆತಾಲೊ . ತೆದಾಳಾಚೆ ದೀಸ್ ಉಡಾಸಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಮತಿಕ್ ಸಂತೋಷ ಬೊಗ್ತಾ . ಕಾಣಿ ಮಸ್ತ್ ರುಸ್ಲಿ.

  2. Nice story

  3. Gerald Carlo Hasan

    ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಕುಟ್ಮಾ ಭಿತೆರ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಬೋವ್ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಫಕತ್ ಘರ್ ಸಾಂಭಾಳ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ. ಆತಾಂತಾ ಭುರ್ಗಿಂ ಬಾಪುಯ್ ಮ್ಹಜೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಖಾಂದಾರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭಂವ್ತಾತ್! ಥೊಡ್ಯಾ ದಶಕಾಂ ಆಧಿಂ, ತೆಂ ವೀ, ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್, ಘರ್ ಭರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಗಜಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾ ವಗ್ತಾ, ಬಾಪುಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ವಿಲನ್ ಕಶೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಪೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಭುರ್ಗಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಅಣ್ಕಾಂವ್ಚಾ ಪಾದ್ರಿ ಮಾದ್ರಿಂಕ್, “ಹಾಂವ್ ಫಾತ್ಕಿ, ಹಾಂವ್ ಫಾತ್ಕಿ ಹಾಂವ್ ವ್ಹಡ್ ಫಾತ್ಕಿ..” ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪ್ಲೊ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ಆಡವ್ ಧವರ್ನ್ ತಾಂಕಾ ಶಿಕಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಉಡಾಸ್ ಆಸುಲ್ಲೆ ಫರ್ಮಾಣೆ ಮ್ಹಜಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಮಾದ್ರಿಂ ಲಾಗ್ಗಿಂ, ಪಾದ್ರಿ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಧಾಡ್ಲೆಂ ತರೀ ಪುತಾ ತುಂ ಕಿತೆಂ ಶಿಕ್ಲೊಯ್, ತುಂ ಪಾಸ್ ಜಾಲೊಯ್ ಗೀ ಫೇಯ್ಲ್ ಜಾಲೊಯ್ಗೀ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೆದಿಂಚ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ನಾ! ಪಿಯುಸಿಂತ್, ಸಾಟ್ ಜಣಾಂಚಾ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ದೊಗಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಲಗ್ತಿಂ ಘರಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಭಿನಂದನ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ನ್ ಉಮೆ ದಿಲೆ ನಾಂತ್. It was an non event! ಹಾಂವೆ ಅಪೇಕ್ಷುಂಕೀ ನಾತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ! ಪುಣ್ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ನಂತರ್ ಪಪ್ಪಾ ಸರ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್, ಪಪ್ಪಾನ್, ತೊಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಳಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಿಯುಸಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಕ್ಟಾಂಕ್ ಮಂಡ್ಯ ಸೊರ್ಯಾಚೊ ತೊಟ್ಟೊ ವಾಂಟುಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ಬಿಜ್ ಲ್ಲೆ. ಸ್ಟೇನ್ ರೋ ಚಿ ಕಾಣಿ ವಾಚ್ತಾನಾ ಹೆ ಸಕ್ಕಡ್ ವಿಚಾರ್ ಅವ್ಚಿತ್ ಮತಿಕ್ ಆಯ್ಲೆ. ಕಾಣಿ ಬರಿ ಲಾಗ್ಲಿ. ಉಲ್ಲಾಸ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don\'t COPY....Please Share !