ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ 24ವ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಮೇಳಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್

ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಕವಿ, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಕಾ, ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷದೆಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಪಣಾರ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಣಕೋಣಾಂತ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ 2 ಆನಿ 3 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ 24 ವ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಮೇಳಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪರಿಷದೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತೆಚ್ಯಾ ಜಮಾತೆರ್ ಹಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಚಲ್ಲಿ.

1962ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ದೆರೆಬಯ್ಲಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೆಜ್ ಮೆಂಟಾಂತ್ ಸ್ನಾತಕ್ ಸನದ್ ಆನಿ ಸಮಾಜ್ ಶಾಸ್ತಿರಾಂತ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಸನದ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಚೊವ್ದಾ ವರ್ಸಾಂ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಯ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸ್ಥಾಪಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಣೆ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಚೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಾಂದುನ್, ಹ್ಯಾ ಟಸ್ಟಾ ಮಾರಿಫಾತ್, ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚಿಂ ತಶೆಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚಿಂ ಸರ್ತಾಂ ಚಲವ್ನ್ ಆಸಾ. ಕವಿತಾ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾರಿಫಾತ್ ಕವಿತೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಪುಸ್ತಕಾಂಯ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ಆಸಾ ಮಾತ್ ನಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆ ಖಾತಿರ್ ಚ್ ಸಮರ್ಪಿ ಜಾಳಿಜಾಗೋಯ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಂಕ್ ತಾಣೆ ಪ್ರೇರಣ್, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದಿಲಾಂ ಆಸುನ್, ವರ್ಸಾವಾರ್ ಎಕಾ ಕವಿಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾನ್ ಕರ್ತಾ. ವರ್ಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜೇಮ್ಸ್ ಆನಿ ಶೋಭಾ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ ಕವಿತಾ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ಚಲವ್ನ್ ವರ್ತಾ.

ಏಕ್ ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರ್ ತಶೆಂ ಪ್ರಬಂದ್‌ಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಣೆ ಜುಜೆಚ್ಯಾ ಪೆರಾಂಚಿಂ ಕಾಣಿ, ವೊಜೆಂ ತಸಲೆ ಅವ್ವಲ್ ಕಾಣಿಯೊ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ’ಭೆಸಾಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾಳಿಜ್’ – ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ. ಮೊಗಾಪೆಳೊ, ಫಿಂತಾಂ, ವಾಟ್, ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್, ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕವಿತಾ ಆನಿ ದೇವಿ ನಿನ್ಕಾಸಿ ತಾಚೆ ಕವಿತಾಜಮೆ. ಶಬ್ದುಲಿಂ, ಉಗ್ತೆಂ ಮನ್ – ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಬಂದಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ. ಯಶವಂತ ಚಿತ್ತಾಲಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ’ ಕಥೆಯಾದಳು ಹುಡುಗಿ’ ತಾಣೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಾಂ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಕೆ. ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಚೆಂ ಕನ್ನಡ ಕವಿತಾಂಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾಚ್ಯಾ ಅನುವಾದಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ’ ಉಗ್ತೆಂ ದಾರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಾಂ. ಕುಪಾಂ ಪೊಂದ್ಲಿಂ ಮುಖಾಂ, ಕಾಳೊಕಾಂತ್ಲಿಂ ಕಾಂತಾರಾಂ, ಕವ್ಳ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾಂಚಿಂ ನವ್ಲಾಂ, ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಆನಿ ವಿಲ್ಪಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ – ಗೀತ್ ಆನಿ ಕವಿತ್ – ಹ್ಯೊ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಸಂಪಾದನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ. ದಿಣಿ ದಿಣಿ – ತಾಣೆಂಚ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಡಿಯೊ ಆಲ್ಬಮ್.

1989 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಪೆಳೊ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಗೊಂಯ್ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, 2006 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕುಟಮ್ ಬಾಹ್ರೇನ್ ಆನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಗೌರವ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, 2011 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಡೊ| ಟಿ. ಎಮ್. ಎ. ಪೈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, 2012 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ , 2015 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಭಾಂಗಿ ಬಿಂಬ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, 2016 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ದೇವಿ ನಿನ್ಕಾಸಿ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಕೃತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಆನಿ 2016 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ದಾಯ್ಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಾಚೊ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾ. ಕುಟ್ಮಾಸಾಂಗಾತಾ ಇಜಂಯ್ತ್ ತಾಂಚಿ ವಸ್ತಿ.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !