ಜಿಣಿ

ನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಏಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾಟೆರ್ ಕಾಂಟೆ – ಖುಂಟೆ, ಸಾವ್ಳಿ – ಫುಲಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂಚ್. ಕೋಣ್ ರಗ್ತಾಚೊ ಘಾಮ್ ಕರ್ತಾ, ಕೋಣ್ ದುಕಾಂಚ್ಯಾ ಝಾಡಾಂನಿ ಫುಲಾಂ ಫುಲಯ್ತಾ. ಕೋಣ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾ, ಕೋಣ್ ಘಾತ್ ಕರ್ತಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜಿಣ್ಯೆಪಯ್ಣ್ ಸದಾಂ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಉರ್ಚೆಂ ಸಹಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್. ಜೆನ್ನಾಂ ಆಪ್ಲೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್‌ಲ್ಲೆ ಸಹಪಯ್ಣಾರಿ ಪರ್ಕಿ ಜಾತಾತ್, ತವಳ್ ಪಯ್ಣ್ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ಸಂಪಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯತಾಯ್ ಉಬ್ಜತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊಂ ತಾಳೊ ಕಶಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಮುಕಾಮುಕಿ ಜಾತಾ. ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮಾತ್ ನಯ್, ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರುಪ್ಣ್ಯಾಂ ಖಾತೀರ್‌ಯ್ ಕವಿತಾ ಕಾಳ್ಜಾ – ಮನಾಂತ್ ಘೊಂಟೆರ್ ಬಾಂದ್ತಾ.

ಆಜ್ ಜಲ್ಮಾದೀಸ್ ಆಚರುಂಚ್ಯಾ ಕವಿಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಯಾಂ.

► ಎಚ್ಚೆಮ್

ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ವಾಳ್ಚಿ ಕಾಣಿ,
ದುಖಾಂ ಥೆಂಬ್ಯಾಂಚಿ
ಪುಸ್ತಾನಾ, ಪಾಲ್ವಾಂತ್ಲಿಂ
ಫುಲಾಂಯ್ ಭಿಜ್ಲಿಂ!

ಚಲ್ತಾನಾ ವಾಟೆರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಂಕ್
ರಗತ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ
ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಚೊಯ್ತಾನಾ
ಘಾಯ್, ಮ್ಹಾಕಾಚ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೆ!

ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ದೂಖಾಂ ಥಾವ್ನ್
ಕಿರ್ಲಾಲ್ಲ್ಯಾ ಝಾಡ್ಕುಟಾಂ ಮಧೆಂ,
ಘರ್ಚಿ ವಾಟ್ ಮಾಜ್ವಾಲಿ!

ಆಪ್ಲಿಂಚ್ ಜಾತಾನಾ ಪರ್ಕಿ,
ಮೆಳ್ಳೊ ಜಾಗೊ ಆಸ್ರ್ಯಾಂತ್.

ಸಗ್ಳಿಂ ಹಾಂಗಾ ಅನಾಥ್..

ಜೆಮೆಂವ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ರಾಕ್ತಾತ್
ದಿವೊ ಪಾಲ್ವೊಂಕ್ !

► ಕ್ಲೈವ್ ‘ಸೊಜ್, ಬೊಳಿಯೆ

10 comments

 1. Nice and meaningfull poetry. Keep writing..

 2. Malita Martis,moodubelle/kuwait

  Very beautiful poetry…very meaningful and touchy,keep writing Clive..

 3. Good one Clive. Keep writing

 4. ಬರಿ ಕವಿತಾ. ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಜಿಣಿಂಚ್ ದೊಳ್ಯಾ ಫುಡೆ ಯೆತಾ. ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ

 5. Marian Pius Dsouza

  ಬೊರೊ ವಿಷಯ್ ವಿಂಚ್ಲಾಯ್.ಬೊರಿ ಕವಿತಾ.ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ ತುಕಾ. ಸರ್ವ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.

 6. ವಾಲ್ಟರ್ ದಾ೦ತಿಸ್

  ಭಾರಿಚ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಕವಿತಾ!! ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಕವಿ ಜಾ೦ವ್ಚೆ ವಾಟೆರ್ ಕ್ಲೈವ್ ಲಾ೦ಬ್ ಪಾವ್ಲಾ೦ ಕಾಡ್ನ್ ಆಸಾ!!

 7. Nice one Clive Soz😊

 8. Calvina D'Souza

  Very meaningfull Poem..

 9. Alban D'Souza

  Nice one Clive soze Boliye.. Keep writing..

 10. Baptist Sequeira

  Bov artha borith uthrani goondayecho arth asche kavan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !