Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಪರಿಸರಾಚಾ ಮೊಗಾದ್ವಾರಿಂ ಜಿಣಿ ಬದ್ಲಿಯಾಂ

RRC06ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿಂ ಆಮ್ಚಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚೆಂ…ಆಮ್ಚಾ ಭೊಂವಾರಿ, ಪರಿಚಿತ್ ತಶೆಂ ಸಳಾವಳಿಚೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಪರಿಸರ್. ಪರಿಸರಾಂತ್ ಆಮ್ಚಾ ಅಸ್ತಿತ್ವಾ ವಯ್ರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ತಶೆಂ ಪರಿಣಾಮ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ, ಆಮ್ಕಾಂ ಅತೀ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ವಾರೆಂ, ಉದಾಕ್, ತಶೆಂ ರೂಕ್ ಝಡಾಂ, ಅಸಲೆಂ ಸರ್ವ್, ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾ.

ಪೂಣ್ ಮನ್ಶಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆಂ ಭಂಡಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಪರಿಸರ್, ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಹ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಚೆರ್…ಬೆಫಿಕೆರ್, ದೆಸ್ವಾಟ್ ಆನಿ ಮಾಲಿನ್ಯ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲುನ್ ಆಸಾ. ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್, ಆಜ್ ಮನ್ಶಾ ಕುಳಿಯೆಚಾ ಭಲಾಯ್ಕೆರ್, ಆವ್ಕಾಚೆರ್, ಅಪಾಯೆಚಿ ತಲ್ವಾರ್ ಉಮ್ಕಾಳೊಂಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಜಾಲಾಂ! ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಮಲೆರಿಯಾ, ಟಿ.ಬಿ, ಅಸ್ತಮಾ ಅಸಲ್ಯೊ ಸುಮಾರ್ ಪಿಡಾ – ವಿಕಾಳ್ ವಾರೆಂ, ಕಲುಶಿತ್ ಉದ್ಕಾಚಾ ಪರಿಣಾಮೆಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ.

ಆನಿ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಮನ್ಶಾಕುಳ್‍‍ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಾದ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಉಟೊನ್, ತೊ ವಾದ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ಚ್ ಬೋಟ್ ದಾಕಯ್ತ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚಿ ಕೂಡ್ ಶಿರ್ಶಿರಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಜಾಣಾರಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಸರ್ಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಗಮನ್ ದೀವ್ನ್, ಲೊಕಾಕ್ ಜಾಗವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ವಿವಿಧ್ ಮಾಧ್ಯಮಾದ್ವಾರಿಂ, ಪರಿಸರಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ರಾಕ್ಚಾವಿಶಿಂ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಸಲಹಾ ಸೂಚನಾಂ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್.

ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್, ಪರಿಸರಾಕ್ ಸಂಬಂದ್ ಆಸ್ಲೆಲೆ ಸಂಘ್ ಸಂಘಟನ್, ತಶೆಂ ಪರಿಸರಿವಾದಿ ಬುದ್ದಿಜೀವಿ, ಜಾಣಾರಿ… ‘ಆತಾಂಚಿ ಸಮಾಜ್, ಪರಿಸರಾಚಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಖಾತಿರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ?!… ತಶೆಂ ಪರಿಸರ್ ತಾಂಚೆರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲುನ್ ಆಸಾ?!’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅಧ್ಯಯನ್, ವಿಶ್ಲೇಶಣ್ ಕರಿತ್ತ್ ಆಸಾತ್. ತಶೆಂಚ್ಚ್…

ವಾರೆಂ ವಿಕಾಳ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ, ರೂಕ್ ಝಡಾಂಚೊ ನಾಸ್, ಆಮ್ಲೀಯ್ ಪಾವ್ಸ್, ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಶಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಭಾದಕ್ ಹಾಡ್ಚಾ, ಹ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಚಾ ಭಯಾನಕ್ ದೆಸ್ವಾಟೆಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಸರ್ವ್ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್, ತೆ ಜಾಣಾರಿ ಜಾಗೃತೆಚಿ ಶಿಕೊಣ್, ಸಮ್ಜಣಿ, ಜಾಗ್ವಣಿ ದಿತೇ ಆಸಾತ್.

RRC04

ಪರಿಸರಾವಿಶಿಂ ಅಸಲೆಂಚ್ಚ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಸ್ಲೊಲೊ ಆತಾಂಚೊ ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್, ‘ಪರಿಸರಾ ವಿರೋಧ್ ಆಮಿ ಆದಾರ್ಲೆಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ವೊಳ್ಕೊನ್ ಘೆವ್ಯಾಂ.’ ಮ್ಹಣ್ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಲೊಕಾಕ್ ಜಾಗೊವ್ನ್ ಆಸಾ. ತಾಚಾ ‘ಲಾವುದಾತೊ ಸಿ’ ಪತ್ರಾಂತ್…‘ಪರಿಸರಾವಿಶಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಬದ್ಲಿಯಾ. ತುಮ್ಚಿ ಪಾಳಾಂ ಮುಳಾಂ ಹ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ ರೊಂಬೊನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಯಾ. ಆನಿ ತುಮ್ಚೆಂ ಭವಿಶ್ಯ್ ಹೆರಾ ಸಂಗಿಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಯಾ.’ ಮ್ಹಣ್ ಶಿಕಯ್ತಾ.

ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ನವೆಂಬರಾಚಾ 25 ತಾರ್ಕೆರ್ ಆಮ್ಚಾ ಬಿಸ್ಪ್ ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನಾನ್ ದಿಯೆಸಿಜೆಚಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್, ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ, ಪರಿಸರಾಚಿ ಪೋಸ್ ಕರ್ಚಾ ವಿಶೆಂತ್ ಕಾರ್ಯಕೃಮ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾದ್ವಾರಿಂ ಸಮಾಜೆಚಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಕ್ ಜಾಗಯ್ಲಾಂ. ಆನಿಂ ಹೆಂ ಪರಿಸರ್ ಜಾಗರಣ್ …ಮುಂದರುಂಕ್ ‘ಲಾವುದಾತೊ ಸಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಮಿತಿ ಘಡ್ಲ್ಯಾ.

ಆಮ್ಚಾಚ್ಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ, ಜೀತ್ ಮಿಲನ್ ರೋಚಾನ್, 2003 ಇಸ್ವೆರ್, ಮೌನ್ ಪಣಿಂ ಆರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಪರಿಸರ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ಆಂದೋಲನ್, ಆಜ್ ಸಬಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸನ್ಮಾನಾಂನಿ ಅಲಂಕೃತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಸಮಾಜೆಚಾ ವಿವಿಧ್ ವಲಯಾಂನಿಂ, ತಶೆಂ ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯಾಂನಿಂ ಸಯ್ತ್ ತೊ ಸನ್ಮಾನಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿಸರಾಚಾ ಜಾಗರಣಾವಿಶಿಂ ವೀಸ್ ಹಜಾರಾಂ ವಯ್ರ್ ರೂಕ್ ಝಡಾಂ ಲಾವ್ನ್ ಪೋಸ್ ಕರ್ನ್ ದೇಖ್ ತಶೆಂ ಸಂದೇಶ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ!

ಸರ್ವೇಸ್ವರಾನ್ ಭುಮಿ ರಚುನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ರಚ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಮನ್ಶಾ ಜಿವಿತಾ ಖಾತಿರ್. ವಾರೆಂ ಉದಾಕ್ ಭುಮಿ ವಯ್ಲಿಂ ರೂಕ್ ಝಡಾಂ, ಮನ್ಜಾತಿ ರಚ್ಲ್ಯೊ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರುನ್ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ಪಣಿಂ ಪೋಸ್ ಕರುನ್, ಮುಂದರ್ಸುನ್ ವ್ಹರ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮನ್ಶಾಚಾ ಭುಜಾಂಚೆರ್ ಘಾಲಿ. ತ್ಯಾದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಪರಿಸರಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರುನ್ ತಾಚಿ ಪೋಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಆದಿಂ ಮನಿಸ್ ಪರ್ವತ್ ದೊಂಗೊರ್ ರಾನ್ ನ್ಹಂಯ್ ತಳಿಂ ವಿಶಿಂ ಜಾಗ್ರುತ್ ಆಸೊನ್ ಚಡಾವತ್ ಮೌನತೆಚಾ ಪಾಗೊರಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತವಳ್ ತಾಂಚಿ ಜಿಣಿ, ನಿತಳ್ ಉದಾಕ್ ವಾರ‍್ಯಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಖರ್ಚುನ್, ಶಾಂತ್ ಸಮಧಾನೆನ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಆಸ್ತಾಲಿ.

RRC02

RRC03

RRC05

ತಸಲೆಂ ಪರಿಸರ್ ತಾಂಕಾ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕರುನ್, ದೈವಿಕ್ ಸಕ್ತೆ ಥಂಯ್ ತಾಂಚಿ ಮತ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ತಾಲಿ. ಆನಿ ಹೆಂ ತಾಂಚಾ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ ನಿತಳ್ ನಿಶ್ಕಳಂಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಪ್ರೇರಿತ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸುಧೃಡೆಂತ್ ಆಸೊನ್, ತಿಂ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ಕ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ರೂಕ್ ಝಡಾಂ, ವ್ಹಾಳ್ ತಳಿಂ ಬಾಂಯ್ ನ್ಹಂಯ್, ಗಾದೆ ಸಾಗ್ವೊಳಿ ನಾಸ್ ಕರುನ್, ಮನ್ಶಾನ್ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಸಮತೋಲನ್, ಭೌಗೋಳಿಕ್ ವಿಭಿನ್ನತಾ, ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ವಾತಾವರಣ್ ನಾಸ್ ಕೆಲಾಂ. ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ಕಟ್ಟೋಣಾಂ ಕಾರ್ಖಾನೆಂ ಆಸಾ ಕರುನ್, ಶಹರಾಂ ವಾಡಯ್ಲಿಂ. ಲೇಖ್ – ಮೀತ್ ನಾತ್ಲೆಲಿಂ ವಾಹನಾಂ, ವಿವಿಧ್ ಉದ್ಯಾಮಾಂ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಮನ್ಶಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಭಾದಕ್ ಹಾಡ್ಚೊ ದುಂವೊರ್, ವಿಕಾಳ್ ವಾರೆಂ, ಉದ್ಕಾ ಮಾಲಿನ್ಯಾದ್ವಾರಿಂ ಪರಿಸರ್, ಪ್ರಕೃತಿಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಕರ್ನ್ ಘಾಲಾಂ.

ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಈಟ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರುನ್, ಕೃತಕ್ ಈಟ್, ಮಾರೆಕಾರ್ ಕ್ರಿಮಿ ನಾಶಕ್ ವಕ್ತಾಂ, ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾ ವರ್ವಿಂ…ಪ್ರಕೃತಿ, ಮನಿಸ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜಿವಿಂಚೆರ್, ವಾಯ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಲಾ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಚಾ ಪರಿಣಾಮಾನ್ ಆಜ್ ಮನಿಸ್ ಆವಾಜೆಚೊ ಗುಲಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಾಂತ್ ಸಮಧಾನ್ ದೈವಿಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಮನಿಸ್ ಮೌನ್‍ಪಣಾಕ್ ಭಿಯೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ ತಸಲಿ, ಪರಿಗತ್ ಉದೆಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮನಿಸ್ ಬಿ.ಪಿ , ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಮನೋರೋಗ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಪಿಡೆಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ.

ತರ್ನೆ ಜನಾಂಗ್ ಸಂಸಾರಿ ವೊಡ್ಣೆಕ್ ಖುಶಾಲಾಯೆಕ್ ಆಶೆವ್ನ್, ಮಾದಕ್ ವಸ್ತುಂಚೊ ಗುಲಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚಾ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಭಾಯ್ರ್ ಜಿಯೆತ್ ಆಸಾ! ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೊಣೆ, ಡ್ರಗ್ಗ್ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿವಿತಾಚಿಂ ಅಮೊಲಿಕ್ ದಿರ್ವಿಂ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಆನಿಂ ಹೆಂ,ಮುಕ್ಲೆಂ ಜನಾಂಗ್…ಸಂಸಾರಿ ವೊಡ್ಣ್ಯಾಂಕ್, ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕಾಯೆಕ್ ಲಬ್ದೊನ್, ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ದೈವಿಕ್ ಸಂಗ್ತೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರೊನ್ ವೆಚಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ರೂಪಿತ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭೆಂ ಉಟವ್ನ್ ಆಸಾ!

RRC01

ಅಸಲ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚಾ ತಶೆಂ ತರ್ನ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾಚಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ಪರಿಗತೆವೆಳಾ, ಆಮಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇಮಿ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸಿಸಿಕ್, ‘ಆಮ್ಚಾ ಬಚಾವೆ ಆವ್ಕಾಸಾಚೊ ದಾರ್’ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಖುನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ದೇಖ್ ಘೆವ್ನ್, ತಾಚೊ ಆದಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಮಾಗೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ವಾಜ್ಭಿ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ.

ಸಾಂ. ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸಿಸಿ, ತರ್ನಟ್ಪಣಾರ್ ಸಂಸಾರಿ ವೊಡ್ಣೆಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಈಶ್ಟಾ ಸಂಗಿ ಸಂಗೀತ್ ನಾಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಘಾಲುನ್, ಭಂವ್ಡಿ ಮಜಾ ಮಾರುನ್ ಕ್ಶಣಿಕ್ ಸುಖ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮಜೆಚಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ತಾಕಾ ಸರ್ವೇಸ್ಪರಾಚಾ ರಚ್ಣೆಂ ಪರಿಸರೆಂತ್, ದೈವಿಕ್ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಾಲೊ. ಆನಿ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಚ್ನಾರಾಕ್ ಭೆಟ್ಲೊ. ಆಪ್ಲೆಂ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಕುಟಾಮ್ ಆನಿಂ ರಾವ್ಳೆರ್ ಸಾಂಡ್ತಾ. ಆನಿ ಸಗ್ಳೆಂ ಪರಿಸರ್ ಪ್ರಕೃತಿ ದೆವಾಚೊ ಆರ್ಸೊ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆತಾ.

ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಚಾ ಪಾತ್ರೊನ್ ಸಾಂತ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸ್ಸಿಸಿಕ್, ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾಕ್ ಮೇಲ್‍ಫಂಕ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಸಾಂ. ಆಸಿಸಿನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಆಪ್ಲಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಖಾಲಿ ಕರುನ್, ಸರ್ಗಿಂಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ ಜಿಣಿ ದೇಖ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಫುಡಾರಿ ಲೆನಿನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ ‘ಹಾಂವೆಂ ಸಮಾಜೆಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ ನ್ಹಂಯ್. ಬಗಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಧಾ ಜಣ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸ್ಸಿಸಿಂಕ್ ದಿಲೆಂ!’ ಹೆಂ ತಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಸಾಂ. ಆಸಿಸಿಚಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾಕ್, ಪರಿಸರಾಚಾ ಮೋಗಾ ದ್ವಾರಿಂ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾ ಮುಖಾಂತರ್, ಗ್ರೇಸ್ತ್ ತಶೆಂ ದುರ್ಬಾಳ್ಯಾಂಕ್ ಸಮಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ದೆಕ್ಲೆಲೆಂ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಪ್ರೇರಣ್, ತರ್ನ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.

RRC07
Author Ron Roche, Cascia with his Wife Gracy D’ Souza in house garden

ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಗಜಾಲೆ ವರ್ವಿಂ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾಕೀ, ಸರ್ವೇಸ್ಪರಾನ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಚೊ ಆಮಿ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಪೋಸ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ರೂಕ್ – ಝಾಡಾಂ, ಗಾರ್ಡನ್ ಕರುನ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ನಶ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಉದ್ಕಾಚಿ ಉರೊವ್ಣಿ ಕರುನ್ ಪರಿಸರಾಚಿ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಸಂಪೊವ್ಚೆ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಪರಿಸರ್ ಪ್ರೇಮಾಂತ್ ಜೆಜುಕ್ರೀಸ್ತಾನ್ ದಿಲ್ಲೆ ದೋನ್ ಉಪಾದೆಸ್ ‘ಸರ್ವೇಸ್ಪರಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ ಆನಿ ತುಜೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಪೆಲ್ಯಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್’ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾ. ಪರಿಸರಾ ವರ್ವಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂತ್, ಸೆಜಾರಾ ಮೋಗ್ ಸೊಡ್ ದೊಡ್ ವಾಡ್ತಾ. ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ತೊಟಾಂತ್ಲಿಂ ಝಾಡಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಂತೊಸೊನ್, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಮಾಹೆತ್ ಆಶಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುನ್, ಎಕಾಮೆಕಾ ಝಾಡಾಂ ಬದ್ಲುನ್ ಸಂವಾದ್ ಇಶ್ಟಾಗತ್ ವಾಡ್ತಾ. ರಾಗ್ ಜಿಧ್ಧ್ ಮೊಸೊರ್ ದುಬಾವ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾತಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಮತಿಚಿ ತಶೆಂ ಕುಡಿಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ವಾಡ್ತಾ. ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಆನಿ ಮ್ಹಜಾ ಪತಿಣಿಚೊ ಖುಧ್ಧ್ ಅನ್ಭೋಗ್.

ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಆಮಿಂ ಆಮ್ಚಾ ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್, ಟೆರೆಸಾರ್ ಖಂಯ್ ನಾಂ ಖಂಯ್, ಲ್ಹಾನ್ ವಾ ವ್ಹಡ್ ಫುಲಾಂ ಯಾ ತರ್ಕಾರಿ ಝಡಾಂ ಲಾವುನ್ ತಾಕಾ ಉದಾಕ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾಂತ್, ತಾಚಿ ವಿವಿಧ್ ರಿತಿಂಚಿಂ ಸಜವ್ಣಿ – ಚಾಕ್ರಿ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವೊನ್, ಮತಿಚಿ ತಶೆಂ ಕುಡಿಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ವಾಡೊವ್ಯಾಂ. ಆನಿಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಯೀ ಹೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ವಾಂಟ್ಯಾ. ಅಶೆಂ ಪರಿಸರಾಚಾ ಮೊಗಾದ್ವಾರಿಂ ಜಿಣಿಂ ಬದ್ಲಿಯಾಂ.

► ರೋನ್ ರೋಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

100% feel thumbs up. And how do you feel?
1 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.