Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೇಕ್ಶಕ್ ಎವಾರ್ಡ್!

SBCOLUMN e1534168833779ಳೂ ದಾರ್ ಠೊಕುನ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಳೆಯ್ಲೆಂ ಜೂರಿ ಸಮಿತೆಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾನ್. ಪಿಶೆಂ ಲಾಗ್ ಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಶಾಚಿ ಕಾತರ್ ಖುಶೆಪರ್ಮಾಣೆಂ ಚರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಬರಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟಾಯ್ಲ್, ಬಾಣ್ಶಿರ‍್ಯಾಂನಿ ಎಕ್ವಟ್ ಜಾವ್ನ್ ವಸ್ತುರ್ ರಚ್ ಲ್ಲೆಬರಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ನ್ಹೆಸಣ್, ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಳೆಂ ಕಾಳೆಂ ಚಸ್ಮಾ. ಎಕ್ದಮ್ ಮೋಡರ್ನ್ ಲುಕ್! ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಶಾ ದಾಕವ್ನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕರ್ನ್, ಎಡಿಟಿಂಗಾವೆಳಾರ್ ಕಾತರ್ ಮಾರುನ್ ಸ್ಕ್ರೀನಾಚೆಂ ಭಾಗ್ ಫಾವೊ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಅತೃಪ್ತ್ ಪಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ಭುತಾಬರಿ ದಿಸ್ಲೊ ಹೊ!

“ಕೋಣ್ ತುಂ? ಹಾಂಗಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಯ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಮುಕೆಲ್ಯಾನ್.

“ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಸಿಲಾ..”

“ಸಿಲಾ? ತುಜಿ ಸ್ಟಯ್ಲ್ ಪಳೆತಾನಾ ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಸ್ಟಾಲೋನ್ ತಸಲೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ನಾಂವ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಪುಣ್ ನಾಂವ್ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲೆಂಗಿ?” ಮ್ಹಣ್ ಜ್ಯೊರಾನ್ ಹಾಸ್ಲೊ ಆನ್ಯೆಕ್ಲೊ ಜೂರಿ. ಸಿಲಾಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಜಾಲೆಂ.

“ಅಳೆ ಸಾಯ್ಬಾ.. ತುಮಿ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಪೇಂಯ್ಟ್ ಕಾಡಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ ಪಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಮಾತಿ ಖೆಲ್ಲ್ಯೆ ಗೆಟಿಕ್ “ಸೇಂಯ್ಟ್ ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಕೊಲೆಜ್ ಮುಂಬಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಾಂದುನ್ ಪ್ರೇಕ್ಶಕಾಂಕ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಖಂಯ್… ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಮೋಡರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಆಸೊನ್ ಸಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ಆಸೊಂಕ್ ನುಜೊಗಿ? ಅಳೆ. ಮ್ಹಜೆಂ ಪುರ್ತೆಂ ನಾಂವ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಿಲಾ!”

“ಸಿಲ್ವರ್ ಸಿಲಾ? ತೆಂ ಕಾಲೆಂ ಸಿಲ್ವರ್?”

“ತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಪಿಶೆಂ. ಸಿನೆಮಾ ಧಾಂವ್ಚೆಂ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಾರ್ ನೆ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್”

BestAudienceAward

“ತೆಂ ಆಸೊಂದಿ. ಆತಾಂ ತುಂ ಹಾಂಗಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಯ್ ತೆಂ ಸಾಂಗ್” ಆನ್ಯೆಕಾ ಜೂರಿನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಅಳೆ.. ತುಮಿ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ದಿತಾತ್ ಖಂಯ್ ನೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿನೆಮಾ, ಬೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ಯಾದಿ, ತುಮ್ಚಿ ಕೆಟಗರಿಚ್ ಸಮಾ ನಾಯಾ. ದೆಕುನ್ ತ್ಯೊ ಕೆಟಗರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಕರುನ್ ಏಕ್ ನವೊಚ್ ಎವಾರ್ಡ್ ದೀಜೆ””

“ಖಾಂಯ್ಚೊ ತೊ ನವೊ ಅವಾರ್ಡ್?”

“ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೇಕ್ಶಕ್ ಎವಾರ್ಡ್!”

“ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೇಕ್ಶಕ್ ಎವಾರ್ಡ್?” ಪೂರಾಯ್ ಜೂರಿ ಎಕಾಚ್ ಫರಾ ಉದ್ಗಾರ್ಲೆ.

“ವ್ಹಯ್. ಸಿನೆಮಾ ಕಾಡ್ತಾಲೆ ಕಾಡ್ನ್ ಚ್ ವೆತಾತ್. ಪುಣ್ ತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜೆತಸಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಶಕಾಂನಿ. ತುಕಾ ಕಳೀತ್ ಆಸಾಯೆ, ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾ ಧರ್ಮಾನ್ ಏಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತ್ಲೊ ತ್ಯಾಗ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್?”

“ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ನೆ ಕಳ್ಚೆಂ.. ಹಾಂ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಬರಿ ತುಂ ತುಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಚೆಂ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆನಿ ಪುಣೀ ಕಾಡ್ ಸಾಯ್ಬಾ. ಹೆಂ ಎ.ಸಿ ಕೂಡ್. ಹಾಂಗಾ ವೋತ್ ಆಸಾಯೆ?”

ಸಿಲಾನ್ ಹಳೂ ಆಪ್ಲೆಂ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್! ಜೂರಿನ್ ಸುರ್ಯಾಕ್ ದೆಕ್ ಲ್ಲೆಬರಿ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಹಾತ್ ಆಡ್ ಧರ್ಲೊ! “ಹೆಂ ಕಾಲೆಂ ಸಾಯ್ಬಾ ತುಜೆ ದೊಳೆ ತಾಂಬ್ಡೆ ತಾಂಬ್ಡೆ ಕೆಂಡಾಂಬರಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್?”

“ಪೂರಾ ಸಿನೆಮಾಂಚ್ಯಾ  ದ್ಗರ್ಮಾನ್! ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ಅಶೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್!” ಮ್ಹಣ್ ಪರತ್ ತಾಣೆಂ ಚಸ್ಮಾ ಲಾಯ್ಲೆಂ.

“ಅರೆ! ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ಸಾಯ್ಬಾ! ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂಚ್ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಆನಿ ತುಂ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಬರಿ ದೊಳೆ ತಾಂಬ್ಡೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಿನೆಮಾ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?!”

“ತಿತ್ಲಿಂಚ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಉಜೊ ದೀಂವ್ಕ್! ಹಾಂವ್ ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ಮೆಜೂನ್ ಧಾ ಮಾಂಡೆ ಆಸ್ಲೆ ಥಿಯೇಟರಾಂತ್. ಪುಣ್ ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ’ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ ಫುಲ್’ ಮ್ಹಣ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಘಾಲ್ತಾಲೆ. ತಶೆಂ ಕಿತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಸ್ಟ್ ಏಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪೋರ್ ಥಿಯೇಟರಾಚ್ಯಾ ಗೆಟಿಕಡೆ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ಪುಣ್ ಸಿನೆಮಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೋಣ್ ಗೀ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಧರ್ನ್ ಟೆರರಿಸ್ಟಾಕ್ ಎರೆಸ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿ ವೋಡ್ಣ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಥಿಯೇಟರಾಭಿತರ್ ಬಸಯ್ಲೆಂ.. ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಆಯ್ಕನಾಸ್ತಾಂ ಟಿಕೆಟ್ ದೀನಾಕಾ ಆಮಿ ಪಯ್ಶೆ ದಿತಾಂವ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ. ಅಶೆಂ ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ಶೋ ಜಾವ್ನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಕಾಡ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆತಾನಾ ಪರತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಿತರ್ ಲೊಟ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಚಾರ್ ಶೋ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಜಾಲೆ! ಆತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಬೆಡ್ ರುಮಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಲಾಯ್ಟ್ ಬಂದ್ ಕರ್ತಾನಾಂಯ್ ಥಿಯೇಟರಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಭೊಲ್ಚೆತಾಂ ಹಾಂವ್!”

ಜೂರಿಕ್ ಹಾಸೊ ಆಯ್ಲ್ಯೊ ತರೀ ವೊಟಾಂರ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಂನಿ ಹೊ ಮನಿಸ್ ಗೊಬೊರ್ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಿಯೆಲೆ.

“ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ಕುಟ್ಮಾಸಮೇತ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿಂಚ್ ಆಸ್ತಾತ್ ನೆ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಯ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಬರಿಂಚ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಸಯ್ರ್ಯಾಂಗೆರ್ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಥಿಯೇಟರಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ!”

“ಕಾಲೆಂ ಕುಟ್ಮಾಸಮೇತ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿಂ ಯಾ? ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾ ಧರ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕುಟಮ್ ಚ್ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲೆಂ ಗೊತ್ತಾಯೆ ತುಮ್ಕಾಂ? ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಗಲಾಟೊ ಜಾಲ್ಲೊ”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್? ತಿಕಾ ಸಿನೆಮಾಕ್ ಆಪೊನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ನಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಗಿ?”

“ಆಪೊನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಪೊನ್ ವ್ಹೆಲೆಂಯ್ ಮ್ಹಣ್! ’ಮ್ಹಜಿಂ ಸೀರಿಯಲಾಂ ಚುಕವ್ನ್ ಅಸಲ್ಯಾ  ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಆಪೊನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂಯ್… ಸೀರಿಯಲಾಂತ್ ಎಕೆಕೆ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾಪ್ಡಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಗೊತ್ತಾಯೆ ತುಕಾ? ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪುಣೀ ಕಾಪಡ್ ಕಶೇಂಯ್ ಹಾಡ್ನ್ ದೀನಾಂಯ್. ಸೀರಿಯಲಾಂತ್ ಪುಣೀ ಪಳೆವ್ನ್ ಖುಶಿ ಪಾವ್ತಾನಾ ತೆಂಯ್ ಆಡಾವ್ನ್ ತುವಾಲೊ ನ್ಹೆಸ್ಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಆಪೊನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂಯ್ ಗಿ?’ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜ್ಯೋರ್ ಚ್ ಜ್ಯೋರ್. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಆನಿ ಹಾಂವೆಂಯ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ವಚೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಖುದ್ ತಾಕೀದ್ ದಿಲ್ಲಿ”

“ವ್ಹಯ್ ಗೀ ಕಿತೆಂ. ಬಿರ್ಮತ್ ಸಾಯ್ಬಾ ತುಜಿ…” ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಜೂರಿಕ್ ಬಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ಲಿ.

“ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮೊಸ್ತು ಮೋಗ್ ಯಾ. ಹಾಂವೆಂ ಆತಾಂ ಫಟಿ ಮಾರ್ನ್ ಸಿನೆಮಾಕ್ ವೆಚೆಂ. ಲಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ವೆತಾಲೊಂ. ಆತಾಂ ರೆತಿರೆಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ವೆತಾಂ…”

“ರೆತಿರೆಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಿನೆಮಾಕ್ ವೆಚೆಂ ದೆವಾಕ್ ಮೋಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾಯ್ನಾಯೆ?” ಜೂರಿಂತ್ ಎಕ್ಲೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಪ್ ಯೀ ಆಸ್ಲೊ.

“ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ಪಾತಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಥಿಯೇಟರಾಂತ್ ಎಕಾ ರಿತಿಚೆಂ ರೆತಿರೆಚೆಂಚ್ ಫೀಲ್ ಆಸ್ತಾ. ’ಭಾವಾಚಿ ಧುವ್ ಹೀರೋಯಿನ್’ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕ್ಶೆಣೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಸಿಸ್ಟರಾಂ ಥೊಡಿಂ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ದೃಶ್ಯಾಂ ಯೆತಾನಾ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಧ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿಚ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ’ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರಾನ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ದಾನ್ ದಿಲಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಥಿಯೇಟರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಪಾದ್ರಿ ಐಟಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಾತಾನಾ ಖುರ್ಸಾಚೊ ಉಮೊ ಘೆತಾತ್! ’ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಗ್ರೊಟ್ಟ್ಯಾಕಡೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಪಯಿಲ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ದೇವ್ ಭಿರಾಂತೆಚಿಂ ಮಾಲ್ಘಡಿಂ ಮನ್ಶಾಂ, ಸ್ಕ್ರೀನಾರ್ ಇಗರ್ಜ್ ಪಳೆಲ್ಲಿಚ್ ಆನಂದ್ ಬಾಪಾ ಕಾಡ್ತಾತ್. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಥಿಯೇಟರಾಂತ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರೀ ರೆತಿರೆಂತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಬರಿಚ್ ಭೊಗ್ತಾ…”

“ಹಹ.. ಜಾವ್ಯೆತ್ ಸಾಯ್ಬಾ ತುಂ, ಕಶೇಂಯ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ಕರ್ತಾಯ್” ಜೂರಿಂತ್ಲೊ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

“ಪುಣ್ ತಾಂತುಂಯ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾ ಮನ್ಶಾಂನಿ ತಾಂತುಂಯ್ ಬರ್ಕತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡುನಾ ಮ್ಹಾಕಾ!”

“ಕಾಲೆಂ ಜಾಲೆಂ?”

“ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾಲೆಂ? ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಶೆಂಚ್ ರೆತಿರೆಕ್ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಯ್ಲೆಕಡೆ ಫಟಿ ಮಾರ್ನ್ ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ ಬಾಯ್ಲ್, ತುಜೆಂ ಸಿನೆಮಾಂಚೆಂ ಪಿಶೆಂ ಸುಟೊಂಕ್ ನಾ ಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆಪಿಟೊ ಉಡೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ..”

“ತಿಕಾ ಕಶೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ ಖಂಯ್?”

“ಪೂರಾ ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾವಾಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಕರ್ಮಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ! ಹಾಂವ್ ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ದಾರಾಕಡೆ ಕೋಣ್ ಗೀ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಘೆವ್ನ್ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಲೈವ್ ದಿತಾಲೊ ಖಂಯ್. ತಾಣೆಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕೀ ಲಿಂಕ್ ಧಾಡ್ಲಾಂ! ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಲೈವಾಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಉರ್ಬಾ ಸಿನೆಮಾ ಶೂಟಿಂಗಾಂತ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿ ತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಶಿಕ್ಶಾ ಇಲ್ಲಿ ತರೀ ಆಡಾವ್ಯೆತಿ!”

“ಕಿತೇಂಯ್ ಜಾಂವ್, ತುಜೆ ತಸಲೊ ಪ್ರೇಕ್ಶಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಏಕ್ ಬೆಸಾಂವ್.”

“ಕಾಲೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಯಾ? ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಥೊಡಿಂ ಭಾಶಣಾಂ ಕರ್ತಾತ್ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಬ್ಬೆ! ಸಿನೆಮಾಚಿ ಎಬಿಸಿಡಿ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪೊನ್ ಎಕೇಕ್ ವೋರ್ ಭಾಶಣ್! ಕೊಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಕರಂದಾಯ್? ಪಾವನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾದ್ರಿಂಚೆ ಶೆರ್ಮಾಂವ್! ಹೆ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಿನೆಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಗರ್ಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಮತಾಂತರ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್!”

“ಹಹಹ.. ಹಿ ಸಿನೆಮಾಚಿ ಭಾಯ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಪುಣ್ ಸಿನೆಮಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಮನಾರಂಜನ್ ನ್ಹಯ್ ಗಿ..”

“ಕಾಲೆಂ ಮನೋರಂಜನ್? ಹಾಂವೆಂ ಭೊಗ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನಸಿಕ್ ಹಿಂಸಾವಿಶಿಂ ಖಬರ್ ಆಸಾಯೆ ತುಕಾ? ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಮ್ಹಜೆ ಈಶ್ಟ್ ಪೂರಾ ತಮಿಳ್ ಮಲಯಾಳಮ್ ಮರಾಠಿ ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕರ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಾನಾ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಇಂಟರ್ ವೆಲ್ಲಾ ವೆಳಾ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ವಾಚ್ ಲ್ಲೆ ಜ್ಯೋಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತಾಂಕಾಂ ಹಾಸಂವ್ಚೆಂ ಗೊತ್ತಾಯೆ…”

“ಆತಾಂ ಆಮಿ ಕಾಲೆಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?” ಜ್ಯೂರಿ ಸಮಿತೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಕಾಲೆಂಯ್ ಕರಾ ಪುಣ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೇಕ್ಶಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ಜಾಯ್!”

“ಆತಾಂ ತಸಲೆಂ ಏಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ದವರ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾಚೆರ್ ತುಂ ಹ್ಯಾ ಅವಾರ್ಡಾಕ್ ಫಾವೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?” ಮುಕೆಲ್ಯಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. ಹಾಕಾಚ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಬರಿ ಸಿಲಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ-

“ಹಾಂ! ಹೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸವಾಲ್. ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಆಯ್ಕಾ. ಪೋಂಯ್ಟ್ ಟು ಪೋಂಯ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ:

♦  ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಶಿತ್, ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಯೆತಾಲಿಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲಿಪ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಸಾರಯಿಲ್ಲೆ, ಪೌಡರ್ ಪುಸ್ ಲ್ಲೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹೀರೋಚ್ ಯೆತಾತ್. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಧರ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಂಚೆಂ ಕೌಟುಂಬಿಕ್ ಜಿವಿತ್ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ”

ಘರಾ ನಿಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಮೀಟ್ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಖೊಡ್ ಕಾಡ್ಚೊಂ ಹಾಂವ್ ಥಿಯೇಟರಾಂತ್ ರಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ಲೆ ಬೆಳ್ಶೆಲ್ಲೆ ಜ್ಯೋಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವೊಂಕಾರೆಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ರಡನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೆಲಾಂ.

ಎಕಾ ಫಯ್ಟ್ ಸೀನಾಂತ್ ಹೀರೋಚ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಉಸ್ಳಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬಿಂರ್ಡಾಂಚಿಂ ಬಿ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರೀ ವಿಮರ್ಸೊ ಬರೊಂಕ್ ನಾ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹೀರೋಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ವ್ಹಾಳ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿಂರ್ಡಾರೊಸಾಕ್ ರಗತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚ್ ಮಾಂದ್ಲಾಂ.

ಇಶ್ಟಾಂನಿ ಅನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕರ್ತಾಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ವಾಲಾರ್ ಸಿನೆಮಾಚಿಂ ಹೌಸ್ ಫುಲ್ಲ್ ಹೌಸ್ ಫುಲ್ಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.

ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೀ ಸಿನೆಮಾಂವಿಶಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಡಕ್ಕ್ ವಿಮರ್ಶಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ವಾಚುನ್ ಲೈಕ್ ಸಯ್ತ್ ದಾಂಬಿನಾಸ್ತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೆಲಾ…”

ಸಿನೆಮಾವಾಲ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಇಂಟರ್ ವ್ಯೂ ಮ್ಹಣ್ ಧಾಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಲಿಂಕಾಂತ್ ಇಂಟರ್ ವ್ಯೂ ಘೆತೆಲ್ಯಾ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟಾಚೆಂ ಜಿಂಗ್ರಿಬಿಸಾಂವ್ ವಾಚುನ್ ಮತಿಚೆಂ ಸಮಾದಾನ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಾಂ…”

ಸಿಲಾ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಧವೊ ದೊಗ್ಲೊ ಪಾಂಗ್ರುಲ್ಲೊ ಕೋಣ್ ಗೀ ಎಕ್ಲೊ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ, ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಪರಾತ್ತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ-

“ಆಳೆ ಮಾನೆಸ್ತಾಂನೊ.. ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಬರೋ ಏಕ್ಟರ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಮೊಡ್ಯಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಮೆಳ್ ಲ್ಲೊ. ಮೊಡ್ಯಾಕೀ ಏಕ್ಟಿಂಗ್ ಕರ್ಚೊ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ತರ್ ಹೀರೋಪ್ರಾಸ್ ಹಾಂವ್ಚ್ ಬರೇಂ ಕರ್ನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ತೊಂ. ಕೊಮಿಡಿಯನಾಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಹಾಸಯ್ತೊಂ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಪಾತ್ರ್ ಯೀ ಆಜ್ ನೂಮಿನೇಶನಾಕ್ ಪಾವ್ತೊ. ಪುಣ್ ಮೊಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ತಾಲೆಂತಾಕ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ತುಮಿಂಚ್ ಸಾಂಗಾ. ಹೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ನ್ಹಯ್ ಗೀ.. ದೆಕುನ್ ತುಮಿ ಏಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಎವಾರ್ಡ್ ಮ್ಹಣ್  ಎಕ್ಸ್ ಟ್ರಾ ಎವಾರ್ಡ್ ರಚುನ್ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ದೀಜೆ.. ಪ್ಲೀಜ್…”

ಇತ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂಚ್ ಸಿಲಾಕ್ ರಾಗ್ ತಳ್ಮಟ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ಲೊ.

“ತೀನ್ ಚ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂನಿ ಥಿಯೇಟರಾಕ್ ಘಾಣ್ ಪಡಾನಾಶೆಂ ತುಮ್ಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ರಾಕೊನ್ ವೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆತಸಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಶಕಾಂನಿ. ಕಾಲೆಂ ಮ್ಹಳೆಂಯ್?- ಮೊಡ್ಯಾಕ್ ಹಾಸೊಂಕ್ – ರಡೊಂಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಹಾಸನಾಸ್ತಾಂ, ರಡೊಂಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ರಡಾನಾಸ್ತಾಂ ರಾವೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜೀವ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ  ಪ್ರೇಕ್ಶಕಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ಕಶ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಜಾಣಾಂಯ್ ತುಂ? ಆತಾಂ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಎವಾರ್ಡ್ ದೀಜೆ ಗೀ ತುಕಾ? ಧರ್ ಎವಾರ್ಡ್. ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಜಾ!” ಮ್ಹಣ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಲೊಂಕ್ಡಾಚೊ ಮೆಮೆಂಟೊ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾಂಡ್ಯಾಕ್ ಉಬ್ರಾಯ್ಲೊ.

“ಆಯ್ಯೋ ಮೆಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಲಾಂ, ಮೆಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಲಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ಭೊಲ್ಚೆಲ್ಲೊ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಏಕ್ಟರ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಚೆಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಿಲಾ ಮೆಮೆಂಟೊ ಉಬ್ರಾಯಿತ್ತ್ ಧಾಂವ್ಲೊ.

“ತಕ್ಲಿ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಕರ್ನ್ ಆಮಿ ವರವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಲೆಖಾತಿರ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೊ ಮೆಮೆಂಟೊ ಮಾತ್ರ್. ತೋಯ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಧಾಂವ್ತಾಯ್ ಗೀ?” ಮ್ಹಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಜ್ಯೂರಿ ಕಮಿಟಿಚೆ ಸಾಂದೆಯ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೆ.

ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ ದೋಗ್ ವಾಟ್ಸುರೆ ಉಲಯ್ತಾಲೆ –

“ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೆಂ?”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಗೊತ್ತುನಾ”

“ಓಹ್ ನಾಂವ್  ಭಾರಿ ಬರೆಂ ಆಸಾ!”

► ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

100% feel joy. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
2 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.