ಜಿಣ್ಯೆ ರಂಗ್ – ಟೆನ್ಶನ್ ನಯ್ ಟೊನಿಕ್ !

ರ್ವಿಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಹಾವೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಂ ಪಯ್ಕಿ ಪರ್ತೆಕ್ ಪರ್ತೆಕ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್‍ಶೆಂ ಕೆಲ್ಲಿ ಕೊವ್ಳಿ – ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಣ್ತೊ ಕವಿ ವಾಲ್ಟರ್ ದಾಂತಿಸ್ ಹಾಚಿ ” ಜಿಣ್ಯೆ ರಂಗ್ “ಆಮ್ಚೆ ಸಭಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಬಾರಿ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಕಾಡ್ತಾತ್ ವ್ಹಯ್ ತರೀ , ಪಯ್ಶೆ ಏಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಕೊವ್ಳ್ಯಾನಿ ತಾಂಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ಶೂನ್ಯ್ ಯ್ಯಾ ನಿಕೃಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ಹಾಕಾ ಮುಕೆಲ್ ಕಾರಣ್ ತಾಣಿಂ ಎಕಾ ಸಾಹಿತಿ ವಾ ಪದಾಂ ಘಡ್ಣಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ತೆ ಭೊಗುಂಕ್ ವಚಾನಾಂತ್ .ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಆಸಲ್ಯಾ ಪದಾಂನಿ ಕವಿಚ್ಯಾ ಮೂಳ್ ಭಗ್ಣಾಂಚೊ ಭೊರ್ಗೊಳ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ.

ವಾಲ್ಟರ್ ದಾಂತಿಸ್ ಸಂಯ್ಭಾನ್ ಎಕ್ ಬರೊ ಕವಿ. ಲೋಕಾಚ್ಯಾ ಜಿಬೆರ್ ಖೆಳ್ಚ್ಯಾ , ಮತಿ ಪಟಲಾಂನಿ ರಾಜ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ಪದಾಂಚೊ ಘಡ್ಣಾರ್. ಹ್ಯಾಚ್ ಪಾಟ್ ಥಳಾರ್ ತಾಣೆ ಹ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿತಾಣಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಜಾಯ್ತೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಕೆಲಾ. ಖುದ್ದ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಯೋಜನಾಂತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ಲೆಂ ಉತ್ತೀಮ್ ಪಲಿತಾಂಶ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ ಆಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ.

ಪಯ್ಲೆಂ ಪದ್ ಮೊಜ್ಯಾ ಆಂದಾಜೆ ಪ್ರಮಾಣೆ ಕವಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆ ವ್ಹಯ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್, ಭೊವ್ ಖಾಲ್ತೊ ಜಾವ್ನ್ , ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಚ್ಯಾ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಭಗ್ಣಾಂಕ್ ನಿಯಾಳುನ್ ಭೊವ್ ಸುಂದರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೊರಯ್ಲಾಂ. ” ಸಾಂಗಾತ್ ಕಿತೆಂ ನೆಣಾಸ್ಲೊಂ ತುಂ ಮೊಗಾ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್, ಮೋಗ್ ಕಿತೆಂ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊಂ ತುವೆಂ ಶಿಕಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್, ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಕಿತೆಂ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊಂ ತುವೆಂ ದಾಕಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್, ಭಗ್ಣಾಂ ಕಿತೆಂ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊಂ ತುವೆಂ ಜಾಗಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್, ಎಕಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊಂ ತುವೆಂ ಸಾಂಡ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್, ದೂ:ಖ್ ಕಿತೆಂ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊಂ ರಡೊನ್ ಥಕ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್” ವ್ಹಾ! ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಆಪುರ್ಭಾಯೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕವಿ ಥಾವ್ನ್. ಆಶಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ಮದೆಂ ಯೆನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್‌ಚ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಕವಿ ಆಪ್ಲೊ ಮೋಗ್, ಆಪ್ಣೆ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಚಲಿ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಚ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಶೆಂ ಭಗುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹುಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಖಾಲ್ತೆಪಣಾಚೆ, ಮೊಗಾಚೆ ಸರ್ವ್ ಪಾಂವ್ಡೆ ಉತ್ರೋನ್ ಏಕ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಉಂಚಾಯೆರ್ ಸೊಭ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ , ಕನ್ನಡ ಸಂಗೀತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಧುರ್ ತಾಳ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ವಾದಾಳ್ ಉಟೋವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಸ್ವರ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ್ ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊ ಹಾಣೆ ಹ್ಯಾ ಪದಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ದೊಡ್ತಿ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಚಲಿಯೆಚಿಂ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾಚಿಂ ಉಚಾಂಬಳ್ ಭಗ್ಣಾಂ ಕಾಣ್ಘೇವ್ನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಲಿ “ಮಾಂಯ್‍ಗೆ ಮಾಂಯ್” ಎಕ್ ಹರ್ ಥರಾಚ್ಯಾ ನಾಚ್ಪಾಕ್ ಸರಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ. ಹ್ಯಾ ಪದಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೆಂ ವ್ಹಜನ್ ಗಾಯಿಕಾನ್ ಆನೀಕಿ ಚಡೊವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಪದಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ದೊಡ್ತಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಗಾಯಕಿ ಮೆಲಿಟಾ ಲೋಬೊ ಹಿಣೆ ದಾಯ್ಜಿ ವಾಹಿನಿರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ “ಮೊಜೊ ತಾಳೊ ಗಾಯ್ತಾಲೊ” ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ವಿಸ್ತಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ಯಶಸ್ವಿ ರಿತಿನ್ ಜಾಗೊ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮೆಲೀಟಾ ಲೊಬೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಗಾಯಿಕಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾತ್. ತಿಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಮೊವಾಳ್ ಮಧುರತಾ ಆಸಾ.ಪದಾಕ್ ತೆಕಿದ್ ನಕ್ರೆ ಆಸಾತ್.ಖಂಚಾಯ್ ಆಯ್ಕೊವ್ಪ್ಯಾಕ್ ಪಿಶಾರ್ ಘಾಲ್ಚಿ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾಚಿ ನಶಾ ಆನಿ ಮಾಧಕತಾ ಆಸಾ.

“Life with You” ಇಯಾನ್ ಸಲ್ದಾನ್ಹಾ ಆನಿ ಮುನಿಟಾ ವೇಗಸ್ ಹಾಣಿಂ ಗಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಮೊಗಾ ಗೀತ್. ಹಾಂಗಾ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಮಾತ್ರ್ ಜರೂರ್ ಉದೆತಾ ಮ್ಹಾಕಾ.ಕವಿಲಾಗಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉತ್ರಾಂಚೆಂ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆನಿ ಆಮೂಲ್ಯ್ ಭಂಡಾರ್‌ಚ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜಾಯ್ ಮುಣೊನ್ ? ಕಾಂಯ್ ಬಹುಷಾ: ಆಯ್ಕೊವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ವೈವಿಧ್ಯತಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಮುಳ್ಳೆಂ ಭೊಗಾಪ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಯೆತಾ ತರೀ , ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತೆಂ ಸಯ್ತ್ ಕವಿಚೆಂ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹೆಂ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.

ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಡುರುಮ್ – ಡುರುಮ್ ಮೊಗಾ ಗೀತ್ ಆಯ್ಕತಾನಾ ಥಂಡ್ ವಾರ‍್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಭಿಜ್‍ಲ್ಲೊ ಆನ್ಭೊಗ್ ದಿತಾ. ವೋಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಭಾಜ್‍ಲ್ಲೆ ಚಿಂಚಾರೆ ಚಾಬ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಭಗ್ತಾ.’ಸರ್ಪಾ ದಿವ್ಡಾಕ್ ಕೊಲೊ ವ್ಹರುಂಕ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ವರ್ಣುನ್ ಮೋಗ್ ಕರ‍್ಣಾರಾಂಕ್ ಕೊಣಾಂಚೆಂಯ್ ಭ್ಯೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕವಿನ್ ಬರ‍್ಯಾ ರಿತಿನ್ ವರ್ಣನ್ ಕೆಲಾಂ.

“ಘರಾಂತ್ ಆಂಜ್ ಆಯ್ಲಾ” ವಾಲ್ಟರ್ ದಾಂತಿಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ Master Piece. ಹ್ಯಾ ಗಾಯನಾಕ್ ನವ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭೆಕ್ ಸೊಧುನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ. ಹಾಂತುಂ ವಿಜೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಪದ್ ಗಾಂವ್ಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಶ್ನಾ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾಚೆಂ ಹೆಂ ಪದ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಚಿಂ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕಾಲಿಂ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಬಾರ‍್ಯಾಂನಿ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ ಆನಿ ಆಶ್ನಾ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾನ್ ತಾಚೆರ್ ದವರಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭರ್ವಾಶ್ಯಾಕ್ ಸಾರ್ಕೊ ನ್ಯಾಯ್ ದಿಲಾ. ಪದ್ ಗಾಯ್ತಾನಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ಆತ್ಮ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮೆಚ್ವೊಂಚ್ಯಾ ತಸಲೊ.

ಲೊಯ್ ವ್ಯಾಲೆಂತಾಯ್ನ್ ಸಲ್ದಾನ್ಹಾ ಆನಿ ಆಕ್ಷಡಾ ತಲೊಲಿಕರ್ ಹಾಣಿಂ ಗಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಹಾಸ್ತೆಂ ಉಡ್ತೆಂ ಪದ್ “ಟಾಯ್ಟ್ ಫಿಟ್ ಜೀನ್ಸ್” ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಬೊರೆಂ ಲಾಗ್ತಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಆರ್ದೆಂ ಕುರೆಂ ವಸ್ತುರಾಂ ವಯ್ರ್ ಭಾರಿಕ್ ಏಕ್ ಚಿಮ್ಟೊ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕವಿ ಸಫಲ್ ಜಾಲಾ. ಹ್ಯಾ ಪದಾಂತ್ ಸಂಗೀತ್ ಇತ್ಲೆಂ ಬೊರೆಂ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಹಿಂದಿ ಪದಾಚೊ Film – Rowdy Rathore , Akshay Kumar-Sonakshi Sinha ಲೇಪ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಮಾತ್ರ್ ಕಿತೆಂ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಮ್ಜೊಣೆ ಭಾಯ್ಲೆಂ.

ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಚೊ ಫರ್ಮಳ್, ಆಂಕ್ವಾರ್‌ಪಣಾಕ್ ಪಾಟ್ ಕರುನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಜೀವನಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಉದೆಂವ್ಚಿಂ ತಿಂ ಉಲ್ಲಾಸಾಚಿಂ ಆನಿ ಅತ್ರೆಗಾಚಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ , ಬೊರೆಂ ಜೀವನ್ ಸಾರುಂಕ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ನ್ ವಿಣ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪದ್ ” ರೊಸಾ ದೀಸ್” ಮಧುರ್ ತಾಳ್ಯಾಚೊ ಗಾವ್ಪಿರೊಬಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಣೆ ಗಾವುನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಕರ್ತಾ. ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ದವರುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ , ಆರ್ಥ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಕ್ರತೆಂನಿ ಬುಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಏಕ್ ಬೊರೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಕವಿನ್ ಉತ್ರಾಂ ಉತ್ರಾಂನಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಂಟ್ಲ್ಯಾ. ಜಿಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂ ಮೆಟಾಂನಿ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕ್ರತೆಂತ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಆಮೂಲ್ಯ್ ಮೌಲ್ಯಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ತೆಂ ಕವಿನ್ ಸಾದ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಗೊಡ್ಶಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ವರ್ಣಿಲಾಂ.

“ಹಾಡ್ತಾ ಉಗ್ಡಾಸ್” ಪದ್ “ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಿಣ್” ಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹ್ಯಾ ದೊನಿ ಪದಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕವಿನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗೂಂಡ್ ಪ್ರತಿಭೆಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ಆಯ್ಕೊವ್ಯಾಂಕ್ ದಿಲಾಂ. ಚಲ್ಯಾಚಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಚಲಿಯೆಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಯಶಸ್ವಿ ರಿತಿನ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕವಿ ಸುಫಳ್ ಜಾಲಾ. ಗಾಯಕಿ ಲವಿನಾ ದಾಂತಿಸ್ ಹಿಣೆಂ ಭೊವ್ ಉತ್ತೀಮ್ ರಿತಿನ್ ಗಾಯ್ಲಾಂ. ಇತ್ಲೆಂ Variation ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಗಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚಿ ಹಿ ಗಾಯಕಿ ಎದೊಳ್ ಖಂಯ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉದೆತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಗಾಯಿಕಾಂಕ್ ಲವಿನಾ ದಾಂತಿಸ್ ಹಿಚೊ ತಾಳೊ ಸೊಡ್ನ್ ದೀನಾ. ಹಾಂಗಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂಗೀತ್ ಮಾಂಡಾವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಲೊ ಲೊಯ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟಾಯ್ನ್ ಸಲ್ದಾನ್ಹಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭೆ ವಯ್ರ್ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಬರಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಪದಾಚಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಜವ್ಣಿ ತಾಚ್ಯಾ ಆಗಾಧ್ ಪ್ರತಿಭೆಕ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

“ಹಾಂಡಿಯೆಚಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ” ಆನ್ಯೇಕ್ ಪೊಕ್ರಿ ಪದ್.ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾತಾ ತೆಂ ಹಾಂಡಿಯೆ ರುಪಾರ್ ಕವಿನ್ ಬೊರೆಂಚ್ ವಿವರ್ಸಿಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಪದಾಚೊ ಮ್ಹಜೆರ್ ಸಯ್ತ್ ಇತ್ಲೊ ಪ್ರಬಾವ್ ಪಡ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂಡಿಯೆರ್ ಕೊಳ್ಸೊ ದವರುನ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಾಕ್ಟುಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಳೆತಾಂ ಆನಿ ಹಾಂತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ವಿಶೇಷ್ ಭಗೊಂಕ್ ನಾ ತರೀ ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಗಾವಾಂಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪರ್ತೆಕ್ ಹಾಂಡಿಯೆರ್ ಕೊಳ್ಸೊ ದವರುನ್ ಚಲಿಯೊ ಚಲ್ಚೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಲೋಯ್ ವಾಲೆಂಟಿನಾಚೊ ಆಮಾಲಿ ಆವಾಜ್ [ಮೊಗಾಚೊ] ಆನಿ ಕವಿಚಿಂ ಪದಾಂತ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ಕ್ಷಣಿಕ್ ಚಂಚಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ಮೊಜ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಆಡ್ ವಾಟೆನ್ ಚಲೊಂಕ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೂಡ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೊ ಆರ್ಸೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ” ಗೊಂಗೊ ಆಯ್ಲಾ ಗೊಂಗೊ ” ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗಿಂಚ್ ನಾಚೊಂಕ್ ಕರ್ಚೊ ಮ್ಹಜೊ ಆಮಿಗ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಆಂತೊನಿ ಡಿ’ಸೋಜಾ ತಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಪದಾಂ ಬರಿಚ್ ಹಾಸ್ತೆಂ ಉಡ್ತೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಗಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಪದಾಂನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಆನ್ಭೊಗ್ ಹ್ಯಾ ಪದಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಸಪಲ್ ಜಾಲಾ. ನಾತ್ವಾಚ್ಯಾ ಭಿಯಾಂನ್ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಗೊಂಗೊ ನಾತ್ವಾಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕರುನ್ ಗೊಂಗೊ ದಾಂವ್ತಾನಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ರಾತಿಂಕ್ ಭಂವ್ಚ್ಯಾ ಗೊಂಗ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಕವಿ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಭೊವ್‍ಚ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ರಿತಿನ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿತಾ. ಪದಾಂತ್ ಗೊಂಗ್ಯಾಚಿ ಮಧುರಾಯ್ ಭೊಗ್ತಾನಾ ಗೊಂಗ್ಯಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಗೊಂಗ್ಯಾಕ್ ಪಾರ್ಕುಂಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲಿಯಾಂನಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಲೊಯ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟಾಯ್ನ್ ಸಲ್ದಾನ್ಹಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಶ್ಯಾತೆ ಥಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಪಿಸೊ ಜಾಲಾಂ. ತರ್ನೆ ಜನಾಂಗ್ ಆಧುನಿಕ್ ಪಾಶ್ಚ್ಯಾತ್ಯ್ ಸಂಗೀತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕೊವ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಸಂಗೀತಾಚ್ಯಾ ಕರ್ಕಶ್ ಆವಾಜಾಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಧುರ್ ಉತ್ರಾಂ ಲಿಪೊವ್ನ್ ವೆತಾತ್. ಜಿಣ್ಯೆ ರಂಗ್ ಕೊವ್ಳೆಕ್ ಲೊಯ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟಾಯ್ನ್ ಸಲ್ದಾನ್ಹಾಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ವ್ಹಯ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ ಲೊಯ್ ಹಾಣೆಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಸರ್ವ್ ವ್ಹಯ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಪಾಟಿಂ ಕರುನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಲಾಗಿ ಕಿತೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಜಾಯ್ ತೆಂ ದೀವ್ನ್ ಪದಾಂತ್ಲೆ ಹಯೆಕ್ ಸಬ್ದ್ ಆಯ್ಕೊವ್ಪ್ಯಾಕ್ ನಿತಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊಂಚ್ಯಾ ಬರಿ ದಿಲ್ಯಾತ್. ಹೆರ್ ಸಂಗಿತ್‍ಗಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬೊರ‍್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಬೊರೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾ. ಲೊಯ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟಾಯ್ನ್ ಸಲ್ದಾನ್ಹಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಫಾವೊ.

ವಾಲ್ಟರ್ ದಾಂತಿಸ್ ಮುಖಾರೀ ಕೊವ್ಳಿ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ್. ಕೋಣಿ ಚಾರ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ , ಪಾವೊತಿ ತಯಾರಾಯ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಕಾಡ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೊಕಾನ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀವ್ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಂಕಾಂ ದುರ್ಸೊಂಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಕಶಿ ಪಾವೊತಿ ತಯಾರಾಯ್ / ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕರುನ್ ಕೊವ್ಳಿ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತೆಂ ವಾಲ್ಟರ್ ದಾಂತಿಸಾನ್ ದಾಖವ್ನ್ ದಿಲಾಂ. ಕಾಂಯ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಿನತ್ ವರ್ಣುಂಕ್ ಆಸಾಧ್ಯ್. ಕೊವ್ಳೆಚ್ಯಾ ಹಯ್ರೆಕ್ ಕ್ಷಣಾಂತ್ ವಾಲ್ಟರಾಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಜಾಂವ್ದಿ ತೆಂ ಸಂಗೀತ್, ಜಾಂವ್ದಿ ತೆಂ ಗಾವ್ಪಿ / ಗಾವ್ಪಿಣ್ಯಾಂಚಿಂ ವಿಂಚವ್ಣ್. ಹಾಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ತರೀ ವಾಲ್ಟರಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಕೊವ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾಂತ್ ತರೀ ಎಕ್ ಕವಿಕ್ ಮೆಳಾಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮಾನ್ ತ್ಯಾ ಪದಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಲ್ಟರಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ತಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ. ಆತಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಖುದ್ದ್ ನಾಂವಾರ್ ಕೊವ್ಳಿ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ, ತಾಚಿಂ ಖುದ್ದ್ ಪದಾಂ ಆಟಾಪ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಣೆ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ಹಿಂ ಪದಾಂ ರಾಜ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಹೆಂ ಖಂಚಾಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಉಣೆಂ ನಂಯ್. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹರ್ಯೇಕ್ ಘರಾಂನಿ ಹಿ ಕೊವ್ಳಿ ಪಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಹಿ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂ ನಾಂತ್ ಬಗಾರ್ ಜಿಣಿಯೆಚಿಂ ಸೂತ್ರಾಂ ಆಸಾತ್. ಅಕೇರ್ ಕರ್ಚೆ ಆದಿಂ ಇತ್ಲಿ ಏಕ್ ಊಂಚ್ ಕೊವ್ಳಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಲ್ಟರಾಕ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗೊನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ ಹಾವೆಂ ಹಿ ಕೊವ್ಳಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪರ್ತುನ್ ಪರ್ತುನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾ ತೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಜಿಣ್ಯೆ ರಂಗ್ ಕೊವ್ಳಿ ಹಾಂವ್ ಫಕತ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ನಾ, ಬಗಾರ್ ಭೊಗುನ್ ಆಸಾಂ.

ಟೆನ್ಶನ್… ಟೆನ್ಶನ್… ಟೆನ್ಶನ್… ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿಣ್ಯೆ ರಂಗ್ ಕೊವ್ಳಿ ಟೊನಿಕ್… ಟೊನಿಕ್… ಟೊನಿಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹೆಂ ಟೊನಿಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸೆವ್ಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ’ಟೆನ್ಶನ್’ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಜೀವ್ ಭರ್ಚೆಂ ಟೊನಿಕ್, ಮಧುರ್ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಮನ್ ಧಲಂವ್ಚೆಂ ಟೊನಿಕ್, ಸುಮಧುರ್ ತಾಳ್ಯಾಂನಿ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಥಂಡಾಯ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಟೊನಿಕ್ !

ನಾನು ಮರೋಲ್ ತೊಟ್ಟಾಮ್

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !