Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಸಳ್ಗಿ – ಏಕ್ ಉತ್ರೊವ್ಣಿ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕಾಕ್ ಉಂಡೊ ರುಚಾನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕುಂಡೊ ಖಾವವ್ನ್ ಮಂಗ ಕರ‍್ಚೆ ದೀಸ್ ಗೆಲೆ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕಾಚಿ ರೂಚ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಗೀತ್ ಗಜಾಲ್ ಕಾರ‍್ಯಾಂತ್ ವಿಲ್ಸನಾಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ ತಾಳಿಯೊ ಶಿಲೊಣ್ಯೊಚ್ ಸಾಕ್ಸ್. ‘ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯೆನ್ ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ದೀವ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕಾಕ್ ಹೆಂಚ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚೆರ್ ಥಾಪ್ತಾನಾಂ ದಾಕ್ಶೆಣೆಕ್ ಪಡೊನ್ ಸೊಸುನ್ ವೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕಾಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್. ಪೂಣ್ ಆನಿ ಆಮಿಂ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಲೋಕಾಮುಕಾರ್ ಫಕತ್ ಆಮಿಂಚ್ ವಿಣ್ಗೆ ಪಡ್ತಲ್ಯಾಂವ್’ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಗೀತ್ ಗಜಾಲ್ ಕಾರ‍್ಯಾವಿಶಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಲೇಖನ್ ಸಂಪಯಿಲ್ಲೆಂ. ಲೇಖನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಚಿಚಾಯಾ : ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ನವಾಲ್ – ಗೀತ್ ಗಜಾಲ್  ಗೀತ್ ಗಜಾಲ್ ಕಾರ‍್ಯೆಂ ಸಂಪೊನ್ ಪುರ‍್ತೊ ದೇಡ್ ಮ್ಹಯ್ನೋಯ್ ಜಾವ್ನಾಂ, ಚಿಂತಿನಾತ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಂ ಪೋರ್ ಆಯ್ತಾರಾ, ನವೆಂಬ್ರಾಚ್ಯಾ 18 ತಾರಿಕೆರ್ ಹಾಂವ್ ಪಾದ್ವಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಸಳ್ಗಿ(ಮರ‍್ಣಾಸಂಗಿಂ) ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ‍್ಶನಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂ, ಆನಿಂ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾರ‍್ಕೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ತೀನ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಪರತ್ ನಕ್ಖಿ ರುಜ್ವಾತ್ ಮೆಳ್ಳಿ.

ವ್ಹಯ್, ಗೀತ್ ಗಜಾಲ್ ಕಾರ‍್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಯಾ ಚಡಿತ್‌ಚ್ ಪಾಸಾಂಕ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರೀ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ನಿಬಾಂನಿ ಏಕ್ ಚಾರ‍್ಶಿಂ ಜಣಾಂ ಮಾತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲಿಂ. ಹೊ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ್, ಕಲಾತ್ಮಕ್ ನಾಟಕ್, ತೇಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಕಾಂಯ್ ದೊನ್ಶಿಂ ಅಡೇಯ್ಶಿಂ ಜಣ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ರಿಗೊಂಕ್ ಇಡೆಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ಜಮ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ 1200 ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಲೋಕಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಝಿಂಟಾ ಉಡ್‌ಲ್ಲಿಂ. ನಾಟಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಯ್ ದುಬಾವೊನ್ಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಹಾಂವ್. ಪೂಣ್ ಸುರ‍್ವಿಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಖಿಣಾಂ ಮಾತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಸುಮಾರ್ ದೇಡ್ ವೋರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್‌ಚ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ಎದೋಳ್ ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಭಾಶೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಬೋವ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ನಾಟಕಾಂಪಯ್ಕಿ ಹೊ ಏಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ರಾಂವ್ಚೊ ಅವ್ವಲ್ ನಾಟಕ್, ಸಳ್ಗಿ(ಮರ‍್ಣಾಸಂಗಿಂ)

SGCVR

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಂತ್, ಜಾಂವ್ ಏಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾ ನಾಟಕಾಚೆಂ ಪಯ್ಲಿ ತಾಂಕ್ ತಾಚೆಂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಹೊ ಬರೊ ಆಸಾತ್ ತರ್, ಪನ್ನಾಸ್ ಠಕೆ ಕಾಮ್ ಜಾಲ್ಲೆಬರಿಂ. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಾಕ್ ಗುಮಾನ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಮಾಗಿರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾರಿತಿಚಿ ಕುಸ್ತಿ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಕಿತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಖರ‍್ಚಿಲ್ಯಾರೀ ತಿ ಕೃತಿ ಬರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್‌ಚ್ ನಾಂ. ಸಿನೆಮಾ ಯಾ ನಾಟಕ್ ಬರೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಹಿಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆವಿಶಿಂ, ಯಾ ಕಮರ‍್ಶಿಯಲ್ ಜಯ್ತಾವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ನಾಂ. ಲಾಟ್‌ಪೋಟ್ ಸಿನೆಮಾಂನಿಂ ಕರೋಡಾಂನಿಂ ಕಮಾಯಿಲ್ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ದಾಕ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಜಯ್ತಾಂತ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್. ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಕಾದಂಬರಿಚ್ಯಾ ಮಜತೆನ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾವೊನ್ ಏಕ್ ಅವ್ವಲ್ ನಾಟಕ್ ರಚ್ಲಾ. ಮರ‍್ಣಾ ತಸ್ಲೊ, ಏಕ್ ಸೊಂಪೊ ಆನಿ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಸಂಕೀರ‍್ಣ್ ವಿಶಯ್ ಘೇವ್ನ್, ಸುರ‍್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಖೇರ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಎಕಾ ಘಡ್ಯೆಕ್ ಸಯ್ತ್ ಗುಮಾನ್ ದುಸ್ರೆಕಡೆಂ ವರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಂ, ಕುರ‍್ಕುರಿತ್ ಸಂಭಾಶಣಾಂತ್, ಹಾಸೊನ್ಂಚ್ ಮರ‍್ಣಾಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಶಿಕಂವ್ಚೊ ನಾಟಕ್ ತಾಚಾ ಲಿಖ್ಣೆಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲಾ. ಹಾಂವೆ ತಾಚೆ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚೆಂ ನಾಟಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್‌ನಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚೆ ಸವೆಂ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಕ್ ಜೊಕುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ನಾ. ಹೊ ನಾಟಕ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ವಿನಾಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂಚೊ ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಜಾಲೊ ತರ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮೊಲಾಮಾಪ್ಣೆಂಚಿ ಗರಜ್ ನಾಂ. “ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಪಣ್ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಕೆಸಾಂಕ್ ರಂಗ್ ಸಾರವ್ಯೆತ್, ಪೂಣ್ ಕಾತಿಚ್ಯಾ ಮಿರ್‌ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ತ್ರಿ ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾತಾ?” “ಮೋಗ್ ಆನಿ ಮೋಗ್ ಮಾತ್ ಏಕ್ ಸಭಾವೀಕ್ ಕರ‍್ಣಿ, ಮೊಗಾವಿಣೆಂ ಆಮಿಂ, ಪಾಕಾಟೆ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸುಕ್ಣಿಂ” ” When you are in bed, you are dead” ಅಸಲೆ ಡಯಾಲೊಗ್ ಜಾಯ್ತೊ ತೇಂಪ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ಉರ‍್ಚೆ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆತಾತ್ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚೆ ಬಳಾಧೀಕ್ ಖಾಂಬೆ, ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ಆನಿ ಕ್ಲ್ಯಾನ್ವಿನ್. ವಾವ್… ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಿಕ್ವೊಂಚೆ ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ನಟನ್. ಏಕಚ್ ಏಕ್‌ಕಡೆಂ, ಏಕ್ ಘಡ್ಯೆಕ್ ಲೆಗೂನ್ ಘುಸ್ಪಡ್ನಾಶೆಂ ಸಗ್ಳೊ ನಾಟಕ್ ಹಾಂಚಾ ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಜ್ಬೂತ್ ಭುಜಾಂಚೆರ್ ಪಾಲ್ಖೆಚಿ ಸವಾರಿ ಕರ‍್ತಾ. ತೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಾಸಯ್ತಾತ್, ಚಿಂತುಂಕ್ ಕರ‍್ತಾತ್, ಚಿಮ್ಟೆ ಕಾಡ್ತಾತ್, ವಯ್ರ್ ಚಡಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ಫೊಂಡಾಂತ್ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲ್ತಾತ್ ಆನಿ ಅಖ್ರೇಕ್ ರಡಯ್ತಾತ್. ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬೋವ್ ಉಂಚ್ಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಮಧೆಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಪುಣೀ ಎಕಾ ಘಡ್ಯೆಕ್ ಭುಜ್ ಫಾಪುಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್, ನಾಟಕಾಚಿ ಪಾಲ್ಖೆಚಿ ಸವಾರಿ ವೊಮ್ತೀಚ್ ಪಡ್ಚಿ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ನೀ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆಚೆ ಸಾಂದಿಮುಲೆ ಪಾರ‍್ಕಿಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ನಾಟಕಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಚೆಂ ತಾಳತ್ ಕಶೆಂ ಒಳ್ಕಾಲ್ಯಾತ್. ಹೆ ದೊಗೀ ಮಾನಾಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಂಗ್ ಮಾಂಚ್ಯೆಕ್ ಅಮೋಲಿಕ್ ಆಸ್ತ್. ಫಕತ್ ದೋಗ್ ಜಣಾಂನಿಂ ಜಿಣಿ, ಪಿಡಾ ಆನಿ ಮರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಲವ್ನ್ ಹಜಾರಾಂವಯ್ರ್ ಲೋಕಾಕ್ ದೇಡ್ ವೋರ್ ತಾಂಡುನ್ ಧರ‍್ಚೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಲೀಸ್ ನಂಯ್. ಹಾಂಕಾ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ hats off..!

Chis001

Chis002

Chis003

ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ವಿಗ್ಯಾನಿ ಸ್ಟೀವನ್ ಹೊಕಿಂಗಾಕ್ ಗ್ರಾಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis) ಪಿಡೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ವಿದ್ಯಾರ‍್ಥಿ ಯೂಜಿನ್ ದೋನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಿರ‍್ದಾರ್ ತರ್, ಏಕ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಆನಿ ಯೂಜಿನಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಥೊಡ್ಯಾವೆಳಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ವೆತಾತ್. ಹಾಂಚೆಬಗಾರ್ ಆನಿ ದೋನ್ ಬೋವ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಿರ‍್ದಾರ್ ಯಾ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಜಯ್ತಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾಜೇಚ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಕಿರ‍್ದಾರಾಂಕ್ ಪ್ರಭಾವೀಕ್ ರಿತಿರ್ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲಿ ತಿ ಶಾಥಿ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ದಿಗ್ದರ‍್ಶಕಾಚಿ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಚಿ. ಆನಿ ತೆ ಕಿರ‍್ದಾರ್, ಉಜ್ವಾಡ್ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್. ಬೋವ್‌ಚ್ ಪ್ರಭಾವೀಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಕ್ ತೊ ಪಾವಾಜೆ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಪಾವಯ್ತಾತ್. ಆನಿ ದಿಗ್ದರ‍್ಶಾಕಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಮಾಂಡಾವಳೆಕ್ ಮಾಂಚ್ಯೆರ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಬರಿಂ ರುತಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲೆಸ್ಟರ್ ಮಿನೇಜಸಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಿನತೆಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಫಾವೊ. ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಕಿರ‍್ದಾರಾಸವೆಂ ಕಿರ‍್ದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನ್ಸ್ಟಿನ್ ಮಚಾದೊ, ಗ್ಲೆನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಜೆನಿಶಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಆನಿ ಎಲನ್ ಲುದ್ರಿಕ್ ಹಾಣಿಂ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ‍್ವಹಣ್, ಉಜ್ವಾಡ್, ಆವಾಜ್ ಆನಿ ಗಾಯಾನಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ನಾಟಕಾಕ್ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಡಾಯ್ಮೆನ್ಶನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಅಸಲೊ ಪ್ರಯೋಗ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆಪ್ರಮಾಣೆ ಬೋವ್ಶ್ಯಾ ಎದೋಳ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿನಾಟಕಾಂನಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂವಿಶಿಂ ಸಾಂಗಾಜೇಚ್. ಆಮಿಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೀಂಚ್ ಬೋವ್ ಲೋಕಾಮೊಗಾಳ್ ಚಾರ್ ಪದಾಂ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾಪಾಟ್‌ಥಳಾರ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೊಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾತಾತ್. “ಸಾಂಜ್ ಜಾಲಿರೆ…” “ಲಾಖ್ ನೆಕೆತ್ರಾಂ” ತಸಲಿಂ ಪದಾಂ, ಆತಾಂಯ್ ಲೊಂವ್ ಉಬಿಂ ಕರ‍್ತಾತ್, ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ‍್ಭಾರ್, ಸದಾಂಕಾಳ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ತೆಂ ನಕ್ಖಿ ಕರ‍್ತಾತ್ ಆನಿ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪ್ರವಾದಿ ಮ್ಹಣ್ ಪರತ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡ್ತಾತ್.

SG024

SG022

SG021

SG020

SG019

SG018

SG017

SG015

SG014

SG013

SG012

SG009

SG008

SG006

SG005

SG004

SG003

SG002

SG001

ಲೋಗೋಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಣಿಂ ಪಾದುವಾ ರಂಗ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೇಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಮಜತಿನ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಹಾಂವೆ ಪಳೆತಾನಾ ದುಸ್ರೆಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾದರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ. ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾನಿಂ ಚಮ್ಕಾಜೆಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆತೆವ್ಶಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುನ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ವಾಟ್ ಲಾಂಬ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪೋರ್ ಪಾದ್ವಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಜಾರಾವಯ್ರ್ ಲೋಕಾಂಚಿ ಶಿಸ್ತ್, ಇನ್ವೊಲ್ವ್ಮೆಂಟ್, ಆನಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಂತ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾಲಾಂ. ಗೀತ್ ಗಜಾಲ್ ದುಬಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ , ಥಂಯ್ ತಸಲೆಂ ಪೂರಾ ಚಲ್ತಾ, ಪೂಣ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕಾಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಯಾಂಚಿಂ ರೂಚ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾನಿಂ ಆನಿ ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪಿಜೇಚ್. ಪೋರ್ ಹಾಂವೆ ಪಳಯಿಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ತೆಂ ತಾಂಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ, ಆಮಿ ಆನಿ ತಾಂಕಾ ‘ಮಂಗ’ ಕರುಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾಯ್ಶೆಂನಾಂ.

► ಕಿಶೂ, ಬಾರ‍್ಕುರ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

100% feel love. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
1 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

6 comments

 1. Thank you Kishu Barkur sir… And thanks to all for yo wishes….

 2. Monica Mathias

  Beautifully narrated Kishoo baab. Would love to see the drama. Fantastic captures too.

 3. Jaison J Sequeira

  I regret not watching this drama even after 2 shows. And now after reading this review I feel I disrespected the artists. Waiting eagerly for the next show.

 4. ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ಉತ್ರಾಂ. ಕಿಶೂ ಬೋವ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್..

 5. Konkani Poetry

  And I missed it for the second time

 6. mm

  Happy that Salgi drama is creating new era in Konkani. I am happy for being part of Geet Gazaal and happy for Salgi drama because Cristi’s boys Darrel & Melwyn rocked Geet Gazaal & Clanwin designed all promo banners of GG. Kudos guys.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.